Кайта келүү
 Конъюнктура: 27 - 31 декабрь


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 29-декабрындагы №96/1 токтому менен Акча-кредит саясатынын 2011-2013-жылдарга карата негизги багыттары кабыл алынгандыгы жёнъндё маалымдайт. Документтин кыскартылган варианты сайттын Акча-кредит саясаты/Акча-кредит саясатынын негизги багыттары бёлъгъндё (орус тилинде) жайгаштырылган. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын аракеттеги мыйзамдарына жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ченемдик актыларына ылайык, ошондой эле Инвестбанк "Ысык-Кёл" ААКынын кызмат адамдарына карата кылмыш ишинин козголгондугуна байланыштуу, Улуттук банк Башкармасы тарабынан Инвестбанк "Ысык-Кёл" ААКындагы Убактылуу жетекчиликти токтотуу жана 2010-жылдын 27-декабрынын саат 18.00ънён тартып консервациялоо режимин киргизъъ жёнъндё чечим кабыл алынган. 

Инвестбанк "Ысык-Кёл" ААКынын Консерватору болуп Шаршеева Нагира Ниязбековна бекитилген. Консерватордун милдетине банктын финансылык абалынын начарлашынын алдын алуу боюнча иш-чараларды кёръъ жана банктын активдеринин жана документтеринин сакталып турушун камсыз кылуу кирет 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "Капитал-Инвест" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 30-декабрында берилген №331-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул кёчёсъ, 75/1. 

2. ЖЧК "АЛМИР КРЕДИТ" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 30-декабрында берилген №332-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 5-кичирайону, 71-43. 

3. Жеке ишкер Моминов Мадаминжан Салижановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 27-декабрында берилген 4538-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары, 0-катар, 4-пункт. 

4. Жеке ишкер Курманалиев Дамирбек Сагынбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 29-декабрында берилген 4539-лицензия. Алмашуу бюролору 2646, 2645 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 144-ъй

5. Жеке ишкер Исмаилова Надира Дамировнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 29-декабрында берилген 4540-лицензия. Алмашуу бюролору 2648, 2647 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 144 а. 

6. Жеке ишкер Сейдиналиев Билимбек Тилекматовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 29-декабрында берилген 4541-лицензия. Алмашуу бюросу 2649 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, "Заман". 

7. "Афина Плюс" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 30-декабрында берилген 4542-лицензия. Алмашуу бюросу 2650 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов кёчёсъ, 105. 

 

2010-жылдын 27-декабрынан тартып "Насиридин" кредиттик союзуна 2004-жылдын 7-июлунда берилген №458-лицензия "Насиридин" кредиттик союзунун ёзън-ёзъ жойгондугуна байланыштуу, катышуучулардын жалпы жыйынынын 2010-жылдын 18-декабрындагы №5-протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Ленин кёчёсъ, 316. 

2010-жылдын 29-декабрынан тартып "Меридиан-Юг" кредиттик союзуна 2004-жылдын 18-августунда берилген №464-лицензия "Меридиан-Юг" кредиттик союзунун катышуучуларынын жалпы жыйынынын 2010-жылдын 18-декабрындагы протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Навои кёчёсъ, 3-2. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2010-жылдын 27-декабрынан 31-декабрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

13 546 150 055,12 

28 801 

1 676 542 615,86 

25 527 

11 869 607 439,26 

3 274 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,4 

88,6 

87,6 

11,4 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

1,3 

2,6 

1,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

21,7 

26,8 

31,4 

30,0 

20,3 

1,7 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

24,8 

11,8 

10,7 

13,0 

26,8 

2,1 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,3 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,6 

7,5 

4,5 

8,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 512 755 057,91 

21 421 

1 118 070 789,67 

19 223 

7 394 684 268,25 

2 198 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

5 033 394 997,21 

7 380 

558 471 826,19 

6 304 

4 474 923 171,01 

1 076 

59,1 

34,5 

49,9 

32,8 

60,5 

49,0 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 24-декабрына карата 

2010-жылдын 31-декабрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

103 284 

103 461 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

502 

373 

129 

510 

373 

137 

Банкоматтардын саны 

72 

72