Кайта келүү
 Конъюнктура: 01 - 05 ноябрь


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2010-жылдын 1-ноябрында Акча-кредиттик жёнгё салуу комитетинин тарабынан "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын кредиттёё максатындагы базалык ченин 7,0 пайыз деьгээлинде калтыруу чечими кабыл алынгандыгын билдирет. Чечим 2010-жылдын 1-ноябрынан тартып къчънё кирген

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, “Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндёмыйзамынын 4, 15, 16 жана 18-статьяларына жана Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 27-октябрындагы 81/1 “IV сериядагы 200, 500 жана 1000 сом номиналындагы банкнотторун жъгъртъъгё чыгаруу жёнъндётоктомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын аймагында 2010-жылдын 1-декабрынан тартып IV сериядагы 200, 500 жана 1000 сом номиналындагы банкноттор жъгъртъъгё чыгарыла тургандыгын маалымдайт. 

IV сериядагы банкноттордо ошол эле тарыхый инсандардын элестери калтырылуу менен ёзгёчёлёнгён дизайнга, ёркъндётългён коргоо элементтерине жана тёмёнкъдёй техникалык мънёздёмёлёргё ээ

 

Номиналы 

200 сом 

500 сом 

1000 сом 

Тъсъ 

Сары 

Кългън кызгылтым  

Бозомук 

Ёлчёмъ, мм 

138 х 66 

144 х 68 

150 х 71 

Банкноттун алдыькы бетине тъшърългён элес 

Алыкул Осмонов 

Саякбай Каралаев 

Жусуп Баласагын 

Банкноттун арткы бетинин сюжети 

Кёз жоосун алган кёгълтър Ысык-Кёл  

Манас Къмбёзъ 

Сулайман Так архитектуралык эстелиги  

 

IV сериядагы 200, 500 жана 1000 сом банкноттору мурда жъгъртъъгё чыгарылган 1, 10, 50 тыйын, 1, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 жана 5000 сом номиналындагы банкноттор жана 10, 50 тыйын жана 1, 3, 5 жана 10 сом монеталары менен катар эле жъгъртълёт

Улуттук валютанын бардык банкноттору жана монеталары Кыргыз Республикасынын аймагында расмий тёлём каражатынын статусуна ээ жана чыгарылган жылдарына кёз карандысыз, тёлём каражаты катары милдеттъъ търдё кабыл алынууга тийиш. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. ЖЧК "Нур-Жайлоо Кредит" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 3-ноябрында берилген 320-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манасчы Сагынбай кёчёсъ, 275-34. 

2. Жеке ишкер Ирежапалиев Акылбек Анарбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 5-ноябрында берилген 4513-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен шаары, Т.Садыков кёчёсъ, №8/3. 

3. Жеке ишкер Сулайманов Кадырали Джураевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-ноябрында берилген 4512-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Асаналиев кёчёсъ, 10, "Айбек-Базары" ЖЧКсы, борбордук кире бериши

4. Жеке ишкер Шомшидинов Баходиржон Сулаймановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-ноябрында берилген 4511-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Асаналиев кёчёсъ, номерсиз. "Айбек-Базары" ЖЧКсы, "Улугбек" кафеси. 

5. Жеке ишкер Степаненко Галина Ивановнага чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 3-ноябрында берилген 4510-лицензия. Алмашуу бюросу 2623 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 164-ъй, 7-кв. 

6. "МЖУ и Компани" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 3-ноябрында берилген 4509-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Моминов Р. кёчёсъ, 130 (Казино Гранд)

7. Жеке ишкер Закиров Мамиржан Алижановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 3-ноябрында берилген 4508-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали" борбордук базары, 0-катар, 1-пункт

8. Жеке ишкер Абдазов Сабиржан Эргашевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 3-ноябрында берилген 4507-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали" борбордук базары, 0-катар, 4-пункт

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2010-жылдын 1-ноябрынан 5-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 464 754 264,18 

21 665 

1 108 183 956,89 

19 637 

6 356 570 307,29 

2 028 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,8 

90,6 

85,2 

9,4 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

1,4 

2,1 

1,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

18,7 

15,1 

17,4 

16,5 

18,9 

1,7 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

9,9 

13,0 

9,7 

14,2 

10,0 

2,0 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,4 

6,0 

3,0 

6,6 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,8 

8,5 

5,2 

9,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 223 136 186,35 

21 747 

1 154 635 854,67 

19 485 

7 068 500 331,68 

2 261 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-758 381 922,17 

-82 

-46 451 897,78 

152 

-711 930 024,39 

-233 

-9,2 

-0,4 

-4,0 

0,8 

-10,1 

-10,3 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 29-октябрына карата 

2010-жылдын 5-ноябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

101 382 

101 521 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

475 

361 

114 

476 

362 

114 

Банкоматтардын саны 

63 

65