Кайта келүү

«Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын “Ченемдик актылары”» 

журналынын 2011 жылдын № 5 саны 

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26 майындагы № 30/2 «Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 19-сентябрындагы № 42/4 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына векселдерин Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу боюнча аукцион өткөрүү тартиби жөнүндө” жобонун жаңы редакциясы тууралуу” токтомуна өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө токтому; 

2. Кыргыз Республикасынын Улутттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 1-июнундагы № 31/4 “ Ош, Жалал-Абад шаарларында жана Ош областында 2010-жылдын июнь айындагы окуялардын жъръшъндё талап-тоноолордун жана ёрткё кабылуунун кесепетинен жапа чеккен ишкерлердин Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън 2011-жылдын 16-майындагы №228 токтомунун негизинде компенсация алуусу ъчън банк эсептерин ачуу тартиби жёнъндё токтому; 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26.05 № 30\2 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 19-сентябрындагы №42/4 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына векселдерин Кыргыз Ресубликасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу боюнча аукцион ёткёръъ тартиби жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

      Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7-жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 19-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 26-октябрында 102-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №42/4 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына векселдерин Кыргыз Репсубликасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу боюнча аукцион ёткёръъ тартиби жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы тууралуу» токтомуна сунуш кылынган ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Ушул токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

3. Юридикалык бёлъм, токтом расмий жарыялангандан кийин аны Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине киргизъъ ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л.Чокоев мырзага жъктёлсън.   

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж. 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк 

Башкармасынын 2011-жылдын 26.05 

№ 30\2 токтому менен бекитилген 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 19-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 26-октябрында 102-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №42/4 «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына векселдерин Кыргыз Ресубликасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу боюнча аукцион ёткёръъ тартиби жёнъндё» Жобонун жаьы редакциясы тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 26-октябрында 102-07 номеринде каттоодон ёткёртългён «Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына векселдерин Кыргыз Ресубликасынын Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу боюнча аукцион ёткёръъ тартиби жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

 

1. Жобонун «Терминдер жана аныктамалар» деген бёлъгъ «МКВларды кошумча (аукциондон тышкары) жайгаштыруу МКВларды атаандашуусуз сатуу» деген термин менен толукталсын. 

2. Жобо «МКВларды кошумча жайгаштырууну жъргъзъъ тартиби» деген 3-1-бёлък менен толукталсын жана ал тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

3-1.1. МКВларды кошумча жайгаштыруу Эмитенттин тапшыруусу боюнча, Улуттук банк тарабынан жъзёгё ашырылат. 

3-1.2. МКВларды кошумча жайгаштыруунун параметрлери жёнъндё маалымат Улуттук банк тарабынан анын веб-сайтына жана электрондук тоорук системасына жарыяланат. 

3-1.3. МКВларды кошумча жайгаштыруу ушул Жобонун 2-тиркемесиндеги формага ылайык, документ търъндёгъ билдирмелердин негизинде, электрондук соода системасынан тышкары жъргъзълёт. Билдирме калыь конвертке салынып чапталган болууга тийиш. МКВларды кошумча жайгаштырууга билдирмелерди беръъ жана каттоо тартиби ушул жобонун 2.3-пунктуна ылайык, МКВлардын аукционуна билдирме беръъ тартибине окшош. 

3-1.4. МКВларды кошумча жайгаштырууга катышуу укугуна тике катышуучулар ээ болушат. Кыйыр катышуучулар кошумча жайгаштырууга Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын алгачкы дилери аркылуу билдирме жазуу менен катышышат.   

3-1.5. Тике катышуучулар - коммерциялык банктар ёздък билдирмеси сыяктуу эле, кардардын билдирмесин да бере алышат. Тике катышуучулар- Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду жана Кыргыз Республикасынын Депозиттерди коргоо боюнча агенттиги ёздък билдирмелерин гана бере алышат.  

3-1.6. Тике катышуучулар МКВларды кошумча жайгаштыруу жъргъзългён кънъ саат 12-00го чейин билдирмени Улуттук банкка беръъгё тийиш. Берилген билдирме кайтарылып алынгыс болуп саналат.  

3-1.7. Билдирме ыйгарым укук чегерилген адамдын колтамгасы жана тике катышуучунун мёёръ менен тастыкталууга тийиш. Билдирме, билдирме берилген къндъ, тике катышуучунун расмий аталышын, кошумча жайгаштыруу жъргъзългён къндъ, МКВлардын чыгарылышы катталган номерди, сатылып алынган МКВлардын санын, баасын жана саьтып алуу наркын камтууга тийиш. 

3-1.8. тариздёё тартибин бузуу менен толутурулган билдирмелер, жараксыз деп таанылат жана алардын кошумча жайгаштырууга жол берилбейт.  Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирмелери кошумча жайгаштырууга ётпёй калган тике катышуучуларга алардын ётпёй калышы себеби жёнъндё, кошумча жайгаштыруу жъргъзългён къндён кийинки жумуш кънънён кечиктирбестен маалымдайт.   

3-1.9. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, маалыматтар Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларында белгиленген тартипте ачыкка чыккан учурларды эске албаганда, кошумча жайгаштырууга катышуучунун билдирмесинде кёрсётългён маалыматтардын купуя сакталышын  камсыз кылат.  

3-1.10. Тике каьышуучунун ёздък билдирмеси номиналдык наркы боюнча 100000 сомдон кем болбоого, ал эми баалуу кагаздардын саны 10го барабар болууга тийиш. Ёздък билдирменин номиналдык наркы боюнча максималдуу кёлёмъ тиешелъъ чыгарылштагы МКВларды кошумча жайгаштыруунун кёлёмънён ашпоого тийиш.  

3-1.11.Бир кардар тарабынан берилген билдирменин минималдуу кёлёмънё чектёёлёр белгиленбейт. Бир кардар тарабынан берилген билдирменин максималдуу кёлёмъ МКВларды кошумча жайгаштыруунун жарыяланган кёлёмънён ашпоого тийиш.  

3-1.12. Тике катышуучулардын берген билдирмелери боюнча суроо-талаптын кёлёмъ МКВларды кошумча жайгаштыруунун кёлёмънён ашып кеткен шартта, баалуу кагаздарды бул билдирмелердин ортосунда бёлъштъръъ пропорционалдык негизде ишке ашырылат.  

3-1.13. МКВларды кошумча жайгаштыруунун натыйжалары тике катышуучуларга МКВларды кошумча жайгаштыруу жъргъзългён кънъ саат 15:30дан кечиктирбестен, ушул Жобонун 4-тиркемесиндеги формага ылайык маалымдалат.  

3-1.14. Жъргъзългён кошумча жайгаштыруунун натыйжалары жёнъндё жыйынтыктап алынган маалымат Эмитентке кошумча жайгаштыруу жъргъзългён кънъ саат 17-30 га чейин жёнётълёт.  

3-1.15.   МКВларды кошумча жайгаштыруунун жыйынтыкталган натыйжалары Улуттук банктын мезгилдъъ басылмаларында жана веб-сайтында жарыяланат. 

3. Жобонун 4-главасынын 4.2-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин: «Тике катышуучулар МКВларды жайгаштыруу жана/же кошумча жайгаштыруу боюнча аукциондо жеьип алган билдирмеге тёлёё ъчън жетиштъъ акча каражаттар менен МКВлар чыгарылган кънъ камсыз кылышат».   

4. Жобонун 4-главасынын 4.3-пунктунун бътъндёй тексти боюнча «аукционду» деген сёздёр «аукционду/кошумча жайгаштырууну» деген сёздёргё алмаштырылсын. Бул пунктун ъчънчъ съйлёмъ «МКВларды кошумча жайгаштыруу» деген сёздён кийин «МКВлар чыгарылган къндён кийинки, 1 жумуш кънънён кечиктирбестен» деген сёздёр менен толукталсын.  

5. Жобонун 4-главасынын 4.4-пункту «аукционду/до» деген сёздён кийин «кошумча жайгаштыруулар/ды» деген сёздёр менен толукталсын. 

6. Жобо 3-4-тиркемелер менен (кошо тиркелет) толукталсын. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

казына векселдерин Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу 

боюнча аукционду ёткёръъ тартиби 

жёнъндё" жобого карата 3-тиркеме 

 

МКВларды кошумча жайгаштырууга катышууга билдирме 

Мындан ары «Катышуучу» деп аталуучу, [кошумча жайгаштырууга тике катышуучунун аталышы] ушул билдирме менен тёмёнкъ шарттарда, [кошумча жайгаштыруу ёткёрългён кън] жъргъзълъп жаткан _______________ каттоо номериндеги МКВларды кошумча жайгаштырууга катышууга даяр экендигин билдирет:  

ёз атынан:  

1 МКВны сатып алуунун баасы (сом) 

МКВлардын саны 

(даана) 

Сатып алуунун наркы 

(сом) 

Ёздък билдирме 

 

 

   

Ёз кардарларынын атынан 

1 МКВны сатып алуунун баасы (сом 

МКВлардын саны 

(даана) 

Сатып алуунун наркы 

(сом) 

МКВлардын саны 

(даана) 

Сатып алуунун наркы 

(сом) 

   Кардар билдирмеси 

  _________________________ ___________МКВларды кошумча  

(тике катышуучунун аталышы)* 

жайгаштыруунун натыйжасында МКВлар чыгарылган кънъ ёзънън корреспонденттик эсебинен эсептеп алып салууну жъргъзъъгё Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына ыйгарым укук чегерет  

Катышуучу колшумча жайгаштыруунун эрежелери менен тааныш жана андагы бардык милдеттенмелерди ёзънё алат. 

______________              _____________                                 __________  

       (кызматы)             (колтамгасы)                                   (Аты-жёнъ) 

   

Кънъ МО 

 

 

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик 

казына векселдерин Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банкы аркылуу жайгаштыруу 

боюнча аукционду ёткёръъ тартиби жёнъндё"  

жобого карата 4-тиркеме 

 

 

 

______________________ 

(катышуучунун аты-жёнъ

 

 

 

 

 

 

БИЛДИРЪЪ 

 

Муну менен Улуттук банк, 20__-жылдын «___»_______ ёткёрългён МКВларды кошумча жайгаштыруунун жыйынтыгы боюнча, Сиздин билдирме тёмёнкъ кёлёмдё канааттандырылгандагы тууралуу билдирет: 

 

 

Чыгарылыш № 

Банктын билдирмеси 

Кардарлардын билдирмеси 

Бардыгы болуп 

Саны 

(даана) 

Суммасы (сом) 

Саны 

(даана) 

Суммасы (сом) 

Саны 

(даана) 

Суммасы (сом) 

Жыйынтыгында  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ ______________ _____________ 

кызматы (колтамгасы) (аты-жёнъ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аткаруучу: аты-жёнъ 

Тел:_______ 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 01.06 № 41\4 токтому 

 

Ош, Жалал-Абад шаарларында жана Ош областында 2010-жылдын июнь айындагы окуялардын жъръшъндё талап-тоноолордун жана ёрткё кабылуунун кесепетинен жапа чеккен ишкерлердин Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън 2011-жылдын 16-майындагы №228 токтомунун негизинде компенсация алуусу  

ъчън банк эсептерин ачуу тартиби жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън “Ош, Жалал-Абад шаарларында жана Ош областында 2010-жылдын июнь айындагы окуялардын жъръшъндё талап- тоноолордун жана ёрткё кабылуунун кесепетинен жапа чеккен ишкерлерди колдоо боюнча чаралар жёнъндё” (2011-жылдын 16-майындагы №228) токтомунун талабын ишке ашырууга байланыштуу “РСК Банк” ААКсынын кайрылуусун (2011-жылдын 30-майындагы №16-04/1886) карап кёръп, Кыргыз Республикасынын “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё” мыйзамынын 7, 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон ёткёртългён №4/4 токтомго сунуш кылынган толуктоолор (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Ош, Жалал-Абад шаарларында жана Ош областында 2010-жылдын июнь айындагы окуянын жъръшъндё талап-тоноолордун жана ёрткё кабылуунун кесепетинен жапа чеккен ишкерлер (мындан ары текст боюнча “кардарлар жапа чеккен ишкерлер”) компенсация алуу максатында “РСК-Банк” ААКсында банктык эсептерди ачууда тёмёнкъ документтерди кароого сунуштоого тийиш:  

1) кардар-жапа чеккен ишкер же анын ыйгарым укуктуу адамы кол койго, эсеп ачууга ётънъч кат, анда тёмёнкълёр кёрсётълъъгё тийиш:  

- кардаржапа чеккен ишкердин аты-жёнъ; 

- тёрёлгён кънъ жана жери; 

- туруктуу жашаган жеринин жана/же убактылуу болуп турган жайынын толук дареги; 

- анын ким экендигин тастыктаган документке тиешелъъ маалыматтар (документтин аталышы, сериясы, документ берген орган, берилген кънъ), эгер болгон болсо, персоналдык номери; 

- салык тёлёёчънън идентификациялык номери салык органында катталгандыгы жёнъндё маалыматтын негизинде. 

2) кардардын-жапа чеккен ишкердин же анын каражаттарын тескёёгё алууга ыйгарым укуктуу адамдын ким экендигин тастыктаган документ (документтин тъп нускасы берилъъгё тийиш, андан кёчърмёсъ алынат); 

3) кардардын кол тамгасынын ългъсъ тъшърългён карточка жана мёёрдън оттискасы (эгерде болгон болсо). 

Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън 2011-жылдын 16-майындагы №228 “Ош, Жалал-Абад шаарларында жана Ош областында 2010-жылдын июнь айындагы окуялардын жъръшъндё талап- тоноолордун жана ёрткё кабылуунун кесепетинен жапа чеккен ишкерлерди колдоо боюнча чаралар жёнъндё” токтомуна ылайык, кёрсётългён тартипте ачылган эсеп боюнча каражаттарды чегеръъгё жана кардар-жапа чеккен ишкер же анын мыйзамдуу ёкълъ тарабынан ошол каражаттардын алынышына гана уруксат берилет.  

3. Ушул токтомдун 2-пунктунун талабы, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън 2011-жылдын 16-майындагы №228 “Ош, Жалал-Абад шаарларында жана Ош областында -тоноолордун жана ёрткё 2010-жылдын июнь айындагы окуялардын жъръшъндё талап кабылуунун кесепетинен жапа чеккен ишкерлерди колдоо боюнча чаралар жёнъндё” токтомуна ылайык, компенсация алуу максатында кардарлар-жапа чеккен ишкерлер «РСК Банк» ААКсында банктык эсептерди ачуусу учурунда гана колдонулат. 

4. Токтом ага кол койгон учурдан тартып къчънё кирет. 

5. Банктык кёзёмёл башкармалыгы Юридикалык бёлъм менен биргеликте бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине кошуу ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине белгиленген тартипте жёнётъшсън. 

6. „РСК Банк“ ААКсы ёзънън ички ченемдик актыларын ушул токтомго ылайык келтирсин. 

7. Банктык кёзёмёл башкармалыгы ушул токтом менен „РСК Банк“ ААКсын тааныштырсын. 

8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары Абдыбалы тегин С. мырзага жъктёлсън. 

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж. 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк  

Башкармасынын 2011-жылдын 01.06  

31\4 токтомуна карата тиркеме 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-3 номеринде каттоодон ёткёртългён №4/4 токтомуна толуктоо 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 25-03 номеринде каттоодон ёткёртългён №4/4 токтому менен бекитилген депозиттер менен иштёё боюнча Нускоого тёмёнкъдёй толуктоолор киргизилсин: 

1. Нускоонун «Банктык аманат (депозит) келишими боюнча банктык эсептерди ачуу тартиби» деген 5-бёлъгънън 41-абзацы «юридикалык жактар (резиденттер) банктык аманат келишими боюнча банктык эсепти ачуу ъчън тёмёнкълёрдъ сунуштоого тийиш» деген сёздёрдён кийин «Улуттук банктын ёзънчё чечимдери менен каралган учурларды эске албаганда» деген сёздёр менен толукталсын.