Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынынЧенемдик актылары”» 

журналынын 2011 жылдын 10 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29 сентябрындагы 55/4 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларды жүргүзүү тартиби жөнүндөжобону бекитүү тууралуу токтому;  

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29 сентябрындагы 55/9 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү тууралуутоктому

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29.09 55\4 токтому 

 

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу  

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кароого сунушталган «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 29-июнунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 27-июлунда 95-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 21/2 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын своп аукциондорду ёткёръъ тартиби» къчън жоготкон катары таанылсын.  

3. Токтом 2011-жылдын 1-октябрынан тартып къчънё кирет. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы своп-операцияларын жъзёгё ашыруу тартиби боюнча мурда тъзългён жана учурда колдонулуп жаткан Генералдык келишимдерди ушул токтомго ылайык келтиришсин.  

4. Юридика башкармалыгы бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън

5. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёрага ъчън 

Тёраганын милдетин аткаруучу Чокоев З.Л

 

 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын  

2011-жылдын «29» сентябрындагы 55\4  

токтому менен бекитилген 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё жобо 

 

1. ЖАЛПЫ ЖОБОЛОР 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан (мындан ары Улуттук банк) валюталык своп-операцияларды (мындан ары - Жобо) жъргъзъъ тартиби жёнъндёгъ бул жобо, Кыргыз Республикасынын аймагындагы Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары менен (мындан ары банк) валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ тартибин аныктайт

2. Улуттук банк Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 4, 5 жана 34-статьяларына ылайык валюталык своп- операцияларды жъргъзёт

3. Улуттук банк валюталык своп-операциялардын тёмёнкъ търлёрън ишке ашырат

- тике

- кайтарым.  

4. Валюталык своп-операциялар, банк тутумун улуттук валютадагы кыска мёёнёттъъ ликвиддъълък менен камсыз кылуу (тике своп) же аны ъстёк ликвиддъълъктён арылтуу (кайтарым своп) максатында жъргъзълёт.  

5. Ушул Жобонун 3-пунктунда кёрсётългён операциялардын ар бири Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ жолдор менен жъргъзълёт

- аукциондук негизде Улуттук банктын Акча-кредиттик жёнгё салуу комитетинин чечими боюнча

- аукциондук эмес негизде Улуттук банк Башкармасынын чечими боюнча

6. Мындан ары «Тараптар» деп аталуучу бир жагынан Улуттук банк жана экинчи жагынан ушул Жобонун 18-пунктунун талаптарына жооп берген коммерциялык банктар, валюталык своп-операциялардын катышуучулары болуп саналышат

7. Валюталык своп-операциялар боюнча банктын Улуттук банк менен иш алып баруусу ушул Жобо менен жана ушул Жобого карата 1-тиркемеге ылайык Улуттук банк менен банк ортосунда валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё эки тараптуу Макулдашууга ылайык (мандан ары Макулдашуу) жёнгё салынат

 

2. АНЫКТАМАЛАР ЖАНА ТЕРМИНДЕР  

 

8. Валюталык своп-операция бул, негизги сумманы жана пайыздарды эске алуу менен макулдашылган мёёнёттё тараптарды улуттук валютадагы акча каражаттарын чет ёлкё валютасындагы ага эквиваленттъъ суммага алмашууну жъргъзъъгё милдеттендирген операция.  

9. Алмашуу валютасы бул, валюталык своп-операция боюнча актив катары колдонулган чет ёлкё валютасы

10. Валюталык своп-операцияны жъргъзъъ кънъ бул, банктын билдирмелерин кабыл алуу, иргёё жана банк тарабынан акча каражаттардын Улуттук банктын тиешелъъ эсебине чегеръъ жъргъзългён жумуш кънъ

11. Валюталык своп-операцияны аяктоо кънъ бул негизги сумманы кайтарып беръъ жана Улуттук банктын тиешелъъ эсебине банк тарабынан валюталык своп-операциялар боюнча пайыздар чегерилген жумуш кънъ.  

12. Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети (КДКР) Улуттук банктын ликвиддъълъктъ къндёлък тескёёгё алуу боюнча иштеп чыгуу жана чечимдерди ыкчам търдё кабыл алуу ъчън коллегиалдуу орган.  

13. Кайтарым своп бул, алдын ала макулдашылган шартта, чет ёлкё валютасындагы акча каражаттарын, негизги сумманы жана чегерилген пайыздарды кайрадан алмашуу милдеттенмеси менен улуттук валютадагы эквиваленттъъ суммага алмашуу операциясы

14. Тике своп бул, алдын ала макулдашылган шартта, негизги суммаларды жана чегерилген пайыздарды кайрадан алмашуу милдеттенмеси менен улуттук валютадагы акча каражаттарын чет ёлкё валютасындагы эквиваленттъъ суммага алмашуу операциясы.  

15. Съйлёшъълёрдъ жаздыруу системасы Улуттук банктын белгилъъ бир телефондук аппараттарынан съйлёшъълёрдъ автоматтык търдё жаздырууга жана аларды келечекте табууга, ошондой эле жаздырылган съйлёшъълёрдъ угуу мъмкънчълъгън камсыз кылуу менен архивдёё ъчън каралган программалык-техникалык комплекс. Бул система, финансы рыногундагы бътъмдёр боюнча съйлёшъълёрдъ жаздыруу ъчън каралган.  

16. Валюталык своп-операциянын мёёнётъ календардык къндёр менен чагылдырылган убакыттын аралыгы катары аныкталат жана тёмёнкъчё эсептелет:  

§ тике валюталык своп-операцияда Улуттук банк тарабынан сом търъндёгъ акча каражаттарын банктын тиешелъъ эсебине чегерген къндён кийинки къндён тартып жана банк тарабынан сом търъндёгъ акча каражаттарын Улуттук банктын тиешелъъ эсебине кайтарып берген кънгё чейин, аны кошо алганда;  

§ кайтарым валюталык своп-операцияда банк тарабынан сом търъндёгъ акча каражаттарын Улуттук банктын тиешелъъ эсебине чегерген къндён кийинки къндён тартып, Улуттук банк тарабынан сом търъндёгъ акча каражаттарын банктын тиешелъъ эсебине кайтарып берген кънгё чейин, аны кошо алганда

17. Тоорук системалары Кыргыз Республикасынын акча рыногунда иштёё ъчън Улуттук банктын программалык-техникалык комплекстери

 

3. ВАЛЮТАЛЫК СВОП-ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖЪРГЪЗЪЪ ТАРТИБИ  

 

18. Валюталык своп-операцияларга алар жъргъзългён кънгё карата тёмёнкъ талаптарга жооп беришкен банктар гана катыша алышат:  

§ Улуттук банктын туунду финансылык каражаттары менен операцияларды ишке ашырууга чектёёлёрсъз, банктык операцияларды чет ёлкё валютасында жъргъзъъгё лицензиясы болсо

§ Улуттук банкта улуттук валютадагы корреспонденттик эсеби болсо

§ банктын банк-корреспондентинде чет ёлкё валютасындагы корреспонденттик эсеби болсо

§ Улуттук банк менен Макулдашууга келишишсе

§ банктын эсебиндеги каражаттардан пайдаланууга ыйгарым укуктуу адамдардын Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талаптарына ылайык, нотариалдык жактан къбёлёндърългён колтамгасынын ългълёръ тъшърългён эки карточка беришсе

§ Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жёнъндё» мыйзамда каралган процесстерге жана/же жол-жоболорго (консервация, санация, реабилитация, ёз эрки менен же зордоп жоюу, реструктуризация жана реорганизация) катышпаса

19. Валюталык своп-операцияны жъргъзъънън негизинен болуп, кол коюлган Макулдашуу жана валюталык своп-операцияга катышууга берилген билдирме (мындан ары Билдирме) саналат.  

20. Валюталык своп-операция жъргъзъънън търъ, ыкмасы жана параметрлери Улуттук банк тарабынан белгиленет.  

21. Улуттук банк валюталык своп-операцияларды жъргъзъънън тёмёнкъ шарттарын белгилейт жана жарыялайт

§ Търъ:  

- тике/кайтарым

§ Ыкмасы

- аукциондук/аукциондук эмес негизде

§ Параметрлери

- ёткёръъ кънъ

- жайгаштырылуучу сом търъндёгъ акча каражаттардын жалпы кёлёмъ

- алмаштырылуучуу валюта

- аукционго кабыл алынган Билдирмелердин улуттук валютадагы каражаттар боюнча тике валюталык своп-операцияларда минималдуу пайыздык чен

- аукционго кабыл алынган Билдирмелердин улуттук валютадагы каражаттар боюнча кайтарым валюталык своп-операцияларда максималдуу пайыздык чен

- аукциондук эмес негизде валюталык своп-операцияларда белгиленген пайыздык чен

- банктарга тике валюталык своп-операцияларды жъргъзъъдё чет ёлкё валютасына жана кайтарым валюталык своп-операцияларды жъргъзъъдё сом търъндёгъ каражаттарга Улуттук банк тарабынан тёлёнъъчъ пайыздык чен;  

- операциянын мёёнётъ

- алмашуу курсу

22. Ушул Жобонун 21-пунктунда кёрсётългён аукциондук негизде валюталык своп-операцияларды жъргъзъънън шарттары Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети тарабынан аныкталат, ал эми аукциондук эмес негизде Улуттук банк Башкармасы тарабынан аныкталат.  

Улуттук банк Башкармасы аукциондук эмес негизде валюталык своп-операциялардын шарттарын аныктоо боюнча ыйгарым укугун Акча-кредиттик жёнгё салуу комитетине ёткёръп бере алат

23. Ушул Жобонун 21-пунктунда кёрсётългён валюталык своп-операцияларды жъргъзъънън параметрлери Улуттук банк тарабынан, валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ кънънё чейинки бир жумуш кънънён кечиктирбестен Улуттук банктын веб-сайтында жана соода системаларында маалыматтык билдиръънъ жайгаштыруу аркылуу жарыяланат

24. Ёткёрългён валюталык своп-операциялардын жыйынтыгы Улуттук банктын веб-сайтында жана соода системаларында маалыматтык билдиръълёрдъ жайгаштыруу аркылуу Улуттук банк тарабынан жарыяланат.  

25. Валюталык своп-операцияларды аукциондук негизде жъргъзъъдё, тёмёнкъ учурларда банктардын Билдирмелерине жол берилет

§ тике валюталык своп-операцияда пайыздык чени Улуттук банк тарабынан жарыяланган пайыздык ченден жогору же барабар болсо

§ кайтарым валюталык своп-операцияда пайыздык чени Улуттук банк тарабынан жарыяланган пайыздык ченден тёмён же ага барабар болсо

26. Валюталык своп-операцияларды аукциондук эмес негизде жъргъзъъ учурунда банктардын Улуттук банк тарабынан жарыяланган белгиленген пайыздык чен боюнча билдирмелерине жол берилет.  

27. Валюталык своп-операцияларды аукциондук негизде жъргъзъъ учурунда биринчи кезекте банктардын билдирмелери канааттандырылат:  

§ тике валюталык своп-операцияда эь жогорку пайыздык ченди сунуштагандар (Улуттук банк тарабынан жарыяланган минималдуу пайыздык ченден жогору). Ошентип Билдирмелерди канааттандыруу, сунушталган эь жогорку пайыздык ченден тартып, андан ары азайуу менен Улуттук банктын эь тёмёнкъ чени менен аяктайт;  

§ кайтарым валюталык своп-операцияда эь тёмёнкъ пайыздык ченди сунуштагандар (Улуттук банк тарабынан жарыяланган максималдуу пайыздык ченден тёмён). Ошентип Билдирмелерди канааттандыруу, сунушталган эь тёмёнкъ пайыздык ченден тартып, андан ары кёбёйъъ менен Улуттук банктын эь жогорку чени менен аяктайт

28. Эгерде, банктардын Билдирмелеринде сунушталган пайыздык чендер дал келсе, Билдирмелер алардын салыштырма салмагына пропорционалдуу канааттандырылат.  

29. Банк, валюталык своп-операциялап жъргъзългён кънъ саат 10:00 -12:00 чейин Улуттук банкка кагаз жъзъндё Билдирмелерди берет. Билдирмелер Макулдашуунун 1-тиркемесине ылайык таризделинет.  

30. Валюталык своп-операцияларды аукциондук негизде мёёнётънён мурда аяктоого жол берилбейт

31. Валюталык своп-операцияларды аукциондук эмес негизде мёёнётънён мурда аяктоо Улуттук банк Башкармасынын чечими боюнча жъргъзълёт жана Макулдашуунун 9.4-пунктуна ылайык Улуттук банктын пайдасына алдын ала ъстёк айыпты тёлёё менен мёёнётънён мурда валюталык своп-операциялар бътърълъъчъ белгиленген кънгё чейин кеминде 2 жумуш кън мурда, Макулдашуунун 2-тиркемесинде кёрсётългён саптарды толтуруу менен банктын мёёнётънён мурда валюталык своп-операцияларды бътъръъ Билдирмелеринин негизинде жъргъзълёт.  

32. Билдирме кайтарылып алынбайт

33. Туура эмес толтурулган же тариздетилген, ошондой эле аларды кабыл алуу мёёнётън бузуу менен берилген Билдирмелер, жараксыз деп таанылат жана валюталык своп-операцияларга катышууга жол берилбейт.  

34. Билдирмелери жараксыз деп таанылып, валюталык своп-операцияларга катышууга жол берилбеген катышуучулар, ушул Жобонун 33-пунктуна ылайык Улуттук банк тарабынан съйлёшъълёрдъ жаздыруу системасын пайдалануу менен телефондук байланыш аркылуу же Улуттук банктын соода системасында съйлёшъълёрдъ жъргъзъъ системасы аркылуу билдирилет.  

35. Улуттук банк, банктын Билдирмесинде берилген маалыматардын купуялуулугун камсыз кылат.  

36. Аукциондук негизде жъргъзългён валюталык своп-операциялар боюнча Билдирмелер лотторго бёлъштърълбёйт жана Улуттук банк тарабынан жарыяланган валюталык своп-операциялардын шарттарына ылайык, банк 1 (бир) Билдирмени 1 (бир) гана мёёнёткё беръъгё мъмкънчълъгъ бар.  

37. Валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ учурунда, акча каражаттарын алгачкы жана кайтарым алмашуу ъчън эрежедегидей эле, валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ кънънё карата колдонуудагы сомго карата чет ёлкё валютасынын расмий курсуна барабар болгон чет ёлкё валютасынын алмашуу курсу пайдаланылат.  

 

4. ЭСЕПТЕШЪЪЛЁРДЪ ЖЪРГЪЗЪЪ ТАРТИБИ 

 

38. Валюталык своп-операцияларды жъргъзгён кънъ банк тёмёнкъ учурларда аз алдынча акча каражаттарынын суммасын чегерет

§ тике валюталык своп-операция учурунда Улуттук банктын бэк-офисинин Тастыктамасында кёрсётългён башкы банктын банк-корреспондентинде Улуттук банктын корреспонденттик эсебине чет ёлкё валютасында акча каражаттарынын сумасын

§ кайтарым валюталык своп-операция учурунда Улуттук банктын бэк-офисинин Тастыктамасында кёрсётългён башкы банктын тиешелъъ эсебине улуттук валютада акча каражаттарынын суммасын

39. Валюталык своп-операциялар аяктаган кънъ банк, акча каражаттарынын суммасын ёз алдынча чегерет

§ тике валюталык своп-операция учурунда Улуттук банктын бэк-офисинин тастыктамасында кёрсётългён, Улуттук банктын тиешелъъ эсебине чегерилген пайыздарды кошо алганда, улуттук валютада

§ кайтарым валюталык своп-операция учурунда Улуттук банктын бэк-офисинин тастыктамасында кёрсётългён, Башкы банктын банк-корреспондентинде Улуттук банктын корреспонденттик эсебине чегерилген пайыздарды кошо алганда, чет ёлкё валютасында  

40. Тобокелдиктерди тёмёндётъъ максатында

§ тике валюталык своп-операциясы учурунда, акча каражаттарын алгачкы алмаштырууда сом боюнча чегеръъ кънъ чет ёлкё валютасы боюнча чегерилген кънгё карата плюс 1 (бир) жумуш кънън тъзёт, ал эми акча каражаттарын кайтарым алмаштырууда чет ёлкё валютасы боюнча чегеръъ кънъ сом боюнча валюталоо кънънё карата плюс 1 (бир) жумуш кънън тъзёт;  

§ кайтарым валюталык своп-операциясы учурунда, акча каражаттарын алгачкы алмаштыруу кънъндё чет ёлкё валютасы боюнча чегеръъ кънъ, сом боюнча чегерилген кънгё карата плюс 1 (бир) жумуш кънън тъзёт, ал эми акча каражаттарын кайтарым алмаштырууда сом боюнча чегеръъ кънъ, чет ёлкё валютасы боюнча чегеръъ кънънё карата плюс 1 (бир) жумуш кънън тъзёт

41. Эгерде, алгачкы алмаштыруу же валюталык своп-операция бъткёрългён кънъ, Улуттук банктын банк-корреспондентинде же банкта, же болбосо Улуттук банктын ёзъндё же банкта жумуш эмес кънгё туура келсе, анда алгачкы алмаштыруу же валюталык своп- операцияны аяктоо кийинки жумуш кънъ жъргъзълёт. Мында, алгачкы алмаштыруу же валюталык своп-операция жъргъзълчъ кън которулбайт жана корутунду бёлъгъндёгъ акча каражаттарынын суммасы кайра эсептелинбейт.  

 

5. КОРУТУНДУ ЖОБОЛОР 

 

42. Валюталык своп-операцияларды жъргъзъънън тартиби Улуттук банк тарабынан ушул Жобонун жана Макулдашуунун негизинде жёнгё салынат

43. Ушул Жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор Улуттук банк тарабынан валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ процессин ёркъндётъъ максатында киргизилиши мъмкън.  

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан  

валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ тартиби  

жёнъндё Жобого 1-тиркеме  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен  

__________________________________________ ортосунда 

(коммерциялык банктын аталышы)  

валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё  

Макулдашуу 

 

 

Бишкек шаары 20___жылдын «___» _____ _______________  

 

Мындан ары «Улуттук банк» деп аталуучу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банктын Тёрагасынын орун басарынын атынан ______________________, _________________________________ негизинде иш алып баруучу бир тараптан жана __________________ негизинде иш алып барган мындан ары «Банк» деп аталуучу _________________________________ атынан _______________ жак экинчи тараптан, мындан ары «Тараптар» деп аталуучулар, Улуттук банк Башкармасынын 20__ жылдын ____ _____ токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобонун негизинде (мындан ары Жобо), тёмёнкълёр тууралуу валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё ушул макулдашууну (мындан ары Макулдашуу) тъзъштъ

 

1. КЕЛИШИМ ПРЕДМЕТИ 

1.1. Улуттук банк менен Банктын ортосунда валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ учурунда келип чыккан укуктук мамилелерди жёнгё салуу шарттарын аныктоо ушул Макулдашуунун предмети болуп саналат

1.2. Ушул Макулдашууда колдонулган аныктамалар жана терминдер Жободо кёрсётългён аныктамаларга жана терминдерге окшош.  

1.3. Валюталык своп-операциялар боюнча эсептешъълёр Улуттук банк ъчън Улуттук банктын тиешелъъ эсептери боюнча жана башкы банктын банк-корреспондентинде ачылган Улуттук банктын чет ёлкё валютасында корреспонденттик эсеби боюнча; ал эми Банк ъчън - Улуттук банктагы Банктын корреспонденттик эсеби боюнча жана Банктын банк-корреспондентинде ачылган анын чет ёлкё валютасындагы корреспонденттик эсеби боюнча жъзёгё ашырылат

 

2. ЖАЛПЫ ШАРТТАР 

2.1. Ушул Макулдашуунун алкагында валюталык своп-операцияларды тъзъъ ъчън Банк тёмёнкълёргё милдеттъъ:  

§ Улуттук банктын туунду финансылык каражаттар менен чектёёлёрсъз операцияларды ишке ашырууга чет ёлкё валютасында банктык операцияларды жъргъзъъгё Улуттук банктын лицензиясы болууга;  

§ Улуттук банкта улуттук валютадагы корреспонденттик эсеби болууга

§ банктын банк-корреспондентинде чет ёлкё валютасындагы корреспонденттик эсеби болууга

§ Улуттук банк менен ушул Макулдашууну тъзъъгё

§ Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын талаптарына ылайык, банктын эсебиндеги каражаттар менен пайдаланууга ыйгарым укуктуу адамдын нотариалдык жактан къбёлёндърългён колтамгасынын ългълёръ менен эки карточканы беръъгё

§ Консервация жол-жобосунда (санация, реабилитация), ёз эрки жана зордоп жоюуда (анын ичинде, банкроттоо жол-жобосу), ошондой эле кредитордун талаптарын аткара албай же канаттандыруудан баш тартуунун натыйжасында келип чыккан башка мамилелерге, ошондой эле Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо жёнъндё» мыйзамында каралган мыйзам актыларынын талаптарын жана башка нормаларынын бузулушуна жол бербёёгё

2.2. Валюталык своп-операциянын мёёнётъ календардык къндёр менен чагылдырылган убакыттын аралыгы катары аныкталат жана тёмёнкъчё эсептелет:  

§ тике валюталык своп-операцияда Улуттук банк тарабынан сом търъндёгъ акча каражаттарын Банктын тиешелъъ эсебине чегерген къндён кийинки къндён тартып, Банк тарабынан сом търъндёгъ акча каражаттарын Улуттук банктын тиешелъъ эсебине кайтарып берген кънгё чейин, аны кошо алганда;  

§ кайтарым валюталык своп-операцияда - Банк тарабынан сом търъндёгъ акча каражаттарын Улуттук банктын тиешелъъ эсебине чегерген къндён кийинки къндён тартып, Улуттук банк тарабынан сом търъндёгъ акча каражаттарын Банктын тиешелъъ эсебине кайтарып берген кънгё чейин, аны кошо алганда

2.3. Валюталык своп-операциялар боюнча пайыздар, тиешелъъ валютадагы акча каражаттардын суммасына, валюталык своп-операциянын мёёнётънё, пайыздык ченге жана 360 кънгё барабар болгон убактылуу базага жараша, жёнёкёй пайыздык формула менен эсептелинет жана акча каражаттарын кайта алмаштырууда, тиешелъъ валютада акча каражаттарын кайтарып беръъ менен Тараптар бир эле мезгилде тёлёп беришет

2.4. Тобокелдиктерди тёмёндётъъ максатында

§ тике валюталык своп-операция учурунда, акча каражаттарын алгачкы алмаштырууда сом боюнча чегеръъ кънъ чет ёлкё валютасы боюнча чегерилген кънгё карата плюс 1 (бир) жумуш кънън тъзёт, ал эми акча каражаттарын кайтарым алмаштырууда чет ёлкё валютасы боюнча чегеръъ кънъ сом боюнча чегеръъ кънънё карата плюс 1 (бир) жумуш кънън тъзёт;  

§ кайтарым валюталык своп-операциясы учурунда, акча каражаттарын алгачкы алмаштырууда чет ёлкё валютасы боюнча чегеръъ кънъ сом боюнча чегерилген кънгё карата плюс 1 (бир) жумуш кънън тъзёт, ал эми акча каражаттарын кайтарым алмаштырууда сом боюнча чегеръъ кънъ чет ёлкё валютасы боюнча чегеръъ кънънё карата плюс 1 (бир) жумуш кънън тъзёт

2.5. Банк валюталык своп операцияны жъргъзъъ ъчън Улуттук банкка валюталык своп- операцияны жъргъзъъгё Билдирме (мындан ары - Билдирме) берет. Банктын Билдирмеси, ушул Макулдашуунун 1-тиркемесине ылайык, биринчи кол коюу укугуна ээ Банктын аткаруу органынын жетекчисинин кол тамгасы коюлуп, Банктын гербдъъ мёёръ менен тастыкталууга тийиш.  

2.6. Банк Билдирмесин валюталык своп-операция жъргъзълъъчъ кънъ саат 10:00 - 12:00 саатка чейин Улуттук банкка берет. Билдирме, калыь конвертте чапталып берилет жана «Валюталык своп-операциялар боюнча билдирмелерди каттоо журналында» катталууга тийиш.  

2.7. Валюталык своп-операциялар боюнча эсептешъълёрдъ жъргъзъънън негизинен болуп, ушул Макулдашууга карата 3-тиркемеге ылайык тариздетилген Улуттук банктын валюталык своп-операцияларынын жыйынтыгы боюнча Билдиръъ саналат жана ал, Улуттук банк тарабынан валюталык своп-операциялар жъргъзългён кънъ саат 14:30дан кечиктирбестен Билдирмеси канааттандырылган ар бир Банкка жёнётълёт.  

2.8. Туура эмес толтурулган же тариздетилген, ошондой эле кабыл алуу убактысын бузуу менен берилген Билдирмелер, жараксыз деп таанылат жана валюталык своп- операцияларды ишке ашырууга жол берилбейт.  

2.9. Валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ учурунда, акча каражаттарын алгачкы жана кайтарым алмашуу ъчън эрежедегидей эле, валюталык своп-операцияларды тъзъъ кънънё карата колдонуудагы сомго карата чет ёлкё валютасынын расмий курсуна барабар болгон чет ёлкё валютасынын алмашуу курсу пайдаланылат

2.10. Валюталык своп-операция жъзёгё ашырылган кънъ саат 15:30га чейин Улуттук банктын жана Банктын Тараптардын бэк-офис функцияларын аткарган бёлъмдёръ акыркы эсептешъълёр жъргъзългёнгё чейин ушул Макулдашуунун 5.5-пунктуна ылайык, валюталык своп-операциялар боюнча тастыктамалар менен алмашуусу зарыл.  

 

3. ВАЛЮТАЛЫК СВОП-ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ ЖЪРГЪЗЪЪ ТАРТИБИ 

3.1. Тике валюталык своп-операцияны жъргъзъъ тартиби:  

3.1.1. Тике валюталык своп-операцияны аукциондук негизде жъргъзъъгё, Улуттук банк тарабынан жарыяланган пайыздык ченден жогору же минималдуу пайыздык ченге барабар Банктардын Билдирмелерине жол берилет.  

3.1.2 Тике валюталык своп-операцияны аукциондук эмес негизде жъргъзъъгё, Улуттук банк тарабынан жарыяланган, Банктардын белгиленген пайыздык чени менен Билдирмелерине жол берилет.  

3.1.3. Банк, тике валюталык своп-операция жъргъзългён кънъ, чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын суммасын Улуттук банктын бэк-офисинин тастыктамасында кёрсётългён Улуттук банктын банк-корреспондентиндеги анын корреспонденттик эсебине ёз алдынча чегерет.  

3.1.4. Банк, тике валюталык своп-операциялар бъткёрългён кънъ, пайыздарды кошо алганда, сом търъндёгъ акча каражаттардын суммасын Улуттук банктын анын бэк-офисинин тастыктамасында кёрсётългён тиешелъъ эсебине ёз алдынча чегерет.  

3.2. Кайтарым валюталык своп-операцияны жъргъзъъ тартиби:  

3.2.1. Банктардын Улуттук банк тарабынан жарыяланган пайыздык ченден тёмён же максималдуу пайыздык ченге барабар Билдирмелерине кайтарым валюталык своп-операцияны аукциондук негизде жъргъзъъгё жол берилет

3.2.2. Банктардын Улуттук банк тарабынан жарыяланган, белгиленген пайыздык чени менен Билдирмелерине кайтарым валюталык своп-операцияны аукциондук эмес негизде жъргъзъъгё жол берилет

3.2.3. Банк, кайтарым валюталык своп-операция жъргъзългён кънъ, Улуттук банктын бэк-офисинин тастыктамасында кёрсётългён Башкы банктын тиешелъъ эсебине сом търъндё акча каражаттардын суммасын ёз алдынча чегерет

3.2.4. Банк, кайтарым валюталык своп-операция бъткёрългён кънъ, Улуттук банктын бэк-офисинин тастыктамасында кёрсётългён Башкы банктын банк-корреспондентиндеги анын корреспонденттик эсебине чегерилген пайыздарды кошо алганда, чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын суммасын ёз алдынча чегерет

 

4. ВАЛЮТАЛЫК СВОП-ОПЕРАЦИЯЛАРДЫ МЁЁНЁТЪНЁН МУРДА БЪТЪРЪЪ 

4.1. Аукциондук негизде валюталык своп-операцияларды мёёнётънён мурда бътъръъгё жол берилбейт.  

4.2. Аукциондук эмес негиздеги валюталык своп-операцияларды мёёнётънён мурда бъткёръъ, Улуттук банк Башкармасынын чечими боюнча жъргъзълёт жана Макулдашуунун 9.4-пунктуна ылайык, Улуттук банктын пайдасына алдын ала ъстёк айыпты тёлёё менен мёёнётънён мурда валюталык своп-операциялар аяктоочу белгиленген кънгё чейинки кеминде 2 жумуш кънъ мурда, Макулдашуунун 2-тиркемесинде кёрсётългён саптарды толтуруу менен банктын мёёнётънён мурда валюталык своп-операцияларды бътъръъ Билдирмелеринин негизинде жъргъзълёт. Мында, тараптардын бэк-офис функцияларын аткарган Улуттук банктын жана Банктын бёлъмдёръ акыркы эсептешъълёр жъргъзългёнгё чейинки мёёнёттё Макулдашуунун 5.5-пунктуна ылайык, валюталык своп-операциялар боюнча Тастыктамалар менен алмашуусу зарыл

 

5. ЭСЕПТЕШЪЪЛЁРДЪ ЖЪРГЪЗЪЪ ЖАНА ТАСТЫКТООЛОР МЕНЕН АЛМАШУУ 

5.1. Тике валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ учурунда Банк, Улуттук банктын бэк-офисинин тастыктамасында кёрсётългён Башкы банктын банк-корреспондентиндеги анын корреспонденттик эсебине чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын суммасын ёз алдынча чегерет. Улуттук банктын банк-корреспондентиндеги анын корреспонденттик эсебине чет ёлкё валютасындагы акча каражаттар тъшкёндён кийинки жумуш кънъ Улуттук банк, Банктын бэк-офисинин тастыктамасында кёрсётългён, Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебине сом търъндёгъ акча каражаттардын суммасын чегерет

5.2. Кайтарым валюталык своп-операция жъргъзъъ учурунда Банк, Улуттук банктын бэк-офисинин тастыктамасында кёрсётългён башкы банктын тиешелъъ эсебине сом търъндёгъ акча каражаттардын суммасын ёз алдынча чегерет. Улуттук банктын тиешелъъ эсебине сом търъндёгъ акча каражатар тъшкёндён кийинки жумуш кънъ Улуттук банк, Банктын бэк-офисинин тастыктамасында кёрсётългён, Банктын банк-корреспондентиндеги чет ёлкё валютасындагы корреспондентик эсебине чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын суммасын чегерет

5.3. Тике валюталык своп-операция жъргъзълъп бъткёндён кийин Банк ёз алдынча, Улуттук банктын бэк-офисинин Тастыктамасында кёрсётългён, башкы банктын тиешелъъ эсебине чегерилген пайыздарды кошо алганда, сом търъндёгъ акча каражаттардын суммасын чегерет. Улуттук банктын тиешелъъ эсебине сом търъндёгъ акча каражаттар тъшкёндён кийинки жумуш кънъ Улуттук банк, Банктын банк-корреспондентиндеги чет ёлкё валютасындагы корреспондентик эсебине пайыздарды кошо алганда чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын суммасын чегерет

5.4. Кайтарым валюталык своп-операцияны бътъръъ учурунда Банк ёз алдынча, Улуттук банктын бэк-офисинин Тастыктамасында кёрсётългён, Улуттук банктын банк-корреспондентиндеги башкы банктын кореспонденттик эсебине чегерилген пайыздарды кошо алганда, чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын суммасын чегерет. Улуттук банктын банк-корреспондентиндеги эсебине чет ёлкё валютасындагы акча каражаттар тъшкёндён кийинки жумуш кънъ Улуттук банк, Банктын бэк-офисинин Тастыктамасында кёрсётългён, башкы банктагы Банктын корреспондентик эсебине пайыздарды кошо алганда, сом търъндёгъ акча каражаттарды чегерет.  

5.5. Валюталык своп-операцияны тъзъъдё жана мёёнётънён мурда бътъръъдё, Тараптардын бэк-офисттик функцияларын аткарган Улуттук банктын жана Банктын бёлъмдёръ, корутунду эсептешъълёр жъргъзългёнгё чейинки мёёнёттё, валюталык своп-операцияны тъзъъ жана мёёнётънён мурда бътъръъ жёнъндё тастыктамалары менен SWIFT (МТ 320 форматында) системасы боюнча алмашууга милдеттъъ. Такстыктамалар менен алмашуу Банк тарабынан демилгеленет жана ал, валюталык своп-операцияны тъзъъ жана мёёнётънён мурда бътъръъ жёнъндё Улуттук банктан билдиръънъ алгандан кийин тез арада Улуттук банкка жёнётълёт. Улуттук банк менен Банк ортосунда SWIFT системасы боюнча Тастыктамалар алмашылгандан кийин банк-корреспонденттин реквизиттерин ёзгёртъъгё жол берилбейт.  

5.6. Эгерде, Банкта SWIFT системасы болбосо, валюталык своп-операциялар боюнча Тастыктамалар менен алмашуу, факс аркылуу жана/же ушул макулдашууга карата 4 жана 5-тиркемелерге ылайык, жеткирип беръъ аркылуу жъзёгё ашырылат.  

Улуттук банк, Банктын Тастыктамасынын тъп нускасын Улуттук банкка жёнётпёй, факс аркылуу гана жёнёткён ыкманы кооптуу катары карайт, ошондой эле мындай жол менен берилген маалыматтар кармалып калышы, жоголуп кетиши, жок кылынышы, бурмаланышы же кечиктирилиши мъмкънчълъгън белгилейт.  

Кандай бир болбосун нускоонун тъп нускасын Улуттук банкка беръъсъз, факс менен гана жёнёткён учурда, башкы банк тарабынан анын аткарылышынан же аткарылбай калышынын улам, анын жоготууга учурашы, зыян тартышы, чыгаша болушу же чыгым тартышы ъчън Улуттук банк Банк алдында жоопкерчилик тартпайт.  

Банктан келип тъшкён анын тъп нускасы болбогон кандай бир болбосун нускоону беръъсъз, факс менен гана жёнётъп, анын аткарылбай калышынан улам же анда кандайдыр бир каталар, бузулуулар, же болбосо аны жеткирип беръъдё башка бир бурмалоолор же ёзгёртъълёр орун алып, Улуттук банк анын натыйжасында жоготууга учурап, зыян тартып, чыгаша болуп же чыгым тартса Банк, Улуттук банктын суроо-талабынын негизинде (ошондой эле туруктуу негизде) анын ордун жабууга милдеттъъ экендигине макулдугун берет.  

5.7. Чет ёлкё валютасындагы акча каражаттары боюнча эсептешъълёр валюталык эсептердин берилген реквизитерине ылайык жъзёгё ашырылат. Эгерде, валюталык эсептердин реквизиттери ёзгёртългён болсо Банк жана Улуттук банк, валюталык своп-операциялар боюнча акыркы эсептешъълёр жъргъзългёнгё чейинки 1 (бир) жумуш кънъ мурда, каражаттарды тескёёгё ыйгарым укук чегерилген кызмат адамынын кол тамгасы менен бири-бирине тез арада кат жъзъндё билдиръъгё милдеттъъ. Мында, Банктын жана Улуттук банктын бэк-офистери, акыркы эсептешъълёр жъргъзългёнгё чейинки мёёнёттён кечиктирбестен, ушул Макулдашуунун 5.5-пунктуна ылайык жаьы Тастыктамалар менен алмашууга (валюталык своп-операциялар боюнча акча каражаттарды алгачкы жана кайтарым алмаштыруу учурунда) милдеттъъ

5.8. Эгерде, сом търъндёгъ же чет ёлкё валютасындагы акча каражаттарын алгачкы жана/же кайтарым алмаштырууда Банктын Билдирмесинде кёрсётългён чегеръъ кънъ жумуш эмес кънгё же жумуш эмес майрам къндёрънё туш келсе (Кыргыз Республикасында жана/же банк-корреспонденттин ёлкёсъндё), анда ал кийинки жумуш кънъ ишке ашырылат. Мында, акча каражаттарын кайтарым алмаштыруу кънъ которулбайт жана алар боюнча чегерилген пайыздар кайра эсептелинбейт.  

5.9. Акыркы валюталык своп-операциялар боюнча эсептешъълёрдъ жъргъзъъдё сом търъндёгъ жана/же чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын толук эмес суммасын чегеръъ жъргъзълбёйт.  

5.10. Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсеби боюнча акча каражаттарын чегеръъдё жана эсептен чыгарууда Банк, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында жана Улуттук банк менен Банк ортосунда корреспонденттик мамилелерди белгилёё жёнъндёгъ эки тараптуу келишимде кёрсётългён бардык шарттарды жана тартиптерди аткарууга тийиш.  

 

6. ТАРАПТАРДЫН УКУКТАРЫ ЖАНА МИЛДЕТТЕРИ 

6.1. Тараптар, ушул Макулдашуунун талаптарына ылайык гана валюталык своп- операцияларды жъргъзъъгё укуктуу

6.2. Тараптар, валюталык своп-операцияларды жъргъзъънън ушул Макулашууда кёрсётългён шарттары менен макул болушту жана бири-биринин алдындагы ёз милдеттерин таанышат.  

 

7. БАНК МИЛДЕТТЕНЕТ 

7.1. Ушул Макулдашууда белгиленген валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ шарттарын толугу менен сактоого

7.2. Тике валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ боюнча акча каражаттарды алгачкы алмаштырууда Улуттук банктын банк-корреспондентиндеги башкы банктын корреспонденттик эсебине, Улуттук банктын бэк-офисинин Тастыктамасында сунушталган реквизиттер боюнча валюталык своп-операцияларды жъргъзъъгё Банктын Билдирмесинде кёрсётългён чегеръъ кънънё карата чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын суммасынын толук кёлёмън чегеръъгё.  

7.3. Тике валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ боюнча акча каражаттарын кайтарым алмаштырууда Улуттук банктын бэк-офисинин Тастыктамасында сунушталган реквизиттер боюнча валюталык своп-операцияларды жъргъзъъгё Банктын Билдирмесинде кёрсётългён чегеръъ кънънё чегерилген пайыздарды кошо алганда, сом търъндёгъ акча каражаттардын суммасынын толук кёлёмън Улуттук банктын тиешелъъ эсебине саат 16:00го чейин чегеръъгё.  

7.4. Кайтарым валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ боюнча акча каражаттарын алгачкы алмаштырууда, Улуттук банктын бэк-офисинин Тастыктамасында сунушталган реквизиттер боюнча валюталык своп-операцияларды жъргъзъъгё Банктын Билдирмесинде кёрсётългён чегеръъ кънънё сом търъндёгъ акча каражаттардын суммасынын толук кёлёмън Улуттук банктын тиешелъъ эсебине саат 16:00го чейин чегеръъгё.  

7.5. Кайтарым валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ боюнча акча каражатарын кайтарым алмаштырууда Улуттук банктын бэк-офисинин Тастыктамасында сунушталган реквизиттер боюнча валюталык своп-операцияларды жъргъзъъгё Банктын Билдирмесинде кёрсётългён чегеръъ кънънё чегерилген пайыздарды кошо алганда, чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын суммасынын толук кёлёмън Улуттук банктын корреспонденттик эсебине чегеръъгё.  

7.6. Валюталык своп-операциялар боюнча акча каражаттарын талап кылуу укугун ъчънчъ жакка ёткёръп бербёёгё.  

7.7. Эгерде Банк, ушул Макулдашуунун 7.2., 7.3., 7.4. жана 7.5-пункттарында кёрсётългён ёзънън милдеттерин аткарбаса, Макулдашуунун 9.2-пунктуна ылайык, Улуттук банкка бир жолку айыптык тёлём тёлёп беръъгё.  

7.8. Ушул Макулдашуунун 4.2. жана 9.4-пункттарына ылайык, Улуттук банкка кем алым тёлём беръъгё.  

 

8. УЛУТТУК БАНК МИЛДЕТТЕНЕТ 

8.1. Ушул Макулдашууда белгиленген валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ шарттарын толугу менен сактоого

8.2. Банк, ушул Макулдашуунун 7.2-пунктун аткаргандан кийин тике валюталык своп- операцияларды жъргъзъъ ъчън акча каражаттарды алгачкы алмаштырууда, Улуттук банктагы Банктын тиешелъъ корреспонденттик эсебине Банктын бэк-офисинин Тастыктамасында сунушталган реквизиттер боюнча валюталык своп-операцияларды жъргъзъъгё Банктын Билдирмесинде кёрсётългён чегеръъ кънънё карата сом търъндёгъ акча каражаттардын суммасын чегеръъгё.  

8.3. Банк, ушул Макулдашуунун 7.3-пунктун аткаргандан кийин тике валюталык своп- операцияларды жъргъзъъ боюнча акча каражаттарды кайтарым алмаштырууда, Банктын банк-корреспондентиндеги чет ёлкё валютасындагы корреспонденттик эсебине Банктын бэк-офисинин Тастыктамасында сунушталган реквизиттер боюнча валюталык своп-операцияларды жъргъзъъгё Банктын Билдирмесинде кёрсётългён чегеръъ кънънё карата чегерилген пайыздарды кошо алганда, чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын суммасынын толук кёлёмън чегеръъгё.  

8.4. Банк, ушул Макулдашуунун 7.4-пунктун аткаргандан кийин кайтарым валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ боюнча акча каражаттарды алгачкы алмаштырууда, Банктын банк-корреспондентиндеги чет ёлкё валютасындагы корреспонденттик эсебине Банктын бэк-офисинин Тастыктамасында сунушталган реквизиттер боюнча валюталык своп-операцияларды жъргъзъъгё Банктын Билдирмесинде кёрсётългён чегеръъ кънънё карата чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын суммасынын толук кёлёмън чегеръъгё.  

8.5. Банк, ушул Макулдашуунун 7.5-пунктун аткаргандан кийин кайтарым валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ боюнча акча каражаттарды кайтарым алмаштырууда, Улуттук банктагы Банктын корреспонденттик эсебине Банктын бэк-офисинин Тастыктамасында сунушталган реквизиттер боюнча валюталык своп-операцияларды жъргъзъъгё Банктын Билдирмесинде кёрсётългён чегеръъ кънънё карата пайыздарды кошо алганда, чегерилген пайыздарды кошо алганда, сом търъндёгъ акча каражаттардын суммасын чегеръъгё.  

8.6. Эгерде Улуттук банк, ушул Макулдашуунун 8.2., 8.3., 8.4. жана 8.5-пункттарында кёрсётългён ёзънън милдеттерин аткарбаса, Макулдашуунун 9.3-пунктуна ылайык, Банкка бир жолку айыптык тёлём тёлёп беръъгё.  

 

9. ТАРАПТАРДЫН ЖООПКЕРЧИЛИКТЕРИ 

9.1. Тараптар ушул Макулдашууга ылайык, валюталык своп-операциялар боюнча ёз милдеттенмелерине толугу менен жоопкерчиликте болушат

9.2. Банк Улуттук банкка 0,5% ёлчёмъндё бир жолку айыптык тёлём тёлёп берет:  

§ Тике валюталык своп-операциялар боюнча

- валюталык своп-операциялар боюнча акча каражаттарын алгачкы алмаштырууда чет ёлкё валютасындагы акча каражаттарды чегеръъ боюнча аткарылбаган милдеттемелердин суммасынан

- валюталык своп-операциялар боюнча акча каражаттарын кайтарым алмаштырууда сом търъндёгъ акча каражаттарды чегеръъ боюнча аткарылбаган милдеттемелердин суммасынан

§ Кайтарым валюталык своп-операциялар боюнча

- валюталык своп-операциялар боюнча акча каражаттарын алгачкы алмаштырууда сом търъндёгъ акча каражаттарды чегеръъ боюнча аткарылбаган милдеттемелердин суммасынан

- валюталык своп-операциялар боюнча акча каражаттарын кайтарым алмаштырууда чет ёлкё валютасындагы акча каражаттарды чегеръъ боюнча аткарылбаган милдеттемелердин суммасынан

9.3. Улуттук банк Банкка 0,5% ёлчёмъндё бир жолку айыптык тёлём тёлёп берет

§ Тике валюталык своп-операциялар боюнча

- валюталык своп-операциялар боюнча акча каражаттарын алгачкы алмаштырууда сом търъндёгъ акча каражаттарды чегеръъ боюнча аткарылбаган милдеттемелердин суммасынан

- валюталык своп-операциялар боюнча акча каражаттарын кайтарым алмаштырууда чет ёлкё валютасындагы акча каражаттарды чегеръъ боюнча аткарылбаган милдеттемелердин суммасынан

§ Кайтарым валюталык своп-операциялар боюнча

- валюталык своп-операциялар боюнча акча каражаттарын алгачкы алмаштырууда чет ёлкё валютасындагы акча каражаттарды чегеръъ боюнча аткарылбаган милдеттемелердин суммасынан

- валюталык своп-операциялар боюнча акча каражаттарын кайтарым алмаштырууда сом търъндёгъ акча каражаттарды чегеръъ боюнча аткарылбаган милдеттемелердин суммасынан

9.4. Банк, аукциондук эмес негизде валюталык своп-операцияларын мёёнётънён мурда токтоткон учурда, Банкка сунушталган акча каражаттардын суммасынан 0,05% ёлчёмъндё Улуттук банкка кем алым тёлёп берет.  

9.5. Бир жолку айыптык тёлём же кам алым, Улуттук банк тарабынан расмий билдирилгенден кийинки къндён кечиктирбестен улуттук валютада тёлёнёт. Эгерде, бир жолку айыптык тёлём же кем алым расмий билдирилгенден кийинки 1 (бир) жумуш кънънён кечиктирилсе Улуттук банк, Банктын Улуттук банктагы корреспонденттик эсебинен кем алымдын суммасын талаш-тартышсыз жана бир тараптуу негизде эсептен алып салууга укуктуу.  

9.6. Тараптар, айыптык тёлёмдъ/кем алымды тёлёгён учурда, ушул Макулдашуу боюнча ёзънън милдеттерин аткаруудан бошотулбайт.  

9.7. Тараптар ушул Келишимге ылайык, алардын жооптуу адамдары жана кызматкерлери тарабынан аткарылган, валюталык своп-операцияларды жъргъзъъ менен байланыштуу иш-аракеттердин тууралыгына, ёз убагында аткарылышына жана купуялуулугунун сакталышына толугу менен жоопкерчилик тартышат

9.8. Улуттук банк, Банктын бэк-офисинин Тастыктамасында валюталык эсептердин реквизиттери так эмес бирилгендигинен, ошондой эле Банктын банк-корреспондентинин кънёёсъ боюнча же ушул Макулдашуунун 5.5., 5.6. жана 5.7-пункттарынын шарттарына ылайык, Банктын валюталык эсептеринин реквизиттеринин ёзгёрългёндъгъ туралуу кат жъзъндёгъ билдирме Банк тарабынан кечиктирилип, так эмес же толук эмес тариздетилген болсо, Улуттук банк чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын келип тъшпёгёндъгъ же мёёнётънён кийин келип тъшкёндъгъ ъчън жоопкерчилик тартпайт.  

9.9. Улуттук банк, ушул Макулдашуунун шарттары Банк тарабынан бузууга жол берилгендигинен улам Банк дуушар болгон чыгымдарга жооп бербейт.  

9.10. Банк, ушул Макулдашуунун шарттары Улуттук банк тарабынан бузууга жол берилгендигинен улам Улуттук банк дуушар болгон чыгымдарга жооп бербейт.  

9.11. Банк, Улуттук банктын бэк-офисинин Тастыктамасында валюталык эсептердин реквизиттери так эмес бирилгендигинен, ошондой эле Улуттук банктын банк-корреспондентинин кънёёсъ боюнча же ушул Макулдашуунун 5.5., 5.6. жана 5.7-пункттарынын шарттарына ылайык, Улуттук банктын валюталык эсептеринин реквизиттеринин ёзгёрългёндъгъ туралуу кат жъзъндёгъ билдирме Улуттук банктын тарабынан кечиктирилип, так эмес же толук эмес тариздетилген болсо, Банк чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын келип тъшпёгёндъгъ же мёёнётънён кийин келип тъшкёндъгъ ъчън жоопкерчилик тартпайт

 

10. ФОРС МАЖОР 

10.1. Тараптар, табигый жана техногендик катастрофалар, табигый кырсыктар, согуш конфликттери, кётёрълъштёр, элдик кётёрълъштёр, революциялар, мыйзам жана аткаруу бийлигинин органдары тарабынан кабыл алынган ченемдик-укуктук актылар жана ушул Макулдашуу боюнча милдеттенмелерин аткарууга мъмкън эместигине тъздён-тъз себеп болгон башка жагдайлар орун алган шартта, Макулдашуу боюнча милдеттерин толугу менен же жарым жартылай аткарбай койгондугу ъчън жоопкерчиликтен бошотулушат. Жогоруда аталган жагдайлар ушул Макулдашуу тъзългён учурдан тартып келип чыккан жана Тараптардын эркине баш ийбеген ёзгёчё, кътъъсъз жана алдын-алууга болбой турган мънёзгё ээ болууга тийиш.  

10.2. Ёзгёчё жагдайлар орун алган шартта, Тараптар эки къндък мёёнёт ичинде бул тууралуу бири-бирине кат жъзъндё билдиръълёръ тийиш. Билдиръъдё жагдайдын мънёзъ жёнъндё маалыматтар, ошондой эле мъмкънчълъккё жараша, ушул Макулдашуу боюнча милдеттенмелердин аткарылышына алардын таасир этъълёрънё баа беръълёр жана милдеттенмелерди аткаруу мёёнётъ чагылдырылууга тийиш.  

Жогоруда белгиленген шарттардын орун алышын жана алардын созулушунун тастыктамасынан болуп, мамлекттик ыйгарым укуктуу органы тарабынан берилген маалымкат саналат.  

10.3. Форс-мажордук жагдайлар орун алган шартта, Тараптардын ушул келишим боюнча милдеттенмелерин аткаруу мёёнётъ мындай жагдайлар жана алардын натыйжалары орун алган шайкеш убакытка жылдырылат

10.4. Эгерде форс-мажордук жагдайлар жана алардын таасирлери он календарлык къндён ашыгыраакка созулуп кеткен шартта, Тараптар ушул Макулдашуу талаптарынын эки Тарапка теь алгылыктуу болгон альтернативдъъ ыкмаларын табуу жана тиешелъъ макулдашуга жетишъъ максатында кыска мёёнёттън ичинде съйлёшъълёрдъ жъргъзъшъ мъмкън

10.5. Форсмажордук жагдайлар, алардын орун алышы учурунда ишке ашырылган жана жъргъзълъп жаткан валюталык своп-операциялар боюнча милдеттенмелерден Тараптарды бошотпойт.  

 

11. ТАЛАШ МАСЕЛЕЛЕРДИН ЧЕЧИЛИШИ 

11.1. Ушул Макулдашуунун талаптарын аткаруу процессинде келип чыккан Тараптардын ортосундагы талаш маселелер, ёз ара алгылыктуу чечимдерди кабыл алуу максатында Тараптардын ёз ара съйлёшъълёръ аркылуу жёнгё салынууга тийиш

11.2. Эгерде, Тараптардын ортосунда келип чыккан талаш маселелер алардын ёз ара съйлёшъълёръ аркылуу макулдашууга жетишилбеген шартта, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык жёнгё салынууга тийиш

 

12. ЖАНА БАШКА ШАРТТАР 

12.1. Ушул Макулдашууга Тараптардын ёз ара макулдашуулары боюнча ёзгёртъълёр жана/же толуктоолор киргизилиши мъмкън

12.2. Ушул Макулдашууга карата бардык ёзгёртъълёр жана толуктоолор жазуу жъзъндё ишке ашырылып, Тараптардын экёёсънън теь колу коюлган шартта жарактуу деп саналат.  

12.3. Тараптар кайра ёзгёртъп тъзългён же жоюлган шартта, алардын ушул Макулдашуу боюнча укуктары жана милдеттери Тараптардын укугу ёткёндёргё ётёт

12.4. Ушул Макулдашуу Тараптардын ар бири ъчън экиден, мамлекеттик тилде 2 (эки) нускада жана расмий тилде 2 нускада тъзългён, алардын ар бири бирдей юридикалык къчкё ээ жана кыргыз тилинде __________барактан турат, орус тилинде __________ барактан турат. Макулдашуунун эки нускасы Улуттук банкта сакталат, ал эми эки нускасы Банкка берилет

12.5. Макулдашууга карата 1,2,3,4 жана 5-тиркемелер анын ажырагыс бёлъгънён болуп саналат

 

13. МАКУЛДАШУУНУН АРАКЕТТЕНЪЪ МЁЁНЁТЪ ЖАНА АНЫ  

ТОКТОТУУ ТАРТИБИ 

13.1. Ушул Макулдашуу ага эки Тараптын колу коюлган учурдан тартып къчънё кирет.  

13.2. Ушул Макулдашуу бир календарлык жыл ичинде колдонууда болот жана Тараптардын бири дагы Макулдашуунун колдонуудагы мёёнётъ бъткёнгё чейинки бир календарлык ай ичинде анын талаптарын бузуу тууралуу ниетин кат жъзъндё билдирбеген шартта, келишим кийинки календарлык жылга узартылган болуп саналат. Келишим талаптарынын бузулушу Тараптардын буга чейин эле ишке ашырылган валюталык своп-операциялары боюнча милдеттенмелерин токтотпойт

13.3. Тараптар бул Макулдашууну, бир тараптуу негизде экинчи Тарапка 3 (ъч) календардык кън мурда кат жъзъндё алдын ала билдиръъ менен, бирок валюталык своп-операциялар боюнча акча каражаттарды кайтарым алмаштыруу боюнча эсептешъълёрдъ жъргъзъп бъткёндён кийин бузууга укуктуу. Бул Макулдашууну бузууда ишке ашырылган валюталык своп-операциялар боюнча Тараптардын милдеттемелери токтотулбайт.  

13.4. Улуттук банк, тёмёнкъ учурларда Банкка алдын-ала билдиръъсъз эле бир тараптуу негизде ушул Макулдашуунун шарттарын бузууга укуктуу

§ Банк тарабынан ушул Макулдашуунун шарттарын бузууга жол берилсе

§ Туунду финансылык каражаттар менен операцияларды жъзёгё ашырууга чектёёлёрсъз чет ёлкё валютасындагы банктык операцияларды жъргъзъъгё Банктын лицензиясын кайтарып алууга

§ Туунду финансылык каражаттар менен операцияларды жъзёгё ашырууга чектёёлёр коюлган учурда

§ Банкка Кыргыз Республикасынын «Банктарды консервациялоо, жоюу жана банкроттоо» мыйзамында каралган процесстер жана/же жол-жоболор киргизилсе; банкта Улуттук банк тарабынан дайындалган убактылуу жетекчилик режими киргизилсе

§ Банкты банкроттоо жёнъндё жарыясы

§ Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзам актыларына ылайык, Банктын юридикалык жак катары иши токтотулса

 

14. ТАРАПТАРДЫН ЮРИДИКАЛЫК ДАРЕКТЕРИ ЖАНА РЕКВИЗИТТЕРИ 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы  

Банктын аталышы 

___________________________________ 

(почта индекси, дареги

___________________________________ 

(почта индекси, дареги

___________________________________ 

(кызматы

___________________________________ 

(кызматы

___________________________________ 

(аты-жёнъ

___________________________________ 

(аты-жёнъ

___________________________________  

(колтамгасы

___________________________________  

(колтамгасы

Тастыктаманы жёнётъъ жана кабыл алуу ъчън факс

Тастыктаманы жёнётъъ жана кабыл алуу ъчън факс

Бэк-офис менен байланышуу телефондору:  

_____________________________ 

_____________________________ 

Бэк-офис менен байланышуу телефондору:  

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

Чет ёлкё валютасындагы эсептин реквизиттери  

(валютанын аталышын кёрсётъъ)

SWIFT BIC: _________________ 

__________________________ 

 

Чет ёлкё валютасындагы эсептин реквизиттери

SWIFT BIC: _________________ 

Эсептин :____________________ 

Сом търъндёгъ эсептин реквизиттери

Сом търъндёгъ акча каражаттардын негизги суммасын чегеръъ ъчън Банктын Улуттук банктагы эсеби

________________________________ 

Сом търъндёгъ пайыздарды чегеръъ ъчън Банктын Улуттук банктагы эсеби

_______________________________ 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен  

коммерциялык банк ортосунда валюталык своп-  

операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё  

Макулдашууга карата 1-тиркеме  

 

 

Аукциондук/аукциондук эмес негизде 

(керектъъсън тандоо

тике/кайтарым валюталык своп-операцияны жъргъзъъгё билдирме 

(керектъъсън тандоо

 

 

20__ -жылдын “_____” _______________ 

  

(Банктын расмий аталышы) ушул билдирме аркылуу аукциондук/аукциондук эмес негизде (керектъъсън тандоо) тике/кайтарым (керектъъсън тандоо) валюталык своп-операцияларга тёмёнкъ шарттарда катышууга даярдыгын билдирет

 

Алмаштыруу валютасы: чет ёлкё валютасынын аталышын кёрсётъъ 

 

 

Акча каражатарын алгачкы алмаштыруу 

Акча каражатарын кайтарым алмаштыруу 

Чет ёлкё валютасында чегеръъ кънъ 

(кън, айы, жылы

(кън, айы, жылы

Сом боюнча чегеръъ кънъ 

(кън, айы, жылы

(кън, айы, жылы

Чет ёлкё валютасында акча каражатардын суммасы 

(чет ёлкё валютасында ёлчёё бирдиги

 

Алмашуу курсу 

(чет ёлкё валютасынын бирдиги ъчън сом търъндё

Сом търъндё акча каражаттардын суммасы 

(сом търъндё ёлчёё бирдиги

Мёёнётъ 

(къндёрдън саны

Сом боюнча пайыздык чен 

(%) 

Чет ёлкё валютасында пайыздык чен 

(%) 

Сом боюнча пайыздардын суммасы 

(сом търъндё ёлчёё бирдиги

Чет ёлкё валютасында пайыздардын суммасы 

(чет ёлкё валютасында ёлчёё бирдиги

 

 

М.О.     __________________     __________________     ____________________ 

                 кызматы                     кол тамгасы                  аты-жёнъ 

 

_____________     _______________     ____________________ 

           башкы бухгалтери           кол тамгасы                    аты-жёнъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен  

коммерциялык банк ортосунда валюталык своп-  

операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё 

Макулдашууга карата 2-тиркеме  

 

Аукциондук эмес негизде тике/кайтарым  

(керектъъсън тандоо

валюталык своп-операцияларды мёёнётънён мурда токтотууга билдирме 

(алгачкы валюталык своп-операция жъргъзъъгё Билдирменин кънънё жана номерине шилтеем)  

 

20__ -жылдын “_____” _______________ 

  

(Банктын расмий аталышы) ушул билдирме аркылуу 20___-жылдын «__»__________ __________________ кёлёмдё (кёлёмъ сом търъндё) жана _______________ (кёлёмъ чет ёлкё валютасында) ____________ (къндёрдън саны) мёёнёткё аукциондук эмес негизде тике/кайтарым валюталык своп-операцияны тёмёнкъ шарттарда мёёнётънён мурда токтотууга даярдыгын билдирет

 

 

Акча каражатарын алгачкы алмаштыруу 

Акча каражатарын кайтарым алмаштыруу 

Чет ёлкё валютасында чегеръъ кънъ 

(кън, айы, жылы

(кън, айы, жылы

Сом боюнча чегеръъ кънъ 

(кън, айы, жылы

(кън, айы, жылы

Чет ёлкё валютасында акча каражатардын суммасы 

(чет ёлкё валютасында ёлчёё бирдиги

 

Алмашуу курсу 

(чет ёлкё валютасынын бирдиги ъчън сом търъндё

Сом търъндё акча каражаттардын суммасы 

(сом търъндё ёлчёё бирдиги

Мёёнётъ 

(къндёрдън саны

Сом боюнча пайыздык чен 

(%) 

Чет ёлкё валютасында пайыздык чен 

(%) 

Сом боюнча пайыздардын суммасы 

(сом търъндё ёлчёё бирдиги

Чет ёлкё валютасында пайыздардын суммасы 

(чет ёлкё валютасында ёлчёё бирдиги

Кем алым 

(сом търъндё ёлчёё бирдиги

 

 

М.О.     __________________     __________________     ____________________ 

                 кызматы                     кол тамгасы                  аты-жёнъ 

_____________     _______________     ____________________ 

           башкы бухгалтери           кол тамгасы                    аты-жёнъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен  

коммерциялык банк ортосунда валюталык своп-  

операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё 

Макулдашууга карата 3-тиркеме  

 

 

_______________________________________________________________ 

       (Банктын аталышы

  

 

20___-жылдын «___»______________ 

Улуттук банктын валюталык своп-операцияларынын 

жыйынтыгы боюнча Билдирмелер 

  

  

  

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 20___-жылдын «___»___________ ёткёрългён Улуттук банктын аукциондук/аукциондук эмес негизде тике/кайтарым валюталык своп-операциялардын жыйынтыгы боюнча Сиздин билдирмеьиз тёмёнкъ кёлёмдё канаттандырылгандыгын билдирет:  

 

 

 

Мёёнётъ  

(къндёрдън саны

Акча каражаттарынын суммасы  

Пайыздык чен 

Сом търъндё 

Чет ёлкё валютасында 

Сом боюнча 

Чет ёлкё валютасы боюнча 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 

Акча-кредиттик операциялар боюнча башкармалыгын 

Дилингдик операциялар бёлъмънън начальниги (аты-жёнъ) (кол тамгасы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен  

коммерциялык банк ортосунда валюталык своп-  

операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё 

Макулдашууга карата 4-тиркеме  

 

 

Жъргъзългён тике валюталык своп-операциялар боюнча 

Тастыктама 

20____-жылдын «____» __________  

 

Банк-контрагенттин аталышы ______________________________ 

 

Тике валюталык своп-операциялардын жалпы шарттары

Сом търъндёгъ акча каражаттардын суммасы 

(сом

Чет ёлкё валютасынын алмашуу курсу (валютанын аталышы кёрсётълсън

(сом/ чет ёлкё валютасынын аталышы

Чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын суммасы (валютанын аталышы кёрсётълсън

(валюта

Мёёнётъ  

(къндёрън саны

Сом боюнча пайыздык чендер 

(%) 

Чет ёлкё валютасы боюнча пайыздык чендер 

(%) 

Акча каражаттарын алгачкы алмаштыруу шарттары

Чет ёлкё валютасында эсептешъълёр боюнча валюталоо кънъ (валютанын аталышы кёрсётълсън

(кън, айы, жылы

Чет ёлкё валютасында Улуттук банктын корреспонденттик эсебине чегеръъ ъчън 

(валютанын аталышы кёрсётълсън

(эсептин реквизиттери

Сом търъндё эсептешъълёр боюнча валюталоо кънъ 

(кън, айы, жылы

Улуттук банктагы Банктын корреспонденттик эсебине чегеръъ ъчън  

(эсептин реквизиттери

Акча каражаттарын кайтарым алмаштыруу шарттары

Сом търъндё эсептешъълёр боюнча валюталоо кънъ  

(кън, айы, жылы

Улуттук банктын эсебине негизги сумманы чегеръъ ъчън  

(эсептин реквизиттери

Сом боюнча пайыздардын суммасы 

(сом

Улуттук банктын эсебине сом боюнча пайыздарды чегеръъ ъчън  

(эсептин реквизиттери

Чет ёлкё валютасында эсептешъълёр боюнча валюталоо кънъ (валютанын аталышы кёрсётълсън

(кън, айы, жылы

Чет ёлкё валютасында Банктын кореспонденттик эсебине негизги сумманы чегеръъ ъчън (валютанын аталышы кёрсётълсън

(эсептин реквизиттери

Чет ёлкё валютасында пайыздардын суммасы 

(ёлчёё бирдиги

Чет ёлкё валютасындагы Банктын корреспонденттик эсебине чет ёлкё валютасында пайыздарды чегеръъ ъчън 

Для зачисления процентов в иностранной валюте на корреспондентский счет Банка в иностранной валюте 

(эсептин реквизиттери

 

(Аты-жёнъ, колтамгасы), кънъ 

(Аты-жёнъ, колтамгасы), кънъ 

Улуттук банктын бёлъмънън начальниги 

Улуттук банктын бёлъмънън начальниги 

Байланыш телефондору жана факсы 

(Аты-жёнъ, колтамгасы), кънъ 

 

Эсебиндеги каражаттарга укук чегерилген ыйгарым укуктуу адам (кол тамгасы тъшърългён карточкаларга ылайык

 

Байланыш телефондору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен  

коммерциялык банк ортосунда валюталык своп-  

операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё 

Макулдашууга карата 5-тиркеме  

 

Жъргъзългён кайтарым валюталык своп-операциялар боюнча 

Тастыктама 

20____-жылдын «____» __________  

 

Банк-контрагенттин аталышы ______________________________ 

 

Кайтарым валюталык своп-операциялардын жалпы шарттары

Чет ёлкё валютасындагы акча каражаттардын суммасы (валютанын аталышы кёрсётълсън

(валюта

Чет ёлкё валютасынын алмашуу курсу (валютанын аталышы кёрсётълсън

(сом/ чет ёлкё валютасынын аталышы

Сом търъндёгъ акча каражаттардын суммасы 

(сом

Мёёнётъ  

(къндёрън саны

Сом боюнча пайыздык чендер 

(%) 

Чет ёлкё валютасы боюнча пайыздык чендер 

(%) 

Акча каражаттарын алгачкы алмаштыруу шарттары

Сом търъндё эсептешъълёр боюнча валюталоо кънъ  

(кън, айы, жылы

Улуттук банктын эсебине чегеръъ ъчън  

(эсептин реквизиттери

Чет ёлкё валютасында эсептешъълёр боюнча валюталоо кънъ 

(кън, айы, жылы

Чет ёлкё валютасында Банктын корреспонденттик эсебине чегеръъ ъчън  

(эсептин реквизиттери

Акча каражаттарын кайтарым алмаштыруу шарттары

Чет ёлкё валютасында эсептешъълёр боюнча валюталоо кънъ (валютанын аталышы кёрсётълсън

(кън, айы, жылы

Чет ёлкё валютасында Улуттук банктын кореспонденттик эсебине негизги сумманы чегеръъ ъчън (валютанын аталышы кёрсётълсън

(эсептин реквизиттери

Чет ёлкё валютасы боюнча пайыздардын суммасы 

(валюта

Чет ёлкё валютасында Улуттук банктын корреспонденттик эсебиндеги чет ёлкё валютасы боюнча пайыздарды чегеръъ ъчън 

(эсептин реквизиттери

Сом търъндё эсептешъълёр боюнча валюталоо кънъ 

(кън, айы, жылы

Улуттук банктагы Банктын корреспонденттик эсебиндеги негизги сумманы чегеръъ ъчън 

(эсептин реквизиттери

Сом боюнча пайыздардын суммасы 

(сом

Улуттук банктагы Банктын корреспонденттик эсебине сом боюнча пайыздарды чегеръъ кънъ 

(эсептин реквизиттери

 

(Аты-жёнъ, колтамгасы), кънъ 

(Аты-жёнъ, колтамгасы), кънъ 

Улуттук банктын бёлъмънън начальниги 

Улуттук банктын бёлъмънън начальниги 

Байланыш телефондору жана факсы 

(Аты-жёнъ, колтамгасы), кънъ 

 

Эсебиндеги каражаттарга укук чегерилген ыйгарым укуктуу адам (кол тамгасы тъшърългён карточкаларга ылайык

 

Байланыш телефондору 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 29.09 55\9 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьясына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

3. Юридика Башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду, расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары, айым Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын

 

Тёрага ъчън  

Тёраганын милдетин аткаруучу Чокоев З.Л

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк  

Башкармасынын 2011-жылдын 

«29» сентябрындагы 55\9  

токтомуна карата тиркеме 

 

1. Жобонун 2-бёлъгънън 4-пунктунун экинчи абзацы «Пайда алуучу» деген сёздён кийин «ушул жобонун максатында» деген сёздёр менен толукталсын

 

2. Жобонун 2-бёлъгънън 4-пунктунун сегизинчи абзацы «Верификациялоо» деген сёздён кийин «ушул жобонун максатында» деген сёздёр менен толукталсын

 

3. Жобонун 3-бёлъгънън 7-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«7. Банк Башкармасы, банктык эсептерди ачуу (анын ичинде кардарларды идентификациялоо жана верификациялоо), эсептер боюнча операцияларды жъргъзъъ, кардарлар (эсеп ээлери) жана аманатчылар менен тъзългён келишимдерди бузууга тиешелъъ талаптарды кошо алганда, ички контролдуктун натыйжалуу камсыз кылынышына жана "Терроризмди (экстремизмди) каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) каршы аракеттерди кёръъ жёнъндё" мыйзамдын талаптарын сактоо боюнча чаралардын жъзёгё ашырылышына жооп берет". 

Банк Башкармасы банктын шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операцияларды жъргъзъъсънё жол бербёё максатында, тиешелъъ чараларды кабыл алууга тийиш.» 

4. Жобонун 4-пункту тёмёнкъ мазмундагы 91 пункт менен толукталсын

«91. Банктар, ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органдын банктык мыйзамдарга жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына каршы келбеген талаптарын эске алуу менен терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди кёръъ боюнча ички контролдук чараларын иштеп чыгуулары зарыл».  

5. Жобонун 6-бёлъгънън 25-пунктунун 2-пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин

«2) банк кардарларынын тёмёнкълёргё тиешелъъ маалыматтарды камтыган, шектъъ операциялардын (бътъмдёрдън) белгилери бар операцияларды табуу максатында жъргъзгён операцияларына иликтёёлёрдън натыйжалары

кардарлардын эсептери (кардарлардын колдонуудагы эсептери, банк кызматкерлеринин эсептери) боюнча олуттуу динамикага

эь ири суммадагы операцияларга;  

чет ёлкё валюталарын сатып алууга же аларды кардарларга чектъъ суммадан ашкан суммада сатууга

кардарлардын суммалары анкетада кёрсётългён жъгъртъълёрдён олуттуу ашкан операцияларына

накталай каражаттар менен операцияларга (каражаттарды нак акчага айландыруу, активдер менен алмашуу, банктын адистештирилген аралыкта орнотулган жабдуулары аркылуу банктык эсепти толтуруу ъчън нак акчаларды салуу ); 

кредиттерди беръъ жана депозиттерди (мёёнёттъъ) кабыл алуу боюнча операцияларга

гарантиялар, аккредитивдер жана башка шарттуу милдеттенмелер менен операцияларга

акча которуулар системасы боюнча, ошондой эле SWIFT системасы (же банктарда негизги катары саналуучу башка системалар) аркылуу эсеп ачуусуз эле которууларга

кардардын жана банктын баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча операцияларына;  

башка ёлкёлёрдё жайгашкан банктын кардарларынын акча каражаттарынын кыймылы.» 

6. Жобонун 6-бёлъгънън 25-пунктунун 4-пунктчасында «анда» деген сёз «аларда» деген сёзгё алмаштырылсын

7. Жобонун 6-бёлъгънън 25-пунктунун 9-пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин

«9) тёмёнкълёр боюнча аналитикалык маалыматтарды

кардарлардын мъмкън болуучу ёз ара байланышы

банк корреспонденттер

кардарлар менен келишим боюнча мълктъ ишеним боюнча тескёё (траст) операциялары

жаьы банктык продуктуларды жана технологияларды жайылтуу жана алардын жайылтылышына байланыштуу келип чыккан тобокелдиктер.» 

8. Жобонун 8-бёлъгънън 38-пункту тёмёнкъ мазмундагы съйлём менен толукталсын

«Ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик орган тарабынан аныкталган тизмеге кирбеген, бирок шектъъ операциялардын белгилери камтылган операциялар да милдеттъъ търдё контролдукка алынууга тийиш.».  

9. Жобого карата кошо тиркелген 1-тиркеме тёмёнкъ мазмундагы 14-17-пунктчалар менен толукталсын

«14) жеке адамдын уюмдун уставдык капиталына акча каражаттарын накталай формада салышы

15) тараптарынын бири тиешелъъ каттоодон ёткён, жашаган жери бар же финансылык операцияларды жъргъзъъдё маалыматтарды ачып кёрсётъъ же беръъ каралбаган ёлкёдё жашаган жеке адам же юридикалык жак болсо, же болбосо тараптарынын бири кёрсётългён мамлекетте (кёрсётългён аймакта) катталган банктагы эсепке ээлик кылуучу адам болгон шартта, операциялар (бътъмдёр); 

16) эгерде, жок дегенде, бул операцияларга (бътъмдёргё) катышкан тараптардын бирёё, ага карата мыйзамдарда же Кыргыз Республикасынын эл аралык келишимдеринде белгиленген тартипте террористтик же экстремисттик иштерге катыштыгы бар экендиги жёнъндё (терроризмди же экстремизмди каржылоо) маалыматтар бар жеке адам же юридикалык жак болгон шартта, акча каражаттары же мълк менен жъргъзългён операциялар (бътъмдёр); 

17) шектъъ операциялар (бътъмдёр)». 

II. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 19-февралында 25-03 номеринде каттоодон ёткёртългён 4/4 токтому менен бекитилген, Депозиттер менен иштёё боюнча нускоого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

1. Нускоонун 1-бёлъгънън 3-абзацы «банк ишинин масштабына» деген сёздёрдён кийин «, анын ичинде кардар менен тъздён-тъз байланышуусуз (мисалы, интернет-банкинг) аралыктан туруп ишке ашырылган операциялар (бътъмдёр) боюнча» деген сёздёр менен толукталсын»;  

2. 5- жана 6-абзацтар тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын

«Банктын бир кызматкеринин операцияларды башынан аягына чейин жъргъзъъ мъмкънчълъгън жок кылуу максатында, банк кызматкерлеринин функцияларына так чектёёлёр коюлуп, банктын тиешелъъ бёлъмдёрънън кызматкерлеринин кызматтык нускоолорунда чагылдырылууга тийиш. Банктын кызматкерлери ёз милдеттеринин аткарылышына жооп беришет.» 

3. Нускоонун 1-бёлъгънън жетинчи абзацындагы тёртънчъ съйлёмдёгъ «тастыктоочу документти эске албаганда» деген сёздёр «тастыктаган документтин кёчърмёсън кошо алганда» деген сёздёр менен алмаштырылсын

4. 2-бёлъктёгъ «Пайда алуучу» деген аныктама тёмёнкъ редакцияда берилсин

«Пайда алуучу ушул нускоонун максатында бул, акча каражаттарына же мълккё менчикке укукка ээ жана кардар анын атынан жана/же анын эсебинен акча каражаттары же мълк менен операцияларды (бътъмдёрдъ) ишке ашырган жак же болбосо тъпкълъгъндё келип, акча каражаттары же мълк менен операциялар (бътъмдёр) анын пайдасына ишке ашырылган жак.» 

5. 2-бёлъктън аягы тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын

 

«Аманат (сактык) сертификаты бул, баалуу кагаз, ал банкка аманат катары акча каражаттарынын салынгандыгын жана аманатчынын белгиленген мёёнёт аяктаган учурда аманаттын суммасын же ал боюнча пайыздарды банктын кайсы болбосун мекемесинен алууга укугун тастыктайт. Жеке адам гана аманат сертификатына ээлик кыла алат

Депозиттик сертификат бул, аманат сертификаты сыяктуу эле баалуу кагаз, бирок ага юридикалык жак гана ээлик кыла алат

Банк-депозиттик же аманат сертификатынын эмитенти менен анын кардарынын ортосундагы мамилелердин негизин, банктык аманат мамилелери тъзёт.»  

6. Нускоонун 3-бёлъгънън 3.1-пунктундагы «-аманат (депозиттик) сертификатыдеген сёзү алынып салынсын;  

7. Нускоонун 3-бёлъгънън 3.1-пунктунун 3.1.4-пунктчасы алынып салынсын

8. Нускоонун 4-бёлъгънън 4.1-пунктунун ъчънчъ абзацы «идентификациялоосуз» деген сёздгё чейин «контрагенттерди жана /же кардарларды» деген сёздёр менен андан кийин «жана пайда алуучуларды аныктоосуз» деген сёздёр менен толукталсын;  

9. Нускоонун 4-бёлъгънън 4.1-абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин

«Банк кардарга банктык эсепти ачуудан жана эсеп боюнча операцияларды жъргъзъъдён тёмёнкъ учурларда баш тартууга тийиш, эгерде:»;  

10. Нускоонун 4-бёлъгънън 4.1-пунктунун бешинчи абзацы «кардарды идентификациялоо» деген сёздён кийин «жана эсеп боюнча операцияларды жъргъзъъ боюнча пайда алуучуну аныктоо» деген сёздёр менен толукталсын

11. Нускоонун 29 жана 30, 45 жана 46, 65- жана 66, 83 жана 84- абзацтары тёмөнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын

«- салык тёлёёчънън салыктык каттоодон ёткёндъгъ фактысы тууралуу салык кызматынын маалымкаты;» 

12. Нускоонун 5-абзацынын аягы тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын

«Банк кардардан пайда алуучуну идентификациялоо жана верификациялоо ъчън зарыл болгон документтерди жана маалыматтарды талап кылууга жана тиешелъъ документтер сунушталганга чейин эсеп ачпоого укуктуу.»  

13. Нускоонун 6-бёлъгънън 6.1-пункту «чектъъ лицензияга ээ» деген сёздёрдён кийин «ошондой эле Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында каралган учурларда» деген сёздёр менен толукталсын» 

14. 1-тиркеме тёмёнкъ мазмундагы 41 43 пункттар менен толукталсын:  

«41. Тъздён-тъз байланышуусуз (мисалы, интернет-банкинг) аралыктан туруп операцияларды (бътъмдёрдъ) жъргъзъъ ъчън банктык эсепти ачуу, кардардын милдеттъъ търдё катышуусу менен ишке ашырылууга тийиш. Мында, банктын жоопкерчиликтъъ кызматкери кардардын паспортунун кёчърмёсън алуусу зарыл, анын арткы бетинде жоопкерчиликтъъ кызматкердин колу коюлуп, аты-жёнъ, эсеп ачылган ай жана жыл жазылууга тийиш. Бул жазуулар кардар тарабынан да жазылуусу зарыл. Паспорттун кёчърмёсъ кардардын делосуна кёктёлъъгё тийиш. Банктын кызматкеринин кардарлардын паспортунун аныктыгы ъчън жоопкерчилиги, кызматкердин кызматтык нускоосунда чагылдырылуусу зарыл. Кардардын паспорттук маалыматтары атайын каттоо журналында (кагаз жъзъндё же электрондук търъндё) катталууга тийиш.  

42. Юридикалык жак болгон кардар (резидент, резидент эмес) менен кардарга тъздён-тъз байланышуусуз (мисалы, интернет-банкинг) аралыктан туруп операцияларды жъргъзъъ ъчън мамиле тъзъъ учурунда, банк, кардардан ушул Нускоонун 5 жана 6-бёлъктёрънё ылайык маалыматтардан тышкары, кардардын Кыргыз Республикасында экономикалык ишти жъзёгё ашырып жаткандыгын тастыктаган документтерди (келишимдер, контрактылар, бажы декларациялары, салык декларациялары ж.б) да суроого тийиш

43. Кардар менен тъздён-тъз байланышуусуз (мисалы, интернет-банкинг) аралыктан туруп операцияларды (бътъмдёрдъ) жъргъзъъ ъчън банктык эсептерди тейлёё келишиминде банк, кардардын терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди кёръъ боюнча мыйзам талаптарын сактоо, кёбънчё банктын талабы боюнча жъргъзългён операцияларды тастыктаган документтерди беръъ жагындагы милдеттенмелерин да кароого тийиш.» 

15. Нускоого карата 1-тиркеменин он экинчи пунктунун экинчи абзацында «умтулуу» деген сёз алынып салынсын