Кайта келүү

 Конъюнктура: 4 - 8 октябрь


 

ь 2010-жылдын 6-октябрынан 8-октябрына чейин Киев шаарында финансы системасын мыйзамдык жактан камсыздоого жана жёнгё салууга арналган Бешинчи Краков Саясий Форуму ёткёрългён. Краков Форумунун отуруму эки жылда бир жолу ёткёрълёт, анда жёнгё салуучулар микрофинансылык сектор менен бирдикте финансылык кызмат кёрсётъълёрдън калктын кеьири катмары ъчън жеткиликтъъ болушуна тиешелъъ ётё актуалдуу темаларды талкуулашат. Бул жылы форумдун отурумуна Украинанын, Россиянын, Казакстандын, Молдованын, Армениянын, Кыргызстандын, Тажикстандын жана Белоруссиянын ёкълдёръ катышышты. Форумдун ишине Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ёкълдёръ дагы жигердъъ катышышкан. Алсак, "Кыргыз Республикасындагы финансы кызмат кёрсётъълёрънён колдонуучулардын укуктарын коргоо" жана "Кыргызстандагы финансылык кооперативдер: ёнъгъъ, жёнгё салуу жана кёзёмёлдёё маселелери" темасындагы докладдар менен Улуттук банк Башкармасынын мъчёсъ С.К.Алыбаева жана Улуттук банктын Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък башкармалыгынын начальниги С.А.Джумашев чыгып съйлёшкён. 

 

 

ь Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 29-сентябрындагы № 75/5 "ЕврАзЭСке 10 жыл" жана "Тъндък кётёръъ" коллекциялык къмъш монеталары жёнъндё" токтомуна ылайык, Кыргыз Республикасынын аймагында 2010-жылдын 1-октябрынан тартып, "ЕврАзЭСке 10 жыл" жана "ЕврАзЭС ёлкёлёрънън элдеринин жёрёлгёлёръ жана салт-санаалары" серияларына арналган 10 сом номиналындагы "ЕврАзЭСке 10 жыл" жана "Тъндък кётёръъ" къмъш монеталары жъгъртъъгё чыгарылат. 

Коллекциялык монеталар 925 пробадагы таза къмъштён жасалган жана эл аралык "пруф" сапатына ээ. Монета Кыргыз Республикасынын аймагында расмий тёлём каражаты статусуна ээ. 

"ЕврАзЭСке 10 жыл" жана "Тъндък кётёръъ" коллекциялык монеталары ЕврАзЭС ёлкёлёрънън баалуу металлдарынан коллекциялык монеталарды даярдатуу жана сатып ёткёръъ боюнча Эл аралык программанын чегинде чыгарылган. ЕврАзЭС ёлкёлёрънън Борбордук (улуттук) банктары тарабынан чыгарылган коллекциялык монеталардын бардык сериясын бириктирген негизги элемент болуп, аларга тъшърългён ЕврАзЭС уюмунун эмблемасы саналат. 

"ЕврАзЭСке 10 жыл" монетасынын алдыькы бетинин чок ортосунда тъстъъ эмаль менен ЕврАзЭС уюмунун эмблемасы тъшърългён. Эмблема, жалбырактарында ЕврАзЭС ёлкёлёрънън борборлорунун ажайып кёркём жайлары тъшърългён кооз гълдън айкалышында берилген. 

Монетанын арткы бетинде жер шаарынын алкагында тъшърългён кооз жалбырактын сърёттёлъшъндё Кыргыз Республикасынын Герби берилген.  

Ал эми "Тъндък кётёръъ" монетасынын алдыькы бетинин негизги мазмунун кыргыз элинин улуттук негизги каада-салтынын бири болгон ъй кётёръъ процесси чагылдырылган. 

Монетанын арткы бетинде Кыргыз Республикасынын Герби, кыргыз оюу-чийиминде чагылдырылган, учуп бараткан кушту элестеткен, тъстъъ эмаль менен берилген ЕврАзЭС уюмунун эмблемасы тъшърългён.  

Ар бир монета сертификаттары менен акриль капталган ёзънчё кутучага салынып коюлган. 

Монеталар Казакстандын зээрканасында даярдатылган. Коллекциялык къмъш монеталарынын ар биринин сатуу баасы "ЕврАзЭСке 10 жыл" 1 600 сом жана "Тъндък кётёръъ" 1 500 сом. 

Монеталар Улуттук банктын Борбордук жъгъртъъ кассасында жана областтык башкармалыктардын жъгъртъъ кассаларында ишемби жана жекшемби къндёрънён тышкары, кън сайын саат 9.00 дён 12.00 га чейин сатылат. 

 

Монеталардын мънёздёмёлёръ 

 

Аталышы 

Номиналы 

Металлы (пробасы) 

Салмагы 

Диаметри 

Сапаты  

Нускасы 

(даана

Баасы 

«ЕврАзЭСке 10 жыл» 

10 сом 

Ag 925° 

31.1 г 

38.61 мм 

пруф 

2 000 

1 600 

«Тъндък кётёръъ» 

10 сом 

Ag 925° 

31.1 г 

38.61 мм 

пруф 

3 000 

1 500 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. ЖЧК "Micro Money» (Микро Мани) МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 8-октябрында берилген 319-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев кёчёсъ, 119 «а», 6-офис. 

2. Жеке ишкер Иманкулов Максат Темиралыевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-октябрында берилген 4490-лицензия. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов кёчёсъ, номерсиз. ("Кёктём" соода ъйъ, 1-кабат). 

3. "МБ и КОМПАНИ" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 5-октябрында берилген 4491-лицензия. Алмашуу бюросу 2609 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Лебединовка айылы, Жеьиш проспекти, 351. 

4. "ЗАПАД-Сервис" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 5-октябрында берилген 4492-лицензия. Алмашуу бюросу 2610 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, тъндък автоунаа токтоочу жайы, №3-павильон. 

5. Жеке ишкер Букчукеев Русланбек Карыпбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 5-октябрында берилген 4493-лицензия. Алмашуу бюросу 2611 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, борбордук ётмё жол, №18-контейнер

6. Жеке ишкер Байжуманова Айзада Тургунбековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 5-октябрында берилген 4494-лицензия. Алмашуу бюросу 2612 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту, чыгыш капталы, 2-кабат

7. Жеке ишкер Нестерова Ирина Юрьевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 5-октябрында берилген 4495-лицензия. Алмашуу бюросу 2613 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, борбордук ётмё жол, 27-павильон, 31-орун

8. Жеке ишкер Косов Юрий Михайловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 8-октябрында берилген 4496-лицензия. Алмашуу бюросу 2614 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Центральная кёчёсъ, 72-а. 

 

Административдик тартип бузуулар жёнъндё иштерди кароонун жыйынтыктары 

 

Лицензиясы жок иш алып баргандыгы ъчън, "Административдик жоопкерчилик жёнъндё" Кодекстин 357-статьясына ылайык, мыйзам тарабынан каралган мёёнёт ичинде салынган айып пулду республикалык бюджетке которуу талабы менен лицензиясы жок эле нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъшкён ъч жеке адамга айып пул жазасы салынган

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2010-жылдын 4-октябрынан 8-октябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 624 734 215,69 

24 230 

1 207 991 441,48 

22 061 

7 416 742 774,21 

2 169 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,0 

91,0 

86,0 

9,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

1,6 

2,3 

1,8 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

19,7 

15,4 

19,6 

16,7 

19,7 

2,1 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

10,3 

14,3 

10,0 

15,5 

10,3 

2,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,4 

5,3 

2,7 

5,9 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,9 

10,5 

6,3 

11,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 407 515 825,82 

22 167 

1 192 992 871,88 

19 850 

7 214 522 953,94 

2 317 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

217 218 389,87 

2 063 

14 998 569,61 

2 211 

202 219 820,27 

-148 

2,6 

9,3 

1,3 

11,1 

2,8 

-6,4 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 1-октябрына карата 

2010-жылдын 8-октябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

100 147 

100 399 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

552 

447 

105 

566 

447 

119 

Банкоматтардын саны 

132 

134 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго Кыргыз Республикасында иштеп жаткан 22 коммерциялык банктын бардыгы туташтырылган