Кайта келүү
 Конъюнктура: 17 - 19 ноябрь


 

ь 2010-жылдын 18-ноябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 2-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён "Банктардын ишин лицензиялоо жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" №5/7 токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилген

 

 

ь Улуттук банк коммерциялык банктарга, ёзънън расмий сайтынын "Улуттук банктын ченемдик актылары//Талкуулоо ъчън долбоорлор" бёлъгъндё "Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу" мыйзамынын долбоору жана Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 15-майында №26/1 токтому менен кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 4-июнунда 57-07 номеринде каттоодон ёткёртългён "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы кърёшъъ максаттарында ички контролдукту уюштурууга карата коюлуучу минималдуу талаптар жёнъндё жобого" ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизъъ долбоору (орус тилинде) жайгаштырылгандыгы тууралуу билдирет. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

2010-жылдын 9-ноябрынан тартып ЖЧК "Лизинго-ипотечная компания" МККсына (юридикалык дареги: Бишкек шаары, Раззаков кёчёсъ, 32) жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъ укугуна 2004-жылдын 2-августунда берилген №22-къбёлъгъ Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын 2010-жылдын 9-ноябрындагы №48-чечиминин негизинде жана лизинг операцияларын жана факторингди жъзёгё ашыруу укугуна 2004-жылдын 20-августунда берилген №3-лицензиясы Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2010-жылдын 9-ноябрындагы №46-0 буйруусунун негизинде кайра чакырылып алынган

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2010-жылдын 13-ноябрынан 19-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 992 932 843,37 

18 267 

1 048 513 581,52 

16 346 

6 944 419 261,85 

1 921 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,1 

89,5 

86,9 

10,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,8 

1,3 

2,0 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,6 

14,5 

24,3 

16,0 

15,4 

2,1 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,9 

18,2 

17,9 

20,1 

15,6 

1,7 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,4 

0,1 

0,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,5 

7,1 

3,6 

7,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 223 136 186,35 

21 747 

1 154 635 854,67 

19 485 

7 068 500 331,68 

2 261 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-230 203 342,98 

-3 480 

-106 122 273,15 

-3 139 

-124 081 069,83 

-340 

-2,8 

-16,0 

-9,2 

-16,1 

-1,8 

-15,0 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 13-ноябрына карата 

2010-жылдын 19-ноябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

101 824 

101 948 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

483 

366 

117 

483 

369 

114 

Банкоматтардын саны 

65 

65