Кайта келүү
 Конъюнктура: 13 - 17 декабрь


 

ь 2010-жылдын 16-декабрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

­ Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-мартында кабыл алынган №6/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторун тъзъъсънё карата коюлуучу талаптар жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" токтомуна толуктоолор киргизъъ жёнъндё (№91/5); 

­ Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 18-ноябрында кабыл алынган №46/5 "Айыл Банк" ААКы жёнъндё" токтомуна ёзгёртъълёр киргизъъ тууралуу (№91/6); 

­ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№91/7), толуктоолор коммерциялык банктар тарабынан ачык валюта позициясын сактоо тартибине жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана башка айрым финансы-кредит мекемелерине карата таасир этъъ чараларын колдонууга тиешелъъ

 

 

ь Ъстъбъздёгъ жылдын 14-декабрында Бишкек шаарынын Райондор аралык соту Улуттук банктын банкрот банк АУБ ААКын атайын администрлештиръъ жаьы банк тъзъъ жолу менен реструктуризациялоо ыкмасын аныктоо жёнъндё арызын караган. Райондор аралык соттун аныктамасы менен Улуттук банктын арызы канааттандырылган: сот тарабынан АУБ ААКын юридикалык жакты тъзъъ шарттарында реструктуризациялоо ачык акционердик коом формасындагы Жаьы банк тъзъъ ыкмасы белгиленген. Атайын Администратор Жаьы банкты тъзъъ ъчън зарыл болгон бардык ыйгарым укуктарга ээ. Соттун аныктамасы аны кабыл алган учурдан тартып мыйзамдуу къчънё кирген. 

АУБ ААКын Жаьы банкты тъзъъ жолу менен реструктуризациялоо ыкмасын колдонуу банктын аманатчыларынын жана башка кредиторлорунун талаптарын канааттандыруу максатында анын активдеринин сакталып турушуна багытталган. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга Улуттук банктын расмий веб-сайтынын Нормативдик актылар/Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё коомчулуктун талкуусуна "Операцияларды банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык жъзёгё ашырышкан банктардын мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик отчету жёнъндё" жобосу (орус тилинде) жайгаштырылгандыгы тууралуу билдирет. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы аталган долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды smaitashova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "Премиум Кредит" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 13-декабрында берилген 326-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Восток-5 кичирайону, 28-17. 

2. ЖЧК "Куттуу Нур" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 17-декабрында берилген 327-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ак-Ёргёё жаьы конушу, Курманжан Датка кёчёсъ, 4. 

3. Жеке ишкер Султаналиев Багыш Аккабаковичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 14-декабрында берилген 4527-лицензия. Алмашуу бюросу 2637 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 182-ъй, 27-кв. 

4. Жеке ишкер Калыгул уулу Токтосунга нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 15-декабрында берилген 4528-лицензия. Алмашуу бюросу 2638 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр кёчёсъ, 57. 

5. Жеке ишкер Атабаева Динара Шамшиевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 15-декабрында берилген 4529-лицензия. Алмашуу бюросу 2639 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 146-ъй ("Сильвер" дъкёнъ). 

6. Жеке ишкер Момунтаева Джейран Магомедовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 15-декабрында берилген 4530-лицензия. Алмашуу бюросу 2640 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 146. 

7. Жеке ишкер Тошалиев Мансур Мамуржановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 17-декабрында берилген 4531-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай р-ну, Ъч-Коргон айылы, Исфайрам кёчёсъ, 22. 

8. Жеке ишкер Азимов Кубанычбекке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 17-декабрында берилген 4532-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай р-ну, Орозбеков айылы, Бостон участкасы, Мажъръм-Тал кёчёсъ, 9. 

9. Жеке ишкер Атыканова Зуура Алымсеитовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 17-декабрында берилген 4533-лицензия. Алмашуу бюросу 2641 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден Сяопин кёчёсъ, 4-ъй, 13-кв. 

10. Жеке ишкер Молдобаев Майрамбек Курманбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 17-декабрында берилген 4534-лицензия. Алмашуу бюросу 2642 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бёкёнбаев кёчёсъ, 95/17. 

11. Жеке ишкер Асылбекова Айжаркын Жумабековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 17-декабрында берилген 4535-лицензия. Алмашуу бюросу 2643 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 75. 

12. Жеке ишкер Касымалиев Турарбек Жолдошбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 17-декабрында берилген 4536-лицензия. Алмашуу бюросу 2644 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 146-ъй ("Сильвер" алмашуу бюросу)

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин къбёлъктёръ/лицензиялары жокко чыгарылган, чакырылып алынган: 

 

1. 2010-жылдын 14-декабрынан тартып Мекеме "Курман Ата" МКАсына 2007-жылдын 4-апрелинде берилген №126-лицензия 2010-жылдын 8-декабрындагы уюштуруучулардын чечимине ылайык ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ 2010-жылдын 14-декабрындагы арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Карл Маркс кёчёсъ, номерсиз

2. 2010-жылдын 15-декабрынан тартып "Вексель" кредиттик союзунун 2001-жылдын 25-сентябрында берилген №304-лицензиясы катышуучулардын жалпы жыйынынын протоколунун жана 2010-жылдын 1-ноябрындагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай району, Пългён айылы, А.Жалилов кёчёсъ, 3. 

3. 2010-жылдын 17-декабрынан тартып "Назбата-Аззам" кредиттик союзунун 2007-жылдын 28-августунда берилген №526-лицензиясы 2010-жылдын 5-декабрындагы жалпы жыйындын протоколуна ылайын кредиттик союздун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Ленин кёчёсъ, 53-кв. 2. 

4. 2010-жылдын 15-декабрынан тартып жеке ишкер Халматов Бахадыр Миралимовичтин алмашуу бюросуна 2009-жылдын 29-декабрында берилген №4228-лицензиясы бюронун ёз ишин токтоткондугуна байланыштуу жокко чыгарылган. Юридикалык дареги:Ош областы, Ош шаары, Курманжан Датка кёчёсъ, номерсиз (автовокзал). 

5. 2010-жылдын 16-декабрынан тартып жеке ишкер Маматкоримов Бахтияр Шухратовичтин алмашуу бюросуна 2009-жылдын 21-декабрында берилген №4221-лицензиясы Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган №42/1 токтому менен бекитилген "Нак чет ёлкё валютасы менен операция жъргъзъъ тартиптери жёнъндё" жобонун 2.5-пунктунун 17- жана 18-пунктчаларын, 6.1-пунктунун 10- жана 11-пунктчаларын бузгандыгына байланыштуу, 2010-жылдын 16-декабрындагы Ош областтык башкармалыгынын №1-буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Кара-Суу кёчёсъ, 9, №12-алмашуу бюросу. 

6. 2010-жылдын 16-декабрынан тартып жеке ишкер Жураев Бахадыр Умаржановичтин алмашуу бюросуна 2009-жылдын 19-апрелинде берилген №4347-лицензиясы Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган 42/1 токтому менен бекитилген "Нак чет ёлкё валютасы менен операция жъргъзъъ тартиптери жёнъндё" жобонун 2.5-пунктунун 17- жана 18-пунктчаларын, 6.1-пунктунун 10- жана 11-пунктчаларын бузгандыгына байланыштуу, 2010-жылдын 16-декабрындагы Ош областтык башкармалыгынын 1-буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Кара-Суу кёчёсъ, 1 (багыты: Ош шаарынын борбордук базары). 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2010-жылдын 13-декабрынан 17-декабрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

9 499 047 966,72 

28 604 

1 479 962 970,41 

25 758 

8 019 084 996,31 

2 846 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,6 

90,1 

84,4 

9,9 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,3 

0,9 

1,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

23,2 

20,8 

25,3 

22,8 

22,8 

3,2 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,4 

16,7 

14,5 

18,3 

15,5 

1,5 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,4 

0,1 

0,5 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,9 

9,1 

6,1 

10,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 512 755 057,91 

21 421 

1 118 070 789,67 

19 223 

7 394 684 268,25 

2 198 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

986 292 908,81 

7 183 

361 892 180,74 

6 535 

624 400 728,06 

648 

11,6 

33,5 

32,4 

34,0 

8,4 

29,5 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 10-декабрына карата 

2010-жылдын 17-декабрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

102 637 

102 829 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

498 

369 

129 

500 

371 

129 

Банкоматтардын саны 

70 

71