Кайта келүү

 

 

Журнал № 3 за 2011 г. 

 

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 10-мартындагы № 13/2 “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/8 токтому менен бекитилген “Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду” ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу Эрежелерине толуктоо киргизъъ жёнъндё токтому; 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/6 “Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 22-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон ёткёрългён “Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасында тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё” нускоого ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу токтому; 

3. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30-мартындагы № 20/7 “Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы № 25/11 “Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу электрондук билдиръълёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё” нускоо тууралуу” токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё” токтому; 

4. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27 апрелиндеги № 26/5 “Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19- мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 21-апрелинде 55-05 номеринде каттоодон ёткёрългён № 6/2 “Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитети жёнъндёгъ” жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу” токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё” токтому; 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 10.03 № 13\2 токтому 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/8 токтому менен бекитилген «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу Эрежелерине толуктоо киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/8 «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу Эрежелерин бекитъъ жёнъндё» токтому менен бекитилген «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу Эрежелерине тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин

- Эреженин 2.1.2-пунктунун ъчънчъ абзацы «Улуттук банктын ёзънчё депозиттик эсебинде турган акча каражаттары» деген сёздёрдён кийин «жана Фонддун банктардан аларга кредит беръъ учурунда алынган кърёёлък камсыздоо катары алынган, чёт ёлкё валютасындагы займдар/кредиттер боюнча талап кылуу укугу» деген сёздёр менен толукталсын

2. Токтом, расмий жарыялангандан кийин къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм ушул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик  

укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън  

Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсын тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары С. Абдыбалы тегин мырзага жъктёлсън. 

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж. 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30.0320\6 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 22-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон ёткёртългён «Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасында тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоого ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 22-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон ёткёртългён «Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасында тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоого сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ карап кёръъ менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 22-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон ёткёртългён «Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасында тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоого сунуш кылынган ёзгёртъълёр (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом расмий жарыялангандан 1 ай ёткёндён кийин къчънё кирет

3. Расмий жарыялангандан кийин Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестрине кошуу ъчън бул токтомду Кыргыз Республикасынынын Адилет министрлигине жёнётсън. 

4. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКты, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын. 

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары, айым З.М. Асанкожоевага ыйгарылсын.  

 

Тёрагасынын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж. 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук  

банк Башкармасынын 2011 «30»03 

20\6 токтому менен бекитилген 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 22-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №38/11 токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън пакеттик клиринг системасында тёлёмдёрдъ ёткёръънън тартиби жёнъндё нускоого» тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

1. Нускоонун 1.6-пунктунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы деген сёздёрдён кийин «(мындан ары Улуттук банк)» деген сёз кошулсун жана бътъндёй текст боюнча «Улуттук банк» деген сёзгё алмаштырылсын. 

2. Нускоонун 1.6пунктунун номери 1.7-пунктка ёзгёртълсън

3. Нускоонун 1.6-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«Системада тёлёмдёрдъ тике дебеттёё формасында ёткёръъ тартиби, Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2008-жылдын 30-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2008-жылдын 12-сентябрында 104-08 номеринде каттоодон ёткёртългён №30/6 токтому менен бекитилген «Пакеттик клириниг системасында тёлёмдёрдъ тике дебеттёё формасында ёткёръънън эрежелеринде» (мындан ары-Эреже) келтирилген».  

4. Документтин бътъндёй тексти боюнча «гросстук системадагы эсеп» деген чечмелёё «Улуттук банктагы эсеп» деп оьдолсун. 

5. Нускоонун 2.2.-пунктундагы «Системанын кыйыр катышуучусу» деген аныктама тёмёнкъ редакцияда берилсин

«Системанын кыйыр катышуучусу системада катталган, Улуттук банктагы корреспонденттик (утурумдук) эсепке жана системада позицияга ээ болгон, бирок системага тике бирикпеген финансы-кредит мекемеси, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Борбордук Казыналыгы жана Социалдык фонду. Булар системада ёз ЭПД файлдарын жана билдиръълёрдъ тике катышуучулардын бирин бириктиръъ аркылуу же Сервистик бюро аркылуу беришет/алышат.  

6. Нускоонун 2.2-пунктунда «Системанын тике катышуучусу» деген аныктама тёмёнкъ редакцияда берилсин

«Системанын тике катышуучусу системада катталган, Улуттук банкта корреспонденттик (утурумдук) эсепке, системада позицияга, система менен тике биригъънъ камсыз кылуучу жана ага ЭПД файлдарын жана билдиръълёрдъ системага тъздён тъз жёнётъъгё жана андан жооп билдиръълёрдъ алууга мъмкъндък беръъчъ аппараттык-программалык каражаттарга ээ болгон финансы-кредит мекемеси, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Борбордук Казыналыгы жана Социалдык фонду

7. Нускоонун 2.2-пунктунда «Тёлёмдёрдъ ачып кёрсётъъ» деген аныктама тёмёнкъ редакцияда берилсин:  

«Тёлёмдёр жёнъндё толук маалымат окшош белгилери боюнча (салык тёлёмдёръ, коммуналдык кызмат кёрсётъълёргё тёлёмдёр, эмгек акы долбоорлору боюнча тёлёмдёр ж.б.) бир тёлёмгё бириктирилген ар бир жеке тёлём боюнча, субэсеп менен ёздък эсептин тилкелерин кошо алганда, ЭПДнын бардык тилкелерин толтуруу менен ЭПДны милдеттъъ търдё тариздёё.  

8. Нускоонун 4.2-пунктундагы «тёлём тапшырмасын» деген сёздёр «баштапкы тёлём документи» деген сёздёргё алмаштырылсын

9. Нускоонун 5.1-пунктунда «тёлём тапшырмасын тъзёт» деген сёздёр «ЭПДны тъзёт» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

10. Нускоонун 6.3.8-пунктундагы «Тёлёмдёрдъ тике дебеттёё боюнча ёткёръънън эрежелери ушул Нускоого карата кошо тиркелген 1-тиркемеде (3-п) келтирилген» деген акыркы съйлём алынып салынсын. 

11. Нускоонун башка пунктарына тиешелъъ номерлерди коюу менен 6.5.5, 6.7.3-пункттар алынып салынсын. 

12. Нускоого карата 1-тиркемедеги 1-пунктун мазмуну тёмёнкъ мазмунга алмаштырылсын

«Катышуучунун статусу жана позициясы Улуттук банк Башкармасынын же Кёзёмёл боюнча комитеттин тике банктык кёзёмёл, убактылуу жетекчилик, консервация, атайын администрлёё, лицензияны кайтарып алуу, банкроттоо, ыктыярдуу ликвидация сыяктуу атайын режимдерди киргизъъ жёнъндё токтомдорунун негизинде, Клиринг борборунун ыйгарым укук чегерилген персоналы тарабынан белгиленет

Системада катышуучулардын тёмёнкъдёй статустары аныкталган: «Активдъъ», «Токтотулган», «Алынып салынган», «Четтетъъгё тийиш». 

Катышуучуга «Активдъъ» статусу системада тёлёмдёрдъ ёткёръъ боюнча эч кандай чектёёлёр киргизилбеген учурда белгиленет. Бул статуста катышуучунун тёлёмдёръ, багытына кёз карандысыз, толук функционалдуу иштеп чыгууга жана таза позицияларды эсептёёгё камтылууга тиешелъъ болот.  

Катышуучуга Токтотулганстатусу Улуттук банк Башкармасынын же Кёзёмёл боюнча комитеттин токтому менен ага ПКСке катышууга чектёёлёр киргизилип, ал эми ГСРРВга катышууга чектёёлёр киргизилбеген учурда белгиленет. Катышуучунун «Токтотулган» статусунда тёлёмдёр тёмёнкъчё иштетилет: 

· жаьы тёлёмдёр жана билдиръълёр кабыл алынбайт;   

· кабыл алынган жана таза позицияларды эсептёёгё камтылган тёлёмдёр «Активдъъ» статусундагы сыяктуу эле иштетилет.   

· кабыл алынган, бирок таза позияцияларды эсептёёгё камтылбаган тёлёмдёр «катышуучунун статусу «Активдъъгё» же «Алынып салынганга» ёзгёргёнгё чейин «Активдъъ эмес» деген статуска которулат». 

«Алынып салынган» деген статус катышуучуну системадан убактылуу алып салуу дегенди тъшъндърёт. 

«Четтетъъгё тийиш» деген статус катышуучу системадан иш жъзъндё четтетилгендигин, бирок анын мурдагы иши тууралуу маалымат маалыматтардын архивдик базасында сакталат дегенди тъшъндърёт. 

КатышуучунунАлынып салынганже Четтетъъгё тийиш деген статусунда анын бардык ЭПДсы автоматтык търдё жокко чыгарылат, ал эми жаьылары кабыл алынбайт.  

ПКСке катышуу сыяктуу эле, ГСРРВга катышуу боюнча чектёёлёрдъ киргизъъ учурунда системада катышуучунун позициясына чектёёлёр белгиленет. Позиция тёмёнкъ абалдардын бирине ээ болот: ачык, жабык, дебеттёё/кредиттёё ъчън блокирлёё.   

«Ачык» - чектёёлёр жок учурда белгиленет жана тёлёмдёрдън багытына кёз карандысыз, бардык ЭПДны толук функционалдуу иштеп чыгуу дегенди тъшъндърёт. 

«Жабык» - системада тёлёмдёрдъ жёнётъъгё жана алууга толук тыюу салынган учурда белгиленет. Бул учурда катышуучунун тёлёмдёръ «Активдъъ эмес» деген статус менен кабыл алынат, УТП эсептёёгё камтылбайт. Эгерде, «Жыйынтыктап эсептёё» мезгилине чейин позициянын статусу ёзгёрбёсё, «Активдъъ эмес» статусундагы тёлёмдёр система тарабынан четтетилет жана бул тууралуу катышуучуга маалымдалат.  

«Дебеттёё/кредиттёё ъчън блокирлёё» - катышуучунун чыгыш/кириш тёлёмдёрънё чектёёлёр киргизилген учурда белгиленет. Бул позицияда УТПны эсептёёёгё камтылган, катышуучудан/катышуучуга тёлёмдёр жана системага позицияларга бёгёт коюлгандан кийин келип тъшкён тёлёмдёр «Активдъъ эмес» тёлём статусун кабыл алат жана тёмёнкъчё иштелип чыгат

· система УТП катышуучуларын кайра санап чыгат

· жаьы тёлёмдёр «Активдъъ эмес» статусун алышат; 

· дебет/кредит боюнча позицияларды блоктон чыгаруу учурунда системага келип тъшкён тёлёмдёр 1-тиркеменин 2-пунктуна ылайык УТПны эсептёёгё камтылат.  

· эгерде «Жыйынтыктап эсептёё» мезгилине чейин дебет/кредит боюнча позициялар блоктон чыгарылбаса, «Активдъъ эмес» статусундагы тёлёмдёр системадан четтетилет жана кийинчерээк бул тууралуу катышуучуга маалымдалат. 

13. Нускоого карата 1-тиркеменин 3-пункту алынып салынсын. 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 30.03 № 20\7 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/11 «Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу электрондук билдиръълёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоо тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё  

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-июлунда 65-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №25/11 «Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу электрондук билдиръълёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоо тууралуу» токтомуна сунуш кылынган ёзгёртъълёрдъ карап кёръп, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына таянуу менен Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-июлунда 65-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №25/11 «Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу электрондук билдиръълёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоо тууралуу» токтомуна сунуш кылынган ёзгёртъълёр (кошо тиркелет) бекитилсин

2. Токтом Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде мамлекеттик каттоодон ёткёртълъп, расмий жарыяланган учурдан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Банктык эсептешъълёр башкармалыгы ушул токтом менен коммерциялык банктарды, Финансы министрлигине караштуу Борбордук Казыналыкты, Мамлекеттер аралык банкты, Улуттук банктын областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдукту жъзёгё ашыруу милдети Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары, айым З.М. Асанкожоевага ыйгарылсын.  

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж. 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 

2011-жылдын «30»03 20\7 

токтому менен бекитилген  

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/11 «Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу электрондук билдиръълёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоо тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2009-жылдын 27-майында кабыл алынган Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2009-жылдын 1-июлунда 65-09 номеринде каттоодон ёткёртългён №25/11 «Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу электрондук билдиръълёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоо тууралуу» токтому менен бекитилген «Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу электрондук билдиръълёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин: 

 

1. Нускоонун 3.1-пунктунун 3.1.1-пунктачасына тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин

 

1.1. электрондук тёлём документтерин иштеп чыгуу учурунда:  

- дебеттик таза позицияга эсептешъъ лимитин (мындан ары эсептешъъ лимити) тъзъъ убактысы катары мурдагы 9:00дон 9:15ке чейинки мезгилдин ордуна 8:35ден 8:40 чейинки убакыт белгиленсин

- дебеттик таза позицияга эсептешъъ лимитин Пакеттик Клиринг Системасына ёткёръъ максатында, оператор ъчън мурдагы 9:15тен 9:30ка чейинки мезгилдин ордуна 8:40тан 8:45ке чейинки убакыт белгиленсин; 

- айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасынын катышуучулары тарабынан акча каражаттарынын камын пакеттик клиринг системасындагы дебеттик таза позицияга ёткёръъ убактысы катары, мурдагы 13:00дён 13:30ка чейинки убакыттын ордуна 8:45тен 13:30га чейинки убакыт белгиленсин. 

 

1.2. Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин иш кънънън узактыгына тиешелъъ 96-статьясына таянуу менен айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасынын иш регламенти бир саатка кыскартуу менен тёмёнкъдёй убакыт аралыктары белгиленет: 

 

Тёлёмдёрдъ иштеп чыгуу  

Тёлёмдёрдъ иштеп чыгуу убактысы 

Баштапкы ёчъръъ  

15:30 

Акыркы ёчъръъ  

16:00 

Эсептешъълёрдъ аяктоо 

16:20 

Операциялык къндън жабылышы  

16:30. 

 

 

 

2. Нускоонун 3.4-пункту тёмёнкъдёй мазмундагы 3.4.4-пунктчасы менен толукталсын:  

 

«Электрондук тёлём документи Улуттук банк Башкармасынын же Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитетинин чечимдеринин (кабыл алынган токтомдорунун) негизинде, системада белгиленген ар бир катышуучунун статусуна ылайык иштелип чыгат. Статуска ылайык тёлёмдёрдъ иштеп чыгуу эрежелери ушул нускоого карата 2-тиркемеде келтирилген.  

3. Документтин аталышындагы жана бътъндёй тексти боюнча «электрондук билдиръълёр» деген сёздёр «электрондук тёлёмдёр» деген сёздёргё алмаштырылсын.  

4. Нускоонун 3.4-пунктундагы 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6. жана 3.4.7-пунктчалар тиешелъълъгънё жараша 3.4.5., 3.4.6., 3.4.7. жана 3.4.8-пунктчалар катары эсептелинсин.  

 

 

 

«Кыргыз Республикасында айкын убакыт ыргагында  

эсептешъълёрдън гросстук системасы аркылуу 

электрондук тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё» нускоого карата  

№ 2-тиркеме 

 

Катышуучунун статусуна ылайык тёлёмдёрдъ иштеп чыгуу эрежелери 

 

 

Катышуучунун статусу айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасынын оператору тарабынан Улуттук банк Башкармасынын же Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитетинин лицензияны кайтарып алуу, атайы администрлёё режимин, тике банктык кёзёмёлдък чарасын, банкроттук жана башка чараларды киргизъъ жёнъндё чечимдеринин (токтому менен кабыл алынган) негизинде белгиленет

 

Системада Катышучулардын тёмёнкъдёй статустары аныкталган:  

 

1.Системанын Катышуучусунун эсептерине тиешелъъ статустар.  

 

ACTIVE - Катышуучунун эсеби активдъъ, дебеттик сыяктуу эле, кредиттик тёлёмдёр да ёткёрълъшъ мъмкън; 

BLOCKED INCOMING - Катышуучунун эсебине кредиттик тёлёмдёрдъ (эсепти толуктоого) аткарууга тыюу салынган

BLOCKED OUTGOING - Катышуучунун эсебине дебеттик тёлёмдёрдъ ёткёръъгё (эсептен алып салууга), анын ичинде дебеттик таза позицияга акча каражаттарынын камын (резервин) белгилёёгё;  

BLOCKED ALL - Катышуучунун эсебине дебеттик сыяктуу эле, кредиттик тёлёмдёрдъ ёткёръъгё тыюу салынган. 

 

2.Системанын Катышуучуларына тиешелъъ статустар

 

ACTIVE Катышуучунун дарегине Катышуучунун атынан тёлёмдёрдъ жъргъзъъгё

APPROVE - Катышуучунун статусуна кандай болбосун ёзгёртъълёр тастыктоону кътъъ абалында турат

DISABLED Катышуучу тёлёмдёрдъ жъргъзё албайт. 

 

3. Тёлёмдёргё тиешелъъ тёлёмдёрдън жана камдардын статустары (кардарлардыкы МТ 103, ал эми банктар аралык МТ 202). 

 

COMPLETE тёлём ийгиликтъъ жъргъзългён жана акыркы болуп саналат

CANCELLED тёлём пайдалануучу же система тарабынан жокко чыгарылган

APPROVE - тёлём же акча каражаттарынын камы тастыктоону кътъъ абалында турат;  

REPAIR - тёлём же акча каражаттарынын камы кошумча оьдоолорду киргизъънъ кътъъ абалында турат;  

PENDING жъргъзъъ ъчън жетишерлик ёлчёмдёгъ каражаттардын же акча каражаттарынын камы жок болгон учурда, тёлём кезекке жайгаштырылат; 

DEFFERED тёлём, тёлёмдёрдън кезегине къндёлък операциялык кън ичинде келечекте эсептешъъ убактысы менен кезеккке жайгаштырылат; 

FUTURE тёлём, тёлёмдёрдън кезегине бир нече келерки операциялык кън ичинде келечекте эсептешъъ кънъ менен кезеккке жайгаштырылат; 

STOPRECV тёлём, алуучунун эсебинен кредиттик операцияларды жъргъзъъгё тыюу салуулардын алынып салынышын кътъп жаткан эсептешъълёрдън кезегине жайгаштырылат; 

STOPSEND - тёлём, жёнётъъчънън эсебинен дебеттик операцияларды жъргъзъъгё тыюу салуулардын алынып салынышын кътъп жаткан эсептешъълёрдън кезегине жайгаштырылат. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 27.04 № 26\5 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 21-апрелинде 55-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №6/2 «Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитети жёнъндёгъ» жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьясына ылайык, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

 

1. Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 21-апрелинде 55-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №6/2 «Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитети жёнъндёгъ» жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор (кошо тиркелет) киргизилсин

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жъктёлсън.  

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын  

2011-жылдын 27-апрелиндеги  

26/5 токтомуна карата тиркеме 

 

 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-мартында №6/2 номери менен кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 21-апрелинде 55-05 номеринде каттоодон ёткёртългён «Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитети жёнъндёгъ» жобонун жаьы редакциясын бекитъъ жобо тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор 

 

«Улуттук банктын кёзёмёл боюнча комитети жёнъндё» жобого тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилсин

1. Жобонун 2-бёлъгънън 2.1-пункту тёмёнкъдёй мазмундагы 2.1.1-пунктчасы менен толукталсын: 

«2.1.1. Комитет кеминде айына бир жолу тёмёнкълёрдъ кароого алат

· банктар (ар бир айда отчет эки банк боюнча) кёзёмёлдък стратегиясынын аткарылышы жёнъндё отчетту; 

· банктар, ошондой эле депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компаниялар жана кредиттик союздар тарабынан комплекстъъ текшеръълёрдън, ошондой эле тышкы кёзёмёлдън жыйынтыгы боюнча экономикалык ченемдердин жана талаптардын сакталгандыгы/сакталбагандыгы жёнъндё маалыматты; 

· банктарга, ошондой эле депозиттерди тартуу менен иш алып барышкан микрофинансылык компанияларга жана кредиттик союздарга карата регулятивдъъ кёзёмёлдък чараларын колдонуунун натыйжаларын». 

2. Жобонун 2-бёлъгънън 2.2-пунктундагы: 

· б) пунктчасында «3- 4 рейтингдеги» деген сёздёръ алынып салынсын; 

· е) пунктчасында «андан-аркы иш аракеттерди аныктоо» деген сёздёрдён кийин «кёзёмёл» деген сёзъ менен толукталсын; 

· и)пунктчасында «укук коргоо органдарына» деген сёздёргё чейин «Комитет тарабынан маселелер боюнча кабыл алынган чечимдер» деген сёздёр менен толукталсын;  

3. Жобонун 3-бёлъгънън 3.1-пунктундагы

· «акыркы бейшембисинде» деген сёздёр «акыркы жумасында» деген сёздёргё алмаштырылсын

· «Комитет» деген сёздёрдён кийин «жарым жылдык» деген сёздёр менен толукталсын

4. Жобонун 3-бёлъгънън 3.9-пунктунун:  

· б) пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин

«б) Комитеттин жарым жылдык иш планынын долбоорун тъзъъ»; 

· ж) пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин

«е) тъзъмдък бёлъмдёр тарабынан Комитеттин токтомдорунун жана башка чечимдеринин (буйрууларынын) аткарылышы жёнъндё жарым жылдык отчетту даярдоо»; 

· з) пунктчасы тёмёнкъ редакцияда берилсин

«ж) Комитеттин иши тууралуу отчетту жарым жылда бир жолу даярдоо».