Кайта келүү

Журнал «Нормативные акты НБКР» № 4 за 2011 г. 

 

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30 мартындагы « 20/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндёжобо 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30.03 № 20\4 токтому 

 

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобону бекитъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом 2011 жылдын 1 июлунан тартып къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын облусттук башмармалыктарын тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары С. Абдыбалы тегин мырзага жъктёлсън. 

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж. 

 

Кыргыз Республикасынын  

Улуттук банк Башкармасынын 

2011-жылдын «30» - мартында 

№ 20/4 токтому менен бекитилген 

 

 

 

«Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё» жобо 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1. Бул Жобо, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё», «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзамдарына ылайык иштелип чыккан жана анда, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчетторунун бирдиктъъ формасы (мындан ары - ММРО) аныкталган. 

2. Бул Жобонун аракети, ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан бардык коммерциялык банктарга (мындан ары- банктарга) таркатылат.  

3. ММРО, бухгалтердик эсепке алуу жана системадан тышкары эсепке алуу маалыматтарынын негизинде тъзълёт. 

 

 

2. Жобонун максаттары жана милдеттери 

 

4. ММРО тёмёнкълёргё иликтёёлёрдъ жъргъзъъ максатында тъзълёт:  

а) Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамында бекемделген, Улуттук банк тарабынан аткарылган функциялардын алкагында банктын финансылык абалына; 

б) ликвиддъълъктъ, тёлёёгё жёндёмдъълъктъ жана кирешелъълъктъ камсыз кылуу боюнча чечимдерди кошо алганда, банктын жетекчилеринин башкаруу чечимдерин кабыл алуусу ъчън банктын ишине. 

5. ММРОнун башкы милдети ушул Жобонун 4-пунктунда кёрсётългён максаттардын аткарылышын камсыз кылуу ъчън банктын экономикалык жана чарбалык иши тууралуу так жана толук маалыматтарды беръъ. 

 

3. ММРОнун мазмуну жана аны сунуштоо мезгили 

 

6. ММРО дегенден улам, белгилъъ бир мезгил ичинде тиешелъъ формада тъзългён жана белгиленген мёёнёттё берилъъчъ, банктын отчетун тъшънъъгё болот

7. Отчеттун жыйынтыкталган курамы, кыскача мазмуну жана отчетторду беръъ мёёнёттёръ ушул жобого карата 1-тиркемеде келтирилген. 

8. ММРО 31 бёлъктён турат. 

 

4. ММРОну беръъ тартиби 

9. Ар бир банкта ММРОнун мазмунунун толуктугуна жана аныктыгына, беръъ мёёнётънё жана анын туура толтурулушуна жооп берген кызматкер дайындалууга тийиш. Ошол кызматкерге ММРОдо камтылган маалыматтарга тиешелъъ бардык маселелер боюнча Улуттук банк менен ёз ара иш алып баруу жоопкерчилиги да жъктёлёт. 

10. ММРО, Улуттук банкка ушул жобого карата 2-тиркемеге ылайык формада, ар бир отчет ъчън белгиленген мёёнёттё, кагаз жъзъндё жана электрондук байланыш системасы аркылуу (электрондук маалыматты камтуучулар) берилет.  

11. Кагаз жъзъндё берилген отчеттор белгиленген мёёнёттё Улуттук банктын Жалпы бёлъмънё (мындан ары Жалпы бёлъм) берилет. Алар тиешелъълъгънё жараша 1-18 жана 26-27 чейинки бёлъктёрдъ камтыган, ёзънчё чапталган конверттерде берилъъгё тийиш. Конверттерде ММРОнун бёлъктёрънън номерлери кёрсётълъъгё тийиш. 

12. ММРОнун 1-31ге чейинки бёлъктёрънън электрондук версиялары Финансы статистикасы жана маалымдоо башкармалыгына берилет. Ал эми 19-31ге чейинки бёлъктёрънън электрондук версиялары электрондук-цифралык колтамгалар (ЭЦК) менен коштолууга тийиш. ММРОнун тиешелъъ бёлъктёрънё карата белгиленген формадагы коштомо каттарга да электрондук цифралык кол тамагалар коюлуп, электрондук форматта берилъъгё тийиш.  

13. ММРОдо кандайдыр бир дал келбестиктерге, каталарга жол берилип, толук эмес търдё берилген же формалары туура эмес толтурулган шартта, Улуттук банктын тиешелъъ тъзъмдък бёлъмдёръ тёмёнкъ мёёнёттёрдё финансылык отчетто чагылдыруу менен отчетту корректировкалоо зарылчылыгы жёнъндё банкка маалымдайт: 

- ар къндък жана ар жумалык отчет ъчън 2 жумуш кънъ ичинде; 

- ар айлык отчет ъчън 10 жумуш кънъ ичинде; 

- чейректик отчет ъчън 10 жумуш кънъ ичинде; 

- жарым жылдык отчет ъчън - 15 жумуш кънъ ичинде

- жылдык отчет ъчън 30 жумуш кънъ ичинде.  

Корректировкаланган отчеттор банктын коштомо каты менен бирге: ар къндък жана ар жумалык отчеттор 2 жумуш кънъ ичинде, ар айлык жана чейректик отчеттор 3 жумуш кънъ ичинде, жарым жылдык жана жылдык отчеттор 5 жумуш кънъ ичинде Улуттук банкка берилъъгё тийиш. 

14. Улуттук банк тарабынан ММРО боюнча сунуш-пикирлер болбосо же отчет Улуттук банктын сунуш-пикирлерине шайкеш келтирилип, банктын каты менен тастыкталгандан кийин ММРО, Улуттук банк тарабынан кабыл алынган катары эсептелинет.  

15. Банктын областтардагы филиалдары, Башкы банк тарабынан консолидацияланган ММРО берилгенден кийинки отчеттук айдын 15не чейинки мёёнёттё, алардын иши боюнча маалыматтарды Улуттук банктын тиешелъъ областтык (аймактык) башкармалыктарына ай сайын берип турушат. Банктын филиалдары тарабынан Улуттук банктын Тёрагасынын алардын ишин тъздён-тъз тескёёгё алган орун басарына макулдашуу менен Улуттук банктын областтык башкармалыктарына берилъъчъ ММРОнун бёлъктёрънън тизмеси, Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы тарабынан белгиленет. 

16. Жылдык ММРО Улуттук банкка отчеттук жылдан кийинки жылдын 15-февралынан кечиктирилбестен берилет. 

17. Кёз карандысыз аудитордук компаниянын корутундусу менен кошо жарыяланган финансылык отчеттун нускасы акционерлердин жыйынында бекитилгенден кийин эки жумуш кънъ ичинде, тиешелъъ жазуулар тъшърългён конвертке салынып, Банктык кёзёмёл башкармалыгына ёткёръп беръъ ъчън Жалпы бёлъмгё берилет. 

18. Кыргыз Республикасынын Ёкмётъ тарабынан банк ошол къндёръ иштедиби же жокпу, ага кёз карандысыз, Улуттук банк жана коммерциялык банктар ъчън жумуш кънъ катары жарыяланган жана сунушталган дем алыш жана майрам къндёръ ъчън маалыматтар ММРОдо камтылууга жана белгиленген мёёнёт ичинде берилъъгё тийиш. Мында, сомдук эквиваленттеги чет ёлкё валютасындагы маалыматтарды камтыган отчеттор, Улуттук банктын отчетун тъзгён кънгё карата эсептик курсун пайдалануу менен тъзълъъгё тийиш. 

19. ММРО белгиленген формада: кёктёлъп, бёлъктёрънън беттеринин санын кёрсётъъ менен номерленип, банктын мёёръ басылып жана банктын аны тъзълъшъ жана берилиши ъчън жоопкерчиликтъъ кызматкеринин колу коюлуп берилъъгё тийиш. 

20. ММРОдо банктын отчеттук кънгё карата абалы боюнча так маалыматтар камтылууга тийиш. Ар айлык, чейректик, жылдык ММРОдо банктын абалынын туура чагылдырылышы, банктын Директорлор кеьешинин тёрагасы же ал жок учурда тёраганын милдетин аткаруучу Директорлор кеьешинин тёрагасынын мъчёсъ, банктын башкы бухгалтери жана Банк Башкармасынын отчетту даярдоо боюнча ишти тъздён-тъз тескёёгё алган мъчёсъ тарабынан тастыкталат.  

 

 

5. Корутунду жоболор 

 

21. Банк, маалыматтардын ёз учурунда берилбегендиги жана/же такталбаган маалыматтардын берилиши, маалыматтардын берилбей калгандыгы, ошондой эле ММРОнун туура эмес толтурулгандыгы ъчън, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жоопкерчилик тартат.  

 

1-тиркеме 

Ислам банкынын Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчетунун  

КУРАМЫ 

 

Бёлък 

Аталышы 

Мезгил аралыгы 

Беръъ мёёнёттёръ 

Эскертъълёр жана ченемдик укуктук актыларга шилтемелер 

1.  

Титулдук баракча 

Ай сайын, чейрек сайын жылына бир жолу 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

Биринчи 18 бёлъккё гана тиркелет 

2.  

Банктын Директорлор кеьешинин, Башкармасынын, Шариат кеьешинин мъчёлёръ жёнъндё маалымат  

Жылына бир жолу жана ёзгёргён учурда 

3.  

Банктын айрым кызмат адамдары жёнъндё маалымат  

Жылына бир жолу жана ёзгёргён учурда 

4.  

Ислам банкы тууралуу базалык маалымат  

Жылына бир жолу жана ёзгёргён учурда 

5.  

1-бёлък 

Баланстык отчет 

А. Активдер 

Б. Милдеттенмелер  

В. Капитал 

Г. Баланстан тышкаркы милдеттенмелер  

Д. Банктын башка активдерин жана башка милдеттенмелерин чечмелёёлёр  

Е. Улуттук банк алдындагы милдеттенмелер 

Ж. Банктын активдерин ёлкёлък белгиси боюнча жайгаштыруулар  

З. Банктын милдеттенмелерин ёлкёлък белгиси боюнча тартуу  

И. Банктын милдеттенмелерин ёлкёлък белгиси боюнча (чет ёлкё валютасында) тартуу 

К. Капиталды ёлкёлък белгиси боюнча тартуу 

Л. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча тармактарда каржылоонун кёлёмъ  

М. Кыргыз Республикасынын областтары боюнча тобокелдиктердин деьгээлине жараша берилген каржылоону классификациялоо  

Н. Кардарлардын Кыргыз Республикасынын областтары боюнча эсептериндеги акча каражаттарынын кёлёмъ (тартуу булактары боюнча) 

О. Банктын Кыргыз Республикасынын областтары боюнча башка маалыматтары  

Ай сайын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чейрек сайын 

 

 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

6.  

2-бёлък 

Пайдалар, чыгашалар жана чогуу алгандагы кирешелер боюнча отчет 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

7.  

3-бёлък 

Капиталдын тъзъмъ 

А. Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр 

Б. Банктын акциялары жана башка баалуу кагаздары жёнъндё маалыматтар  

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

8.  

4-бёлък 

Бёлъштърълбёгён пайдадагы ёзгёръълёр 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

9.  

5-бёлък 

Баалуу кагаздар портфели  

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

10.  

6-бёлък 

Мёёнётъ ёткёрълъп жиберилген активдер тууралуу маалыматтар  

А. Мёёнётъ ёткёрълъп жиберилген активдер (сом търъндёгъ) тууралуу маалыматтар  

Б. Мёёнётъ ёткёрълъп жиберилген активдер (чет ёлкё валютасында) тууралуу маалыматтар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

11.  

7-бёлък  

Активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деьгээли боюнча классификациялоо  

А. Активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деьгээли боюнча классификациялоо (сом търъндё) 

Б. Активдердин жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерди тобокелдик деьгээли боюнча классификациялоо (чет ёлкё валютасында) 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

12.  

8-бёлък  

РППУдагы ёзгёръълёр. 

А.РППУнун эсебинен эсептеп алынып салынган жана кайтарылган (мурда эсептен алынып салынган) активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелер жёнъндё маалыматтар  

Б. Банктарга сунушталган каржылоодон тышкары, сунушталган каржылоо боюнча РППУдагы ёзгёръълёр

В. Каржылоодон айырмаланган активдер жана баланстан тышкаркы милдеттенмелерден боюнча РППУдагы ёзгёръълёр.  

Г. Банктарга жана башка ФКМдерге сунушталган каржылоо боюнча РППУдагы ёзгёръълёр.  

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

13.  

9-бёлък  

Олуттуу тобокелдиктер жёнъндё маалыматтар 

 

 

А. Ётё эле олуттуу тобокелдиктер жёнъндё  

маалыматтар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Банк-корреспонденттер жёнъндё маалыматтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Банкты тейлёёгё алган брокер/дилер/депозитарий жёнъндё маалыматтар.  

 

Г. Корпоративдик баалуу кагаздар менен операциялар тууралуу малыматтар  

 

 

Д. Банктын корпоративдик баалуу кагаздар портфели.  

 

Е. Кардарлардын корпоративдик баалуу кагаздар портфели 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 15-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 7-октябрында 109-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №24/4 токтом менен бекитилген «Кредитёёдёгъ чектёёлёр жёнъндё» нускоого карата 1-тиркеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 15-сентябрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 7-октябрында 109-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №24/4 токтом менен бекитилген «Кредиттёёдёгъ чектёёлёр жёнъндё» нускоого карата 2-тиркеме.  

 

 

14.  

10-бёлък 

Аффилирленген жактар менен операциялар тууралуу маалыматтар  

 

А. Аффилирленген жактар менен активдъъ операциялар тууралуу кыскача маалыматтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Аффилирленген жактар менен операциялар тууралуу жалпы маалыматтар 

 

 

 

В. Банктын аффилирленген жактары тууралуу маалыматтар 

 

 

 

 

 

 

Ай сайын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарым жылда бир жолу 

 

 

 

 

 

 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 10-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №34/10 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка ФКМдердин инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жёнъндё» нускоого карата тиркеменин 1-формасы.  

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 10-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №34/10 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка ФКМдердин инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жёнъндё» нускоого карата тиркеменин 2,3-формалары.  

 

 

15 

11-бёлък  

Инсайдерлер менен операциялар тууралуу маалыматтар 

 

 

А. Инсайдерлер менен активдъъ операциялар тууралуу кыскача маалыматтар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. Инсайдерлер менен операциялар тууралуу жалпы маалыматтар  

В. Инсайдерлердин тууган-туушкандарынан болгон адамдар менен операциялар тууралуу маалыматтар 

Г. Башка байланыштуу жактар менен операциялар тууралуу маалыматтар. 

Д. Инсайдерлер, алардын тууган-туушкандарынын катарына кирген адамдар же башка байланыштуу жактар контролдук кылуучу юридикалык жактар менен операциялар жёнъндё маалыматтар туугандары болуп саналышкан жактар алардын инсайдеринен болгон юридикалык жактар менен операциялар тууралуу маалыматтар 

Ай сайын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жарым жылда бир жолу 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 10-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №34/10 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка ФКМдердин инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жёнъндё» нускоого карата тиркеменин 4-формасы.  

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2003-жылдын 10-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 5-январында 2-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №34/10 токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардын жана башка ФКМдердин инсайдерлер жана аффилирленген жактар менен операцияларына карата талаптар жёнъндё» нускоого карата тиркеменин 5,6,7,8-формалары.  

16 

12-бёлък  

Банктын активдеринин жана милдеттенмелеринин рыноктогу кирешелъълък ченинин ёзгёръъсънё карата ийкемдъълъгънё анализдёёлёр.  

А. Банктын активдеринин жана милдеттенмелеринин рыноктогу кирешелъълък ченинин ёзгёръъсънё карата ийкемдъълъгънё анализдёёлёр.  

Б. Активдерди/милдеттенмелерди тёлёё мёёнётъ.  

Чейрек сайын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

 

 

17 

13-бёлък 

Кардарлардын суммалар боюнча бёлънгён эсептери 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

18 

14-бёлък 

Экономикалык ченемдердин сакталышы жёнъндё маалыматтар 

 

А. Бир карыз алуучуга карата тобокелдиктин максималдуу ёлчёмънън ченеминин сакталышы жёнъндё къндёлък отчет 

 

Б. Капиталдын шайкештигинин экономикалык ченемин жана ликвиддъълък ченеминин сакталышы жёнъндё отчет 

 

 

 

 

 

В. Мёёнёттъъ эсептер жана башка жеке адамдар алдындагы башка милдеттенмелер боюнча тобокелдиктин максималдуу ёлчёмънън ченеминин сакталышы жёнъндё къндёлък отчет 

 

Г. Жеке адамдардын талап кылганга чейин тёлёнъъчъ эсептери боюнча тобокелдиктин максималдуу ёлчёмънън ченеминин сакталышы жёнъндё отчет 

Д. Улуттук банктын талаптарын аткаруу жёнъндё отчет 

 

 

 

 

 

Кън сайын 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ай сайын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Күн сайын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ай сайын 

 

 

 

 

 

 

Акыркы операциялык къндън акырына карата абал боюнча саат 9.00 го чейин 

 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

 

Акыркы операциялык къндън акырына карата абал боюнча 9.00 го чейин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 93-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №18/1 токтому менен бекитилген, «Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана ФКМдер милдеттъъ търдё аткарууга тийиш болгон экономикалык ченемдер жана талаптар» жёнъндё жобого карата 1-тиркеме 

19 

15-бёлък 

Банктын капиталын эсептёё 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/4 токтому менен бекитилген, операцияларын ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашырышкан банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча нускоо  

20 

16-бёлък  

Ачык валюта позициялары жёнъндё отчет 

Кън сайын 

Акыркы операциялык къндън акырына карата абал боюнча 9.00 го чейин 

Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 14-октябрындагы №41/4 токтому менен бекитилген, «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан банктардын ачык валюта позициясынын лимиттерин сактоо тартиби жёнъндё» нускоого карата тиркеме 

21 

17-бёлък  

Банктын ишеним кёрсётългён тескёё боюнча операциялары жёнъндё маалыматтар 

Чейрек сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

22 

18-бёлък 

Жана башка маалыматтар 

А. Активдердин жана милдеттенмелердин ай ичиндеги орточо мааниси 

Б. Банк иши тууралуу жана башка маалыматтар 

В. Банктын персоналы жёнъндё 

Г. Эсептер боюнча кыйла жъгъртъъгё ээ болгон кардар боюнча маалыматтар 

Д.Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматына 

маалыматтардын саны жана суммасы жёнъндё маалыматтар 

Ай сайын 

Отчеттук мезгил аяктаган къндён кийинки 12 календардык кън ичинде 

 

23 

19-бёлък  

Банктардын кызмат кёрсётъълёръ 

 

 

 

 

А. Банктардын башкы офистердеги негизги кызмат кёрсётъълёръ 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 5ине чейин  

Эгерде банктын башкы офистеги жана анын бардык филиалдарындагы тарифтери бирдей болсо, анда ар айлык негизде бирдиктъъ отчет тъзълёт 

чейрек сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 5ине чейин 

 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 5ине чейин 

 

24 

20-бёлък  

Жол чектери менен жана карттардын эмиссиясы/эквайринги боюнча операциялар 

 

 

 

 

 

А. Жол чектери менен операциялар 

чейрек сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин 

 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин 

 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин 

 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин 

 

25 

21-бёлък  

Тёлёмдёр жёнъндё маалымат 

 

 

 

 

 

А. Кардарлардын филиал ичиндеги чыгыш тёлёмдёръ 

чейрек сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин 

 

чейрек сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин 

 

чейрек сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин 

 

Ай сайын 

Ай сайын -отчеттук айдан кийинки 15ине чейин 

 

Ай сайын 

Ай сайын -отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин 

 

чейрек сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин  

 

чейрек сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин 

 

 

 

Ж. Системанын търлёръ жана өлкёлёр боюнча чек ара аркылуу акча которуулар 

чейрек сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин 

 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин 

 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин 

 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин 

 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин 

 

26 

22-бёлък  

Чет ёлкё валютасында жъргъзългён операциялар жёнъндё отчет 

Кън сайын 

Эртеь мененки 11.00 гё чейин 

 

 

 

А. Нак эмес чет ёлкё валютасы менен жъргъзългён операциялар жёнъндё отчет 

27 

23-бёлък  

Банктар аралык кредит рыногундагы операциялар жёнъндё маалымат 

Жума сайын 

Жума сайын эртеь мененки 10.00 гё чейин 

 

28 

24 -бёлък  

Тартылган жана жайгаштырылган акча каражаттары жана колдонулган сыйакылар/кошулган баалар жёнъндё отчет 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 5ине чейин 

 

29 

25-бёлък  

Кардарлардан экономиканын тармактары боюнча тартылган акча каражаттары жёнъндё маалыматтар 

А. Экономиканын тармактары боюнча кардарлардын эсептериндеги каражаттардын бир мезгилдин акырына карата калдыгы 

Б. Экономиканын тармактары боюнча, бир мезгил ичинде кардарлардын эсептерине тартылган акча каражаттары  

чейрек сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 10уна чейин 

 

30 

26-бёлък  

Эл аралык операциялар боюнча отчеттун формасы  

чейрек сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 20сына чейин 

 

31 

27-бёлък  

Банктардагы тёлёмдёрдън багыты жёнъндё маалымат 

 

 

 

 

 

 

А. ПБ - 1 формасы 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин 

 

 

 

Б. ПБ - 2 формасы 

чейрек сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 15ине чейин 

 

32 

28-бёлък 

Активдер, милдеттенмелер жана капитал жёнъндё къндёлък отчет  

Кън сайын 

Кийинки жумуш кънънън къндъзгъ 12ге чейин 

 

33 

29 -бёлък 

Ай ичиндеги кассалык жъгъртъълёр жёнъндё отчет 

Ай сайын 

Отчеттук айдан кийинки айдын 4ънё чейин 

 

34 

30-бёлък 

Жума ичиндеги кассалык жъгъртъълёр жёнъндё отчет  

Жума сайын 

Ар бир жумада 14.00го чейин 

Отчет, отчеттук жума ичинде келип тъшкён жана берилген накталай акчалардын кёлёмъ жёнъндёгъ маалыматты камтыйт 

35 

31-бёлък 

Къндёлък болжолдуу баланс  

А. Къндёлък болжолдуу баланс  

 

Б. Къндёлък болжолдуу валюталык баланс 

Кън сайын  

Кийинки жумуш кънънън къндъзгъ 12ге чейин 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-ноябрындагы №43/7 токтому менен бекитилген, «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырышкан коммерциялык банктардын финансылык отчетун тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобо 

 

 

 

Тиркелген файлды караьыз