Кайта келүү

 

 

 

Журнал № 1 за 2011 г. (на кыргызском) 

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16-декабрындагы № 91/5 “Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-мартындагы № 6/2 “Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё” жобону бекитъъ тууралуу” токтомуна толуктоолорду киргизъъ жёнъндё “токтому; 

 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16-декабрындагы № 91/7 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизъъ тууралуу токтому; 

 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28-декабрындагы № 95/4 “Шектъъ банкноттор жана монеталар менен иш алып баруу жёнъндё нускоону бекитъъ тууралуу токтому; 

 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010- жылдын 29-декабрындагы № 96/2 “Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында, коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жёнъндё жобо тууралуу токтом; 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16.12 № 91\5 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-мартындагы №6/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна 

толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7- жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-мартындагы №6/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна сунуш кылынган толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин.  

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет. 

3. Юридикалык бёлъм расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу А.А.Мырзаевге жъктёлсън. 

 

Улуттук банктын Тёрагасынын 

милдетин аткаруучу Жеенбаева Б. Ж. 

 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук 

банк Башкармасынын 2010-жылдын 

16.12 № 91\5 токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 12-мартында кабыл алынган 6/2 «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё талаптар жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор  

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 12-мартында кабыл алынган 6/2 токтому менен бекителген «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё талаптар жёнъндё" жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр толуктоолор киргизилсин: 

1. Жобонун «Жалпы жоболор» деп аталган 1-бёлъгъндё: 

- Жобонун биринчи пунктунун биринчи абзацы «Банктарды рефинансылоонуну атайын фонду» (мындан ары текст боюнча-банк) деген сёздёрдён кийин «,банктык топтун башкы компаниясы*» деген сёздёр менен толукталсын; 

- Жобонун биринчи пункту тёмёнкъдёй мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын: 

«Банктык топтун финансылык отчету банктык топтун башкы компаниясы тарабынан консолидацияланган негизде сунушталат (мындан ары- банктык топтун консолидацияланган финансылык отчету).»; 

- жобонун экинчи пункту ъчънчъ абзац катары саналсын; 

- Жобонун 4-пункту тёмёнкъ мазмундагы ъчънчъ жана тёртънчъ абзацтар менен толукталсын:  

« - банктык топтун ишинин жана алардын башка юридикалык жактардын капиталына салымдарынын, ушул юридикалык жактар менен жъргъзългён операциялардын жана бътъмдёрдън натыйжаларын сунуштоо; 

- банктык топтун катышуучуларынын операцияларды жана бътъмдёрдъ, банктык топтун тобокелдиктерин сунуштоосу.»; 

- Жобонун 5-пункту тёмёнкъ мазмундагы абзац менен толукталсын: 

«Эгерде банктык топтун катышуучусу банктык топтун окшош операциялар жана окшош шарттардагы окуялар боюнча консолидацияланган финансылык отчетун тъзъъ ъчън кабыл алынган эсептик саясаттан айырмаланган эсептик саясатты ушул сыяктуу эле шарттарда тиешелъъ операцияларга жана жагдайларга карата пайдаланган болсо, анда консолидацияланган финансылык отчетту даярдоо процессинде анын финансылык отчету тиешелъъ негизде кайра ёзгёртъп тъзълёт.». 

 

* Ушул Жобонун талаптары башкы компанияларга- Кыргыз Республикасынын резденттерине таркатылат. 

 

2. Жобонун «Финансылык отчетко жана анын компоненттерине карата жалпы талаптар» деп аталган 2-бёлъгъндё: 

- Жобонун 2-бёлъгънън 10-пунктунун биринчи абзацы «банктын жёндёмдъълъгънё баа беръъ» деген сёздёрдён кийин «/банктык топтун» деген сёздёр менен толукталсын

- Жобонун 2-бёлъгънън 13-пункту тёмёнкъ мазмундагы тёртънчъ абзац менен толукталсын:  

«Эгерде, башкы компания менен туунду компаниянын отчеттук къндёръ дал келбесе, анда туунду компания консолидациялоо максаттары ъчън кошумча финансылык отчетту даярдайт.»; 

- Жобонун 2-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 18-1- 18-10- пункттар менен толукталсын: 

«18-1. Банктык топтун косолидацияланган финансылык отчету анын бардык туунду, караштуу жана байланыштуу компанияларынын финансылык отчетторун камтууга тийиш. Мында, банктык топтун катышуучулары башкы компания тарабынан сунушталган маалыматтардын аныктыгына жана толук берилишине жоопкерчиликтъъ болушат. 

18-2. Банктык топтун консолидацияланган финансылык отчетун тъзъъ учурунда башкы компания башкы жана туунду уюмдардын финансылык отчетторун активдердин, милдеттенмелердин, капиталдын, киреше жана чыгашалардын окшош статьяларын кошуу аркылуу, сап боюнча консолидациялайт. 

18-3. Консолидацияланган отчетто тёмёнкъ маалыматтарды ачып беръъ зарыл: 

башкы компанияга тике же кыйыр търъндё, туунду компания аркылуу 50% ашыгыраак добуш беръъ укугу тиешелъъ болбогон учурда, башкы жана туунду компаниялардын ортосундагы ёз ара мамилелердин мънёзъ; 

туунду компаниялар аркылуу тике же кыйыр търдё ълъшкё ээ болуусу объекттин добуш беръъгё укугунун же потенциалдуу укугунун 50% жогору болушу себеби, алардын ъстънён контролдукту ёзънё алууга алып келбейт;  

эгерде туунду компаниянын консолидацияланган финансылык отчетту даярдоодо пайдаланган отчеттук кънъ же финансылык отчеттуулук мезгили башкы компаниянын отчеттук кънънён же финансылык отчеттуулук мезгилинен айырмаланса: 

а) туунду компаниянын финансылык отчетунун отчеттук кънън; 

б) башка отчеттук къндън же мезгилдин пайдаланылышынын себебин; 

туунду компаниянын башкы компаниянын каражаттарын акчалай търъндё тёлёнъъчъ дивиденддер формасында ёткёръп беръъ же болбосо карыздарды же аванстарды тёлёё мъмкънчълъгъ жагындагы олуттуу чектёёлёрдън мазмунун жана масштабын. 

башкы компаниянын туунду компанияга катышуу ълъшънън анын ъстънён контролдукту жоготууга алып келбеген ёзгёръъсънън, башкы компаниянын ээлик кылуучуларына туура келген капиталдын ёлчёмънё таасирин кёрсёткён таблицаны; 

туунду компанияга контролдукту жоготкон шартта, башкы компания ФОЭСке ылайык таанылган кирешелер жана чыгашалар жёнъндё маалыматтарды (эгерде булар болгон болсо), анын ичинде тёмёнкълёрдъ ачып кёрсётъъгё тийиш: 

а) мурунку туунду компанияда сакталган инвестицияларга контролдукту жоготкон кънгё карата адилеттик наркы боюнча таанууга туура келген кирешелердин же чыгашалардын бёлъгъ; 

б) курамында киреше же чыгаша таанылган (эгерде ал чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё консолидацияланган отчетто ёзънчё берилбесе) чогуу алгандагы кирешелер жёнъндё консолидацияланган отчеттогу статьяны (статьяларды). 

18-4. Башкы компаниянын консолидацияланган финансылык отчету банктык топ тууралуу маалыматты бирдиктъъ экономикалык уюм катары сунуштоосу ъчън тёмёнкълёрдъ жъзёгё ашыруу зарыл: 

башкы компаниянын ар бир туунду компаниядагы инвестицияларынын баланстык наркын жана башкы компаниянын ар бир туунду компаниянын капиталындагы ълъшън алып салуу; 

консолидацияланган туунду компаниялардын отчеттук мезгил ичинде пайдага же чыгашага катышуусунун контролдукка алынбаган ълъшън (же азчылык ълъшън) аныктоону; 

консолидацияланган туунду компаниялардын таза активдерге катышуусунун контролдукка алынбаган ълъшън (же азчылык ълъшън) башкы компаниянын аларда катышуусунун ълъшънён ёзънчё аныктоону. Таза активдерге катышуусунун контролдукка алынбаган ълъшъ (же азчылык ълъшъ) тёмёнкълёрдён турат:  

а) бизнести биринчи бириктиръъ кънънё карата катышуунун контролдук кылынбаган ълъшънън (же азчылык ълъшънън) ёлчёмъ; 

б) бизнести бириктирген учурдан тартып капиталдагы ёзгёръълёргё катышуусунун контролдукка алынбаган ълъшъ (же азчылык ълъшън); 

18-5. Консолидацияланган финансылык отчетту тъзъъдё банктык топтун ичиндеги эсептешъълёр, бътъмдёр, кирешелер жана чыгашалар боюнча калдыктар, толугу менен алынып салынууга тийиш.  

18-6. Туунду компания, анын иши банктык топтун башка катышуучуларынын ишинен айырмаланган негизде консолидациядан алынып салынбайт. 

18-7. Туунду компания инвесторлор катары тобокелдикттъъ капитал, фондулар, траст менен же окшош тъзъмдёгъ уюм иш алып барган негизде консолидациядан алынып салынбайт. 

18-8. Башкы компания менен туунду компаниянын ортосундагы ёз ара мамилелер ушул байланыштуу тараптардын ортосунда операциялар жъзёгё ашырылдыбы же жокпу ага кёз карандысыз, милдеттъъ търдё финансылык отчетто ачык кёрсётълъъгё тийиш. 

18-9. Эгерде Башкы компаниянын Кыргыз Республикасынын территориясында жайгашкан анын башкы компаниясы ФОЭСтин жана Улуттук банктын талаптарына ылайык келген консолидацияланган финансылык отчетту чыгарган болсо, банктык топтун консолидацияланган финансылык отчетун сунуштоодон жана тапшыруудан бошотулат.»; 

18-9. Туунду, биргелешип контролдукка алынуучу жана ассоциацияланган уюмдарга инвестициялар консолидацияланган финансылык отчетто ФОЭСке ылайык ачып кёрсётълёт

Жобонун 19-пункту тёмёнкъ мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын: 

«Консолидацияланган финансылык отчетто банктык топтун финансылык абалы боюнча маалыматтардын туура жана анык чагылдырылышы, башкы компаниянын Байкоо органынын Тёрагасы же ал жок учурда, Байкоо органынын Тёрагасынын милдетин аткаруучу, башкы компаниянын Башкы бухгалтери жана башкы компаниянын аткаруу органынын отчетту даярдоо боюнча ишти тъздён-тъз тескёёгё алган мъчёсъ тарабынан тастыкталат.». 

 

3. Жобонун «Финансылык отчетту сунуштоонун жана жарыялоонун тартиби жана мёёнёттёръ» деп аталган 3-бёлъгъндё: 

Жобонун 3-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 26-1-пункт менен толукталсын: 

 

«Банктык топтун консолидацияланган финансылык отчету ушул Жобонун талаптарына ылайык жарыяланат жана пайдалануучуларга сунушталат.». 

 

4. Жобонун «Кън сайын, жума сайын жана чейрек сайын берилъъчъ финансылык отчеттор, аларды сунуштоонун тартиби жана мёёнёттёръ» деп аталган 4-бёлъгъндё:  

Жобонун 4-бёлъгънън 27-пунктунун тёртънчъ абзацы «ёздък капиталында» деген сёздён кийин «, ошондой эле 31.1-пунктунда камтылган маалыматты дагы» деген сёздёр менен толукталсын; 

Жобонун 4-бёлъгънън 31-пунктунун биринчи абзацы «ёздък капиталында» деген сёздён кийин «, ошондой эле 31.1-пунктунда камтылган маалымат дагы» деген сёздёр менен толукталсын; 

Жобонун 4-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 31-1 пункт менен толукталсын

«Чейрек сайын берилъъчъ финансылык отчет тёмёнкълёрдъ да камтууга тийиш: 

Банк тарабынан отчеттук чейректин ичинде чыгарылган бардык баалуу кагаздар жёнъндё маалыматты; 

Бардык ири акционерлердин жана акциялардын контролдук пакетине ээлик кылуучу акционерлердин тизмеси жана алардын 2-тиркемеде кёрсётългён формалар боюнча банктын акцияларынын санындагы ълъшън; 

Банктын финансылык-чарбалык ишине таасирин тийгизген, отчеттук чейректе орун алган олуттуу фактылар жёнъндё маалымат; 

Кыргыз Республикасынын мыйзам актыларына ылайык кабыл алынган, ченемдик укуктук атыларда каралган башка маалыматтарды. 

Олуттуу фактыларга банктын финансылык-чарбалык ишине жана/же тёмёнкълёрдъ кошо алганда, банк тарабынан эмитирленген баалуу кагаздардын наркына таасирин тийгизиши мъмкън болгон окуялар (фактылар) кирет: 

банктын башкаруу органына кирген (катышуучулардын жалпы чогулушун эске албаганда) адамдардын тизмесиндеги ёзгёръълёр; 

банк башкаруусунун шайлоо органдарына кирген адамдардын, эмитенттин капиталында, ошондой эле анын туунду жана караштуу компанияларына катышуусунун санынын ёзгёръъсъ; 

баалуу кагаздарга 5 же андан ашык пайыз (ълъш) ээлик кылуучулардын, ошондой эле баалуу кагаздарга 5 же андан ашык пайыз ээлик кылуучулардын ълъштёрънън ёзгёръъсъ жёнъндёгъ тизмедеги ёзгёръълёр; 

банк, уставдык капиталынын 20 же андан ашык пайызына ээлик кылган юридикалык жактардын тизмесиндеги ёзгёртъълёр; 

банктын реестринде анын добуш беръъчъ акцияларына (ълъштёрънё, пайларына) 5 пайыздан кёбърёёк ээлик кылуучулардын пайда болушу; 

банктын, ёлчёмъ же мълктън наркы анын бътъм келишилген кънгё карата активдеринин 10 же андан ашык пайызын тъзгён бир жолку бътъмдёръ;  

банктын активдеринин наркынын бир жолу кёбёйъъсънё же 10 пайыздан ашыгыраакка азаюусуна алып келген факты (фактылар); 

банктын таза пайдасынын бир жолу кёбёйъъсънё же таза чыгымынын 10 пайыздан ашыгыраакка кёбёйъъсънё алып келген факты (фактылар); 

банкты, анын туунду жана караштуу компанияларын кайра ёзгёртъп тъзъъ; 

банктын баалуу кагаздары боюнча чегерилген жана (же) тёлёнгён кирешелери; 

жалпы чогулуштун чечимдери; 

банктын баалуу кагаздарынын ордун толтуруу; 

баалуу кагаздар рыногун жёнгё салуу боюнча ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органдын ченемдик укуктук актыларында каралган башка окуялар (фактылар). 

Жобонун 4-бёлъгъ тёмёнкъ мазмундагы 31-2-пункт менен толукталсын: 

 

«Банктык топтун консолидацияланган финансылык отчету ушул Жобонун 31-пункттундагы нормаларга ылайык жарыяланат жана пайдалануучуларга сунушталат.». 

 

5. Жобонун «Финансылык отчетко карата эскертъълёр» деп аталган 10-бёлъгъндё: 

- Жобонун 10-бёлъгънън 68-пункту тёмёнкъ мазмундагы г) пункту менен толукталсын:  

«г) банк тарабынан отчеттук жылга чейин чыгарылган жана жъгъртъъдё жъргён бардык баалуу кагаздар жёнъндё маалымат; 

- банк тарабынан отчеттук жылдын ичинде чыгарылган бардык баалуу кагаздар жёнъндё маалымат; 

- банктын акционерлеринин (катышуучуларынын) жалпы саны жёнъндё маалымат; бардык ири акционерлердин жана акциялардын контролдук пакетине ээлик кылган акционерлердин тизмеси жана алардын 2-тиркемеде кёрсётългён формалар боюнча банктын акцияларындагы ълъшъ; 

- банктын ар бир кызмат адамы жёнъндё маалыматтар; 

- отчеттук мезгилдин ичинде колдонулган же ёзгёртългён тажрыйбаны кыскача чагылдырууну кошо алганда, эмитенттин корпоративдик башкаруу практикасын кыскача чагылдыруу; 

- директорлор кеьешинин мъчёлёръ тарабынан билдирилген кайсы болбосун пикирди эске алганда, жетекчинин банктын отчеттук мезгил ичиндеги иши жана финансылык натыйжалары жёнъндё отчету; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык кабыл алынган, ченемдик укуктук актыларда каралган башка маалыматтар; 

- жобонун 10-главасы тёмёнкъ мазмундагы 68-1 пункт менен толукталсын: 

«68-1. Консолидацияланган финансылык отчетко карата эскертъълёрдё тёмёнкълёр ачып кёрсётълъъгё тийиш:  

- банктык топтун тъзъмъ жана банктык топтун катышуууларынын 3-тиркемеде кёрсётългён схема боюнча ёз ара байланыштары жёнъндё маалыматтар; 

- башкы компаниянын Байкоо органынын мъчёлёръ жёнъндё маалыматтар; 

- ири тобокелдиктер жёнъндё маалыматтар; 

- алынган отчеттордун негизинде жана башка тобокелдиктердин концентрацияланышы жёнъндё маалыматтар; 

- сегменттер жана тиешелъъ сегменттик анализ боюнча маалыматтар; 

- банктык топтун мурдагы катышуучулары жёнъндё маалыматтар (компанияны топтон бёлъъ жёнъндё); 

- «байланыштуу» тараптар менен жъргъзългён операциялар жёнъндё маалыматтар; 

- банктык топтун бардык катышуучулары жёнъндё маалыматтар (аталышын, ээлик кылуу пайызын, ишинин търън же ар бир туунду, караштуу же байланыштуу компания тартылган търлёрън кошо алганда, бардык туунду, караштуу жана байланыштуу компаниялар жёнъндё); 

- башкы компаниянын менчигинин тъзъмъ, ошондой эле туунду, караштуу жана байланыштуу компаниялардын тъзъмъ боюнча маалыматтар. 

- башкы компаниянын туунду, караштуу жана байланыштуу компаниялар менен ишке ашырылган бардык операциялары, ошондой эле башкы компаниянын туунду, караштуу жана байланыштуу компаниялар менен байланыштуулугу жёнъндё маалыматтар. 

- ушул Жобонун 68-пунктунун г) пунктчасында кёрсётългён маалыматтар. 

- Жобо тёмёнкъ мазмундагы 2 жана3-тиркемелер менен толукталсын: «Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын 

финансылык отчетторду тъзъъсънё талаптар  

жёнъндё" жобого карата 2-тиркеме 

 

 

 

 

Банктын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу таасирин тийгизъъчъ (тике жана кыйыр) жактардын (адамдардын) тизмеси 

 

Банктын фирмалык толук аталышы:  

_______________________________________________ 

Банктын фирмалык кыскартылып аталышы: 

_______________________________________________ 

Банктын каттоодон ёткён номери 

_______________________________________________ 

Банктын почталык дареги: 

_______________________________________________ 

 

Банктын 5 же андан ашык пайыздагы (%) акцияларга ээлик кылган акционерлери (катышуучулары) 

Банктын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерине кыйыр търдё (ъчънчъ жак аркылуу) олуттуу таасирин тийгизъъчъ жак 

Банктын акционерлери (катышуучулары) менен банктын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге кыйыр търдё (ъчънчъ жак аркылуу) олуттуу таасирин тийгизъъчъ жактын ортосундагы ёз ара байланыштар 

№ п/п 

Юридикалык жана айкын дарегин кёрсётъъ менен юридикалык жактын фирмалык толук жана кыскартылган аталышы /  

жарандыгын кёрсётъъ менен жеке адамдын аты-жёнъ  

Банктын акционерге (катышуучуга) тиешелъъ акциялары (ълъшъ) (банктын добуш беръъчъ акцияларынын (ълъшънън) жалпы санына карата добуштардын пайызы) 

 

 

 

 

 

 

 

Банк Башкармасынын Тёрагасы Аты-жёнъ (колу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банктык топтун башкы компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу таасирин (тике жана кыйыр) тийгизъъчъ жактардын (адамдардын) тизмеси 

 

Башкы компаниянын фирмалык толук аталышы:  

_______________________________________________ 

Башкы компаниянын фирмалык кыскартылып аталышы: 

_______________________________________________ 

Башкы компаниянын каттоодон ёткён номери 

_______________________________________________ 

Башкы компаниянын почталык дареги: 

_______________________________________________ 

 

Банктын 5 же андан ашык пайыздагы (%) акцияларга ээлик кылган банктык топтун башкы компаниясынын акционерлери (катышуучулары) 

Банктык топтун башкы компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерине кыйыр търдё (ъчънчъ жак аркылуу) олуттуу таасирин тийгизъъчъ жак 

Банктык топтун башкы компаниясынын акционерлери (катышуучулары) менен банктык топтун башкы компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерине кыйыр търдё (ъчънчъ жак аркылуу) олуттуу таасирин тийгизъъчъ жактын ортосундагы ёз ара байланыштар 

№ п/п 

Юридикалык жана айкын дарегин кёрсётъъ менен юридикалык жактын фирмалык толук жана кыскартылган аталышы /  

жарандыгын кёрсётъъ менен жеке адамдын аты-жёнъ  

Банктык топтун башкы компаниясынын акционерине (катышуучусуна) тиешелъъ акциялары (ълъшъ) ( банктык топтун башкы компаниясынын добуш беръъчъ акцияларынын (ълъшънън) жалпы санына карата добуштардын пайызы) 

 

 

 

 

 

 

 

Ээлеген кызматы Аты-жёнъ кол тамгасы 

 

______________ ___________ ______ 

 

 

 

 

 

 

Банктык топтун туунду компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу таасирин (тике жана кыйыр) тийгизъъчъ жактар (адамдар), туунду компаниялар жана анын акционерлери жёнъндё маалымат 

 

Башкы компаниянын фирмалык толук аталышы:  

_______________________________________________ 

Башкы компаниянын фирмалык кыскартылып аталышы: 

_______________________________________________ 

Башкы компаниянын каттоодон ёткён номери 

_______________________________________________ 

Башкы компаниянын почталык дареги: 

_______________________________________________ 

 

№ п/п 

Банктык топтун туунду компаниясынын аталышы 

(юридикалык жана айкын дарегин кёрсётъъ менен)  

Банктык топтун туунду компаниясынын аталышы / адамдын аты-жёнъ жана акционердин (катышуучунун) ълъшък катышуусу 

Банктык топтун башкы компаниянын туунду компаниянын уставындагы ълъштък катышуусу 

Туунду компаниянын компаниянын уставындагы ълъштък катышуусу 

Башкы компаниянын аталышы / адамдын аты-жёнъ жана башкы компаниянын акционеринин (катышуучунун) туунду компаниянын уставдык капиталына ълъштък катышуусу 

Банктык топтун башкы жана туунду компанияларынын акционерлери (катышуучулары) менен банктык топтун туунду компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге кыйыр търдё (ъчънчъ жак аркылуу) олуттуу таасирин тийгизъъчъ жактын ортосундагы ёз ара байланыштар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ээлеген кызматы Аты-жёнъ кол тамгасы 

 

______________ ___________ ______ 

 

 

 

 

 

 

Банктык топтун караштуу компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге олуттуу таасирин тийгизъъчъ (тике же кыйыр) караштуу компаниялары жана алардын акционерлери жана жактар (адамдар) жёнъндё маалымат 

 

Башкы компаниянын фирмалык толук аталышы:  

_______________________________________________ 

Башкы компаниянын фирмалык кыскартылып аталышы: 

_______________________________________________ 

Башкы компаниянын каттоодон ёткён номери 

_______________________________________________ 

Башкы компаниянын почталык дареги: 

_______________________________________________ 

 

№ п/п 

Банктык караштуу компаниясынын аталышы 

(юридикалык жана айкын дарегин кёрсётъъ менен)  

Банктык топтун караштуу компаниясынын аталышы / адамдын аты-жёнъ жана акционердин (катышуучунун) ълъштък катышуусу 

Банктык топтун башкы компаниясынын караштуу компаниянын уставындагы ълъштък катышуусу 

Караштуу компаниянын банктык топтун башкы компаниясынын уставындагы ълъштък катышуусу 

Башкы компаниянын аталышы / жана башкы компаниянын акционеринин (катышуучунун) караштуу компаниянын уставдык капиталына ълъшък катышуусу 

Банктык топтун башкы жана караштуу компанияларынын акционерлери (катышуучулары) менен банктык топтун туунду компаниясынын башкаруу органдары тарабынан кабыл алынган чечимдерге кыйыр търдё (ъчънчъ жак аркылуу) олуттуу таасирин тийгизъъчъ жактын ортосундагы ёз ара байланыштар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ээлеген кызматы Аты-жёнъ кол тамгасы 

 

______________ ___________ ______ 

 

 

 

 

«Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын 

финансылык отчетторду тъзъъсънё талаптар жёнъндё" жобого карата 3-тиркеме 

 

 

 

Банктык топтун тъзъмъ жёнъндё 

МААЛЫМАТТАР 

 

__________________________________________________ 

(башкы компаниянын аталышы) 

____________________ карата абал боюнча 

 

┌─────────┐ ┌──────────────────┐ ┌─────────┐ ┌──────────────────┐ 

Олуттуу Башкы компания Олуттуу Башкы компания │ 

таасир же (банк/банктык эмес таасир же (банк/банктык эмес│ 

эте алган мекеме) - эте алган мекеме) - │ 

адам/жак КР резиденти эмеси адам/жак КР резиденти эмеси│ 

└────┬────┘ └────────┬─────────┘ └────┬────┘ └────────┬─────────┘ 

V V V V 

┌─────────────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ 

Банк- КР резиденти - Банктык холдингдик компания/ │ 

башкы компания ыйгарым укуктуу юр. жак-КР │ 

резиденти - башкы компания │ 

└───────┬─────────────────┬───────┘ └──────┬────────┬─────────┬───────┘ 

V V V

┌───────────────┐ ┌───────────────┐ ┌─────────────┐ ┌───────────────┐ 

Туунду/караштуу Туунду/караштуу Туунду банк- Туунду/караштуу│ 

компания-КР компания-КР КР резиденти компания-КР │ 

резидент эмеси резидент эмеси резиденти │ 

└───┬─────────┬─┘ └──────────┬────┘ └─────────────┘ └───────────────┘ 

V V V │ 

┌────────┐ ┌────────┐ ┌─────────┐

Туунду/ Туунду/ Туунду/ ┌────────────────────┐ 

караштуу караштуу караштуу Туунду/караштуу │ 

компа- компа- компа- компания-КР резидент│ 

ния-КР ния-КР ния-КР эмеси │ 

резиден- резидент резиденти └────────────────────┘ 

ти эмеси └─────────┘ 

└────────┘ └────────┘ 

 

Ээлеген кызматы Аты-жёнъ Кол тамгасы 

_____________________ _____________________ ____________________ 

 

 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16.12 № 91\7 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 29-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 1-февралында 16-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 36/13 «Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталыш тартиби жёнъндё» нускоону бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган толуктоо (кошо тиркелет) бекитилсин.  

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 2-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 6-мартында 24-07 номеринде каттоодон ёткёртългён 6/3 “Ислам каржылоо принциптерине ылайык жъз#г# ашырылуучу операцияларды эске алуу мененЭкобанк" ачык акционердик коомунда ачык валюталык позициянын лимиттерин эсепт##нън #зг#ч#лъкт#ръ тууралуунускоо ж#нънд#” токтомго сунуш кылынган толуктоо (кошо тиркелет) бекитилсин

3. Улуттук банк Башкармасынын тарабынан 2009-жылдын 14-октябрында кабыл алынган № 41/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган банктар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жёнъндё» нускоо тууралуу» токтомго сунуш кылынган толуктоо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

4. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 24-июнунда 78-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым финансы-кредит мекемелерине карата таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтомго сунуш кылынган толуктоо (кошо тиркелет) бекитилсин. 

5. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

6. Юридикалык бёлъм расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

7. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын. 

8. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Улуттук банктын Тёрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу А.А.Мырзаевге жъктёлсън. 

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж.  

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 16.12 № 91\7 токтомуна карата тиркеме 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик 

укуктук актыларына толуктоолор 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 29-декабрында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 1-февралында 16-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 36/13 «Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жёнъндё» нускоону бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын аймагындагы коммерциялык банктар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жёнъндё» нускоого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин: 

- 5-бёлък тёмёнкъ мазмундагы 5.5 - 5.7-пункттар менен толукталсын: 

«5.5. Эгерде форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышынан улам, ачык валюта позицияларынын лимиттерин бузууга жол берилген болсо, эрежедегидей эле анда, акчалай айыптык тёлёмдъ ёндъръъ търъндё санкциялар банкка карата колдонулбайт

Форс-мажордук жагдайларга: бёёдё кырсыктар (суу ташкыны, жер титирёё, ёрттън чыгышы жана башка жаратылыш же техногендик кырсыктар), согуштук жаьжалдар, террористтик актылар, элдик толкундоолор жана баш аламандыктар, ошондой эле Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин банк тарабынан аткарылышына кедергисин тийгизген же алардын аткарылышына чек коюп, тыюу салган кандайдыр бир ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышы. 

5.6. Банкта убактылуу жетекчилик же консервация режими аракеттенип турган учурда Кёзёмёл боюнча комитет ачык валюта позицияларынын белгиленген лимиттерин сактабагандыгы ъчън банктан акчалай айыптык тёлёмдъ ёндъръънън максатка ылайыктуулугун кароого укуктуу. Албетте мында, мына ушул экономикалык ченемдин бузулушуна алып келген бардык жагдайлар да эске алынат.  

5.7. Эгерде банкта убактылуу жетекчилик же консервация режими аракеттенип турган учурда ачык валюта позицияларынын лимиттерин бузууга жол беръъ, убактылуу жетекчилик/консервация киргизилгенге чейинки банк ишинин натыйжасынан болсо, Кёзёмёл боюнча комитет банктан акчалай айыптык тёлёмдъ ёндъръъ маселесин, аны тёлёё мёёнётън кийинкиге жылдыруу менен кароого укуктуу.» 

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 2-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 6-мартында 24-07 номеринде каттоодон ёткёртългён 6/3 “Ислам каржылоо принциптерине ылайык жъз#г# ашырылуучу операцияларды эске алуу мененЭкобанк" ачык акционердик коомунда ачык валюта позицияларынын лимиттерин эсепт##нън #зг#ч#лъкт#ръ тууралуунускоо ж#нънд#” токтом менен бекитилген «Ислам каржылоо принциптерине ылайык жъз#г# ашырылуучу операцияларды эске алуу мененЭкобанк" ачык акционердик коомунда ачык валюта позицияларынын лимиттерин эсепт##нън #зг#ч#лъкт#ръ тууралуу» нускоого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин

- 5-бёлък тёмёнкъ мазмундагы 5.5 - 5.7-пункттар менен толукталсын: 

«5.5. Эгерде форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышынан улам, ачык валюта позицияларынын лимиттерин бузууга жол берилген болсо, эрежедегидей эле анда, акчалай айыптык тёлёмдъ ёндъръъ търъндё санкциялар банкка карата колдонулбайт

Форс-мажордук жагдайларга: бёёдё кырсыктар (суу ташкыны, жер титирёё, ёрттън чыгышы жана башка жаратылыш же техногендик кырсыктар), согуштук жаьжалдар, террористтик актылар, элдик толкундоолор жана баш аламандыктар, ошондой эле Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин банк тарабынан аткарылышына кедергисин тийгизген же алардын аткарылышына чек коюп, тыюу салган кандайдыр бир ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышы

5.6. Банкта убактылуу жетекчилик же консервация режими аракеттенип турган учурда Кёзёмёл боюнча комитет ачык валюта позицияларынын белгиленген лимиттерин сактабагандыгы ъчън банктан акчалай айыптык тёлёмдъ ёндъръънън максатка ылайыктуулугун кароого укуктуу. Албетте мында, мына ушул экономикалык ченемдин бузулушуна алып келген бардык жагдайлар да эске алынат

5.7. Эгерде банкта убактылуу жетекчилик же консервация режими аракеттенип турган учурда ачык валюта позицияларынын лимиттерин бузууга жол беръъ, убактылуу жетекчилик/консервация киргизилгенге чейинки банк ишинин натыйжасынан болсо, Кёзёмёл боюнча комитет аны тёлёё мёёнётън кийинкиге жылдыруу менен банктан акчалай айыптык тёлёмдъ ёндъръъ маселесин кароого укуктуу.» 

3. Улуттук банк Башкармасынын тарабынан 2009-жылдын 14-октябрында кабыл алынган № 41/4 «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган банктар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жёнъндё» нускоо тууралуу» токтом менен бекитилген «Ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашырган банктар тарабынан ачык валюта позицияларынын лимиттеринин сакталышы тартиби жёнъндё» нускоого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин: 

- 5-бёлък тёмёнкъ мазмундагы 5.5 - 5.7-пункттар менен толукталсын: 

«5.5. Эгерде форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышынан улам, ачык валюта позицияларынын лимиттерин бузууга жол берилген болсо, эрежедегидей эле анда, акчалай айыптык тёлёмдъ ёндъръъ търъндё санкциялар банкка карата колдонулбайт

Форс-мажордук жагдайларга: бёёдё кырсыктар (суу ташкыны, жер титирёё, ёрттън чыгышы жана башка жаратылыш же техногендик кырсыктар), согуштук жаьжалдар, террористтик актылар, элдик толкундоолор жана баш аламандыктар, ошондой эле Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин банк тарабынан аткарылышына кедергисин тийгизген же алардын аткарылышына чек коюп, тыюу салган кандайдыр бир ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышы. 

5.6. Банкта убактылуу жетекчилик же консервация режими аракеттенип турган учурда Кёзёмёл боюнча комитет ачык валюта позицияларынын белгиленген лимиттерин сактабагандыгы ъчън банктан акчалай айыптык тёлёмдъ ёндъръънън максатка ылайыктуулугун кароого укуктуу. Албетте мында, мына ушул экономикалык ченемдин бузулушуна алып келген бардык жагдайлар да эске алынат. 

5.7. Эгерде банкта убактылуу жетекчилик же консервация режими аракеттенип турган учурда ачык валюта позицияларынын лимиттерин бузууга жол беръъ, убактылуу жетекчилик/консервация киргизилгенге чейинки банк ишинин натыйжасынан болсо, Кёзёмёл боюнча комитет аны тёлёё мёёнётън кийинкиге жылдыруу менен банктан акчалай айыптык тёлёмдъ ёндъръъ маселесин кароого укуктуу.» 

4. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 24-июнунда 78-05 номеринде каттоодон ёткёртългён № 16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу» токтом менен бекитилген «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым башка финансы-кредит мекемелерине карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин:  

 

- 7-бёлък тёмёнкъ мазмундагы 7.12 -7.14-пункттар менен толукталсын:  

«7.12. Эгерде форс-мажордук жагдайлардын келип чыгышынан улам, ачык валюта позицияларынын лимиттерин бузууга жол берилген болсо, анда эрежедегидей эле, банкка карата акчалай айыптык тёлёмдъ ёндъръъ търъндё санкциялар колдонулбайт

Форс-мажордук жагдайларга: бёёдё кырсыктар (суу ташкыны, жер титирёё, ёрттън чыгышы жана башка жаратылыш же техногендик кырсыктар), согуштук жаьжалдар, террористтик актылар, элдик толкундоолор жана баш аламандыктар, ошондой эле Улуттук банк тарабынан белгиленген экономикалык ченемдердин банк тарабынан аткарылышына кедергисин тийгизген же алардын аткарылышына чек коюп, тыюу салган кандайдыр бир ченемдик укуктук актылардын кабыл алынышы. 

7.13. Банкта убактылуу жетекчилик же консервация режими аракеттенип турган учурда Кёзёмёл боюнча комитет ачык валюта позицияларынын белгиленген лимиттерин сактабагандыгы ъчън банктан акчалай айыптык тёлёмдъ ёндъръънън максатка ылайыктуулугун кароого укуктуу. Албетте мында, мына ушул экономикалык ченемдин бузулушуна алып келген бардык жагдайлар да эске алынат. 

7.14. Эгерде банкта убактылуу жетекчилик же консервация режими аракеттенип турган учурда ачык валюта позицияларынын лимиттерин бузууга жол беръъ убактылуу жетекчилик/консервация киргизилгенге чейинки банк ишинин натыйжасынан болсо, Кёзёмёл боюнча комитет аны тёлёё мёёнётън кийинкиге жылдыруу менен банктан акчалай айыптык тёлёмдъ ёндъръъ маселесин кароого укуктуу.» 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28.12 № 95\4 токтому 

 

 

Шектъъ банкноттор жана монеталар менен иш алып баруу жёнъндё нускоону  

бекитъъ тууралуу 

 

Кароого сунушталган «Шектъъ банкноттор жана монеталар менен иш алып баруу жёнъндё» нускоонун долбоорун карап кёръп, Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 18 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кароого сунушталган «Шектъъ банкноттор жана монеталар менен иш алып баруу жёнъндё» нускоо (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2001-жылдын 20-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2001-жылдын 9-апрелинде 59-номерде каттоодон ёткёртългён № 6/9 «Шектъъ банкноттор менен иш алып баруу жёнъндё» нускоо тууралуу токтом, къчън жоготкон катары таанылсын

3. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду расмий жарыялангандан кийин, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгы ушул токтом менен Улуттук банктан лицензия алышкан коммерциялык банктарды жана финансы-кредит мекемелерин, алмашуу бюролорун жана Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары З.Л. Чокоев мырзага жъктёлсън

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 28.12 № 95\4  

токтомуна карата тиркеме 

 

Улуттук валютанын шектъъ банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу боюнча НУСКОО 

 

1. Жалпы жоболор 

1. Бул Нускоо Улуттук банк тарабынан жёнгё салуучу жана лицензиялануучу банктардын жана банктык эмес финансы мекемелердин (мындан ары кредиттик мекемелер) кассирлеринин Кыргыз Республикасынын аймагында жеке адамдар жана юридикалык жактар менен эсептешъъ-кассалык операцияларды жъргъзъъ учурунда улуттук валютанын шектъъ банкнотторун жана монеталарын таап алууда (мындан ары-шектъъ банкноттор/монеталар) иш алып барууларынын негизги максаттарын, милдеттерин жана тартиптерин аныктайт

 

2. Ушул Нускоого ылайык, кредиттик мекемелердин кызматкерлеринин иши Кыргыз Республикасында накталай акча жъгъртълъшън жасалма акча жасоочулуктан коргоонун натыйжалуу системасын тъзъъгё, жасалма банкноттордун/монеталардын бетин ачуу боюнча натыйжалуу чараларды жъзёгё ашырууга жана алардын андан ары колдон-колго ётъп кетишин четтетъъгё багытталууга тийиш. 

 

3. Шектъъ банкноттор жана монеталар бул, бир катар техникалык мънёздёмёлёръ боюнча, алар Улуттук банк тарабынан эмитирленгендигинен шектенъънъ жараткан банкноттор/монеталар. 

 

4. Шектъъ банкнотторду/монеталарды экспертизадан ёткёръънън жыйынтыгында алардын техникалык спецификациясы анык банкноттордун техникалык спецификациясына дал келбегендиги белгиленсе, алар жасалма катары таанылат. 

 

5. Шектъъ банкноттор/монеталар экспертизадан ёткёръъ ъчън Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына (мындан ары Улуттук банк), же болбосо Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Финансы полициясы кызматынын (мындан ары- Финансы полициясы) жакын жайгашкан бёлъмънё берилъъгё тийиш. 

 

6. Улуттук банктын жана анын областтык башкармалыгынын Кыргыз Республикасынын къч структуралары менен жасалма банкнотторду/монеталарды табуудагы биргелешкен аракеттери «Улуттук банктын, Ички иштер министирлигинин, Финансы полициясынын, Мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин, Адилет министирлигинин жана Сот департаментинин жасалма акча жасоочулукка каршы кърёшъънън алкагында кызматташуусу жёнъндё» Келишимдин шарттары менен регламенттелет. 

 

2. Кредиттик мекемелердин кассирлеринин шектъъ банкнотторду/монеталарды табуудагы иштери 

 

7. Кредиттик мекемелердин касса кызматкерлеринин колунда банкноттордун/монеталардын аныктыгын текшеръъ ъчън детекторлор жана аспаптар, ошондой эле маалымат жана методикалык материалдар болууга тийиш. 

 

8. Коммерциалык банктардын касса кызматкерлери тёлём каражаттарынын аныктыгын текшеръъ боюнча окуудан кёзкарандысыз окуу борборлордон ётъъсъ жана ага ылайык сертификат алуусу зарыл. 

 

9. Шектъъ банкноттор/монеталар табылган бардык учурларда, атап айтканда: 

 

1) жеке адамдардан жана юридикалык жактардан (мындан ары -кардар) накталай акчаларды кабыл алууда; 

2) кассирлер тарабынан кардарлардан кабыл алынган накталай акчалардын арасында шектъъ банкнотторду/монеталарды табууда; 

3) кредиттик мекемелердин кассаларына ревизия жъргъзъъ учурунда шектъъ банкнотторду/монеталарды табышкан кассирлер же башка адамдар аларды алып салуу боюнча чараларды ушул Нускоонун талаптарына ылайык кабыл алууга милдеттъъ. 

 

10. Кардарлардан накталай акчаларды кабыл алып жатканда шектъъ банкноттор/монеталар табылган шартта, кассир кардарга экспертизадан ёткёръъ жёнъндё арыздын бланкасын толтуруу ъчън берет (1-тиркеме). Кардар арыздын бланкасын толтуруудан баш тартса, анда, кассир ёзъ шектъъ банкноттордун/монеталардын табылышынын жагдайын толук жазып толтурууга тийиш. Арыздын бланкасындагы бардык пункттар толук жана тъшънъктъъ толтурулууга тийиш. 

 

11. Кардарга экспертизага кабыл алынган шектъъ банкноттун суммасы боюнча, алардын номиналын, санын жана сериялык номерлерин кёрсётъъ менен квитанция берилет (2-тиркеме). 

 

12. Кредиттик мекемелерде накталай акчаларды эсептёёдё шектъъ банкноттор/монеталар табылган учурда кассир, экспертизадан ёткёръъ жёнъндё арызды ёз атынан толтурууга жана аны банкнот/монета менен бирге Улуттук банк мекемесинин бириндеги Жъгъртъъ кассасына (мындан ары- Жъгъртъъ кассасы) же болбосо Финансы полициясынын аймактык башкармалыгынын жакын жерде жайгашкан бёлъмънё бир иш кънъ ичинде жёнётъъгё милдеттъъ. 

 

13. Кассир шектъъ банкноттун табылгандыгы фактысы жёнъндё ёзънън жетекчилигине же башка ыйгарым укуктуу адамдарга токтоосуз маалымдоого милдеттъъ. 

 

 

14. Арыз менен кошо кредиттик мекемелердин кассирлери тарабынан эсептешъъ-кассалык операцияларды жъргъзъъ учурунда табылган бардык жасалма банкноттор/монеталар Жъгъртъъ кассасынан Улуттук банктын Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бёлъмънё, (же Улуттук банктын Акча жъгъртъъ бёлъмънё/ Областтык башкармалыктардын кассалык операциялар тобуна) же Финансы полициясынын жакын жайгашкан бёлъмънё коштомо кат менен бирге, бир жумуш кънъ ичинде жёнётълъъгё тийиш. 

 

15. Шектъъ банкноттор/монеталар табылган ар бир учурда, Улуттук банктын областтык башкармалыктары экспертизадан кийин ушул Нускоонун 2.1-пунктуна ылайык белгиленген формада бул жёнъндё Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бёлъмънё маалымдоого тийиш. 

 

16. Накталай акчаларды Улуттук банкта (же Улуттук банктын областтык Башкармалыктарында) эсептёёдё жана иргёёдё шектъъ банкноттор/монеталар табылып калган учурда, Улуттук банктын ченемдик документерине жана нускоо материалдарына ылайык иш алып баруу зарыл.  

 

17. Кредиттик мекемелер шектъъ банкнотторго байланыштуу бардык аракеттерди бъткёръъгё жана бул тууралуу кардарларга 10 жумуш кънънён ашпаган мёёнёттё билдиръъгё милдеттъъ. 

 

3. Шектъъ банкнотторду/монеталарды Улуттук банкта экспертизадан ёткёръънън тартиби 

 

18. Шектъъ банкноттордун/монеталардын аныктыгын текшеръъ Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бёлъмъ же Улуттук банктын областтык башкармалыктарынын Акча жъгъртъъ бёлъмъ/ кассалык операциялар тобу тарабынан жъргъзълёт. Шектъъ банкнотторду/монеталарды экспертизадан ёткёръъ ъчън акы тёлёнбёйт. 

 

19. Экспертизанын жыйынтыгы боюнча протокол толтурулат (3-4-тиркемелер) жана экспертизанын корутундусу экспертизадан ёткёръъ жёнъндё келип тъшкён арызга кошо тиркелет. Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бёлъмънън начальниги (же Улуттук банктын Акча жъгъртъъ бёлъмънън/Областтык башкармалыгынын начальниги) документтердин туура толтурулгандыгын текшерет, протоколду жана арыздын бланкасындагы экспертизанын корутундусун ёзънън кол тамгасы менен къбёлёндърёт. 

 

20. Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бёлъмъ жана Улуттук банктын Акча жъгъртъъ бёлъмънън/ Областтык башкармалыктарынын кассалык операциялар тобу шектъъ банкноттордун/монеталардын экспертизасына байланыштуу бардык жол-жоболорду бъткёръъгё жана шектъъ банкноттордун/монеталардын табылган жери боюнча экспертизанын жыйынтыгы жёнъндё 5 жумуш кънънён ашпаган мёёнёттё билдиръъгё милдеттъъ.  

 

21. Республиканын банк тутумунда табылган жасалма банкноттордун/монеталардын борборлоштурулган эсепке алуусун Улуттук банктын Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бёлъмъ жъргъзёт (5-тиркеме). 

 

22. Жылына эки жолу жасалма банкноттор/монеталар боюнча аналитикалык маалыматтарды даярдоо ъчън Улуттук банктын областтык башкармалыктары Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бёлъмънё ошол аймакта табылган жасалма банкноттор/монеталар жёнъндё маалыматты белгиленген формага ылайык жёнётъъгё милдеттъъ (6-тиркеме).  

 

4. Экспертиза ёткёрългёндён кийин шектъъ банкноттор жана монеталар менен иш алып баруу 

 

23. Эгерде шектъъ банкнотторду/монеталарды экспертизадан ёткёръънън жыйынтыгы боюнча алар анык банкнот/монета катары белгиленсе

 

1) экспертиза ъчън жоопкерчиликтъъ адам экспертизанын корутундусу менен арызды банкнот/монета менен бирге Жъгъртъъ кассасына жёнётёт. Кассир кардарды экспертизанын корутундусу менен тааныштырат, кардар аны менен таанышкандыгын арызга кол коюу менен тастыктайт жана кассир кардарга эксперттик корутундуда кёрсётългён сумманы берет. Арыз Жъгъртъъ кассасынын кассалык документтерине тиркелет, ал эми кардардын ётънъчъ боюнча ага арыздын кёчърмёсъ берилиши мъмкън. Кардар кассирге шектъъ банкнотторду/монеталарды экспертизага кабыл алууда берилген квитанцияны кайтарып беръъгё тийиш. 

 

24. Эгерде, шектъъ банкнотторду/монеталарды экспертизадан ёткёръънън жыйынтыгында алардын жасалма экендиги тастыкталса, банкнотко «ЖАСАЛМА» деген штамп коюлат. Мында: 

 

1) экспертиза ъчън жоопкерчиликтъъ адам экспертизанын корутундусу менен арызды Жъгъртъъ кассасына жёнётёт. Кассир кардарды экспертизанын корутундусу менен тааныштырат, кардар аны менен таанышкандыгын арызга кол коюу менен тастыктайт. Кардар кассирге шектъъ банкнотторду/монеталарды экспертизага кабыл алууда берилген квитанцияны кайтарып беръъгё тийиш. Арыз Жъгъртъъ кассасынын кассалык документтерине тиркелет. Кардардын ётънъчъ боюнча ага арыздын кёчърмёсъ берилиши мъмкън; 

 

2) жасалма банкноттор/монеталар кардарга кайтарылып берилбейт жана алмаштырылбайт. 

 

25. Жасалма банкноттор/монеталар ъчън материалдык жоопкерчиликти тёмёндёгъ учурларда: 

 

1) накталай акчаларды кредиттик мекемелерге тапшыруу учурунда кардар мойнуна алат; жасалма банкноттордун/монеталардын суммасы тапшырылуучу акчалар боюнча кёрсётългён суммада эсепке алынбайт; ал эми банктын кассири ушул нускоонун 10-17-пункттарына ылайык иш алып барууга милдеттъъ; 

 

2) кредиттик мекемелердин кассирлери тарабынан таьылчактагы накталай акчаларды кайрадан эсептеп чыгууда жана иргёёдё, жасалма банкноттор/монеталар табылган кредиттик мекеменин кассири жоопкерчилик тартат. 

 

26. Экспертизага жоопкерчиликтъъ адамдар жасалма банкнотторду/монеталарды экспертиза жъргъзългёндён кийинки беш жумуш кън ичинде, тергёё ишин жъргъзъъ ъчън алардын табылган орду боюнча Финансы полициясынын мекемелерине беришет.  

 

27. Жасалма банкнотторду/монеталарды Финансы полициясынын мекемелерине тергёё ишин жъргъзъъ ъчън ёткёръп беръъ, Жасалма банкнотторду/монеталарды кабыл алуу ёткёръп беръъ актысына ылайык жъргъзълёт (7-тиркеме). Акт эки нускада тъзълёт, анын бири жасалма банкноттор/монеталар менен бирге, арыздын жана протоколдун кёчърмёсъ менен Финансы полициясынын жакын жердеги бёлъмънё берилет, ал эми экинчиси Улуттук банктын документтеринде сакталат.  

 

28. Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бёлъмъ жасалма банкноттордун/монеталардын жаьы търлёръ табылган учурда бул тууралуу республиканын калкына токтоосуз маалымдайт.  

 

 

Улуттук валютанын шектъъ банкноттору жана 

монеталары менен иш алып баруу боюнча 

Нускоого 1-тиркеме 

_________________________________________________________________ 

(уюмдун аталышы жана дареги) 

 

_____________________________________________________________________________ 

(банкнотту/монетаны экспертизага тапшырган адамдын аты-жёнъ) 

 

______________________________________________________________________________ 

(паспорттук маалыматтары жана катталган дареги) 

 

№ ______ АРЫЗ  

 

Тёмёндёгъ шектъъ банкнотторду экспертизага кабыл алууьузду ётънём: 

 

Номиналы 

Чыгарылган жылы 

Сериялык номери  

Табылган учуру 

Эскертъъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 __ жыл «___» _________Колтамгасы _______________________________ 

(арыз ээсинин аты-жёнъ жана колтамгасы) 

 

20 __ жылдын «___» _________________  

 

№ _________ ЭКСПЕРТИЗАНЫН КОРУТУНДУСУ: 

________________________________________________________________ 

(Улуттук банктын экспетиза жъргъзгён мекемесинин аталышы) 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Экспертиза ____________________________________тарабынан жъргъзълдъ 

(экспертиза жъргъзгён адамдын аты-жёнъ жана колтамгасы) 

 

Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бёлъмънън начальниги (же Улуттук банктын Акча жъгъртъъ бёлъмънън/областтык башкармалыгынын начальниги):  

 

___________________________________________________________________________ 

(Аты-жёнъ жана колтамгасы) 

Экспертизанын корутундусу менен тааныштым _______________________________________________________________ 

(Кардардын аты-жёнъ жана колтамгасы) 

 

(Бардык пункттарды таза жана тъшънъктъъ толтурсаьыз!) 

 

 

Улуттук валютанын шектъъ банкноттору жана  

монеталары менен иш алып баруу  

боюнча Нускоого 2-тиркеме 

 

 

20__ жылдын «____» _______ № ____  

 

КВИТАНЦИЯ 

 

 

 

Экспертизага ____________________________________сом ____тыйын  

(сан жана жазуу менен) 

суммасында ____________________даана шектъъ банкноттор кабыл алынды. 

 

 

Банкноттун сериялык номери:____________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

 

 

Банкнотту кабыл алган адамдын аты-жёнъ жана кол тамгасы__________ 

 

_____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 

(мекеменин аты) 

20 __жылдын «___» ____________  

 

 

(Улуттук банктын корутундусу менен таанышкан соь, квитанцияны берип койсоьуз!) 

 

 

Улуттук валютанын шектъъ банкноттору жана  

монеталары менен иш алып баруу 

боюнча Нускоого 3-тиркеме 

 

_______________________________________________________________________ 

(Улуттук банктын экспертиза ёткёргён мекемесинин аталышы) 

 

20___ жылдын «__» __________ № ______ 

 

ЭКСПЕРТИЗАНЫН ПРОТОКОЛУ 

 

Шектъъ банкнот _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(уюмдун аталышы жана дареги, же кардардын аты-жёнъ, катталган орду же ъй дареги, паспорттун № жана сериясы) 

келип тъштъ 

 

Экспертизанын жыйынтыгында тёмёндёгълёр белгиленди: 

Номиналы 

Чыгарылган жылы 

Сериялык номери 

Саны 

Шектъъ банкноттун ёлчёмъ, мм х мм. (мм х мм - банкноттун техникалык спецификациясына ылайык ёлчёмъ) 

Эскертъъ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кагаздардын сапаты (УФ жарыгында кёрънъшъ) 

2. Суу белгиси 

3. Суу белгиси-электротип  

4. Ётмё регистр 

5. Коргоо тилкелери 

6. Булалардын сапаты (УФ жарыгында кёрънъшъ) 

7. Голограмма, фольга  

8. SPARK элементи (5000 сомго) 

9. Жашыруун сърёттёлъш 

10. Алдыькы бетиндеги сърёттёлъштън рельефтъълъгъ  

11. Микротекст 

12. Басуунун ыкмасы 

13. УФ жарыгында кёрънгён сърёттёлъштёр 

14. ИК жарыгында кёрънгён сърёттёлъштёр 

15. Кошумча маалыматтар (ёзгёчёлъктёръ): 

 

Корутунду:  

________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Экспертиза: _______________________________________________________________тарабынан 

(экспертиза жъргъзгён адамдын аты-жёнъ жана колтамгасы) 

жъргъзълдъ 

 

Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бёлъмънън начальниги 

(же Улуттук банктын Акча жъгъртъъ бёлъмънън/областтык башкармалыгынын начальниги): _________________________________________________________________ 

(Аты-жёнъ жана колтамгасы) 

 

Улуттук валютанын шектъъ банкноттору жана монеталары менен иш алып баруу боюнча Нускоого 4-тиркеме 

 

_______________________________________________________________________ 

(Улуттук банктын экспертиза ёткёргён мекемесинин аталышы) 

 

20___ жылдын «__» __________ № ______ 

 

ЭКСПЕРТИЗАНЫН ПРОТОКОЛУ 

 

Шектъъ банкнот _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

(уюмдун аталышы жана дареги, же кардардын аты-жёнъ, катталган орду же ъй дареги, паспорттун № жана сериясы) 

келип тъштъ 

 

Экспертизанын жыйынтыгында тёмёндёгълёр белгиленди: 

Номиналы 

Чыгарылган жылы 

Сериялык номери 

Саны 

Шектъъ банкноттун ёлчёмъ, мм х мм. (мм х мм - банкноттун техникалык спецификациясына ылайык ёлчёмъ) 

Эскертъъ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Металлдын сапаты  

17. Даярдоо ыкмасы 

18. Аверседеги жана реверседеги сърёттёлъштън рельефтъълъгъ  

19. Гурт 

20. Кошумча маалыматтар (ёзгёчёлъктёръ): 

 

Корутунду: ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Экспертиза: _______________________________________________________________тарабынан 

(экспертиза жъргъзгён адамдын аты-жёнъ жана колтамгасы) 

жъргъзълдъ 

 

Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эксперттик бёлъмънън начальниги (же Улуттук банктын Акча жъгъртъъ бёлъмънън/областтык башкармалыгынын начальниги):  

_________________________________________________________________ 

(Аты-жёнъ жана колтамгасы) 

 

 

 

 

 

 

Улуттук валютанын шектъъ 

банкноттору жана монеталары 

менен иш алып баруу боюнча  

Нускоого 7-тиркеме 

 

20___ жылдын жасалма банкнотторду кабыл алуу-ёткёръп беръъ боюнча 

№____актысы 

 

 

________________________________________________________________ 

(Улуттук банктын мекемесинин аталышы) 

 

атынан ________________________________________________________________ 

(аты-жёнъ, кызматы.) 

________________________________________________________________ 

(укук коргоо органы) 

атынан ________________________________________________________________ 

(аты-жёнъ, кызматы) 

тёмёндёгъ опистерге ылайык, жасалма банкнотторду/монеталарды ёткёръп беръънъ жъзёгё ашырышты. 

 

Номи 

налы 

Чыгарылган жылы 

Банкнот ъчън сериялык № 

Саны 

Жасалма акчаны даярдоо ыкмасы 

Келип тъшкён булактар 

Протоколдун № 

Эскертъъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиркемелер: жасалма банкноттор/монеталар - ________ даана 

арыздын кёчърмёсъ - ________ барак 

протоколдун кёчърмёсъ - ________ барак 

 

Улуттук банктын ёкълъ ____________________________________________ 

(Аты-жёнъ жана кол тамгасы) 

 

Финансы полициясынын ёкълъ ______________________________________ 

(Аты-жёнъ жана кол тамгасы) 

 

Кызматтык къбёлъгъ ______________ 

 

 

 

 

 

Улуттук валютанын шектъъ 

банкноттору жана монеталары 

менен иш алып баруу боюнча 

Нускоого 7-тиркеме 

 

20___ жылдын жасалма банкнотторду кабыл алуу-ёткёръп беръъ боюнча 

№____актысы 

 

 

________________________________________________________________ 

(Улуттук банктын мекемесинин аталышы) 

 

атынан ________________________________________________________________ 

(аты-жёнъ, кызматы.) 

________________________________________________________________ 

(укук коргоо органы) 

атынан ________________________________________________________________ 

(аты-жёнъ, кызматы) 

тёмёндёгъ опистерге ылайык, жасалма банкнотторду/монеталарды ёткёръп беръънъ жъзёгё ашырышты. 

 

Номи 

налы 

Чыгарылган жылы 

Банкнот ъчън сериялык № 

Саны 

Жасалма акчаны даярдоо ыкмасы 

Келип тъшкён булактар 

Протоколдун № 

Эскертъъ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиркемелер: жасалма банкноттор/монеталар - ________ даана 

арыздын кёчърмёсъ - ________ барак 

протоколдун кёчърмёсъ - ________ барак 

 

Улуттук банктын ёкълъ ____________________________________________ 

(Аты-жёнъ жана кол тамгасы) 

 

Финансы полициясынын ёкълъ ______________________________________ 

(Аты-жёнъ жана кол тамгасы) 

 

Кызматтык къбёлъгъ ______________ 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 29.12 № 96\2 токтому 

 

«Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында банктарда ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобонун 

жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кароого сунушталган «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында банктарда ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобонун жаьы редакциясы (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 15-майында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 14-июнунда 57-07 номеринде каттоодон ёткёртългён «Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде ички контролдуктун уюштурулушуна карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо къчън жоготкон катары таанылсын. 

3. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

4. Юридикалык бёлъм расмий жарыялангандан кийин бул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

5. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды тааныштырсын

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу А.А.Мырзаевге жъктёлсън. 

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж.  

 

 

Кыргыз Республикасынын 

Улуттук банк Башкармасынын  

2010-жылдын 29.12 №96\2 токтому менен бекитилген 

 

 

Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу 

менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы 

аракеттенъъ максатында, коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жёнъндё 

ЖОБО 

 

1. Жалпы жоболор 

 

1. Бул Жобо, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамына, "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамына жана "Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё" мыйзамына (мындан ары-Мыйзам) ылайык иштелип чыккан. 

2.Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ, ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына бёгёт коюу максатында, коммерциялык банктарда, анын ичинде ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык ишти жъзёгё ашырышкан, "ислам терезесине" ээ банктарда (мындан ары - банктар) ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптарды аныктоо бул Жобонун максаты болуп саналат. 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы (мындан ары - Улуттук банк) терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына бёгёт коюу максатында ички контролдукту уюштуруу маселелери боюнча банктардын ишине инспектирлёёнъ жъргъзёт жана анын натыйжалары боюнча маалыматты терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ, ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына бёгёт коюу жагында иш алып барган ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга жёнётёт. 

 

2. Тъшънъктёр жана аныктамалар 

 

4. Бул Жобонун максаттары ъчън тёмёнкъ тъшънъктёр колдонулат: 

Пайда алуучу бул, акча каражаттарына же мълккё карата менчикке укукка ээ жана анын атынан жана/же анын эсебинен кардар акча каражаттары же мълк менен операцияны (бътъмдъ) ишке ашырган, же болбосо жыйынтыгында акча каражаттары же мълк менен операция (бътъм) анын пайдасына ишке ашырылган адам (жак). 

Шектъъ операция (бътъм) - "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё" мыйзамга ылайык, шектъъ операциялардын (бътъмдёрдън) белгилерине туура келген операциялар (бътъмдёр), башкача айтканда терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектүү операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ чёйрёсъндёгъ ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган (мындан ары - ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган) тарабынан бекитилген шектъъ операциялардын белгилеринин тизмесине ылайык ачык экономикалык же шексиз мыйзамдуу максаттарга ээ болбогон акча каражаттары же башка мълк менен ишке ашырылуучу жана ошол юридикалык жак (жактар) же жеке адамдар ъчън мънёздъъ болбогон операциялар (бътъмдёр). 

Шектъъ операция (бътъм) - "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё" мыйзамдын чегинде кардардын жана пайда алуучунун акча каражаттары же башка мълкъ менен жъргъзълъъчъ операциялар ъчън терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектүү операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча кызмат адамы тарабынан аныкталат. 

Ички контролдук - банк тарабынан милдеттъъ контролдукка алынууга тийиш болгон операцияларды (бътъмдёрдъ) жана шектъъ операцияларды (бътъмдёрдъ) аныктоо, ошондой эле терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) тъздён-тъз байланыштуу акча каражаттары же мълк менен ишке ашырылган башка операцияларга (бътъмдёргё) бёгёт коюу боюнча саясаттардын жана жол-жоболордун иштелип чыгышын жана ишке ашырылышын жана иштердин уюштурулушун камтыган, чаралардын жыйындысы. 

«Экстремисттик иш (экстремизм)» тъшънъгъ - Кыргыз Республикасынын "Экстремисттик иштерге каршы аракеттер жёнъндё" мыйзамынын тъшъндърмё аппаратындагы нормаларга шайкеш келет.  

Идентификация жогоруда аталган Мыйзамга ылайык, жеке адамдар же юридикалык жактар тарабынан берилген документтердин тъп нускаларынын же тиешелъъ деьгээлде тастыкталган алардын кёчърмёлёрънън негизинде маалыматтардын банк тарабынан белгилениши

Верификация - ички контролдук максатында, банк тарабынан идентификациялоонун натыйжаларын тактоо же тиешелъъ текшеръъдён ёткёръъ, ошондой эле кардарлар тарабынан ишке ашырылган операцияларды алардын ишкердик профилине ылайык келиши кёз карашынан жана банктык жазууларды, алсак, алгачкы жана башка документтер менен салыштыруу аркылуу тууралыгын контролдоону кошо алганда, бирок муну менен гана чектелип калбастан, аларга тиешелъъ търдё туруктуу контролдукту жъргъзъъ боюнча иш-чаралар. 

Милдеттъъ контролдукка алынууга тийиш болгон операцияларды табуу (аныктоо) бул, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген критерийлердин жана белгилердин негизинде милдеттъъ контролдукка алынууга тийиш болгон операциялардын аныктамаларын камтыган, терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттерди жъргъзъъ максатында банктын ички контролдугун уюштуруу этабы. 

Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча кызмат адамы - маалыматтарды идентификациялоого, аныктоого, белгилёёгё (фиксациялоого) жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга беръъгё тиешелъъ бардык маалыматтарды алууга укугу бар, терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттер боюнча ички контролдукту уюштуруу максатында дайындалуучу (банктын тъзъмдък бёлъмънън начальнигинин, же банкта тиешелъъ тъзъмдък бёлъм жок болсо, анда башкы адистин деьгээлиндеги) банк кызматкери. 

Чектъъ сумма - "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё" мыйзамда белгиленген, Улуттук банктын операция бъткёрългён кънгё карата эсептик курсу боюнча 1000000 сомду тъзгён (чет ёлкё валютасынын эквиваленти) маани. 

Саясий маанидеги кызматты ээлеген чет ёлкёлък адам чет мамлекетте олуттуу мамлекеттик жана саясий функцияларды аткаруу сунушталган же аларга ыйгарылган чет мамлекеттин жарандары, (мамлекет же ёкмёт башчылары, жогорку даражадагы саясий ишмерлер, ёкмёттё, соттордо, куралдуу къчтёрдё, укук коргоо жана фискалдык органдарда жогорку кызматты ээлеген адамдар, саясий партиялардын жана диний бирикмелердин жетекчилери жана ишмерлери) анын ичинде мурда иштеп кеткендер. 

"Ислам терезеси", "Ислам банкы", "Ислам терезесине" ээ банк", "Ислам банк иши жана каржылоо принциптери", "Шариат стандарттары", "Шариат кеьеши" - бул терминдер Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамында камтылган нормаларга ылайык келет. 

Бул чёйрёдё колдонулуучу бардык башка тъшънъктёр, ушул главада берилген негизги тъшънъктёргё каршы келбёёгё тийиш. 

 

3. Банктын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу 

менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле  

шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке  

ашырылышына бёгёт коюу жагында аткарган иши 

 

5. Банктын, анын туунду жана караштуу компанияларын эске алганда, терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ, ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына бёгёт коюу жагында аткарган иши тёмёнкъ компоненттерди камтыйт: 

1) банктын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу 

менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъсъ боюнча ички контролдуктун уюштурулушу, 

2) банктын ички аудит кызматы тарабынан терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча ички контролдуктун натыйжалуулугуна баа берилиши, 

3) терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча кызмат адамын жана ал иштен бошоп кеткен учурда анын милдетин аткаруучу адамды дайындоо (кадрлар резерви), 

4) банктын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча саясатты ишке ашырууга катышкан кызматкерлерин окутуу. 

6. Директорлор кеьеши Банк Башкармасы менен биргеликте банктын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ жагында ишинин шайкештигин жана натыйжалуулугун камсыз кылууга, ошондой эле банк тарабынан шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына жол берилбешине жоопкерчиликтъъ болушат.  

7. Банк Башкармасы терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ максатында ички контролдуктун натыйжалуу ишке ашырылышына жоопкерчиликтъъ болот. 

 

4. Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча ички контролдукту жана ички контролдук  

саясатын уюштуруу 

 

8. Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ максатындагы ички контролдук, банкта кеминде тёмёнкъ иш-чаралардын жъргъзълъшън тъшъндърёт: 

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ, шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операцияларды ишке ашыруу максатында, пайдалануу тобокелдигине кыйла дуушар болгон кардарларды жана алардын операцияларын идентификациялоо жана верификациялоо; 

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ, шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операцияларды ишке ашыруу максатында, пайдалануу тобокелдигине кыйла дуушар болгон банктын бардык банк продуктулары жана кызмат кёрсётъълёръ боюнча операцияларын идентификациялоо жана верификациялоо; 

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча саясаттарды, жол-жоболорду колдонууга киргизъъ жана иштерди уюштуруу; 

- банкта анын иши жёнъндё так жана толук маалыматты ыкчам беръънъ камсыз кылган маалыматтык системаны колдонууга киргизъъ; 

- Банк Башкармасынын жана Директорлор кеьешинин терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча кызмат адамы тарабынан терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча ишти уюштурууда орун алган кемчиликтер жана кёйгёйлёр жана аларды четтетъъ боюнча кёрълъп жаткан чаралар, ошондой эле банктын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын жъргъзъъсънё тыюу салуу максатында кёрългён чаралар жёнъндё маалымдалышы; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга банк тарабынан маалыматтардын жана билдиръълёрдън берилишин камсыз кылуу; 

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ маселеси боюнча Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарынын банк тарабынан сакталышын туруктуу камсыз кылынышына контролдукту белгилёё жана мониторинг жъргъзъъ; 

- иши жогорку тобоккелдикке дуушар болгон банк кызматкерлерине (кассирлер, кредиттик инспекторлор, банктын операциялык бёлъмдёрънън кызматкерлери ж.б.) контролдук кылуу, банктын тиешелъъ бёлъмдёрънън кызматкерлеринин кызматтык нускоолорунда терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча саясатты ишке ашыруу жагында функцияларын жана милдеттерин чагылдыруу. 

9. Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ максатында, банктар ички контролдукту уюштуруу саясатын иштеп чыгуусу зарыл жана аны банктын Директорлор кеьеши бекитъъгё тийиш. Бул саясат банктын ички контролдук системасын уюштуруунун жалпы саясатынын бир бёлъгъ болуп саналат. 

10. Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ максатында ички контролдукту уюштуруу саясатында банк тарабынан кеминде тёмёнкълёр белгилене тургандыгы аныкталууга тийиш: 

1) чечимдерди кабыл алуу боюнча кызмат адамдарынын ыйгарым укуктарын жана жоопкерчиликтерин белгилеген ички контролдукту уюштуруу тартиби, терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ процессине тартылган адамдар менен бёлъмдёрдън ёз ара аракеттенъъ жана отчет беръъ тартиби; 

2) жеке адамдардын жана юридикалык жактардын террористтик же экстремисттик иштерге (терроризмди же экстремизмди каржылоо) катышкандыгы тууралуу так маалыматтар болгон шартта, алардын операцияларын токтотуу тартиби; 

3) банк тарабынан ёз кардарын «Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ жёнъндё» мыйзамга, Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына ылайык идентификациялоо, верификациялоо жана текшеръъ тартиби; 

4) кардардын ишинде милдеттъъ търдё контролдукка алынуучу операцияларды аныктоо жана «Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ жёнъндё» мыйзамга ылайык кардар жана/же кардар тарабынан терроризмди (экстремизмди) каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирелешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашырууда операциялардын негиздъълъгън тастыктоо же шектенъънъ жокко чыгаруу боюнча кардардын операциялары тууралуу маалыматтарды текшеръъ тартиби; 

5) кардардын ишинде шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операцияларды, кардардын анын негиздъълъгън тастыктоосу же мындай операцияларды жъзёгё ашырууда шектенъълёрдъ четке кагуусу ъчън аныктоо тартиби; 

6) потенциалдуу кардарлардын жана банк-корреспонденттердин эсеп ачуусуна баш тартуу ъчън, ошондой эле кардарлардын эсептерин тейлёёнъ жана банктар менен корреспонденттик мамилелерди токтотуу тартиби жана ага негиздеме; 

7) ички контролдукту жъзёгё ашыруу учурунда алынган маалыматтарды документ търъндё белгилёё, ошондой эле аны сактоо жана купуялуулугун камсыз кылуу тартиби; 

8) шектъъ операциялар (бътъмдёр), ошондой эле Кыргыз Республикасынын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ чёйрёсъндёгъ мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык операциялар (бътъмдёр), милдеттъъ контролдукка алынууга тийиш болгон критерийлердин тизмесине туура келген акча каражаттары же башка кыймылдуу жана кыймылсыз мълк менен операциялар (бътъмдёр) жёнъндё маалыматтарды ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга сунуштоо тартиби. 

11. Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ максатында ички контролдук саясаты, банктын кардарларынан, анын негизинде шектъъ операциялардын (бътъмдёрдън) белгилери боюнча текшеръъгё тийиш болгон операциялар жъзёгё ашырылчу документтерди милдеттъъ търдё талап кылуу боюнча талаптарды камтууга тийиш.  

12. Банктын ички документтеринде терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча кызмат адамын даярдоо жана аны окутуу тартиби каралууга тийиш. 

13. Банк тарабынан Кыргыз Республикасынын аймагында жана чет ёлкёлёрдё жайгашкан туунду жана караштуу компаниялар тарабынан терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ максатында ички контролдукту уюштуруу боюнча тиешелъъ чаралардын сакталышын камсыз кылынуусу зарыл.  

 

5. Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча ички конторолдуктун натыйжалуулугуна банктын ички аудит кызматы тарабынан баа берилиши 

 

14. Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ максатында ички контролдуктун натыйжалуулугуна баа беръъ, банктын ички аудит кызматы тарабынан жылына бир жолудан кем эмес же андан кёбърёёк, банк операцияларында орун алган тобокелдиктердин деьгээлине жана банк ишинин кёрсёткъчтёрънън динамикасына жараша жъзёгё ашырылат.  

15. Ички аудит кызматы терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ максатында ички контролдуктун натыйжалуулугуна баа беръъ учурунда, кеминде, тёмёндёгълёрдъ жъргъзёт: 

- банктын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча саясатын, жол-жоболорун жана ишин уюштурууну кошо алганда, ички контролдуктун уюштурулушунун натыйжалуулугуна баа беръъ; 

- банк тарабынан кабыл алынган тобокелдиктердин деьгээлин аныктоо методологиясына баа беръъ;  

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча кызмат адамынын ал тарабынан колдонулуучу программалык камсыздоолорду кошо алганда ишин, анын ичинде банктын саясаттарына жана жол-жоболоруна шайкештигине карата тандап тестирлёё; 

- банктын жетекчилиги, Банк Башкармасы жана Директорлор кеьеши тарабынан колдонулган, банктын ички аудит кызматы, тышкы аудит, Улуттук банк же терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча ыйгарым укук чегерилген орган тарабынан жъргъзългён мурдагы текшеръълёрдё аныкталган бузууларды четтетъъ боюнча чараларга баа беръъ; 

- программалык камсыздоону кошо алганда, ички контролдуктун терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ боюнча операцияларды, ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операцияларды аныктоонун натыйжалуулук деьгээлине баа беръъ; 

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ боюнча кызмат адамынын Банк Башкармасына макулдашуу менен Директорлор кеьешине сунушталчу отчеттордун шайкештигин жана алардын Улуттук банктын минималдуу талаптарына туура келе тургандыгын текшеръъ; 

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ боюнча кызмат адамынын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ боюнча саясатты ишке ашырууга катышкан банк кызматкерлерин окутуу ъчън программаларынын ылайыктуулугун текшеръъ. 

16. Ички аудитордун терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында ички контролдуктун натыйжалуулугуна баа беръънън жыйынтыктары жёнъндё отчету, аныкталган бузууларды четтетъъ жана аларга андан ары жол бербёё боюнча чараларды кабыл алуу ъчън Директорлор кеьешине берилет.  

 

6. Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу 

менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) ошондой эле шектүү операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына  

каршы аракеттенъъ боюнча ички контролду уюштуруу максатында 

дайындалуучу кызмат адамы 

 

17. Банкта ички контролдук саясатын, тиешелъъ жол-жоболорду, ошондой эле терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча башка ички уюштуруу чараларын иштеп чыгуу жана жъзёгё ашыруу максатында, Директорлор кеьеши ага отчет бере турган кызмат адамын (мындан ары - кызмат адамы) дайындайт жана анын иш шартынын натыйжалуу уюштурулушун камсыз кылуу боюнча чараларды кабыл алат

18. Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ максатында кызмат адамы тёмёнкъ функцияларды аткарат: 

- банк Башкармасынын макулдугу менен ички контролдуктун тиешелъъ саясатын иштеп чыгат жана аны Директорлор кеьешине бекитъъгё берет, бул саясат менен аны жъзёгё ашырууга катышып жаткан бардык кызматкерлерди тааныштырат; 

- ички контролдук саясатын жъзёгё ашырууну камсыз кылат жана бул саясатка ылайык терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча банктын ички ченемдик документтерин аткаруунун мониторингин ишке ашырат; 

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан белгиленген талаптарга ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга маалыматтарды жана билдиръълёрдъ беръънъ камсыз кылат; 

- эгерде жеке адамдардын же юридикалык жактардын террористтик же экстремисстик иштерге (терроризмди же экстремизмди каржылоо) катыштыгы тууралуу так маалыматтар болгон болсо, алардын операцияларын (бътъмдёрън) кардардын аны жъзёгё ашыруу жёнъндёгъ буйруусу аткарылууга тийиш болгон къндён тартып, ъч жумуш кънънё токтотуу жёнъндё чечимдерди кабыл алуу ъчън маалыматтарды Банк Башкармасына милдеттъъ търдё сунуштайт, ал эми операция токтотулган къндён кечиктирбестен, бул тууралуу маалыматты ыйгарым укуктуу органга милдеттъъ търдё берет жана андан-аркы иштерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте уюштурат; 

- Улуттук банктын ыйгарым укуктуу ёкълдёрънё маалыматтарды берет жана алардын бул Жобо жана банктын ички документтери тарабынан анын компетенциясына чегерилген маселелер боюнча банктын ишине инспектордук текшеръълёрдъ жъргъзъъсънё ёбёлгё тъзёт; 

- окууларды уюштурат жана банктын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектүү операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча саясатты жъзёгё ашырууга катышкан кызматкерлерине консультацияларды берет; 

- зарыл болгон учурда, бирок чейректе бир жолудан кем эмес жолу Банк Башкармасынын макулдугу менен ички контролдук саясатын жъзёгё ашыруунун жыйынтыгы жёнъндё жазуу жъзъндёгъ отчетту банктын ички документтеринде аныкталган тартипте Директорлор кеьешинин кароосуна сунуштайт. 

19. Кызмат адамы ёз функцияларын ишке ашырууда тёмёнкълёргё укуктуу: 

- банктын бёлъмдёрънън жетекчилеринен жана кызматкерлеринен зарыл болгон документтерди, анын ичинде банктын жана анын бёлъмдёрънън жетекчилери тарабынан чыгарылган буйруктарды жана башка буйруу документтерин, бухгалтердик жана акча-эсептешъъ документтерин алууга; 

- кардар тарабынан терроризмди (экстремизмди) каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашыруунун негиздемесин тастыктоо же шектенъънъ жокко чыгаруу ъчън кардар жана/же ал операция жёнъндё кошумча маалыматты алуу демилгесин коюуга; 

- алынган документтердин кёчърмёсън, анын ичинде электрондук документтердин кёчърмёсън алууга; 

- зарыл болгон учурда банктын Директорлор кеьешине кайрылууга; 

- Шариат кеьеши менен ёз ара аракеттенъъ жана ага кайрылып туруу(*). 

(*) ёз ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашырган банктарга тиешелъъ.  

20. Кызмат адамы ёз функцияларын ишке ашырууда тёмёнкълёргё милдеттъъ

- банктын тиешелъъ бёлъмдёрънён алынган документтердин сакталышын жана алардын кайтарылып берилишин камсыз кылууга; 

- ёз функцияларын ишке ашырууда алынган маалыматтын купуялуулугун сактоого. 

- эгерде, жеке адамдардын же юридикалык жактардын террористтик же экстремисстик иштерге (терроризмди же экстремизмди каржылоо) катыштыгы тууралуу так маалыматтар болгон болсо, алардын операцияларын (бътъмдёрън) кардардын аны жъзёгё ашыруу жёнъндёгъ буйруусу аткарылууга тийиш болгон къндён тартып, ъч жумуш кънънё токтотуу жёнъндё чечимдерди кабыл алуу ъчън маалыматтарды Банк Башкармасына милдеттъъ търдё сунуштоого, ал эми операция токтотулган къндён кечиктирбестен, бул тууралуу маалыматты ыйгарым укуктуу органга милдеттъъ търдё беръъгё жана андан-аркы иштерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте уюштурууга. 

21. Кызмат адамы банктын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектүү операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча саясатын жъзёгё ашырууда кёз карандысыз болууга тийиш жана бул Жобого ылайык тёмёндё кёрсётългён функциялардан тышкары, анын компетенциясына тиешелъъ ишти башка функцияларды ишке ашыруу менен айкалыштыра алат: 

- ички аудит кызматынын кызматкеринин; 

- операциялык ишти жъзёгё ашыруучу кызматкердин; 

- аткарып жаткан учурда анын кёз карандысыздыгы камсыз кылынбаган ишти жъзёгё ашырган кызматкердин

22. Кызмат адамына тёмёнкъ минималдуу квалификациялык талаптар коюлат: 

- жогорку экономикалык же юридикалык билиминин болуусу; 

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектүү операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ маселеси боюнча мыйзамдарды билъъсъ; 

- финансы-кредит мекемелеринин негизги иши менен байланышкан бёлъмдёрдёгъ жалпы алганда ъч жылдан кем эмес эмгек стажы; 

- банк продуктуларын, операцияларды, кызмат кёрсётъълёрдъ, кардарлардын операцияларын жана банк иши ъчън мънёздъъ болгон терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектүү операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча тобокелдиктерди так тъшънё билъъсъ; 

- соттолбогон болууга тийиш; 

- ислам банк иши жана каржылоо жагында билим деьгээли(*). 

(*) ёз ишин ислам банк иши жана каржылоо принциптерине ылайык жъзёгё ашырган банктарга тиешелъъ. 

23. Кызмат адамын окутуу (кайра даярдоо) жылына бир жолудан кем эмес ъзгълтъксъз негизде ишке ашырылууга тийиш. 

24. Кызмат адамынын, Банк Башкармасынын жана Директорлор кеьешинин жоопкерчилиги Кыргыз Республикасынын мыйзамында каралган негиздерде гана келип чыгат. 

25. Кызмат адамынын Банк Башкармасы менен макулдашылган жана Директорлор кеьешине сунушталган жазуу жъзъндёгъ отчету, отчеттук мезгил ичиндеги жана зарылчылыгына жараша башка мезгилдеги кеминде тёмёнкъ маалыматтарды камтууга тийиш: 

1) кардарларды идентификациялоо, верификациялоо жана алардын абалын иликтёё боюнча талаптардын аткарылышына контролдуктун натыйжаларын; 

2) банк кардарларынын операцияларынын шектъъ операциялардын (бътъмдёрдън) белгилерин камтыган операцияларга тиешелъълъгънё карата жъргъзългён иликтёёлёрдън натыйжаларын; 

3) ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга маалыматтардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарга ылайык сунушталгандыгы жёнъндё; 

4) операцияларды токтотуу ъчън негиздемелерди чагылдыруу менен операциялардын (бътъмдёрдън) токтотулгандыгы, бул тууралуу маалыматтын ыйгарым укук чегерилген мамлекеттик органга берилгендиги жана мыйзамга ылайык андан аркы аткарылчу иштер жёнъндё; 

5) терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ максатында ички контролдукту уюштуруу боюнча чаралардын банктын Кыргыз Республикасынын аймагында жана чет ёлкёлёрдё жайгашкан туунду жана караштуу компаниялары тарабынан сакталышы жёнъндё; 

6) банктын терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча мыйзамынын жана анын ички ченемдик документтеринин банк саясатына ылайык аткарылышынын, аны бузууга жол берилишинин жана ал боюнча кёрългён чаралардын мониторинги жёнъндё; 

7) кызмат адамынын Директорлор кеьешине берилген мурунку отчетторунда белгиленген бузууларды четтетъъ боюнча аткарылган иштердин натыйжалары жёнъндё маалыматтарды; 

8) терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча саясаты ишке ашырууга катышкан кызматкерлердин ишинин натыйжалары, аларды окутуу жана консультацияларды беръъ боюнча кёрългён чаралар; 

9) тёмёнкълёр боюнча аналитикалык маалыматтарды: 

- кардарлардын эсептери (кардарлардын колдонуудагы эсептери, банк кызматкерлеринин эсептери) боюнча олуттуу динамика; 

- эь ири суммадагы операциялар; 

- чет ёлкё валюталарын сатып алуу же кардарларга чектъъ суммадан ашыгыраак суммада сатуу; 

- кардарлардын мъмкън болуучу ёз ара байланыштары; 

- кардарлардын операциялары, алардын суммасы анкетада кёрсётългён жъгъртъънън суммасынан олуттуу ашса; 

- накталай каражаттар менен операциялар; 

- банк корреспонденттер; 

- кредиттерди беръъ жана депозиттерди (мёёнёттъъ) кабыл алуу боюнча операциялар; 

- гарантиялар, аккредитивдер жана башка шарттуу милдеттенмелер менен операциялар; 

- кардарлар менен келишим боюнча мълктъ ишеним кёрсётългён тескёё (траст) операциялары; 

- акча которуулар системасы боюнча эсеп ачуусуз эле которуулар; 

- кардарлардын жана банктын баалуу кагаздарды сатып алуу-сатуу боюнча операциялары; 

- банктык жаьы продуктуларды жана технологияларды колдонууга киргизъъ; 

- банктын кардарларынын башка ёлкёлёрдёгъ акча каржаттарынын кыймылы; 

- Кыргыз Республикасынын аймагында жана чет ёлкёлёрдё жайгашкан туунду жана караштуу компаниялардын операциялары. 

26. Кызмат адамынын жазуу жъзъндёгъ отчетун кароого алуунун жыйынтыгы боюнча Директорлор кеьеши кызмат адамынын жана Банк Башкармасынын ишине отчетто белгиленген бузууларды четтетъъ жана мындан ары терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча саясатта бузууларга жол бербёё боюнча чараларды кабыл алууга тиешелъъ контролдукту белгилейт.  

 

7. Кардар тарабынан кылмыш жолу менен алынган кирешелерди  

легализациялоо (адалдоо), терроризмди (экстремизмди) каржылоо, 

ошондой эле шектъъ операциялардын белгисин камтыган операцияларды 

ишке ашыруу учурунда орун алган тобокелдиктин деьгээлин аныктоо 

 

27. Банк кардарларын идентификациялоо жана алардын абалын иликтёё процесси ёзънё Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген талаптарды эске алуу менен кардардын терроризмди (экстремизмди) каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашыруу тобокелдигинин деьгээлин аныктоону камтыйт. Тобокелдиктин деьгээлин аныктоо ъчън минимум катары кардардын ишинин търън жана кардардын (келип чыгуусун) жана/же анын бизнесинин жайгашкан ордун, ошондой эле ал тарабынан ишке ашырылган операцияларды, сунушталган кызмат кёрсётъълёрдъ жана кардардын тёлём багытын кёьългё алуу зарыл. 

28. Банк, кыйла жогорку тобокелдикке дуушар болгон кардарлар категориясына кирген кардарлага тиешелъъ кёьъл буруп, ага карата таасирдъъ контролдукту жъзёгё ашырууга тийиш. Терроризмди (экстремизмди) каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашырууда жана шектъъ операциялардын белгисин камтыган операцияларды жъргъзъъдё кардардын жогорку тобокелдикке дуушар болгон ишмердъълък търлёрънё тёмёнкълёр киргизилиши мъмкън: 

- кредиттик уюм болуп саналбаган, акча каражаттарын которуу, чектер боюнча нак формадагы тёлёмдёр, акча каражаттарынын инкассациясы менен иш алып барган юридикалык жактардын (алардын ёзгёчёлёнгён бёлъмдёрънън) иши; 

- оффшордук зоналарда катталган юридикалык жактардын (анын ичинде кредиттик уюмдардын), алардын ёзгёчёлёнгён бёлъмдёрънън, туунду жана караштуу коомдорунун ишмердъълъгъ; 

- кардарлардын - резидент эместердин, анын ичинде саясий мааниге ээ кызматтарды ээлешкен чет ёлкёлък адамдардын иши; 

- оюн-зоок бизнеси (продукцияларды сатуу (товарларды, жумуштарды, кызматтарды) болуп эсептелбеген, оюн-зоок жайларынан (казино, тотализатор, букмекердик контора, оюн автоматтар залы жана башка оюн-зоок ъйлёръ (жайлар)) утуш търъндёгъ кумар оюндарына катышуудан жана аларды ёткёръъ ъчън тёлёмдён киреше алуу менен байланышкан ишкердъълък иши); 

- сатуу, анын ичинде искусство жана антиквариат буюмдарын арзандатылган баада сатуу менен байланышкан ишмердъълък; 

- баалуу металлдар, асыл таштар, ошондой эле баалуу металлдарды жана асыл таштарды камтыган зер буюмдары менен соода кылуу (ёзгёчё экспорт); 

- операцияларды накталай формада (ири соода комплекстери, май куюучу станциялар ж.б.) жъзёгё ашырышкан юридикалык жактардын ишкердъълъктёръ; 

- брокерлердин жана дилерлердин операцияларын (баалуу кагаздарды, чет ёлкё валютасын сатып алуу - сатуу) жъзёгё ашырышкан жеке адамдардын жана юридикалык жактардын ишкердъълъктёръ. 

29. Терроризмди (экстремизмди) каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашыруунун жогорку тобокелдигине дуушар болгон мамлекеттерге (аймактарга) тёмёнкълёр камтылышы мъмкън: 

- алардын тизмеси Борбордук банк жана башка кёзёмёл органдары менен бирдикте мамлекеттик ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген, ФАТФнын сунуштамаларын колдонушпаган же жетиштъъ эмес деьгээлде колдонушкан мамлекеттер (аймактар); 

- терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча иш алып барган эл аралык уюмдар тарабынан бекитилген тизмелердин негизинде, алардын тизмеси Борбордук банкка макулдашуу боюнча ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан бекитилген, финансылык операцияларды жъргъзъъдё маалыматтарды ачып беръъ же аларды беръъ каралбаган мамлекеттер (аймактар). 

30. Идентификациялоого, верификациялоого жана кардардын абалын иликтёёгё мъмкъндък берген бардык маалыматтын жана документтердин негизинде банк тарабынан кардардын мъмкън болуучу терроризмди (экстремизмди) каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашыруу тобокелдигинин деьгээли бааланат. Анын бааланышы тууралуу тыянак кардар жёнъндё маалыматтарга тиркелет. 

31. Банк, терроризмди (экстремизмди) каржылоодо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоодо (адалдоодо) жана шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операцияларды жъргъзъъдё олуттуу тобокелдикке дуушар болгон банктын операцияларына тиешелъъ деьгээлде кёьъл буруп, аларга карата таасирдъъ контролдукту къчётъъсъ зарыл. 

32. Саясий мааниге ээ кызматтарды ээлешкен чет ёлкёлък адамдарды тейлёёдё банк тёмёнкъ иш-чараларды жъргъзъъгё тийиш: 

- саясий мааниге ээ кызматтарды ээлешкен чет ёлкёлък адамдар менен мамиле тъзъъгё чейин Директорлор кеьешинен кат жъзъндё уруксат алуу; 

- саясий мааниге ээ кызматтарды ээлешкен чет ёлкёлък адамдардын акча каражаттарынын келип чыгуу булактарын аныктоо боюнча тиешелъъ чараларды кёръъ; 

- саясий мааниге ээ кызматтарды ээлешкен чет ёлкёлък адамдар тууралуу маалыматтарды туруктуу негизде жаьылап туруу; 

- саясий мааниге ээ кызматтарды ээлешкен чет ёлкёлък адамдар, алардын жубайы жана жакын туугандары тарабынан акча каражаттары же мълк менен жъргъзгён операцияларга (бътъмдёргё) "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё" мыйзамга ылайык олуттуу кёьъл буруу. 

33. Банк кардар тарабынан терроризмди каржылоону жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоону (адалдоону) ишке ашыруу тобокелдигин жогорку катары баалаган учурда, идентификациялоонун, верификациялоонун жана кардардын абалын иликтёёнън натыйжасында алынган маалыматтарды жылына бир жолудан кем эмес, башка учурларда ъч жылда бир жолудан кем эмес жаьыртып турууга тийиш. 

34. Банкта операциялардын тъздён-тъз байланышсыз (мисалы, интернет-банкинг) жъзёгё ашырылышын болжолдогон жаьы технологиялардын (банктык продуктылардын) колдонулушуна байланыштуу терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо) тобокелдигине тиешелъъ деьгээлдеги контролдукту ишке ашыруу максатында иштелип чыккан бардык жол-жоболордун сакталышын камсыз кылынууга тийиш (мисалы, интернет-банкинг)

35. Банк корреспонденттик мамилелерди тъзъъдё, анын ичинде сурап алууну банк-корреспондентке жёнётъъ аркылуу, банк-корреспондент тарабынан анын кардарларын идентификациялоону, верификациялоону жана абалын иликтёёнъ кошо алганда, алар тарабынан терроризмди каржылоо жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоо (адалдоо), ошондой эле шектүү операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча иш-чаралар ишке ашырылып жаткандыгын аныктоого тийиш. 

 

8. Милдеттъъ контролдукка алынууга тийиш болгон 

операцияларды (бътъмдёрдъ) аныктоо 

 

36. Кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоонун (адалдоонун) жъзёгё ашырылышынын мъмкъндъгън къбёлёндъргён, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларында белгиленген критерийлердин жана белгилердин орун алышы кёз карашынан, кардарлардын ишине текшеръълёрдъ жъргъзъъ тартиби банк тарабынан аныкталууга тийиш. Мына ушул максаттарда банк кардарлар менен ёзънън ишкердик мамилелерине туруктуу негизде мониторинг жъргъзъп турат жана аларда тёмёнкъ иш чаралар камтылууга тийиш: 

- кардардын иши ошол кардар, анын бизнеси жана кардар дуушар болушу мъмкън болгон тобокелдик деьгээлине тиешелъъ банктын колундагы маалыматтарга ылайык келээрине ынануу ъчън кардардын эсеби боюнча жъргъзългён операцияларга кёз салып туруу; 

- зарылчылык келип чыккан шартта, кардар эсебине келип тъшкён акча каражаттары кайдан алынгандыгын териштиръъ

- ачык-айкын экономикалык жана мыйзамдык максаттарды кёздёбёгён бардык татаал же адаттагыдан башкача ири операцияларга анализдёёлёрдъ жъргъзъъ

- банкка келип тъшкён бардык маалыматтарды документ катары тъзъп, каттоо жана зарылчылык келип чыккан шартта, бул маалыматтарды ыйгарым укуктуу органга беръъ

37. Акча каражаттары же башка мълк менен болгон операция (бътъм), эгер анын суммасы чектъъ сумма ёлчёмъндё жъргъзълъп жатса, ага барабар же андан жогору болсо, ал милдеттъъ контролдукка алынууга тийиш. 

38. «Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ» мыйзамына ылайык ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталган, милдеттъъ контролдукка алынууга тийиш болгон акча каражаттары же мълк менен операциялардын (бътъмдёрдън) тизмеси, ушул Жобого кошо тиркелген 1-тиркемеде келтирилген. 

39. Банк тарабынан кызмат кёрсётъълёрдън жана операциялардын жаьы търлёръ жъзёгё ашырылып башталганга чейин, терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында, ошол кызмат кёрсётъълёргё жана операцияларга тиешелъъ мъмкън болуучу бардык тобокелдиктер аныкталып, баа берилъъгё тийиш. 

40. Банк, кардардын, пайда алуучунун террористтик иштерге катышкандыгы жёнъндё маалыматтарды текшеръъ максатында, зарыл чараларды кёръъсъ зарыл. Кёрсётългён маалыматтар ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан белгиленген, террористтик иштерге (терроризмди (экстремизмди) каржылоо) катышкандыгы жёнъндё маалымат катталган уюмдардын жана жеке адамдардын тизмесинде камтылат

41. Банктын кардарларды идентификациялоону жъзёгё ашырышкан жана шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операцияларды аныктаган тъзъмдък бёлъмдёрънън кызматкерлери, банктын саясаты жана жол-жоболору менен белгиленген тартипке ылайык, терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого), ошондой эле шектүү операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча кызмат адамына шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялар табылган бардык жагдайлар жёнъндё маалымдоого тийиш. 

42. Шектенъълёр негизделген учурда терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) ошондой эле шектүү операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча кызмат адамы андан аркы аракеттер боюнча сунуш-кёрсётмё менен кардар жана операция (бътъм) жёнъндё маалыматты Башкарманын кароосуна алып чыгат. Банк Башкармасы "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё" мыйзамына ылайык андан аркы аракеттерди ёз убагында ишке ашыруу, анын ичинде операцияны (бътъмдъ) жъргъзъънъ токтотуп туруу жана/же кардар менен иштиктъъ мамилени токтотуу ъчън жоопкерчилик тартат. 

 

9. Текшеръънън жъръшъндё табылган маалыматтарды 

белгилёё, сактоо жана ыйгарым укуктуу органга ёткёръп беръъ 

 

43. Текшеръънън жъръшъндё алынган, кардардын операциялары (бътъмдёръ) жёнъндё маалымат кардар тарабынан терроризмди (экстремизмди) каржылоонун жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоонун (адалдоонун) ишке ашырылышын тастыктоо же шектенъънъ жокко чыгаруу ъчън жетиштъъ кёлёмдё милдеттъъ документалдык катталууга тийиш. 

44. Кардардын операциясын милдеттъъ контролдукка алынууга тийиш болгон операция катары аныктоодо шектенъълёр тастыкталган шартта, Банк Башкармасы кардардын операциясын шектъъ деп табуу жёнъндё акыркы чечим кабыл алат жана ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген маалыматтарды беръъ тартибине ылайык ал жёнъндё ыйгарым укуктуу органга маалымат берет. 

45. Банк Башкармасынын кардардын операциясынын шектъъ катары табылбагандыгы жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга ал жёнъндё маалыматтардын жёнётълбёгёндъгъ жёнъндё чечими негизделъъгё жана протокол менен бекитилъъгё тийиш. Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) ошондой эле шектъъ операциялардын белгилерин камтыган операциялардын ишке ашырылышына каршы аракеттенъъ боюнча кызмат адамы операциялардын жана кардар жёнъндё маалыматтардын кыскача тъшъндърмёлёрън камтыган, Башкарманын мындай чечимдеринин реестрин жъргъзъъгё тийиш. 

46. Банк, "Терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттер жёнъндё" мыйзамга ылайык, кардарларга ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга маалымат беръъ жёнъндё билдиръъгё укуктуу эмес. 

47. Кардар, анын ичинде иштиктъъ кат алышуулар, ошондой эле бул Жобого ылайык текшеръънън жъръшъндё алынган кардардын операциясы (бътъмдёръ) жёнъндё билдиръълёрдъ камтыган маалыматтар жана документтер банк менен кардардын ортосундагы мамилелер токтотулгандан кийин, беш жылдан кем эмес мёёнёткё сакталууга тийиш. 

 

 

 

 

«Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу 

менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы 

аракеттенъъ максатында, коммерциялык банктарда ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жёнъндё» ЖОБОГО карата  

1-тиркеме 

 

 

«Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ жёнъндё» мыйзамына ылайык, ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталган, милдеттъъ контролдукка алынууга тийиш болгон акча каражаттары же мълк менен операциялардын (бътъмдёрдън) тизмеси: 

1) тизмеги Кыргыз Республикасынын Улуттук банкына макулдашуу менен ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган тарабынан аныкталган операцияларды (бътъмдёрдъ) эске албаганда, бардык ички же тышкы операциялар (бътъмдёр); 

2) накталай чет ёлкё валюталарын сатып алуу же сатуу; 

3) жеке адам тарабынан накталай эсептешъъ менен баалуу кагаздарды сатып алуу; 

4) бир нарктагы банкнотту башка нарктагы банкнотко алмаштыруу

5) кайрымдуулук, коомдук уюмдардын жана мекемелердин, фонддордун акча каражаттарынын кыймылы; 

6) баалуу кагаздарды, баалуу металлдарды, асыл таштарды же башка баалуулуктарды ломбарддарга коюу; 

7) жеке адам тарабынан камсыздандыруу тёлёмдёрън тёлёё же андан ёмърдъ камсыздандыруу жана топтоо камсыздандыруусунун жана пенсиялык камсыз кылуунун башка търлёръ боюнча камсыздандыруу сыйлыктарын алуу; 

8) ага жумшалган сумма 4500000 сомго барабар же андан ашкан кыймылсыз мълктёр менен жъргъзългён бътъм; 

9) кыймылдуу мълктёр менен жъргъзългён бътъм; 

10) финансы ижара (лизинг) келишими боюнча мълктёрдъ алуу же беръъ

11) лотерея, тотализатор (ёз ара пайда кёръъ) же тобокелдикке негизденген башка оюндардан алынган утуш търъндёгъ акча каражаттарын тёлёп беръъ

12) кардардын тапшыруусу боюнча акча каражаттарын которууну финансы-кредиттик эмес уюм тарабынан жъзёгё ашыруу; 

13) мындай операцияларды эсепти ачуусуз эле жъзёгё ашырууга шарт тъзгён система боюнча акча каражттарын которуу жана аларды алуу.