Кайта келүү
 Конъюнктура: 22 - 26 ноябрь


ь Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 18-ноябрында ёткёрългён отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

­ Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён "Банктардын ишин лицензиялоо жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" №5/7 токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизъъ жёнъндё (№85/2); 

­ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизъъ жёнъндё (№85/3), бул токтом менен Мезгил-мезгили менен берилъъчъ банк отчету жёнъндё жобого толуктоолор бкитилген

Ошондой эле, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 26-ноябрында Улуттук банк тарабынан чет ёлкё валютасындагы депозиттик операцияларды жъргъзъъ тартиби жёнъндё жобо бекитилген

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун 2010-жылдын 23-ноябрындагы токтому менен Бишкек шаардык сотунун 2010-жылдын 12-октябрындагы "Кыргызпромстройбанк" ААКынын мурунку акционерлеринин Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 5-августундагы № 59/3 "АзияУниверсалБанк" ААКынын тёлёёгё жёндёмсъздъгън белгилёё жёнъндё" жана 2010-жылдын 5-августундагы № 59/4 "АзияУниверсалБанк" ААКында банкроттоо процессин баштоо жёнъндё" токтомдорун жараксыз деп таануу талаптарын канааттандыруудан баш тартуу жёнъндё чечими къчъндё калтырылгандыгы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы билдирет. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

1. ЖЧК "Мээрим Киреше" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 22-ноябрында берилген №321-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Л.Толстой кёчёсъ,146а-10. 

2. Жеке ишкер Малетина Марина Станиславовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 22-ноябрында берилген №4514-лицензия. Алмашуу бюросу 2624 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев кёчёсъ, 115. 

3. Жеке ишкер Усенова Гулжан Абдыкеримовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 22-ноябрында берилген №4515-лицензия. Алмашуу бюросу 2625 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден Сяопин кёчёсъ, 4-ъй, 15-кв. 

4. Жеке ишкер Эталиев Алмазбек Шаршебаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 22-ноябрында берилген №4516-лицензия. Алмашуу бюросу 2626 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден Сяопин кёчёсъ, 4-ъй, 13-кв

5. Жеке ишкер Турусбекова Гульмира Султанбековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 22-ноябрында берилген №4517-лицензия. Алмашуу бюросу 2627 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Центральная кёчёсъ, 5, "Жайыл" базарынын жанында

6. Жеке ишкер Сулайманова Роза Сулаймановнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 23-ноябрында берилген №4518-лицензия. Алмашуу бюросу 2628 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов кёчёсъ, 115-ъй ("Дордой-Плаза" соода ъйъ, 1-кабат, В-10 бутиги). 

7. Жеке ишкер Юшта Тамара Николаевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 23-ноябрында берилген №4519-лицензия. Алмашуу бюросу 2629 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 164-ъй, 13-кв. 

8. Жеке ишкер Тайбагаров Осмон Жумагуловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 24-ноябрында берилген №4520-лицензия. Алмашуу бюросу 2630 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Л.Толстой кёчёсъ, 120. 

9. Жеке ишкер Раисов Айдар Раисовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 24-ноябрында берилген №4521-лицензия. Алмашуу бюросу 2631 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев кёчёсъ, 49. 

10. Жеке ишкер Мырзалиев Сатаркул Сатыбалдиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 25-ноябрында берилген №4522-лицензия. Алмашуу бюросу 2632 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка кёчёсъ, 286. 

 

Административдик тартип бузуулар жёнъндё иштерди кароонун жыйынтыктары 

 

Лицензиясы жок нак чет ёлкё валютасын алмаштыруу боюнча иш алып баргандыгы ъчън, "Административдик жоопкерчилик жёнъндё" Кодекстин 357-статьясына ылайык, мыйзам тарабынан каралган мёёнёт ичинде салынган айып пулду республикалык бюджетке которуу талабы менен ъч жеке ишкерге айып пул жазасы салынган. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2010-жылдын 22-ноябрынан 26-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 853 433 263,32 

20 531 

1 119 709 031,32 

18 086 

7 733 724 232,00 

2 445 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,6 

88,1 

87,4 

11,9 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,7 

1,0 

1,9 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,7 

18,8 

19,1 

21,0 

16,3 

2,3 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,2 

14,4 

15,8 

16,1 

16,3 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,04 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,3 

4,5 

2,2 

5,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 223 136 186,35 

21 747 

1 154 635 854,67 

19 485 

7 068 500 331,68 

2 261 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

630 297 076,97 

-1 216 

-34 926 823,35 

-1 399 

665 223 900,32 

184 

7,7 

-5,6 

-3,0 

-7,2 

9,4 

8,1 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 19-ноябрына карата 

2010-жылдын 26-ноябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

101 948 

102 221 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

483 

369 

114 

483 

369 

114 

Банкоматтардын саны 

65 

66