Кайта келүү

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын “Ченемдик актылары”» 

журналынын 2011 жылдын № 7 саны 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 10 августундагы № 44/3 «Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28-декабрындагы № 95/4 «Улуттук валютанын шектүү банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу жөнүндө” нускоо тууралуу” токтомуна толуктоолорду зүү жөнүндө токтому; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27 июлундагы № 40/7 “Улуттук банк Башкармасы тарабынан 206-жылдын 2-мартында № 5/7 кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын Адилет министирлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон өткөрүлгөн “Банктардын ишмердүүлүгүн лицензиялоо жөнүндө” жобону бекитүү тууралуу” токтомго өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 24 августундагы № 48/4 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 18-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 29-апрелинде 59-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №5/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктардын, банктык операциялардын айрым търлёрън жъзёгё ашырган уюмдардын жана алардын уюштуруучуларынын (катышуучуларынын), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейинки жёнгё салуу жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё” токтому; 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 10.08 № 44\3 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28-декабрындагы 95/4 «Улуттук валютанын шектъъ банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу жёнъндё» нускоо тууралуу» токтомуна толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 18 жана 43-статьяларына ылайык, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28-декабрындагы 95/4 «Улуттук валютанын шектъъ банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу жёнъндё» нускоо тууралуу токтомуна сунуш кылынган толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин

2. Токтом расмий жарыялангандан кийин 2012-жылдын 1-январынан тартып къчънё кирет

3. Юридика башкармалыгы Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън

4. Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгы бул токтом менен коммерциялык банктарды жана финансы-кредит мекемелерин, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын.  

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жъктёлсън.  

 

Тёрага Асанкожоева З.М

 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011- жылдын  

«10» августундагы №44\3 токтому менен бекитилген 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28-декабрындагы 95/4 «Улуттук валютанын шектъъ банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу жёнъндё» нускоо тууралуу токтомуна карата толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28-декабрындагы 95/4 «Улуттук валютанын шектъъ банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу жёнъндё» нускоо тууралуу токтому менен бекитилген «Улуттук валютанын шектъъ банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу жёнъндё» нускоого тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин

1. Нускоонун 7-пункту тёмёнкъ мазмундагы 2-абзац менен толукталсын

«Сунуш кылынган детекторлор жана приборлор

1. Чоьойтуп кёрсётъъчъ айнек (кеминде 10 эсе чоьойтуп кёрсётъъгё жёндёмдъъ); 

2. Жарыкка салып караганда банкноттун аныктыгын текшере алган прибор

3. Ультра кългън жарыктын булагы

4. Ченегич сызгыч

5. Инфра кызыл нурдун чагылышында байкалган коргоо белгилерди текшеръъ ъчън прибор». 

 

2. Нускоонун 8-пунктундагы «банктар» деген сёздён кийин « жана депозиттерди тартууга лицензиясы бар финансы-кредит мекемелеринин» деген сёздёр менен толукталсын. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27.07 № 40\7 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында 5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндёмыйзамынын 7 жана 43-статьяларынын талабын жъзёгё ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

1. Улуттук банк Башкармасынын тарабынан 2006-жылдын 2-мартында 5/7 кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» Жобону бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет

3. Юридикалык бёлъм токтомду расмий жарыялангандан кийин аны Ченемдик укуктук актылардын мамлекеттик реестрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасы Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары, айым Б.Ж. Жеенбаевага ыйгарылсын. 

 

Тёрага Асанкожоева З.М. 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27.07 

№ 40\7 токтому менен бекитилген 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён 5/7 «Банк ишин лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён 5/7 «Банк ишин лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Банк ишин лицензиялоо жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

 

 

1. Жобонун бътъндёй тексти боюнча «банк операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия алууга ётънъч кат» жана «лицензия алууга ётънъч кат» деген сёздёр тёмёнкъ мазмундагы «банк лицензиясы ъчън алдын ала уруксат алууга ётънъч кат» деген сёздёргё алмаштырылсын

 

2. Жобонун 3.4-пунктунун 18-пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин: «депозиттерди коргоо системасына ётъъгё билдирме». 

 

3. Жобонун 3-главасынын 3.6-пункту алынып салынсын

 

4. Жобонун II бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 3-1-глава менен толукталсын

 

«3-1-глава 

Ислам банкын тъзъъ ъчън документтерди беръъ жана аларды кароого алуу тартиби 

 

3-1.1. Уюштуруучулар тарабынан ислам банкын тъзъъ чечими кабыл алынгандан кийин банк операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия алуу максатында, зарыл документтерди даярдоо ъчън уюштуруучулар документтердин берилиши маселеси боюнча, Улуттук банк менен байланышып туруучу ыйгарым укуктуу адамды аныктап жана уюштуруу тобун тъзё алышат. 

3-1.2. Консультацияларды алып, банктарды лицензиялоо жол-жобосу менен таанышуу ъчън ыйгарым укуктуу адам ислам банкын тъзъъгё ётънъч берилгенге чейин Улуттук банктын Банктарды лицензиялоо бёлъмънё кайрыла алат.  

3-1.3. Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук жана чет ёлкё валюталарында банк операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия алуу ъчън ётънъч менен кайрылган жак, кыргыз жана/же орус тилинде даярдалган тёмёнкъ документтердин тъп нускасын же алардын тиешелъъ негизде къбёлёндърългён кёчърмёлёрън Улуттук банкка беръъгё тийиш

1) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк лицензиясы ъчън алдын ала уруксат алууга ётънъч кат, ага ушул жобого карата 1-тиркеменин формасы боюнча уюштуруучулардын жалпы жыйынында дайындалган ыйгарым укуктуу адам кол коет;  

2) уюштуруучулардын жалпы жыйынынын тёмёнкъдёй чечимдерин камтыган протокол (нотариалдык негизде къбёлёндърългён нускасынын эки кёчърмосъ): 

а) ислам банкын тъзъъ жёнъндё

б) анын аталышын бекитъъ тууралуу

в) Шариат кеьешинин Тёрагасын жана анын мъчёлёрън шайлоо жёнъндё

г) Уставды бекитъъ жёнъндё

д) Башкарманын Тёрагасын, анын орун басарларын, Башкарма мъчёлёрън дайындоо, Башкы бухгалтерди бекитъъ жёнъндё;  

е) Банктын бизнес-планын, уюштуруу тъзъмън, болжолдуу балансын жана алгачкы ъч жылдагы кирешелер, чыгашалар жана алынуучу пайданы болжолдогон планды бекитъъ тууралуу

ж) ыйгарым укуктуу адамдарды бекитъъ жана тиешелъъ документтерге кол коюуга укуктарды чегеръъ жёнъндё.  

3) уюштуруучулардын бардыгы кол койгон уюштуруу келишимин (эки тъп нускасын). Юридикалык жактардын уюштуруучуларынын ыйгарым укуктуу ёкълдёрънън кол тамгалары ошол жактын мёёръ менен тастыкталат. Уюштуруучу-жеке адамдын кол тамгасы нотариалдык негизде къбёлёндърълёт. Ал эми ётънъч менен кайрылган чет ёлкёлък жактын документтери ушул жобонун 2-главасынын 2.2-пунктунун талаптарына жооп беръъгё тийиш. Уюштуруу келишиминде чагылдырылууга тийиш болгон маалыматтардын тизмеги (типтъъ формасы) жобого карата 2-тиркемеде келтирилген.  

4) Банктын уставы (эки тъп нускада). Банктын уставы (анын типтъъ формасы 3-тиркемеде келтирилген), мыйзамдарда каралган маалыматтардан тышкары, тёмёнкълёр сёзсъз камтылууга тийиш

а) уюштуруу жыйынынын уставды бекитъъ тууралуу чечим кабыл алган кънъ жана анын номери

б) ченемдик-укуктук актылардагы банктардын аталышына карата белгиленген талаптарга ылайык келген кыргыз жана орус тилинде берилген фирмалык аталыштын толук жана кыскартылып берилиши

в) уюштуруу-укуктук формасы жана банктын менчик формасы боюнча маалыматтар

г) банктын башкаруу органдары жёнъндё жоболор

д) акционерлердин квалификациялуу кёпчълък добушун талап кылган маселелеринин тизмегин кошо алганда, банктын башкаруу органдары тарабынан чечим кабыл алуу тартиби

е) банктын жайгашкан жери тууралуу маалыматтар

ж) эгерде чет ёлкёдё уюштурулган банктын филиалы ачыла турган болсо, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарынын аткарылышы жёнъндё жобо

з) банк ишинин ёзгёчёлъгънё байланыштуу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына каршы келбеген башка жоболор

5) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын билдирилген фирмалык аталышты пайдаланууга алдын ала макулдугу

6) банктын ырааттуу уюштуруу тъзъмъ

7) ислам банкын тъзъънън экономикалык негиздемелерин камтыган, банк ишинин максаттарын жана ага жетиштъъ ыкмаларын чагылдырган, ошондой эле Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамынын 15-беренесинин жана ушул главанын 3.5-пунктунун талаптарын эске алуу менен тъзългён бизнес-план (2 нускада) (маселелердин тизмеги 6-тиркемеде келтирилген);  

8) банктын Директорлор кеьешинин Тёрагасы кол койгон жобого карата 4 жана 5-тиркеменин формасында тъзългён уюштуруучулардын (акционерлердин) тизмеси (2 нускада);  

9) уюштуруучуларга (акционерлерге) тиешелъъ, тёмёнкълёрдъ камтыган маалыматтар

а) ар бир акционердин банктын капиталына катышуу ёлчёмъ

б) ушул жобонун III бёлъмънън талабына ылайык банктын бардык уюштуруучуларына (акционерлерине) тиешелъъ документтер ж.б. маалыматтар

10) эгерде банк, банктык топтун бёлъгъ боло турган болсо, ушул жобонун III бёлъгънън талабына ылайык документтер ж.б. маалыматтар кошумча берилиши зарыл

11) эгерде банк, банктык холдингдик компаниянын туунду компаниясы търъндё тъзълё турган болсо ушул жобонун V бёлъгънън 18-главасынын талабына ылайык документтер берилиши зарыл

12) Ушул жобонун IV бёлъгънън талабына ылайык Тёраганын жана алардын орун басарларынын аты-жёнън кёрсётъъ менен Директорлор кеьешинин жана Шариат кеьешинин мъчёлёрънън тизмеси

13) Башкарманын Тёрагасынын, Башкарманын Тёрагасынын орун басарларынын, Башкарма мъчёлёрънън, Башкы бухгалтердин, банктын ички аудит кызматынын (бёлъмънън) жетекчисинин, банктын кредиттик ишине жоопкерчиликтъъ болгон тъзъмдък бёлъмдън жетекчисинин, банктын активдеринин жана пассивдеринин тескёёгё алынышына жооп берген тъзъмдък бёлъмдън жетекчисинин (же аткарган милдеттерине ылайык ага теьештирилген адамдардын) кызмат ордуна талапкерлер тууралуу, ушул жобонун IV бёлъгънё ылайык маалыматтар

14) банктын Шариат Кеьеши тарабынан жактырылып, банктын Директорлор кеьешинде бекитилген, тёмёнкълёрдъ караган банктын кредиттик, операциялык, эсепке алуу саясаттарын жана башка негизги саясаттар

а) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жъргъзъъдён улам ал дуушар болушу ыктымал болгон бардык тобокелдиктерди аныктоо, аларды ёлчёп кёръъ, контролдукка алуу жана мониторинг жъргъзъъ боюнча чаралар

б) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жъзёгё ашыруудан улам келип чыккан бардык мъмкън болуучу тобокелдиктерди туруктуу негизде минимизациялоо боюнча контролдук чаралар;  

в) бекитилген саясаттарга ылайык, маалымат, тобокелдиктерди тескёё жана ички контролдук системалары боюнча баяндама жасоо. 

15) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жъзёгё ашыруу боюнча Шариат стандарттарына ылайык тъзългён, банктын Шариат Кеьеши тарабынан жактырылган типтъъ келишимдерди;  

16) терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого (легалдаштырууга) каршы аракеттенъъ боюнча саясаттарды жана жол-жоболорду;  

17) ислам банкын ачуу жана анын ишин уюштуруу боюнча иш-чаралардын кылдат планын;  

18) депозиттерди коргоо системасына ётъъгё билдирме.  

3-1.4. Банк лицензиясын алууга алдын ала уруксат беръъгё, ислам банкын тъзъъ учурунда уставдык капиталды топтоого жана кийинчерээк анын ёлчёмън ёзгёртъъгё ётънъч каттарды кароо, банктын банк ишин жъзёгё ашырууга даярдыгын текшеръъ, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банк операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензияларды беръъ, лицензия беръъдён баш тартуу жана банк ачууга берилген алдын ала уруксатты кайтара алуу, ушул жобонун 4-8-главаларында белгиленген тартиптегидей эле жъзёгё ашырылат.». 

 

5. Жобонун 4.10-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«Мамлекеттик каттоодон ёткёндён кийинки беш жумуш кънъ ичинде банк, ыйгарым укуктуу адамдын же Директорлор кеьешинин Тёрагасынын же болбосо Башкарманын Тёрагасынын кол тамгасы коюлган, тёмёнкълёр тиркелген коштомо кат Улуттук банкка берилсин

1) юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон ёткёртългёндъгъ жёнъндё ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын къбёлъгънън тиешелъъ негизде тастыкталган, кёчърмёсъ;  

2) банктын акцияларынын чыгарылышын каттоодон ёткёртъъ жёнъндё ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын чечиминин тиешелъъ негизде тастыкталган, кёчърмёсъ;  

3) юридикалык жактарды катттоодон ёткёръъ ишин жъргъзгён ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын штампы менен банктын уюштуруу келишиминин нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсъ

4) юридикалык жактарды катттоодон ёткёръъ ишин жъргъзгён ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын штампы менен банктын Уставынын нотариалдык жактан къбёлёндърългён кёчърмёсъ

5) тиешелъъ негизде тастыкталган, банктын фирмалык аталышына жъргъзългён экспертизанын аталышы.». 

 

6. Жобонун 5.6-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: «Мында, карыздык келишимде банктын акцияларын сатып алуу ъчън каралган карыздык каражаттар кёрсётълъшъ зарыл.». 

7. Жобонун 5.7-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: «Банк, акционерлер каттоодон ёткёртългёндён кийинки ъч жумуш кънъ ичинде, акционерлердин тиешелъъ негизде тастыкталган реестрин Улуттук банкка беръъгё милдеттъъ. Андан кийин, акционерлер курамында кандай болбосун ёзгёръълёр орун алса, реестрге ёзгёртъълёр киргизилген учурдан тартып беш жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка киргизилген ёзгёртъълёр менен кагаз бетине тъшърългён, тиешелъъ негизде тастыкталган, банктын акционерлер реестри кёрсётълёт.». 

 

8. Жобонун 5.10-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзацтар менен толукталсын:  

«Улуттук банк, банктын уставдык капиталынын бир же андан кёп пайызына ээ акционерлер тарабынан банкка кёрсётългён маалыматардын тактыгын, ошондой эле банктын капиталына катышууга багытталган (акцияларды сатып алуу) акча каражаттарынын мыйзам чегинде келип чыгуу булактарын текшерет

Эгерде, Кыргыз Республикасынын банктык мыйзам актыларын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларын бузууга жол бергендик фактылары табылган болсо, банктын акцияларын сатып алуу боюнча бътъмдёр келишилген эмес катары саналат жана Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык белгиленген тартипте жараксыз деп таанылат

 

9. Жобонун 8-главасынын 8.8-пункту алынып салынсын

 

10. Жобонун 9.2-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: «Жаьы тъзългён банк чет ёлкё валютасында банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензия алуу ъчън тёмёнкъ талаптарды аткарууга милдеттъъ

1) баа беръъ, кёзёмёлдёё жана тобокелдиктерге мониторинг жъргъзъъгё каралган болжолдонгон багыт боюнча ишкердиги баяндалган, бекитилген ички саясаты болууга

2) жъргъзълъп жаткан операциялардын болжолдонгон чёйрёсънё шайкеш келиши зарыл болгон жабдууларга талапты кошо алганда, банкты техникалык жактан камсыздоо.». 

 

11. Жобонун 9.3-пунктунун 3) пунктчасы алынып салынсын

 

12. Жобонун 9-главасынын 9.8-пунктчасы алынып салынсын.  

 

13. Жобонун 9.10-пункундагы «Депозиттерди коргоо боюнча агенттик» деген сёздёр «Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо системасынын ишин жана терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди адалдоого (легалдаштырууга) каршы аракеттенъънъ камсыз кылган ыйгарым укуктуу органдар» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

 

14. Жобонун 9-1-главасынын 9-1.4-пунктчасы алынып салынсын

 

15. Жобонун II бёлъгъ тёмёнкъ редакциядагы 9-2-глава менен толукталсын

 

«9-2-глава 

«Ислам терезесин» ачуу жана ал аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык улуттук жана чет ёлкё валютасында банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ тартиби 

 

9-2.1. Банк, ушул жобонун талаптарына ылайык ислам банк иши жана каржылоо принциптеринин негизинде операцияларды жъзёгё ашыруу ъчън «ислам терезесин» ача алат

9-2.2. Банк, «ислам терезеси» аркылуу банктык операцияларды жъзёгё ашыруу ъчън бул операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзгёгё ашыруу укугуна лицензия алууга тийиш.. 

9-2.3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын лицензиясынын негизинде иш алып барган банк «Ислам терезесин» ачуу ъчън, акыркы 12 ай ичинде банк мыйзамдарын бузгандыгы ъчън санкциялар жана чаралар колдонулбаган шартта, тёмёнкъ талаптарды аткарууга тийиш: 

а) Улуттук банктын талаптарына ылайык шайкеш капиталдаштырылган болуу;  

б) Улуттук жана чет ёлкё валютасында банктык операцияларды жъргъзъъ боюнча чектёёлёрдън болбошу; 

в) Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдерди жана башка талаптарды аткаруу.  

9-2.4. Банк, «ислам терезеси» аркылуу улуттук жана/же чет ёлкё валюталарында банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензия алуу ъчън тёмёнкъ документтерди сунуштоого тийиш: 

1) банктын Директорлор кеьешинин «ислам терезеси» аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ жёнъндё, банк жъргъзё турган операциялардын търлёрънън кеьири чагылдырылышын жана операциялардын болжолдуу кёлёмън камтыган ётънъч катты; 

2) банктын ыйгарым укуктуу башкаруу органынын тёмёнкъ чечимдерди кабыл алуу жёнъндё протоколу: 

а) «ислам терезесин» ачуу жёнъндё; 

б) Шариат кеьешинин мъчёлёрън жана анын тёрагасын шайлоо жёнъндё, ислам терезесинин ислам принциптери боюнча каржылоого жооп берген жетекчисин, тъзъмдък бёлъмдън жетекчисин дайындоо; 

в) банктык операцияларды ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашыруунун саясаттарын жана жол-жоболорун бекитъъ жёнъндё;  

3) Директорлор кеьешинин болжолдонгон операцияларга жана алардын банк ишине тийгизген таасирине ар тараптуу иликтёёлёр жъргъзългёндъгъ жана алар тарабынан жаьы операциялар менен коштолгон тобокелдиктер идентификациялангандыгы жёнъндё билдиръъсъ;  

4) болжолдонгон операцияларга байланыштуу прогноздолгон кирешелъълък; 

5) квалификациялуу персоналдын (кёрсётългён кызматкерлер бул чёйрёдё кеминде бир жылдык иш тажрыйбасы жана бул багыттагы курстарда атайын окуудан ёткёндъгъ тууралуу къбёлъгъ болууга тийиш) бар экендигин тастыктаган маалыматтар; 

6) банктын, банк ишинин пландаштырылып кеьейтилишине байланыштуу, кайра каралып чыккан уюштуруу тъзъмъ; 

7) банктын уставынын Улуттук банктын ченемдик актыларында белгиленген тартипте, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жъзёгё ашыруу маселесин камтыган уставынын эки нускасы; 

8) банктын Шариат кеьешинин тёрагасынын жана анын мъчёлёрънън кызматына талапкерлер жёнъндё маалыматтар; 

9) банктын Шариат кеьеши тарабынан жактырылган, ошондой эле банктын Директорлор кеьеши тарабынан бекитилген, банктын кредиттик, операциялык саясаты жана башка негизги саясаттары, аларда тёмёнкълёр каралат: 

а) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жъргъзъъсънън натыйжасында, банк дуушар болгон бардык мъмкън болгон тобокелдиктерди аныктоо, ёлчёё, контролдоо жана мониторинг жъргъзъъ боюнча чаралар; 

б) ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жъргъзъъсънън натыйжасында, банк дуушар болгон бардык мъмкън болгон тобокелдиктерди туруктуу негизде минималдаштыруу боюнча контролдук чаралар; 

10) Шариат стандарттарына ылайык тъзългён жана банктын Шариат кеьеши тарабынан жактырылган, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жъргъзъъ боюнча типтъъ келишимдер

9-2.5. Банктык операцияларды «ислам терезеси» аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашырган банктын ички саясаты ички контролдукдун шайкеш деьгээли менен камсыз кылууга жана тёмёнкълёрдъ камтууга тийиш: 

1) болжолдонуучу операцияларды жъргъзъъгё байланыштуу орун алган тобокелдиктерди чагылдыруу жана аларга баа беръъ ыкмалары; 

2) болжолдонуучу операцияларды бухгалтердик эсепке алуу принциптери. 

9-2.6. Чет ёлкё валютасындагы банктык операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна лицензия алуу жана «ислам терезеси» аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензияларды кароо мёёнётъ, белгиленген талаптарды канааттандыруучу документтерди берген къндён тартып, эки календардык айдан ашпаган мёёнёттё белгиленет

9-2.7. Лицензия, Улуттук банк Башкармасы тарабынан «ислам терезеси» аркылуу ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензия беръъ жёнъндё чечим кабыл алынган жана банк тарабынан лицензия ъчън тёлём тёлёнгёндъгъ жёнъндё тастыктаманы берген къндён кийинки ъч жумуш кънъ ичинде банкка берилет

 

16. Акционер тарабынан Улуттук банкка сунушталуучу маалыматтарды эсептёёдё 10.11-пунктта колдонулуучу (-) атайын белгилер, тёмёнкъдёй атайын белгилёёлёр менен алмаштырылсын: а), б), в), г), д), ж), з), к). 

 

17. Жобонун 10.15-пункту тёмёнкъ редакциядагы абзац менен толукталсын:  

«Банктын беш же андан ашык пайыз акцияларына жеке же биргелешип ээлик кылуу укугун кайсы болбосун жеке адамга же юридикалык жакка ёткёръп беръъгё ниеттенген акционер, ага тиешелъъ акцияларды ёткёръп беръъ болжолдонгон кънгё чейин бир календардык ай ичинде бул тууралуу Улуттук банкка кат жъзъндё маалымдоого тийиш. Андан кийин, акционер тишелъъ бътъмгё келишилген къндён тартып 20 къндън ичинде Улуттук банкка кат жёнётъъгё тийиш, анда ушул Жобонун 10.11-пунктунун а) - ж) пунктчаларында кёрсётългён маалыматтар камтылууга тийиш.». 

 

18. Жобонун 10-главасы тёмёнкъ мазмундагы 10.17-пункт менен толукталсын:  

«10.17. Банкта олуттуу катышууга же контролдукту жъзёгё ашырууга укук чегерген, акциялар пакетин сатып алууга Улуттук банктын уруксатын алган жактын анкетасында камтылган маалымат ёзгёргён шартта, ал жак -Кыргыз Республикасынын резиденти ёзгёртъълёр киргизилген учурдан тартып 10 жумуш кънъ ичинде, ал эми Кыргыз Республикасынын резидент эмесинен болгон жак, бир ай ичинде бул тууралуу Улуттук банкка кат жъзъндё билдиръъгё тийиш.». 

 

19. Жобонун 11.2-пунктунун 5) пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«Чет ёлкё адамдары ушул пункттун 4-пунктчасында кёрсётългён маалыматтарга кошумча, алгылыктуу ишкердик абройго ээ болгон кеминде эки кёз карандысыз адам берген алардын ишкердик аброюу тууралуу сунуш-кёрсётмёлёрдъ беришет. 

Билдиръъчъ чет ёлкё жеке адамы, Кыргызстан Банкы тарабынан белгиленген талаптарга жооп берген, анын банктагы эсебинде акча каражаттарынын бар экендиги жана ал сатып алган банктын акцияларынын наркын жапкан ёлчёмдёгъ кредитордук карызынын жок экендиги жёнъндё билдирген катын сунуштоого тийиш;». 

 

20. Жобонун 12.6-пунктунун 2), 6) жана 7) пунктчалары тёмёнкъ редакцияда берилсин

«2) ишкердик ишти (бизнести) ачык-айкын жъзёгё ашырбагандыгынын, жалган ишкердъълъктън, анткор (жалган) бътъмдёргё келишилгендиктин фактылары таанымал; 

6) билдирме берген жак жана (же) жактардын тобу акчалардын изин жашыруу жана терроризмди каржылоо боюнча операцияларга, алдамчылыктарга, отчетттуулукту жана башка маалыматтарды бурмалоолорго, экономикалык жактан ачык-айкын эмес же мыйзамдуу търдё максаты жок жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилген шектъъ деп табылган операциялардын тизмесине ылайык, ошол юридикалык жактын же жеке адамдын (адамдардын) ишине мънёздъъ болбогон шектъъ бътъмдёрдъ жана операцияларды ишке ашырууга, ошондой эле башка кылмыш иштерине катышкандыгы бар деп белгиленген; 

7) билдиръъчънън алгылыксыз ишкердик абройго ээ (кызматтык милдеттери боюнча талаптарды одоно бузууларга жол бергендиги жана башка) экендигин тастыктаган башка маалыматтар жана документтер бар

 

21. Жобонун 13.1-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«13.1. Талапкерлигин Улуттук банк менен милдеттъъ търдё макулдашуу талап кылынган кызмат адамдары тёмёнкълёр: Директорлор кеьешинин тёрагасы жана мъчёлёръ, Шариат кеьешинин мъчёлёръ, башкарманын тёрагасы (резидент эмес банктын филиалынын жетекчиси, анын орун басарлары, аудит боюнча комитеттин тёрагасы, банктын кредиттик ишине жооп берген тъзъмдък бёлъмдън жетекчиси, банктын активдеринин жана пассивдеринин тескёёгё алынышына жооп берген тъзъмдък бёлъмдън жетекчиси (же ёз функционалдык милдеттери боюнча ага теь келген адам), башкы бухгалтер, ислам терезесинин жетекчиси, банктын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ боюнча ички уюштуруу иш-чараларына жооп берген тъзъмдък бёлъмдън жететкчиси. Ошондой эле, ички аудит кызматынын жетекчисинин жана банкта орун алган тобокелдиктерди тескёёгё жооп берген тъзъмдък бёлъмдън жетекчисинин кызматына талапкерлер да Улуттук банкка макулдашылууга тийиш». 

 

22. Жобонун 13.3-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: «Директорлор кеьешинин, Шариат кеьешинин тёрагасын жана мъчёлёрън жана аудит боюнча комитеттин тёрагасын эске албаганда, 13.1-пунктунда кёрсётългён адамдар, Улуттук банкка макулдашуу мезгилинде кызмат орундарына убактылуу милдетин аткаруучу катары дайындалышат». 

 

23. Жобонун 13.4-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: «Ушул главанын 13.3-пунктунда кёрсётългён кызматтык милдеттерди эки айдан ашык мёёнёткё аткаруу жъктёлгён адам, Жобонун ушул бёлъгънё ылайык макулдашылууга тийиш». 

 

24. Жобонун 13.5-пунктундагы «жана/же мёёнёттъъ келишим жокко чыгарылууга тийиш» деген сёздёр алынып салынсын. 

 

25. Жобонун 13.8-пунктунун экинчи абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин: «Башкарманын тёрагасынын, анын орун басарларынын жана мъчёлёрънън милдеттерин алар жок болгон мезгил ичинде аткаруу, банк башкармасынын тёрагасынын Улуттук банкка макулдашылган орун басарларына же мъчёлёрънё жъктёлъъгё тийиш». 

 

26. Ушул Жобонун 13-главасы тёмёнкъ мазмундагы 13.9-пункт менен толукталсын:  

«13.9. Даражасы бирдей же жогору турган кызмат орундарына буга чейин макулдашуудан ёткён 13.1-пунктта кёрсётългён кызмат адамдар, Директорлор кеьешинин, Шариат кеьешинин тёрагаларын жана мъчёлёрън, банктын Аудит боюнча комитетинин тёрагасын эске албаганда, акыркы 12 ай ичинде Улуттук банктан макулдашуудан ётпёстён 17-тиркемедеги форма боюнча анкетаны сунуштоо менен гана чектелишет

Директорлор кеьешинин, Шариат кеьешинин ошол эле банкта жаьы мёёнёткё кайра шайланышкан тёрагалары жана мъчёлёръ, банктын Аудит боюнча комитетинин тёрагасы Улуттук банктан макулдашуудан ётъшпёйт»

 

27. Жобонун 14-главасынын аталышындагы «жана аларды макулдашуу тартиби» деген сёздёр алынып салынсын

 

28. Жобонун 14.1-пунктунун 1) пунктчасы «жёнъндё диплому болууга» деген сёздён кийин «толук» деген сёз менен толукталсын жана андан ары-текст боюнча. Ушул эле пункттун 2-пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин: «банк жанаже финансы системасында кеминде эки жылдык иш тажрыйбасына ээ болууга». Жобонун 14.1-пунктунун 2), 3) жана 4) пунктчалары тиешелъълъгънё жараша 3), 4) жана 5) пунктчалар катары саналышсын

 

29. Жобонун 14.2-пунктундагы 14.7-пунтунунун номери алынып салынсын. 

 

30. Жобонун 14.4., 14.7.-14.9. жана 14.11-пунктары алынып салынсын. 

 

31. Жобонун 14.10-пунктундагы «бёлъктън 17.9 жана 17.14-пунктары» деген сёздёр «бёлък менен» деген сёзгё алмаштырылсын

 

32. Жобонун 14-1.1-пунтунун 1) жана2) пунктчалары «билими жёнъндё дипломунун болушу» деген сёздёрдён мурда «толук» деген сёздёр менен толукталсын жана мындан ары текст боюнча. 

 

33. 14-1.4 пунктунун 1) пунктчасы алынып салынсын, ал эми ушул эле пунктун 2) жана 3) пунктчалары тиешелъълъгънё жараша 1) жана 2) пунктчалар деп эсептелсин. 

 

34. Жобонун 14-1.5. 14-1.7 жана 14-1.9-пункттары алынып салынсын. 

 

35. Жобонун 14-1.8 пунктундагы «бёлъктън 17.9 жана 17.14-пунктары» деген сёздёр «бёлък менен» деген сёзгё алмаштырылсын. 

 

 

36. Жобонун 15-главасынын аталышы тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«15- глава.  

Банк Башкармасынын мъчёлёрънё, башкы бухгалтерге жана тъзъмдък бёлъмдёрдън жетекчилерине карата коюлуучу талаптар.  

 

37. Жобонун 15.1-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«15.1. Директорлор кеьешинин, Шариат кеьешинин тёрагаларын жана мъчёлёрън, банктын Аудит боюнча комитетинин тёрагасын эске албаганда, жобонун 13-1-пунктунда кёрсётългён кызмат ордуна талапкерлер тёмёнкъдёй минималдуу талаптарга жооп беръълёръ тийиш: 

1) толук жогорку билими жёнъндёгъ же магистр даражасы ыйгарылгандыгы жёнъндёгъ дипломунун болушу; 

2) бош турган кызмат ордуна талапкерлигин коюу ъчън тёмёнкъдёй эмгек стажынын болушу: 

а) банк башкармасынын тёрагасы (банк-резидент эместин филиалынын жетекчиси) банк жана/же финансы системасында кеминде 5 жыл, анын ичинде жетектёёчъ кызматтарда кеминде 2 жыл; 

б) тёраганын орун басарлары, башкарманын мъчёлёръ банк жана/же финансы системасында кеминде 2 жыл; 

в) ички аудит кызматынын жетекчиси жана башкы бухгалтер - банк жана/же финансы системасында кеминде 3 жыл; 

г) банктын кредиттик ишке, ислам принциптери боюнча каржылоого, активдерди жана пассивдерди тескёёгё, банктын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттерди кёръъ боюнча ички уюштуруучулук иш-чараларына жооп берген тъзъмдък бёлъмдёрънън жетекчисинин, «ислам терезесинин» жетекчисинини жана тобокел-менеджеринин - банк жана/же финансы системасында кеминде 1 жыл; 

3) Кыргыз Республикасынын банк ишин жёнгё салуу боюнча мыйзамдары, банктык тобокелдиктерди тескёё жана келечекте иштей турган чёйрё, ошондой эле, Улуттук банктын ченемдик укуктук актылары жагында билиминин болуусу

Мында, тёраганын ислам принциптери боюнча каржылоого жооп берген орун басары, «ислам терезесинин» жетекчиси жана ислам принциптери боюнча каржылоого жооп берген тъзъмдък бёлъмдън жетекчиси теишелъъ сертификаттар жана документтер менен тастыкталган, ислам банк иши жана каржылоо принциптери жагында билимге ээ болуулары тийиш.  

 

38. Жобонун 15.3 пункту алынып салынсын. 

 

39. Жобонун 15.4 пункту алынып салынсын. 

 

40. Жобонун 15.5 пункту тёмёнкъдёй редакцияда берилсин: 

«Банктын терроризмди (экстремизмди) каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) каршы аракеттерди кёръъ боюнча ички уюштуруучулук иш-чараларына жооп берген башкарманын тёрагасынын, анын орун басарларынын, башкарманын мъчёлёрънън, ички аудит кызматынын жетекчисинин, тъзъмдък бёлъмдън жетекчисинин, Улуттук банк тарабынан коюлган талаптарга ылайык келъълёрънё банктын Директорлор кеьеши жооп берет.  

Банктын кредиттик ишке, активдерди жана пассивдерди тескёёгё жана ислам принциптери боюнча каржылоого жооп берген тъзъмдък бёлъмдёрънън жетекчилеринин, башкы бухгалтердин, «ислам терезесинин» жетекчисинин талапка ылайык келъъсънё Банк Башкармасынын тёрагасы жооп берет.». 

 

41. Жобонун 15.6-пункту «башкарманын тёргасынын орун басары» деген сёздёрдён кийин «, башкарманын мъчёлёръ» деген сёздёр менен толукталсын жана мындан ары - текст боюнча

 

42. Жобонун 15.8 пункту алынып салынсын. 

 

43. Жобонун 16.1пункту тёмёнкъдёй редакцияда берилсин:  

«16.1. Улуттук банк ушул Жобонун 13-главасынын 13.1-пунктунда кёрсётългён кызмат ордуна талапкерлерден (мындан ары-талапкерлер) баш тарта алат, эгерде

1) соттун чечими менен талапкерлердин финансы-кредит системасында ушул чечим менен белгиленген мёёнёт ичинде иштёёсънё тыюу салган айыптоочу ёкъм чыгарылган болсо; 

2) талапкерлерге карата экономика, финансы чёйрёсъндё жана банк ишинде кылмыштуулукка, ошондой эле кызматтык иш боюнча кылмыштуулукка жол бергендиги ъчън айыптоочу ёкъм чыгарылган болсо; 

3) эгерде, алар буга чейин: зордук менен банкрот деп таанылган банктын Директорлор кеьешинин тёрагасы, Директорлор кеьешинин мъчёсъ, Аудит боюнча комитеттин тёрагасы, башкарманын тёрагасы, башкарманын мъчёсъ, башкы бухгалтери, ички аудит кызматынын жетекчиси болсо жана алардын аткарган аракеттери (аракеттенбей коюулары) банктын лицензиясын кайтарып алып коюуга мажбур кылгандыгын тастыктаган далилдер болсо

4) талапкерлер тёмёнкълёр ъчън коюлган талаптарга жооп бербесе: 

а) банктын тёрагасы жана директорлор кеьешинин мъчёсъ, банктын аудит боюнча комитетинин тёрагасы Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамынын ушул Жобонун 14-главасынын 24- беренесинин 8, 8-1 жана 8-2 пункттарындагы,  

б) банктын Шариат кеьешинин тёрагасы жана мъчёлёръ ъчън-ушул жобонун 14-1-главасындагы

в) Директорлор кеьешинин, Шариат кеьешинин тёрагасын жана мъчёлёрън, ошондой эле аудит боюнча комитеттин тёрагасын эске албаганда, банктын ушул жобонун 13.1-пунктунда кёрсётългён кызмат адамдары ъчън- ушул жобонун 15-главасындагы; 

5) Улуттук банктын (Кёзёмёл боюнча комитеттин чечими, жазма буйруусу ж.б) талапкерлерди тёмёнкълёргё катыштыгы бар деп тааныган корутундусу, чечими же башка актылары болсо

а) анын натыйжасында банктын лицензиясы кайтарылып алынган, же банкка убактылуу жетекчилик же болбосо консервация режими киргизилген аракеттерге (аракеттенбей коюуларга); 

б) алгылыксыз банктык тажрыйба катары классификацияланган аракеттерге; 

в) Улуттук банктын ченемдик актыларын кошо алганда, банктын ишин жёнгё сала турган мыйзам талаптарын бузууга жол берилсе; 

6) талапкердин ишкердик аброюнун талапка жооп бербей тургандыгын билдирген кат жъзъндё тастыкталган маалымат бар болсо; 

7) жёнгё салуучу органдар тарабынан жъргъзългён текшеръълёр боюнча, талапкер жоопкерчиликтъъ болгон участкаларда финансылык же административдик кёйгёйлёрдън орун алгандыгын маалымдаган материалдар бар болсо. 

Талапкер, тёмёнкъ пукнттарда берилген фактылардын орун алышы шартында, банктарда ушул жобонун 13-главасынын 13.1-пунктунда кёрсётългён кызмат орундарын ээлёёгё укугу жок: 

- ушул пункттун 2) жана 3) пунктчаларында бузууга жол беръъ фактысы аныкталгандан кийин 5 жыл бою. 

- ушул пункттун 5) жана 6) пунктчаларында бузууга жол беръъ фактысы аныкталгандан кийин 3 жыл бою

- ушул пункттун 7) пунктчасында бузууга жол беръъ фактысы аныкталгандан кийин 1 жыл бою.». 

 

44. Жобонун 17-главасынын аталышы тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«17-глава. Банктын кызмат адамдарынын, ички аудит кызматынын жетекчисинин жана банкта орун алган тобокелдиктердин тескёёгё алынышына жооп берген тъзъмдък бёлъмдън жетекчисинин талапкерлигин сунуштоо, кароо жана макулдашуу тартиби». 

 

45. Жобонун 17.1-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«17.1. Банк, ушул Жобонун 13-главанын 13.1-пунктунда кёрсётългён адамдар тандалган/дайындалган учурдан тартып 3 жумуш кънъ ичинде, кызмат адамдардын курамындагы ёзгёръълёр жёнъндё маалыматты Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгына беръъгё тийиш

Банк, он жумуш кънъ ичинде, ал эми резидент эмести тандаган/дайындаган шартта- талапкерди тандаган/дайындаган учурдан кийинки 30 календардык кън ичинде тёмёнкъ документтерди тиркёё менен талапкерлерди макулдашуу жёнъндёгъ катты/ётънъч катты Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгына беръъгё тийиш

1) талапкерди тандоо жёнъндё же милдеттерден бошотуу тууралуу чечим кабыл алган ыйгарым укук чегерилген башкаруу органынын отурумунан толутурулган протоколдун (эмгек келишиминин) къбёлёндърългён кёчърмёлёръ; 

2) милдетин аткаруучуну дайындоо тууралуу буйруктун (токтомдун, буйруунун) къбёлёндърългён кёчърмёлёръ. Кийинчерээк, талапкерди Улуттук банкка макулдашууда, банк аны дайындоо тууралуу буйруктун кёчърмёсън чечим кабыл алынган къндён кийинки ъч жумуш кънъ ичинде берет; 

3) 17-тиркемеге ылайык форма боюнча анкеталар; 

4) нотариалдык жактан тастыкталган (банкты тъзъъдё же кийин ёзгёръъсъндё), ыйгарым укук чегерилген органдын жетекчилеринин (банктын документтеринде биринчи жана экинчи кол коюуга укуктуу) колтамгаларынын ългълёръ менен карточкалар; 

5) кеминде 3 сунуш-кёрсётмё (жобонун ушул главасынын 17.3-17.6-пункттарынын талаптарын эске алуу менен); 

6) тиешелъъ негизде тариздетилген жана тастыкталган, функционалдык милдеттердин тизмеси. 

Жобонун ушул пунктунун 2) жана 6) пунктчаларында кёрсётългён документтер Директорлор кеьешинин, Шариат кеьешинин тёрагасы жана мъчёсъ, ошондой эле аудит боюнча комитеттин тёрагасы тарабынан сунушталбайт

 

46. Жобонун 17.2-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«17.12. Кёзёмёл боюнча комитет, Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары жана/же Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы аьгемелешъъгё талапкерлерди чакыра алышат

 

47. Жобонун l7.3-пунктунун биринчи абзацы «адамдар» деген сёздён кийин тёмёнкъ сёздёр менен толукталсын: «, талапкердин мурдагы жумуш ордунда аны менен бирге иштешкен же ал менен кызматтык алакада болгон» жана мындан ары - текст боюнча

 

48. Жобонун 17.9-пунктундагы «Банктарды лицензиялоо бёлъмъндё» деген сёздёр алынып салынсын

 

49. Жобонун 17.11-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«17.11. Талапкерлерди макулдашуу ъчън документтерди сунуштаган къндён тартып отуз календардык кън ичинде, ал эми Кыргыз Республикасынын резидент эместеринин талапкерлерин кароо учурунда алтымыш календардык кън ичинде корутунду даярдалат.  

Тёмёнкъдёй бош кызмат орундарына талапкерлерди макулдашуу тууралуу чечим

- Директорлор кеьешинин, Шариат кеьешинин тёрагасы жана мъчёлёръ, Аудит боюнча комитеттин тёрагасы, башкарманын тёрагасы, башкарманын тёрагасынын кредит иштерге жана ислам принциптери боюнча каржылоого жооп берген орун басары, ички аудит кызматынын жетекчиси, банктын башкы бухгалтери боюнча, талапкерликке тиешелъъ корутунду берилген къндён кийинки 10 жумуш кънъ ичинде Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитети тарабынан кабыл алынат:  

- Башкарманын мъчёлёръ, банктын терроризмди (экстремизмди) каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) каршы аракеттерди кёръъ боюнча ички уюштуруу иш-чараларына, банкта орун алган тобокелдикти тескёёгё жооп берген тъзъмдък бёлъмдёрънън жетекчилери, «ислам терезесинин» жетекчиси боюнча, Улуттук банктын Тёрагасынын банктык кёзёмёл жана лицензиялоо маселелерин тъздён-тъз жетектеген орун басары тарабынан талапкерликке тиешелъъ корутунду берилген къндён кийинки беш жумуш кънъ ичинде кабыл алынат

- ислам принциптери боюнча каржылоого, активдерди жана пассивдерди тескёёгё, банктын кредит иштерине жооп берген тъзъмдък бёлъмдёрдън жетекчилери боюнча, Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы тарабынан талапкерликке тиешелъъ корутунду берилген къндён кийинки беш жумуш кънъ ичинде кабыл алынат.». 

 

50. Жобонун 17.12-пунктундагы«, талапкерлик боюнча маселелерди тъшъндъръъ» деген сёз алынып салынсын. 

 

51. Жобонун 17.14-пункту тёмёнкъдёй редакцияда берилсин:  

«17.14. Талапкерлерди кароонун жыйынтыгы талапкерлер боюнча чечим кабыл алынгандан кийин ъч жумуш кънъ ичинде, банкка кат жъзъндё берилет.». 

 

52. Жобонун 17.15-пункту тёмёнкъдёй редакцияда берилсин:  

«17.15. Банк, Улуттук банктын Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы тарабынан кабыл алынган чечимге макул болбогон шартта банк, кабыл алынган чечимди алган учурдан кийинки 10 жумуш кънъ ичинде Улуттук банктын Тёрагасынын банктык кёзёмёл жана лицензиялоо боюнча маселелерди тъздён-тъз тескёёгё алган орун басарына даттанууга укуктуу.  

Ал эми Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитетинин же Улуттук банктын Тёрагасынын банктык кёзёмёл жана лицензиялоо боюнча маселелерди тъздён-тъз тескёёгё алган орун басарынын чечимине макул болбогон шартта, банк кабыл алынган чечимди алган учурдан кийинки он жумуш кънъ ичинде Улуттук банктын Тёрагасына даттана алат». 

 

53. Жобонун 18.5-пунктунун 2) пунктчасы алынып салынсын. 

 

54. Жобонун 19.3-пунктунун биринчи абзацындагы «Каралган тартипке ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына билдирилген учурдан тартып 30 кън аяктагандан кийин» деген сёздёр «шартта» деген сёзгё алмаштырылсын жана мындан ары - текст боюнча, ал эми ушул эле 5) пунктчасы алынып салынсын. 

 

55. Жобонун 19.7-пункту алынып салынсын. 

 

56. Жобонун 19.8- пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«19.8. Банктын филиалы ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдан каттоодон ёткёртългёндён кийики беш жумуш кънънён ашпаган мёёнёттё, банк эсептик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъктън кёчърмёсън Улуттук банкка беръъгё милдеттъъ.  

Улуттук банк, банктардын филиалдарынын реестрин электрондук търдё жъргъзёт, анда кеминде, Улуттук банктын расмий Интернет сайтына ай сайын жарыяланып туруучу тёмёнкъ маалыматтар камтылууга тийиш: 

1) филиалдын толук аталышы; 

2) юридикалык дареги; 

3) банктын филиалынын мамлекттик каттоодон ёткён кънъ жана юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан ыйгарылган каттоо номери; 

4) банктык илентификациялык коддун (БИК) номери

5) филиалдын иши токтотулган кън жана анын ишин токтотуунун негизи- банктын ыйгарым укуктуу органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

6) филиалдын иши калыбына келтирилген кън жана анын ишин калыбына келтиръънън негизи- банктын ыйгарым укуктуу органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

7) филиал жабылган кън жана аны жабуунун негизи - банктын ыйгарым укуктуу органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

8) филиалдын жетекчисинин жана башкы бухгалтеринин аты-жёнъ; 

9) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, техникалык жактан бекемдёё боюнча талаптарга филиал орун алуучу жайдын ылайык келе тургандыгы тууралуу корутундусунун бар экендиги жёнъндё маалыматтар. 

Реестр, календардык жылдын акырында белгиленген тартипте кагаз жъзъндё кошуча архивделет.». 

 

 

 

57. Жобонун 21.5-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«21.5. Банктын ёкълчълъгъ ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда катталгандан кийин банк, беш жумуш кънънён ашпаган мёёнёттё, биринчи барагына эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу белги коюу менен ёкълчълък жёнъндё бекитилген жобонун нотариалдык негизде къбёлёндърългён кёчърмёлёрън жана эсептик каттоодон ёткёндъгъ тууралуу къбёлъктъ эки нускада Улуттук банкка берет.  

Улуттук банк банктардын ёкълчълъктёрънън реестрин электрондук търдё жъргъзёт, анда кеминде, Улуттук банктын расмий Интернет сайтына ай сайын жарыяланып туруучу тёмёнкъ маалыматтар камтылууга тийиш: 

1) ёкълчълъгън ачкан банктын толук аталышы; 

2) юридикалык дареги; 

3) телефонунун жана факсынын номери; 

4) банктын ёкълчълъгън мамлекеттик каттоодон ёткён кънъ жана юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан ыйгарылган каттоо номери; 

5) ачылган кънъ; 

6) ёкълчълък жабылган кън жана аны жабуунун негизи банктын ыйгарым укуктуу органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

7) ёкълчълъктън жетекчисинин аты-жёнъ. 

Реестр, календардык жылдын акырында белгиленген тартипте кагаз жъзъндё кошумча архивделет.». 

 

58. Жобонун 22.1-пункту тёмёнкъдёй редакцияда берилсин:  

«22.1. Банк, банктык кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо максатында, Кыргыз Республикасынын аймагында аманат кассаларын же кёчмё кассаларды ача алат. 

Аманат кассасы бул, банктын обочолонгон тъзъмдък бёлъмъ, ал банктын башкы офисине же филиалына караштуу болуп, техникалык жактан чыьдоо жагында белгиленген талаптарга ылайык жабдылган, банк ижарага алган же менчик укугу боюнча ага тиешелъъ болгон стационардык жайда жайгаштырылып, банктык операциялардын жана кызмат кёрсётъълёрдън айрым търлёрън жъзёгё ашырат.  

Кёчмё касса - банктын башкы офисине же филиалына караштуу болгон тъзъмдък бёлъм, ал техникалык жактан чыьдоо жагында белгиленген талаптарга ылайык жабдылган, банк ижарага алган же менчик укугу боюнча ага тиешелъъ болгон стационардык жайлардын бирине же бир канчасына филиалдан баруу аркылуу, банктык операциялардын жана кызмат кёрсётъълёрдън айрым търлёрън жъзёгё ашырат.  

Банктын аманат кассасы Улуттук банкта милдеттъъ търдё каттоодон ётъъгё тийиш. Банк, аманат кассаны ачуу тууралуу чечим кабыл алынган учурдан кийинки он жумуш кънънён кечиктирбестен, анын ачылгандыгы тууралуу Улуттук банкка билдирет. Улуттук банк банктардын аманат кассаларынын реестрин электрондук търдё жъргъзёт, анда кеминде, Улуттук банктын расмий Интернет сайтына ай сайын жарыяланып туруучу тёмёнкъ маалыматтар камтылууга тийиш: 

1) каттоо номери; 

2) юридикалык дареги; 

3) катталган кънъ; 

4) аманат кассасынын иши токтотулган кън жана анын ишин токтотуунун негизи банктын ыйгарым укуктуу органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

5) аманат кассасынын ишин калыбына келтиръъ кънъ жана анын ишин калыбына келтиръънън негизи - банктын ыйгарым укуктуу органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

6) аманат кассасы жабылган кън жана аны жабуунун негизи - банктын ыйгарым укуктуу органынын чечиминин номерин жана кънън кёрсётъъ; 

7) аманат кассасынын жетекчисинин аты-жёнъ; 

8) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын, техникалык жактан чыьдоо жагында белгиленген талаптарга филиал жайгашуучу жайдын ылайык келе тургандыгы тууралуу корутундусу бар экендиги жёнъндё маалымат. 

Реестр, календардык жылдын акырында белгиленген тартипте кагаз жъзъндё кошумча архивделет.»; 

Банк, кёчмё кассасы ачылгандан кийинки ъч жумуш кънъ ичинде бул тууралуу Улуттук банкка билдерет. 

Банктын жетекчилиги алар тарабынан ачылып жаткан аманат жана/же кёчмё кассасынын ишине толугу менен жооп берет.». 

 

59. Жобонун 22.4-пунктунун 2) пунктчасы тёмёнкъдёй редакцияда берилсин: «юридикалык жакты тъзъъсъз, эсеп ачуусуз эле юридикалык жактарды жана жеке ишкерлерди тёмёнкъ операциялар боюнча тейлёёгё тиешелъъ»

а) Кыргыз Республикасынын бюджетине тёлёмдёрдъ нак акча каражаттары менен кабыл алуу; 

б) коммуналдык кызмат кёрсётъълёргё тёлёёлёрдъ кабыл алуу; 

в) эсептешъъ-кассалык тейлёё.». 

 

60. Жобонун 22.7-пунктунун биринчи абзацы алынып салынсын. 

 

61. Жобонун 22.8-пунктундагы «/кёчмё» деген сёздёр алынып салынсын. 

 

62. Жобонун 22.9 пунктундагы «кёчмё» деген сёз алынып салынсын жана «жана кёчмё кассалар» деген сёз «касса» деген сёзгё алмаштырылсын

 

63. Жобонун 22.11-пункту алынып салынсын. 

 

64. Жобонун 22.12-пунктундагы «/кёчмё» деген сёз алынып салынсын, ал эми «22.4 жана 22.5-пунктарда» деген сёздёр «22.4-пункта» деген сёз менен алмаштырылсын. 

 

65. Жобонун 22.14-пункту тёмёнкъдёй редакцияда берилсин: 

«Банк, кёчмё кассанын дареги ёзгёргён шартта, бул тууралуу ъч жумуш кънънён ашпаган мёёнёттё анын жаьы дарегин кёрсётъъ менен Улуттук банкка маалымдоого милдеттъъ.». 

 

66. Жобонун 22.17-пункту алынып салынсын. 

 

67. Жобонун 23.1-пункту тёмёнкъдёй мазмундагы абзац менен толукталсын «Банктын жетекчилиги алар тарабынан ачылып жаткан алмашуу пунктарынын ишине жана алардын Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына, ошондой эле Улуттук банктын укуктук ченемдик актыларына ылайык келъълёръ ъчън толугу менен жооп берет.». 

68. Жобонун 23.2-пункту тёмёнкъдёй редакцияда берилсин:  

«23.2. Банктын алмашуу пункту банктын буйругунун негизинде ачылат. Алмашуу пункту ёз ишин «Кыргыз Республикасында нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё» жобого ылайык уюштурат

Банк, алмашуу пункту ачылган учурдан кийинки ъч жумуш кънъ ичинде бул тууралуу Улуттук банкка кат жъзъндё маалымдайт

Алмашуу пунктунун иши банктын буйругунун негизинде токтотулат. Банк, алмашуу пунктунун ишинин токтотулгандыгы тууралуу аны жабуу жёнъндё чечим кабыл алынган къндён кийинки ъч жумуш кънънён кечиктирбестен, Улуттук банкка кат жъзъндё билдирет.». 

 

69. Жобонун 23.3-пункту алынып салынсын. 

 

70. Жобонун 23.4-пункту алынып салынсын

 

71. Жобонун 23.5-пункту алынып салынсын

 

72. Жобонун 23.6-пункту алынып салынсын

 

73. Жобонун 23.7-пукнтундагы «Жобонун ушул главасынын 23.-5пунктунда кёрсётългён тиешелъъ документтерди кошо тиркёё менен» деген сёздёр «анда жаьы дарегин кёрсётъъ менен» деген сёздёргё алмаштырылсын. 

 

74. Жобонун 28-1.1-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«28-1.1. «Юридикалык жактарды, филиалдарды (ёкълчълъктёрдъ) мамлекеттик каттоо жёнъндё» мыйзамына ылайык банктын филиалын кайра каттоо ъчън негиз болуп саналган, банктын филиалы тууралуу жобого киргизилъъчъ ёзгёртъълёр жана толуктоолор Улуттук банкка макулдашылууга тийиш. 

 

75. Жобонун 28-1.5-пункту алынып салынсын. 

 

76. Жобо тёмёнкъ мазмундагы VIII жана IX бёлъктёр менен толукталсын: 

 

«VIII бёлък 

Банкроттук абалында турган банкты реструктуризациялоо ыкмасы менен жаьы банк тъзъъ 

 

36 -бёлък 

Банкроттук абалында турган банкты реструктуризациялоо ыкмасы менен жаьы банк тъзъъ тартиби 

 

36.1. Банктын кредиторлорунун талаптарын андан-ары канааттандыруу ъчън банкроттук абалында турган банктын активдерин сактап калуу жана банк ишинин тескёёгё алынышын сактап калуу максатында, атайын администратор активдерди жана милдеттенмелерди Улуттук банктан лицензия алуучу жаьы тъзългён банкка бере алат.  

36.2. Атайын администратор, Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык тёлёёлёрдъ эске албаганда, дивиденддерди жана башка жеке пайда алуу укугусуз жаьы тъзългён банктын уюштуруучусу болот. 

36.3. Жаьы юридикалык жак же жаьы юридикалык жактар, атайын администратор тарабынан банктан жаьы юридикалык жакка же жактарга берилген карыздардан жана активдерден башка, бюджетке жана бюджеттен тышкаркы фондуларга милдеттъъ тёлёмдёр боюнча карыздарды кошо алганда, банк-карызгердин карыздары жана активдери боюнча укугу ёткёндёрдён болуп саналбайт. Атайын администратор тарабынан жаьы юридикалык жакка берилбеген карыздар жана активдер банкка калтырылат

36.4. Жаьы банк тъзългён шартта, 12 ай бою ага Улуттук банктын жаьы тъзългён банктар ъчън белгиленген. уставдык капиталды тъзъъ боюнча талаптары, ошондой эле банктын капиталынын негизинде эсептелген, экономикалык ченемдерди аткаруу боюнча талаптар таркатылбайт.  

 

37-глава  

Банкроттук абалында турган банкты реструктуризациялоо ыкмасы аркылуу, банкты тъзъъгё алдын-ала уруксат алуу ъчън документтерди сунуштоо жана аларды кароо тартиби 

 

37.1. Атайын администратор тарабынан банкрот абалында турган банкты реструктуризациялоо ыкмасы аркылуу жаьы банкты тъзъъ жёнъндё чечим кабыл алынгандан кийин, банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензия алууга зарыл болгон документтерди даярдоо ъчън аларды кароого алуу маселелери жагында, Улуттук банк менен байланышууга ыйгарым укуктуу адам аныкталууга тийиш.  

37.2. Банкрот абалында турган банкты реструктуризациялоо ыкмасы аркылуу жаьы банкты тъзъъгё алдын-ала уруксат алуу ъчън ыйгарым укук чегерилген адам, Улуттук банкка тёмёнкъ документтердин тъп нускаларын же тиешелъъ негизде къбёлёндърългён алардын кыргыз жана/же орус тилдериндеги кёчърмёлёрън сунуштоого тийиш: 

1) ыйгарым укук чегерилген адамдын колу коюлган, банктык лицензияны алууга алдын-ала уруксат беръъ жёнъндё 1-тиркемедеги форма боюнча ётънъч кат; 

2) Уюштуруучунун чечими: 

а) банкрот абалында турган банкты реструктуризациялоо ыкмасы аркылуу жаьы банкты тъзъъ жёнъндё

б) тъзълъъчъ банктын аталышын бекитъъ жёнъндё; 

в) Директорлор кеьешинин мъчёлёрън жана анын тёрагасын шайлоо жёнъндё; 

г) Аудит боюнча комитеттин мъчёлёрън жана анын тёрагасын шайлоо жёнъндё; 

д) уставды бекитъъ жёнъндё; 

е) банкрот абалында турган банктын жана жаьы тъзългён банктын бёлъштъръъчъ балансын бекитъъ тууралуу; 

ж) башкарманын тёрагасын, башкарманын тёрагасынын орун басарларын жана башкы бухгалтерди дайындоо жёнъндё;  

з) банктын бизнес-планын, уюштуруу тъзъмън, болжолдуу балансын жана алгачкы ъч иш жылы ъчън кирешелердин, чыгашалардын жана пайданын планын бекитъъ; 

и) тиешелъъ документтерге кол коюу укугу менен ыйгарым укуктуу адамды бекитъъ; 

3) банкты тъзъъ боюнча иш-чаралардын толук планы; 

4) банкроттук абалында турган банктын жана жаьы тъзългён банктын атайын администратор тарабынан бекитилген бёлъштъръъчъ балансы; 

5) кёз карандысыз аудитордук уюмдун бёлъштъръъчъ баланста камтылган маалыматтардын аныктыгын тастыктаган корутундусу

6) банктын уставы (типтъъ формасы 3-тиркемеде келтирилген), ал мыйзам актыларында камтылган маалыматтардан тышкары, тёмёнкълёрдъ да милдеттъъ търдё камтууга тийиш: 

а) атайын администратордун уставды бекитъъ тууралуу чечимди кабыл алган кън жана анын номери; 

б) банктардын аталышына карата ченемдик укуктук актыларда бекитилген талаптарга ылайык келген, толук жана кыскартылган търъндёгъ фирмалык аталышы кыргыз жана орус тилдеринде; 

в) банктын уюштуруучулук-укуктук формасы жана менчик формасы жёнъндё маалыматтар; 

г) банктын башкаруу органдары жёнъндё жобо; 

д) акционерлердин квалификацияланган кёпчълък добушу зарыл болгон, маселелердин тизмесин кошо алганда, банктын башкаруу органдарынын чечимдерди кабыл алуу тартиби; 

е) банктын жана анын обочолонгон бёлъмдёрънън дареги (жайгашкан орду) жёнъндё маалыматтар; 

ж) чет ёлкёдё уюшулган, чет ёлкё банкынын филиалы ачылган шартта, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарынын аткарылышы тууралуу жобо; 

з) Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына каршы келбеген, банк ишинин ёзгёчёлъктёрънё байланыштуу жана башка жоболор; 

7) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын билдирилген фирмалык аталышты пайдалануу жёнъндё алдын-ала макулдугу; 

8) банктын толук уюштуруу тъзъмъ; 

9) банкты тъзъънън экономикалык негизин камтыган бизнес-план (2 нускада), анда банктын иш максаттары жана аларга жетъъ ыкмалары жарыяланат жана ал Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" Мыйзамдын 15-беренесиндеги жана ушул главанын 3.5-пунктундагы талаптарды эске алуу менен тъзългён (суроолордун тизмеси 6-тиркемеде келтирилген

10) терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) каршы аракеттерди кёръъ жёнъндё саясат жана жол-жоболор

11) банктын Директорлор кеьеши тарабынан бекитилген кредиттик, операциялык саясаттар жана башка негизги саясаттар, анда тёмёнкълёр каралат: 

а) банк дуушар болгон, бардык мъмкън болуучу тобокелдиктерди аныктоо, ёлчёё, аларга кёз салуу, контролдоо жана мониторинг жъргъзъъ боюнча чаралар; 

б) мъмкън болуучу тобокелдиктерди минималдаштыруу боюнча туруктуу негиздеги контролдук чаралар; 

в) маалымат системаларын, тобокелдиктерди тескёё системаларын жана ички контролдук системаларын бекитилген саясатка ылайык чагылдыруу; 

12) Башкарманын тёрагасына, башкарманын тёрагасынын орун басарына жана башкы бухгалтерге талапкерлерди макулдашуу ъчън ушул Жобонун 17-главасына ылайык тариздетилген документтер; 

 

37.3. Банкты тъзъъгё алдын-ала уруксат беръъ жёнъндё ётънъч кат жана ага кошо тиркелген документтер ётънъч катты алган учурдан кийинки 20 жумуш кънънён ашпаган мёёнёттё Улуттук банк тарабынан каралат. Сунушталган документтерди кароонун жыйынтыгы боюнча, Улуттук банк Башкармасы тъзългён банктын юридикалык жактарды мамлекеттик каттоо боюнча ыйгарым укуктуу органда катталуусуна алдын-ала уруксат бере алат

Ушул Жобонун 37.2-пунктунда кёрсётългён, сунушталган документтер Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык келбеген шартта, Улуттук банк алдын-ала уруксат беръъдён баш тарта алат.  

37.4. Улуттук банк, банкты тъзъъгё алдын-ала уруксат беръъ жёнъндё ётънъч катты кароо учурунда берилген маалыматтарды чогултат, алардын аныктыгына иликтёёлёрдъ жана текшеръълёрдъ жъргъзёт. Кайсы болбосун так эмес маалымат аныкталса же маалыматты жашыруу ётънъч катты четке кагууга жана банкты тъзъъгё алдын-ала уруксат беръъдён баш тартууга негиз болуп саналат. 

37.5. Улуттук банк Башкармасы тарабынан банкты тъзъъгё алдын-ала уруксат беръъ жёнъндё маселе боюнча алгылыктуу чечим кабыл алынган шартта, чечим кабыл алынган учурдан тартып ъч жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка тёмёнкълёр жёнётълёт: 

1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга банкты мыйзам талаптарына ылайык мамлекеттик каттоодон ёткёртъъ ъчън тъзълъп жаткан банкты каттоого алдын-ала уруксат беръъ жёнъндё кат; 

2) жаьы банкты тъзъъ жагында ыйгарым укук чегерилген жактын атына уставдык капиталды тъзъъ ъчън Улуттук банкта ачылган топтоо эсебинин номерин кёрсётъъ менен кат; 

3) баалуу кагаздар рыногун жёнгё салуу боюнча ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органга банкты тъзъъгё алдын-ала уруксат беръъ жана банкроттук абалында турган банктарды реструктуризациялоо ыкмасы аркылуу уюшулган банктын акцияларынын чыгарылышын (эмиссиясын) мамлекеттик каттоодон ёткёртъънъ жъзёгё ашыруу ъчън Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына ылайык, банктын уставында кёрсётългён уставдык капиталдын ёлчёмън макулдашуу жёнъндё кат. 

 

38-глава  

Банкроттук абалында турган банкты реструктуризациялоо ыкмасы аркылуу уюшулган банкка банктык лицензияларды беръъ. 

 

38.1. Улуттук жана чет ёлкё валютасында операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензия алуу ъчън ыйгарым укук чегерилген жак тарабынан Улуттук банкка тёмёнкъ документтер сунушталууга тийиш: 

1) ыйгарым укук чегерилген адамдын колу коюлган лицензия беръъ жёнъндёгъ ётънъч кат; 

2) ыйгарым укуктуу органдын юридикалык жактын мамлекеттик каттоодон ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъгънън тиешелъъ негизде тастыкталган кёчърмёсъ; 

3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын банктын акцияларын каттоо жёнъндё чечиминин тиешелъъ негизде тастыкталган кёчърмёсъ; 

4) банктын юридикалык жактарды мамлекеттик каттоодон ёткёръънъ жъзёгё ашырган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын штампы басылган уставынын нотариалдык жактан тастыкталган кёчърмёсъ; 

5) ыйгарым укуктуу органдын банктын фирмалык аталышынын экспертизасы жёнъндё теишелъъ търдё тастыкталган корутундусунун кёчърмёсъ; 

6) банктын билдирилген уставдык капиталынын толук кёлёмдё тёлёнгёндъгън тастыктаган документ; 

7) депозиттерди коргоо системасына киръъгё билдирме; 

8) банк жайгаша турган имаратка менчик укугун тастыктаган ижара келишиминин же документтин тиешелъъ негизде тастыкталган кёчърмёсъ жана имараттын (банктык жайдын) тёмёнкълёргё ылайык келъъсън тастыктоо:  

а) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын тиешелъъ документтери менен (Банктарды, финансы-кредит мекемелерди техникалык жактан чыьдоо боюнча бирдиктъъ талаптар жана алардын Кыргыз Республикасында коргоого алынышы жёнъндё» Нускоого ылайык) тастыкталган, техникалык жактан чыьдоо жана жабдуу боюнча (касса тъйънън, сактоо жайын жана башка жайларды жабдуу) белгиленген талаптарга; 

б) ёрт коопсуздугу боюнча талаптарга; 

9) банкта банк операцияларын жъзёгё ашыруу ъчън зарыл болгон жабдуулардын жана техникалык каражаттардын, анын ичинде маалымат системаларынын банк ишин жъзёгё ашыруу ъчън тестирлёёдён ийгиликтъъ ёткёндъгън тастыктаган корутундунун бар экендигин тастыктаган документтер; 

10) лицензия ъчън мыйзам талаптарында белгиленген ёлчёмдё тёлёнгёндъгън тастыктаган документ. 

38.2. Банк операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензия, ушул жобонун 38.1-пунктунда кёрсётългён жана тиешелъъ негизде тариздетилген документтер толук кёлёмдё берилгенден кийин гана ётънъч ээсине берилет.  

38.3. Банкроттук абалында турган банкты реструктуризациялоо ыкмасы аркылуу тъзългён банк, улуттук жана чет ёлкё валюталарында банк операцияларын жъргъзъъ укугуна лицензияларды алган учурдан тартып, бир ай ичинде банктын кызмат адамдары, ички аудит кызматынын жетекчиси жана банкта орун алган тобокелдиктердин тескёёгё алынышына жооп берген тъзъмдък бёлъмдън жетекчиси, буга чейин Улуттук банк менен макулдашуудан ёткён банктын кызмат адамдарын эске албаганда, ушул Жобонун IV бёлъгънё ылайык Улуттук банк менен макулдашуу жол-жоболорун ёткёръъ ъчън документтерди Улуттук банкка беръъгё тийиш.  

38.4. Эгерде, банк ушул Жобонун 38.3-пунктундагы талаптарды белгиленген мёёнёттёрдё аткарбаса, анда Улуттук банк тарабынан банкка карата банктык мыйзамдарда белгиленген чаралар жана санкциялар колдонулушу мъмкън

 

39 -глава 

Реструктуризациялоо ыкмасы менен тъзългён банктын филиалдары катары, банкроттук абалында турган банктын филиалдарын кайра тариздёё боюнча документтерди сунуштоо жана кароо тартиби 

 

39.1. Атайын администратор Реструктуризациялоо ыкмасы менен тъзългён банктын филиалдары катары, банкроттук абалында турган банктын иштеп турган филиалдарын кайра триздёёгё укуктуу.  

39.2. Реструктуризациялоо ыкмасы менен тъзългён банктын филиалдары катары, банкроттук абалында турган банктын филиалдарын кайра тариздёё Улуттук банктын Тёрагасынын банктык кёзёмёл жана лицензиялоо боюнча маселелерди тъздён-тъз тескёёгё алган орун басарынын алдын-ала уруксаты менен жъзёгё ашырылат

39.3. Атайын администратор банктык лицензияларды алууга алдын-ала уруксат беръъ жёнъндё ётънъч кат менен кошо, реструктуризациялоо ыкмасы менен тъзългён банктын филиалдары катары, банкроттук абалында турган банктын филиалдарын кайра тариздёё жёнъндё ётънъч катты да, кайра таризделъъчъ филиалдардын тизмесин тиркёё менен Улуттук банккка беръъгё укугу бар. Филиалдардын тизмесинде алардын жайгашкан орду, жетекчилери жана башкы бухгалтери тууралуу маалыматтар кёрсётълъъгё тийиш

39.4. Улуттук банк, атайын администратордун реструктуризациялоо ыкмасы менен тъзългён банктын филиалдары катары, банкроттук абалында турган банктын филиалдарын кайра тариздёё жёнъндё ётънъчън жана ага кошо тиркелген документтерди карагандан кийин, ошондой эле алар боюнча эч кандай сын-пикирлер болбосо, банкроттук абалында турган банкты реструктуризациялоо ыкмасы аркылуу банкты тъзъъгё алдын-ала уруксат беръъ менен бирге, банктын филиалдарын кайра тариздёёгё алдын-ала уруксатты бере алат

39.5. Улуттук банктын реструктуризациялоо ыкмасы менен тъзългён банктын филиалдары катары, банкроттук абалында турган банктын филиалдарын кайра тариздёёгё алдын-ала уруксаты, ётънъч катты алган учурдан тартып 20 жумуш кънъ ичинде, бирок Улуттук банктын банкроттук абалында турган банкты реструктуризациялоо ыкмасы аркылуу жаьы банкты тъзъъгё берилъъчъ алдын-ала уруксатынан кийин берилиши мъмкън.  

39.6. Банктын кайра тариздетилген филиалдарын каттоо, ушул Жобонун 19.8-пунктуна ылайык жъзёгё ашырылат

39.7. Филиалдардын жайгашкан ордунун, жетекчилеринин жана башкы бухгалтеринин ёзгёръъсъ ушул Жобонун 19-главасына ылайык каралат 

 

IX БЁЛЪК 

Микрофинансылык компанияларды (МФК) жана микрокредиттик компанияларды (МКК) коммерциялык банкка кайра ёзгёртъп тъзъъ. 

Кадимки банкты ислам банкына кайра ёзгёртъп тъзъъ 

 

40-глава  

Банкка кайра ёзгёртъп тъзълё турган МФКларга жана МККларга карата коюлуучу талаптар 

МФКлардын жана МККлардын банктык лицензияларды алуу ъчън документтерди сунуштоо тартиби 

 

40.1. Банкка кайра ёзгёртъп тъзълё турган МФК жана МККларда тёмёнкълёр болууга тийиш: 

1) акционердик коомдун уюштуруу-укуктук формасы; 

2) банкка кайра ёзгёртъп тъзъъгё ётънъч катты берген кънгё карата Улуттук банк тарабынан жаьы ачылып жаткан банктар ъчън белгиленген ёлчёмдёгъ уставдык капиталы (мурда тъзългён жана кошумча салынган капитал); 

3) кеминде 5 жыл микрофинансылык уюм катары иш алып баруусу; 

4) акыркы эки жылда Улуттук банк тарабынан колдонулган кайсы бир чаралардын жана санкциялардын болбошу; 

5) банкка кайра ёзгёртъп тъзъъгё ётънъч кат берилген кънгё карата Улуттук банк тарабынан бардык иштеп турган банктар ъчън белгиленген бардык экономикалык ченемдерди жанан башка талаптарды аткарууга. 

6) кёз карандысыз аудитордук компаниянын МФК/МККнын банктык лицензияны алууга карата алдын-ала уруксат беръъ жёнъндё ётънъч катты берген кънгё карата финансылык отчетунун аныктыгын тастыктаган корутундусу. 

40.2. МФК/МККнын акционерлери тарабынан буларды банкка кайра ёзгёртъп тъзъъ тууралуу чечим кабыл алынган кийин, ал, банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензияларды алуу максатында зарыл болгон документтерди даярдоо жана документтерди кароо маселелери жагында Улуттук банк менен байланыш тъзъъ ъчън ыйгарым укуктуу адамдарды аныктоого уюштуруу тобун тъзё алат.  

40.3. Ыйгарым укуктуу жак, консультацияларды алуу жана ётънъч каттарды сунуштоо жана кароо боюнча жол-жоболор, ошондой эле лицензиялоо жол-жоболору менен таанышуу ъчън МФК/МККны банкка кайра ёзгёртъп тъзъъ тууралуу ётънъч кат берилгенге чейин Улуттук банктын Банктарды лицензиялоо бёлъмънё кайрыла алат..  

40.4. МФК/МКК улуттук валютадагы банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензия алуу ъчън документтердин тъп нускасын же тиешелъъ негизде тастыкталган алардын кыргыз жана орус тилдериндеги кёчърмёлёрън ушул Жобонун II бёлъгънън 3-главасынын 3.4 жана 3.5-пункттарына ылайык, Улуттук банкка берет.  

40.5. Чет ёлкё валютасындагы банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензия МФК/МККлардын ушул жобонун II бёлъгънън 9-главасынын талаптарына ылайык кёрсётългён операцияларды жъргъзъъгё даярдыгы жёнъндё документтер сунушталган учурда улуттук валютадагы банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна лицензия менен бирге берилиши мъмкън . 

40.6. МФК/МККларга банктык лицензияларды беръъ учурунда, Улуттук банк, банк ишине мънёздъъ болгон тобокелдиктердин алдын-алуу максатында, банктык операциялардын айрым търлёръ боюнча чектёёлёрдъ белгилей алат. 

 

41-глава  

МФК жана МККлардын банктык лицензияларды беръъ жёнъндё ётънъч катын кароо тартиби 

 

41.1. МФК жана МККлардын банктык лицензияларды алууга алдын-ала уруксат беръъ жёнъндё ётънъч кат, аны жана лицензия беръъ ъчън зарыл болгон бардык тиешелъъ документтерди алган учурдан кийинки тёрт айдан ашпаган мёёнёттё Улуттук банк тарабынан каралат

41.2. Акционерлеринин курамына Кыргыз Республикасынын резидент эместери киришкен, МФК/МККларга лицензия беръъ жёнъндё ётънъч катты кароонун мёёнётъ, Улуттук банк Башкармасынын чечими боюнча кошумча эки айга улантылышы мъмкън.  

41.3. МФК жана МККлардын акционерлери боюнча, алардын банкка кайра ёзгёртъп тъзълъшъ учурунда ушул Жобонун 1-главасынын 1.9-пунктунун талаптары таркатылбайт

41.4. Улуттук банк, ётънъч катты алгандан кийин ал берилген кънгё карата абал боюнча МФК/МККлардын ишине комплекстъъ текшеръълёрдъ жъзёгё ашырат, анын милдетине, жаьы тъзългён банктар ъчън Улуттук банк тарабынан белгиленген уставдык капиталдын минималдуу ёлчёмъ боюнча талаптарга ылайык келген ёлчёмдё, уставдык капиталынын бар экендигин тастыктоо жана МФК/МККлардын банктын уставдык капиталын тъзъъгё багытталган каражаттарынын келип чыгуу булактарын текшеръъ да кирет.  

41.5. Ушул Жобонун VIII бёлъгънън 41-главасынын 41.4-пунктуна ылайыксунушталган документтерди карагандан кийин, ошондой эле ушул Жобонун 41.4-пунктунда каралган, МФК/МККнын ишин комплекстъъ текшеръълёрдън жыйынтыктарын эске алуу менен Улуттук банк, МФК/МККга банктык лицензияларды алууга (беръъгё) алдын-ала уруксат бере алат. Банктык лицензияларды алууга (беръъгё) алдын-ала уруксат беръъ жёнъндё чечим Улуттук банк Башкармасы тарабынан ушул Жобонун 41.1 жана 41.2-пункттарында кёрсётългён мёёнёт ичинде кабыл алынат

41.6. Лицензия алууга (банк ачууга) алдын-ала уруксат алуу бул, МФК/МККга банктык лицензиялар, ушул Жобонун 6-главасынын 6.4-пунктунун 2) -11) пунктчаларында кёрсётългён шарттар аткарылганда берилет дегенди тъшъндърёт

41.7. МФК/МКК тарабынан банктык лицензияларды алууга алдын-ала уруксат алуу ъчън берилген ётънъч катты жана документтерди андан-ары кароо ушул Жобонун II бёлъгънън 4-главасынын 4.4-4.8-пункттарында каралган тартипте эле жъзёгё ашырылат

41.8. Улуттук банк Башкармасы тарабынан банктык лицензияларды алууга (банк ачууга) алдын-ала уруксат беръъ маселелси боюнча алгылыктуу чечим кабыл алынган шартта, чечим кабыл алынган учурдан тартып ъч жумуш кънъ ичинде тёмёнкълёр жёнётълёт: 

1) юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган мыйзам талаптарына ылайык, МФК/МККны банкта мамлекеттик кайра каттоодон ёткёртъънъ жъзёгё ашыруу ъчън банктык лицензияларды алууга (банкты ачууга) алдын-ала уруксат беръъ жёнъндё кат. Банктык лицензияны алууга (банкты ачууга) алдын-ала уруксат беръъ жёнъндёгъ катка банктын уставы эки нускада кошо тиркелет; 

2) баалуу кагаздар рыногун жёнгё салуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган МФК/МККны банкка ёзгёртъп тъзъъгё алдын-ала уруксат беръъ жана банктын акцияларынын чыгарылышын (эмиссиясын) мамлекеттик кайра каттоодон ёткёртъъ ъчън уюштуруу келишиминде жана банктын уставында кёрсётългён, уставдык капиталдын ёлчёмън макулдашуу жёнъндёгъ каттын кёчърмёсъ

41.9. Банк, юридикалык жактарды каттоо боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик органда мамлекеттик кайра каттоо жъзёгё ашырылган къндён тартып беш жумуш кънъ ичинде, ыйгарым укуктуу жактын же Директорлор кеьешинин тёрагасынын же башкарманын тёрагасынын колу коюлган коштомо катты Улуттук банкка тёмёнкълёрдъ тиркёё менен сунуштоого тийиш: 

1) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын юридикалык жактын мамлекеттик кайра каттоодонё ёткёндъгъ жёнъндё къбёлъгънън, тишелеъъ негизде тастыкталган кёчърмёсъ; 

2) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдын банктын акцияларынын чыгарылышы кайра каттоодон ёткёндъгъ тууралуу чечиминин тиешелъъ негизде тастыкталган кёчърмёсъ; 

3) юридикалык жакты кайра каттоону жъзёгё ашырган ыйгарыммукуктуу мамлекеттитк органдын штампы басылган уставдын нотариалдык жактан тастыкталган кёчърмёсъ, ъч нускада; 

4) электрондук формасын тиркёё менен банктын акционерлеринин тиешелъъ търдё тастыкталган реестри. Кийинчерээк, акционерлердин курамына кандайдыр бир ёзгёръълёр киргизилсе, ёзгёръъ киргизилген учурдан тартып 5 жумуш кънъ ичинде банктын акционерлеринин ёзгёртъълёр киргизилген реестри кагаз жъзъндё жана электрондук формада Улуттук банкка берилет.  

41.10. МФК/МККнын (филиалдарын жана ёкълчълъктёрън кошо алганда) банкка кайра ёзгёртъп тъзълъшъндё, алар ёз ишин банктык лицензия алганга чейин МФК/МКК катары уланта алышат

 

42-глава  

Кадимки банкты ислам банкына кайра ёзгёртъп тъзъъ 

 

42.1. Кадимки банкты, анда «ислам терезеси» болгон шартта гана, ислам банкына кайра ёзгёртъп тъзъъгё болот.  

42.2. Кайра ёзгёртъп тъзъъ болжолдонгон кънгё чейин кеминде бир жыл мурда, банк, бул тууралуу Улуттук банкка маалымдоо менен анын ислам банкына кайра ёзгёртъп тъзълъшъ боюнча, Шариат стандарттарына ылайык тъзългён, банктын Директорлор кеьеши тарабынан бекитилген жана Шариат Кеьеши тарабынан жактырылган толук планын сунуштоосу зарыл.  

42.3. Банк тарабынан сунушталган документтерди алардын Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарына жана Шариат стандарттарына ылайык келъъсъ жагында карагандан кийин, Улуттук банк, банктын ислам банкына кайра ёзгёртъп тъзълъшънё алдын-ала уруксат бере алат. Кадимки банктын ислам банкына кайра ёзгёртъп тъзълъшънё алдын-ала уруксат беръъ жёнъндёгъ чечим, Улуттук банк Башкармасы тарабынан ушул Жобонун 42.2-пунктунда кёрсётългён документ сунушталган учурдан кийинки бир календардык кън ичинде кабыл алынат.  

42.4. Банк, банкты ислам банкына кайра ёзгёртъп тъзъъ планын аткаруу боюнча иш-чаралар аяктаган учурдан кийинки ъч жумуш кънъ ичинде, бул тууралуу Улуттук банкка расмий билдиръъ жёнётёт, ага банкты ислам банкына кайра ёзгёртъп тъзъъ боюнча иш-чаралар планынын аткарылгандыгы жёнъндё толук отчет жана банктын акыркы кънгё карата абал боюнча кеьири берилген балансы кошо тиркелет

42.5. Ушул Жобонун 42.4-пунктунда кёрсётългён документтердин тиешелъъ негизде тариздетилген топтому сунушталган учурдан кийинки бир календардык ай ичинде, Башкарманын банктык кёзёмёлдъктъ тъздён-тъз тескёёгё алган орун басарынын атына, банкка банктык операцияларды улуттук жана чет ёлкё валюталарында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашыруу укугуна лицензия беръъ мъмкънчълъгъ тууралуу корутунду даярдалат

42.6. Банкка лицензия беръъ жёнъндё чечим кабыл алынгандан кийин, ага мурунку банктык лицензиянын ордуна, банктык операцияларды улуттук жана чет ёлкё валюталарында ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашыруу укугуна лицензия берилет.  

42.7. Банктын мурдагы лицензиясынын ордуна, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна негизги (улуттук валютада) жана кошумча (чет ёлкё валютасында) лицензия беръъдён баш тартуунун негизи болуп, ушул Жобонун 42.2-пунктунда кёрсётългён документтердин Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларынын жана Шариат стандарттарынын талаптарына ылайык келбёёсъ саналат.  

42.8. Ислам банкына кайра ёзгёртъп тъзългён банктын Директорлор кеьешинин мъчёлёръ ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык банктык операцияларды жъргъзъъ укугуна банктык лицензия алган учурдан тартып бир календардык жыл ичинде, ислам каржылоо принциптери боюнча тиешелъъ билимге ээ болуу менен бирге, аны тастыктаган документтерди Улуттук банкка сунуштоолору тийиш.  

 

77. 1-тиркеменин аталышы тёмёнкъ редакцияда берилсин: «Банктык лицензияларды алууга алдын-ала уруксат беръъ жёнъндё ётънъч кат». 

 

78. Жобого карата 15-тиркеме тёмёнкъ мазмундагы эскертъъ менен толукталсын: «Эскертъъ: Бул анкетада камтылган маалымат ёзгёргён учурда, юридикалык жак- Кыргыз Республикасынын резиденти ёзгёръълёр киргизилген учурдан кийинки он жумуш кънъ ичинде, ал эми юридикалык жак- Кыргыз Республикасынын резидент эмеси бир ай ичинде, Улуттук банкка бул тууралуу кат жъзъндё билдиръъгё тийиш.». 

 

79. Жобого карата 16-тиркеме тёмёнкъ мазмундагы эскертъъ менен толукталсын: «Эскертъъ: Бул анкетада камтылган маалымат ёзгёргён учурда, чет ёлкё банкы ёзгёръълёр киргизилген учурдан кийинки бир ай ичинде, Улуттук банкка бул тууралуу кат жъзъндё билдиръъгё тийиш.». 

 

80. Жобонун 17-тиркемесинин киришмеси тёмёнкъ редакцияда берилсин: «банктын ушул Жобонун 13.1-пунктунда кёрсётългён кызмат адамдары тарабынан толтурулат»

 

81. 17-тиркеменин 2-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«2. Банкта Сиздин талапкерлигиьиз сунушталып жаткан позицияны кёрсётъьъз: __________________________________________________________________». 

(кызматы, банктын аталышы) 

 

82. 17-тиркемге карата эскертъъ тёмёнкъ редакцияда берилсин

«(8) 1) анкетанын ар бир бетине кол коюлууга тийиш; 

2) анкетадагы оьдоолор «оьдоолор анык» деген сёз жана талапкердин ёздък колтамгасы менен тастыкталат; 

3) бул анкетада камтылган маалыматтар ёзгёргён шартта, кызмат адамы- Кыргыз Республикасынын резиденти ёзгёртъълёр киргизилген учурдан кийинки 10 жумуш кънъ ичинде, ал эми кызмат адамы- Кыргыз Республикасынын резидент эмеси бир ай ичинде Улуттук банкка бул тууралуу кат жъзъндё билдиръъгё тийиш.»;  

(9) мында, Банктык кызматкерлери менен Директорлор кеьешинин тууганчылык байланыштарын кёрсётъъ зарыл

 

83. 18-тиркеменин аталышы тёмёнкъ редакцияда берилсин: Банкка олуттуу катышкан же контролдукту жъзёгё ашырышкан, жеке адам болуп саналган акционерлер тарабынан толутурулат»

 

84. 18-тиркеменин 1-бёлъгънън 1.2-пункту алынып салынсын. 

 

85. 18-тиркеменин 2-бёлъгънън 2.1-пункту жана 2.2-пунктунун биринчи абзацы алынып салынсын, ал эми ушул эле тиркеменин 2-бёлъгънън 2.2-пунктунун 1), 2) жана 3) пунктчалары, тиешелъълъгънё жараша 2.1, 2.2 жана 2.3-пункттар катары саналышсын. 

 

86. «(**) деген сёздёр- ушул банктын акционерлеринен болуп саналшкан ададмдар тарабынан толтурулбайт. Эскертъъ тёмёнкъ сёздёр менен толукталсын: «3) Бул анкетада камтылган маалыматтар ёзгёргён шартта, акционер - Кыргыз Республикасынын резиденти ёзгёртъълёр киргизилген учурдан кийинки 10 жумуш кънъ ичинде, ал эми акционер - Кыргыз Республикасынын резидент эмеси бир ай ичинде Улуттук банкка бул тууралуу кат жъзъндё билдиръъгё тийиш.».  

 

87. 19-тиркеме алынып салынсын.  

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 24.08 48\4 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 18-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 29-апрелинде 59-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 5/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктардын,  

банктык операциялардын айрым търлёрън жъзёгё ашырган уюмдардын жана алардын уюштуруучуларынын (катышуучуларынын), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейинки жёнгё салуу жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана  

толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 18-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 29-апрелинде 59-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 5/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктардын, банктык операциялардын айрым търлёрън жъзёгё ашырган уюмдардын жана алардын уюштуруучуларынын (катышуучуларынын), юридикалык жактар жана жеке адамдар ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейинки жёнгё салуу жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

3. Расмий жарыялангандан кийин Юридика башкармалыгы ушул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик ресстрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары, айым Б.Ж.Жеенбаевага ыйгарылсын.  

 

Тёрага Асанкожоева З.М

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын  

2011-жылдын «24»августундагы 

48\4 токтомуна тиркеме 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 18-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 29-апрелинде 59-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 5/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктардын, банктык операциялардын айрым търлёрън жъзёгё ашырышкан уюмдардын жана аларды уюштуруучулардын (катышуучулардын), юридикалык жактардын жана жеке адамдардын ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жёнгё салуу жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 18-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 29-апрелинде 59-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 5/5 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктардын, банктык операциялардын айрым търлёрън жъзёгё ашырышкан уюмдардын жана аларды уюштуруучулардын (катышуучулардын), юридикалык жактардын жана жеке адамдардын ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жёнгё салуу жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтому менен бекитилген, «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы менен коммерциялык банктардын, банктык операциялардын айрым търлёрън жъзёгё ашырышкан уюмдардын жана алардын уюштуруучулардын (катышуучулардын) юридикалык жактардын жана жеке адамдардын ортосунда келип чыккан талаш маселелерди сотко чейин жёнгё салуу жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

1. Жобонун преамбуласында

· биринчи абзац «финансы-кредиттик мекеме (мындан ары-банкдеген сёздён кийин «ошондой эле башка юридикалык жак же жеке адам» деген сёздёр менен толукталсын

· экинчи абзац тёмёнкъдёй редакцияда берилсин

«Улуттук банктын Тёрагасынын кёзёмёл блогун тъздён-тъз тескёёгё алган орун басары же Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитети (мындан ары-Кёзёмёл боюнча комитет) тарабынан кабыл алынган, таасир этъъ жана/же айып салуу чараларын (мындан ары-таасир этъъ чаралары) кабыл алуу жёнъндё чечимдери;»; 

· тёртънчъ абзацта

- «жана банктардын» деген сёздён кийин «же юридикалык жактардын жана жеке адамдардын» деген сёздёр менен толукталсын

доо коюу тартибинде» деген сёз «соттук тартипте» деген сёзгё алмаштырылсын

2. Жобонун 1.1-пунктунда:  

· «же башка жак» деген сёз «, юридикалык жак же жеке адам» деген сёздёргё алмаштырылсын

· «жазма буйрук жана башкалар» деген сёз алынып салынсын

· «чечими» деген сёзгё чейин «Улуттук банктын Тёрагасынын кёзёмёл блогун тъздён-тъз жёнгё салган орун басарынын же» деген сёздёр менен толукталсын

· «(чаралардеген сёз алынып салынсын

3. Жобонун 1.2-пунктунда

· Жобонун 1.2-пунктунун биринчи абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин

«Ушул Жободо колдонулган тъшънъктёр:»; 

· «Апеллянт» термининин тъшъндърмёсъ тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«Апеллянт Улуттук банктын Тёрагасынын кёзёмёл блогун тъздён-тъз тескёёгё алган орун басарынын же Кёзёмёл боюнча комитеттин чечимине же болбосо Улуттук банк Башкармасынын чечимине ушул жободо белгиленген тартипке ылайык даттанууну ишке ашырган банк же башка юридикалык жак же жеке адам.»; 

· «Улуттук банк» деген тъшъндърмёдён кийин «Улуттук банктын жоопкерчиликтъъ тъзъмдък бёлъмъ» деген термининин тъшъндърмёсъ тёмёнкъ редакцияда берилсин

«Улуттук банктын жоопкерчиликтъъ тъзъмдък бёлъмъ апеллянттын иши боюнча маселенин кароого алынышын демилгелешкен Банктык кёзёмёл башкармалыгы, Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы жана Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы.»;  

· «Таасир этъъ чараларын колдонуу жёнъндё чечимдин» тъшъндърмёсъ тёмёнкъ редакцияда берилсин

«Таасир этъъ чараларын колдонуу жёнъндё чечим Улуттук банктын Тёрагасынын кёзёмёл блогун тъздён-тъз тескёёгё алган орун басары же Кёзёмёл боюнча комитеттин чечими же болбосо Улуттук банк Башкармасы тарабынан банкка, башка юридикалык жакка же жеке адамга карата кабыл алынган документ, ал айып салуу жёнъндё чечимди кошо алганда, таасир этъъ чараларын жана/же милдеттъъ търдё аткарылууга тийиш болгон белгилъъ бир аракеттерди аныктайт.»; 

· «Тараптар» деген тъшъндърмёдё «башка жак» деген сёз «башка юридикалык жак же жеке адам» деген сёздёр менен алмаштырылсын

4. Жобонун 1.4-пунктунда

· «чара (чаралар) кёрългён» деген сёз «чаралар кёрългён» деген сёздёргё алмаштырылсын

· «Башкармада» деген сёз «Банк Башкармасынын алдында» деген сёзгё алмаштырылсын

5. Жобонун 3.1-пунктунда

· «жазма буйрукту же башканы» деген сёз алынып салынсын

· «чечими» деген сёзгё чейин «Улуттук банктын Тёрагасынын кёзёмёл блогун тъздён-тъз тескёёгё алган орун басары же» деген сёздёр менен толукталсын

6. Жобонун 3.2-пунктунда:  

· а) пунктча «банктын аталышы жана дареги» деген сёздён кийин «же башка юридикалык жактын» деген сёз менен толукталсын

· в) пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«в) териштиръъ учурунда тиешелъъ търдё тариздетилген ишеним каттын негизинде (ишеним кат арызга кошо тиркелет) апеллянттын таламын колдогон адамдын аты-жёнъ, жумушунун дареги жана телефон номери;)»; 

· г) пунктчасы «чечими» деген сёзгё чейин «Улуттук банктын Тёрагасынын кёзёмёл блогун тъздён-тъз тескёёгё алган орун басары же» деген сёздёр менен толукталсын

· е) пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин

«е) Улуттук банктын Тёрагасынын кёзёмёл блогун тъздён-тъз тескёёгё алган орун басарынын же Кёзёмёл боюнча комитеттин таасир этъъ чараларын колдонуу, айып салуу жёнъндё чечиминин жана/же чечимдин маанисинин айкын же юридикалык жактан негизделишине апеллянттын кайсы болбосун каршы болуусу;»;   

· з) пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«з) апеллянттын колтамгасы (эгерде апеллянт банк болсо, аппеляцияга Башкарманын Тёрагасы же Директорлор кеьеши кол коюуга укуктуу; эгерде банктын резидент эместин филиалы болсо филиалдын жетекчиси; эгерде юридикалык жак болсо - жетекчиси же жетекчинин юридикалык жактын атынан кол коюу укугуна ээ орун басары.)». 

7. Жобонун 3.3-пунктунда Кёзёмёл боюнча комитетке» деген сёздёрдён кийин «Улуттук банктын Тёрагасынын кёзёмёл блогун тъздён-тъз тескёёгё алган орун басарына же» деген сёздёр менен толукталсын

8. Жобонун 5.1-пунктунда:  

· «10» деген сан «20» деген санга алмаштырылсын;  

· «пунктунда кёрсётългён» деген сёздёр «пунктуна ылайык сунушталган» деген сёздёргё алмаштырылсын

· «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёздёр «жоопкерчиликтъъ тъзъмдък бёлъмдёр» деген сёздёргё алмаштырылсын

· «Юридикалык бёлъм» деген сёз «Юридика башкармалыгы» деген сёзгё алмаштырылсын

· экинчи съйлёмдёгъ «сунуштайт» деген сёз, «сунушташат» деген сёзгё алмаштырылсын

9. Жобонун 5.2-пунктундагы «Улуттук банк Башкармасы тарабынан кароого алынышы мъмкън эмес» деген сёздёр алынып салынсын

10. Жобонун 6.1-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«6.1. Апелляциялоо жёнъндё арызды кароо боюнча отурум (мындан ары-отурум), тиешелъъ талаш маселелерди адилет жана ыкчам чечъъ максатында ёткёрълёт. Ар бир тарап оозеки жъйёёлъъ далилдери жана тиешелъъ документтер аркылуу ёз позицияларын билдиръъгё, ошондой эле кайсы болбосун тарап сунуштаган фактылар боюнча къбёлёргё суроо беръъгё укуктуу.».  

11. Жобонун 6.6-пунктунда «Тараптар» деген сёз «Тараптар жана» деген сёздёргё алмаштырылсын

12. Жобонун 6.8-пунктунда анын деген сёз «ёз» деген сёзгё алмаштырылсын

13. Жобонун 7.1-пунктунда:  

· 1) пунктчасында «мурда» деген сёз, «Улуттук банктын Тёрагасынын кёзёмёл блогун тъздён-тъз тескёёгё алган орун басары же» деген сёздёр менен толукталсын»; 

· 2) пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин

«2) апелляциялык арыз четтетилсин жана Улуттук банктын Тёрагасынын кёзёмёл блогун тъздён-тъз тескёёгё алган орун басарынын же Кёзёмёл боюнча комитеттин таасир этъъ чараларын колдонуу, айып салуу боюнча чечими къчъндё калтырылсын.»;  

· тёртънчъ абзацтагы «катуулатуу» деген сёз «катуулатууларды» деген сёзгё алмаштырылсын

14. Жобонун 8.1-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«8.1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан апеллянтка карата таасир этъъ чараларын колдонуу жёнъндё чечим кабыл алынган шартта, апеллянт Улуттук банк Башкармасынын чечимин алгандан кийинки 10 жумуш кънъ ичинде, ага карата колдонулган таасир этъъ чаралары боюнча кат жъзъндёгъ каршы болуусун жёнётё алат. Кат жъзъндёгъ каршы болууга апеллянттын колтамгасы ушул Жобонун 3.2-пунктунун 3) пунктчасынын талаптарына ылайык коюлууга тийиш.». 

15. Жобонун 8.2-пунктунда

· «банктын» деген сёз, «апеллянттын» деген сёзгё алмаштырылсын

· «сунушталат» деген сёз «жёнётълёт» деген сёзгё алмаштырылсын

· «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёз «жоопкерчиликтъъ тъзъмдък бёлъм» деген сёзгё алмаштырылсын

· «Юридикалык бёлъм» деген сёз «Юридика башкармалыгы» деген сёзгё алмаштырылсын

16. 8.3-пунктунда «(чаралардеген сёз алынып салынсын

17. 8.4-пунктунда «банктын» деген сёз, «апеллянттын» деген сёзгё алмаштырылсын

18. Жобонун 8.5-пунктунда

· «Банктык кёзёмёл башкармалыгы» деген сёз «жоопкерчиликтъъ тъзъмдък бёлъм» деген сёзгё алмаштырылсын

· Юридикалык бёлъм» деген сёз «Юридика башкармалыгы» деген сёзгё алмаштырылсын;; 

· «банктын» деген сёз, «апеллянттын» деген сёзгё алмаштырылсын

· «(чаралардеген сёз алынып салынсын

· «5» деген саны «10» деген санга алмаштырылсын

19. Жобонун 8.6-пунктунда:   

· «банк» деген сёз «апеллянт» деген сёзгё алмаштырылсын 

· «банкты» деген сёз «апеллянтты» деген сёзгё алмаштырылсын

· акыркы съйлём тёмёнкъдёй редакцияда берилсин:  

«Улуттук банк Башкармасы апеллянттын оозеки жъйёё далилдерин уккан учурда, жоопкерчиликтъъ тъзъмдък бёлъм, Юридика башкармалыгы жана зарылчылыгына жараша Улуттук банктын кёзёмёл блогунун башка тъзъмдък бёлъмдёръ катышууга тийиш.». 

20. Жобонун 8.7-пунктунда

· «15» деген сан «20» деген санга алмаштырылсын

· «банкты» деген сёз «апеллянтты деген сёзгё алмаштырылсын»; 

· «чыгаруу» деген сёз «кабыл алуу» деген сёзгё алмаштырылсын