Кайта келүү

 

 

 

 

Журнал «Нормативные акты НБКР» № 2 за 2011 г. 

 

 

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26 январындагы № 4/1 “Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы 32/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё токтому; 

2. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26 январындагы 4/12” Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/8 токтому менен бекитилген «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу Эрежелерине толуктоолорду киргизъъ жёнъндё токтому 

3. Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 18-февраляндагы 9/2 Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/8 «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу эрежелерин бекитъъ жёнъндё» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу токтому 

 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26.01 № 4\1 токтому 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы №32/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 7, 17 жана 43-статьяларына ылайык, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы 32/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр (кошо тиркелет) бекитилсин. 

2. Токтом эстон кронасы мыйзамдуу тёлём каражаты катары жъгъртъъдё токтотулган учурдан тартып къчънё кирет

3. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду жарыялангандан кийин, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Тышкы жана коомдук байланыштар бёлъмъ бул токтомдун Улуттук банктын расмий сайтында жарыяланышын камсыз кылсын

5. Акча-кредиттик операциялар башкармалыгы ушул токтом менен республиканын коммерциялык банктарын, Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигин, Мамлекеттик бажы комитетин, Салыктар жана жыйымдар боюнча мамлекеттик комитетти, Улуттук банктын тъзъмдък бёлъмдёрън, областтык башкармалыктарын жана Баткен областындагы ёкълчълъгън тааныштырсын

6. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары Чокоев З.Л. мырзага жъктёлсън.  

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж.  

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын «___»________токтому менен бекитилген. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы №32/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитъъ тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёр 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 29-июлундагы №32/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын чет ёлкё валюталарынын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелерин бекитъъ тууралуу» токтомуна тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин

 

Эреженин «Эстония кронасы» деп аталган 41-пункту алынып салынсын. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 26.01 № 4\12 токтому 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылдын 27-майындагы №25/8 токтому менен бекитилген «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу Эрежелерине толуктоолорду киргизъъ жёнъндё 

 

Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё» мыйзамынын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/8 «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу Эрежелерин бекитъъ жёнъндё» токтому менен бекитилген «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу Эрежелерине тёмёнкъдёй толуктоо киргизилсин

- Эреженин 2.1.2-пунктунун ъчънчъ абзацы «Улуттук банктын ёзънчё депозиттик эсебинде турган акча каражаттары менен камсыз болгон кредиттерге» деген сёздёрдён кийин «Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън каражаттары аркылуу банк тарабынан алынган кредиттерге» деген сёздёр менен толукталсын. 

2. Токтом, расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм ушул токтомду Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсын тааныштырсын

5. Ушул токтомдун аткарылышына контролдук Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары С. Абдыбалы тегин мырзага жъктёлсън

 

Тёранын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж. 

 

 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 18.02 9\2 токтому 

 

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/8 «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу эрежелерин бекитъъ жёнъндё» токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу 

 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамдын 7 жана 43-статьяларына ылайык, Улуттук банк Башкармасы токтом кылат:  

 

 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/8 «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу эрежелерин бекитъъ жёнъндё» токтомуна ёзгёртъълёр (кошо тиркелет) киргизилсин

2. Токтом расмий жарыялангандан бир ай ёткёндён кийин къчънё кирет.  

3. Юридикалык бёлъм Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик реестринде чагылдырылышы ъчън бул токтомду расмий жарыялангандан кийин Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигине жёнётсън.  

4. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы ушул токтом менен «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсын тааныштырсын

5. Ушул токтомдун аткарылышына кёзёмёлдък Кыргыз Республикасынын Улуттук банктын Тёрагасынын орун басары Абдыбалы тегин Суеркул мырзага жъктёлсън

 

Тёраганын милдетин аткаруучу Жеенбаева Б.Ж

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2011-жылдын 18.02. № 9\2 токтому менен бекитилген 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/8 «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу эрежелерин бекитъъ жёнъндё» токтомуна ёзгёртъълёр 

 

Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 27-майындагы 25/8 «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу эрежелерин бекитъъ жёнъндё» токтому менен бекитилген, «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» Жоопкерчилиги чектелген коомдун ишин жёнгё салуу эрежелерине тёмёнкъдёй ёзгёртъълёр киргизилсин

1. Эреженин 2.2-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«2.2. Фонддун капиталынын жетиштъълъгънё карата талаптар

Ёз ишин жъзёгё ашыра баштаган экинчи финансылык жылдан тартып, Фонд таза суммардык капиталынын (ТСК) маанисин Фонддун тёлёнгён уставдык капиталынын ёлчёмънён тёмён эмес деьгээлде кармап турууга тийиш

Фонддун таза суммардык капиталы Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктардын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча Нускоого ылайык аныкталат.   

Фонддун таза суммардык капиталынын минималдуу ёлчёмънън ченеми тёмёнкъ формула боюнча аныкталат:  

 

ТСК / УК * 100% 100%, мында:  

 

ТСК Фонддун таза суммардык капиталы;   

УК Фонддун тёлёнгён уставдык капиталы».  

 

2. Эреженин 3.5-пунктунун а) пунктчасынын бешинчи абзацы жана г) пунктчасы алынып салынсын

3. Эреженин 3.6-пунктунун биринчи абзацы тёмёнкъ редакцияда берилсин

«3.6. Фонддун Байкоо кеьеши тарабынан экономиканын бир секторуна багытталган, кредиттердин концентрациялануу тобокелдигине чектёёлёр белгиленъъгё тийиш». 

4. Эреженин 4.2-пунктунун 4.2.1 жана 4.2.2. пунктчалары бириктирилсин жана тёмёнкъ редакцияда берилсин

«4.2.1. Фонд, Улуттук банкта мониторинг жъргъзълъшъ максаттарында, Улуттук банк жана Фонд тарабынан кол коюлган, маалыматтарды сунуштоо жёнъндё Меморандумга ылайык, кошумча маалыматтарды берип турат». 

5. Эреженин 4.2-пунктарынын 4.2.3 жана 4.2.4.-пунктчалары тиешелъълъгънё жараша 4.2.2. жана 4.2.3.-пунктчалары деп эсептелсин

6. Эреженин 4.5-пункту тёмёнкъ редакцияда берилсин

«4.5. Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчет ушул Эрежеде белгиленген мёёнёттё берилбесе, ошондой эле регулятивдъъ отчетто так эмес маалыматтар сунушталса, анда, Фондго карата, мыйзамдарда белгиленген эскертъъ чаралары жана санкциялар колдонушу мъмкън».  

7. «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын ишин жёнгё салуу Эрежелерине карата 1 жана 2-тиркемелер алынып салынсын