Кайта келүү

 Конъюнктура: 27 сентябрь - 1-октябрь

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 29-сентябрында ёткёрългён отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

"ЕврАзЭСке 10 жыл" жана "Тъндък кётёръъ" коллекциялык 10 сомдук къмъш монеталарын жъгъртъъгё чыгаруу жёнъндё (№75/5); 

Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Ёнъгъъ банкы жёнъндё" мыйзамынын долбоорун жактыруу тууралуу (№75/8); 

МФКлардын ишин жёнгё салуунун убактылуу тартиптерине ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё (№75/14). 

 

 

ь 2010-жылдын 28-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги менен курамына мырза К.Шахрумани, мырза Г.Багемези, мырза М.Сеиди, Джей Шерифи, З.Хорсанди, Ш.Хатеми, М.Якурова, ж.б. мырзалар кирген чет ёлкёлък инвесторлор делегациясынын жолугушуусу ёткён. Жолугушуунун жъръшъндё экономикалык кызматташуу маселелери талкууга алынган, анын ичинде Кыргызстандын экономикасынын ёнъгъшънё капиталды инвестициялоо мъмкъндъгъ, ошондой эле банктык кызмат кёрсётъълёр рыногунда тъптёлгён жагдайдын кёйгёй маселелери да каралган. 

 

 

ь 2010-жылдын 27-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын жетекчилиги менен Кытай Ёнъгъъ банкынан келген, башында Башкы экономист Вань Юань айым турган делегациянын жолугушуусу ёткён. Вань Юань айым максаты республиканын банк секторундагы утурумдук абал менен таанышуу жана мындан ары кызматташуу келечегин талкуулоо болгон жолугушууну уюштуруу мъмкъндъгъ ъчън ыраазычылыгын билдирди. Делегациянын биздин республикага келишинин негизги максаты болуп социалдык долбоорлорду, курулуш, чакан жана орто бизнести ёнъктъръъ жана башкаларды иш жъзънё ашыруу ъчън финансылык колдоо кёрсётъъ эсептелет. 

Вань Юань айым Кытай Ёнъгъъ банкынын иши тууралуу кыскача айтып берди жана Кытай Ёнъгъъ банкынын ШКУнун Банктар аралык Биримдигинин алкагында "ЭСК Банк" ААКы менен кызматташуусунун ийгиликтъъ ёнъгъп жаткандыгын белгилеп кетти. Жолугушуунун жъръшъндё республиканын коммерциялык банктарында эсептерди юань акча бирдигинде ачуу мъмкъндъгънё; Кыргызстан ъчън финансы ресурстарынын кёлёмън кеьейтъъгё; персоналдын квалификациясын жогорулатуу, аларды окутууга жана маалыматтык алмашууга тиешелъъ маселелер каралды. Андан тышкары, республикадагы экономикалык жагдайга, тактап айтсак экономикалык ёнъгъъ жана инфляцияны болжолдоо келечектерине тиешелъъ маселелер талкууланган. 

Жолугушуунун акырында тараптар республикадагы жагдайдын турукташуусуна карата кеьиртиле бере турган кызматташууну улантуунун зарылдыгын белгилешти. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2010-жылдын 27-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Акча-кредиттик жёнгё салуу комитети тарабынан "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын кредиттёё максатындагы базалык ченин 7,0 пайыз деьгээлинде калтыруу чечими кабыл алынгандыгын билдирет. Чечим 2010-жылдын 1-октябрынан тартып къчънё киргизилет. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга ёзънън расмий сайтынын Нормативдик актылар//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё коомчулуктун талкуусуна тёмёнкъ долбоорлор жайгаштырылгандыгын билдирет: 1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор долбоору (орус тилинде) жайгаштырылгандыгы тууралуу билдирет. Бул долбоор Улуттук банк Башкармасынын 2004-жылдын 27-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 27-мартында 53-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №6/5 "Баалуу кагаздар менен иштёё боюнча банктарга коюлуучу талаптар жёнъндё" Баалуу кагаздар менен иштёё боюнча банктарга коюлуучу талаптарга жана башка Улуттук банктын ченемдик актыларына ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизъънъ караштырат. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоор боюнча сын пикирлерди жана сунуштарды gkaparova@nbkr.kg электрондук дарегине 2010-жылдын 11-октябрынан кечиктирбестен жёнётъънъ ётънёт. 

2. Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августундагы №26/5 токтому менен бекитилген "Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчет жёнъндё" жобого жана Улуттук банк Башкармасынын 2009-жылдын 28-декабрындагы №51/4 токтому менен бекитилген "Банк ишинин жана каржылоонун ислам принциптерине ылайык операцияларды жъзёгё ашыруучу банктын капиталынын шайкештик стандарттарын аныктоо боюнча нускамага" ёзгёртъълёр (орус тилинде). Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоор боюнча сын пикирлерди жана сунуштарды uboobekova@nbkr.kg электрондук дарегине 2010-жылдын 13-октябрына чейин жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. Мекеме "Алтын-Казына плюс" МКАсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 28-сентябрында берилген 196-къбёлък. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул кёчёсъ, 104. 

2. "Санан" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 1-октябрында берилген 4489-лицензия. Алмашуу бюросу 2608 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 76. 

3. Жеке ишкер Усманов Бактияр Кадиржановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 29-сентябрында берилген 4488-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, борбордук базар ("Мариям" ательесинин каршысында). 

4. Жеке ишкер Курбанбеков Таалайбек Курбанбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-сентябрында берилген 4487-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Базар-Коргон району, Базар-Коргон айылы, Вокзальная кёчёсъ, номерсиз (багыты: Банк-Бакай сактык кассасы). 

 

2010-жылдын 29-сентябрынан тартып КФ "Центр-Кредит-Бизнес" МКАсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2003-жылдын 23-октябрында берилген №47-къбёлък катышуучулардын 2010-жылдын 28-сентябрындагы КФ "Центр-Кредит-Бизнес" МКАсын жоюу жёнъндёгъ №6-чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бейшеналиева атындагы кёчё, 42А. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

сом 

саны 

даана 

2010-жылдын 27-сентябрынан 1-октябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

10 942 809 221,91 

23 826 

1 315 424 126,24 

21 266 

9 627 385 095,67  

2 560 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,0 

89,3 

88,0 

10,7 

анын ичинде (%): 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,5 

1,5 

1,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

23,4 

22,9 

24,1 

25,3 

23,3 

2,4 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

27,6 

13,4 

11,3 

14,6 

29,9 

3,1 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,3 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,5 

6,0 

3,8 

6,7 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 568 318 614,15 

20 133 

1 099 227 592,56 

18 095 

7 469 091 021,60 

2 038 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

2 374 490 607,76 

3 693 

216 196 533,68 

3 171 

2 158 294 074,07 

522 

27,7 

18,3 

19,7 

17,5 

28,9 

25,6 

 

 

Элкарт улуттук тёлём системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 27-сентябрына карата 

2010-жылдын 1-октябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

99 849 

100 147 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

550 

447 

103 

552 

447 

105 

Банкоматтардын саны 

79 

132 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго Кыргыз Республикасында иштеп жаткан 22 коммерциялык банктын бардыгы туташтырылган