Кайта келүү
 Конъюнктура: 13 - 17 сентябрь


ь Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 15-сентябрындагы отурумунда Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын №73/3 "Милдеттъъ камдарды эсептёё ъчън милдеттенмелер тизмегин бекитъъ жёнъндё" токтому кабыл алынган. Бул токтом 2010-жылдын 1-ноябрынан тартып къчънё кирет. 

 

 

ь 2010-жылдын 14-сентябрындаУлуттук банктын тёрагасынын орун басары Абдыбалы тегин Суеркулдун Кыргыз Республикасындагы Кызматташуунун Швейцария Бюросунун (SECО) башында SECОнун Экономикалык иштер боюнча мамлекеттик катчылыгынын Директорунун Орун басары Сакс мырза турган делегациясы менен жолугушуусу болуп ёткён. Жолугушуунун жъръшъндё Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын бул уюм менен кызматташуусуна тиешелъъ, анын ичинде аракеттеги жана келечекте мъмкън болгон долбоорлорду жъзёгё ашырууга тийиштъъ маселелерге токтолушту. Абдыбалы тегин Суеркул мырза учурда Улуттук банк терроризмди каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенъъ курамын къчётъъ боюнча долбоор; мамлекеттик баалуу кагаздар рыногун ёнъктъръъ боюнча долбоор сыяктуу долбоорлорду жъзёгё ашырууга тартылганын белгилеп ёттъ. Ошондой эле SECO менен чекарага жакын жерлердеги соода-сатыкты жана расмий статистикага кирбей калган товарларды реэкспорттоону изилдёё боюнча долбоордун алкагында кызматташуу улантылууда.  

Андан тышкары, жолугушуу учурунда Швейцариянын Улуттук банкы менен кызматташуу темасы да талкууланды, бул кызматташуу он жылдан ашык мезгилден бери ийгиликтъъ улантылууда. Швейцариянын Улуттук банкы биздин Улуттук банкка стажировкаларды жана семинарларды уюштурууда, ошондой эле Улуттук банктын ишинин негизги багыттары боюнча кеп-кеьеш беръъ кызматтарын кёрсётъъдё ёлчёё жеткис жардам кёрсётъп келет. 

Жолугушуунун акырында тараптар бири бирине пикир алмашуу мъмкънчълъгъ болгону ъчън ыраазычылыктарын билдиришти жана келечекте жемиштъъ кызматташууга мындан ары да шарт тъзълё берерине ишенимдери бар экенин билдиришти. 

 

 

ь 2010-жылдын 13-сентябрында Бишкек шаардык соту тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Бишкек шаардык Район аралык сотунун Улуттук банктын "АзияУниверсалБанк" ААКын банкрот деп таануу жёнъндёгъ доо арызы боюнча чечимине апелляциялык даттануу арызын кароо 2010-жылдын 23-сентябрына саат 16:00гё калтырылганы тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы маалымдайт.  

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, ёзънън расмий веб-сайтынын Улуттук банктын нормативдик актылары//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармалыгы тарабынан 2003-жылдын 19-февралында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2003-жылдын 25-мартында 29-03 номеринде каттоодон ёткёртългён №4/2 "Кыргыз Республикасынын аймагындагы микрофинансы компанияларынын ишин жёнгё салуунун убактылуу тартиптери жёнъндё" токтомуна ёзгёртъълёр киргизъъ тууралуу" долбоору (орус тилинде) коомчулуктун талкуусуна коюлгандыгын микрофинансылык компанияларга билдирет. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоор боюнча сын пикирлерди жана сунуштарды cshapieva@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. ЖЧК "Намыс - Талас" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 13-сентябрында берилген №311-къбёлък. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Карл Маркс кёчёсъ, № 50. 

2. ЖЧК "Аман-Эсен" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 14-сентябрында берилген №312-къбёлък. Юридикалык дареги: Талас областы, Кара-Буура р-ну, Кызыл-Адыр айылы, Школьная кёчёсъ, 50. 

3. ЖЧК "Намыс - Чолпонбай" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 15-сентябрында берилген №313-къбёлък. Юридикалык дареги: Талас областы, Кара-Буура р-ну, Чымкент айылы, Чолпонбай кёчёсъ, 95. 

4. ЖЧК "Адил Кредит" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 15-сентябрында берилген №314-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 4-кичирайону. 33-42. 

5. ЖЧК "Саты - Аман" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 15-сентябрында берилген №315-къбёлък. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Бердике Баатыр атындагы кёчёсъ, №295 "А". 

6. ЖЧК "Эркин - Капитал" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 16-сентябрында берилген №316-къбёлък. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Ленин кёчёсъ, № 316/13. 

7. ЖЧК "Эл - Казына" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 16-сентябрында берилген №317-къбёлък. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, "Береке" борбордук базары, "Руслан" павильонунун катарында (1-кабат). 

8. Жеке ишкер Абдрахманов Шейшенбек Мокушбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 13-сентябрында берилген 4481-лицензия. Алмашуу бюросу 2603 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка кёчёсъ, 266. 

9. КЖК "MKM Credo" (ЭмКейЭм Кредо) ломбардына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 15-сентябрында берилген 4482-лицензия. Алмашуу бюросу 2604 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тоголок Молдо кёчёсъ, 23/3. 

10. Жеке ишкер Старжинская Оксана Юрьевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 16-сентябрында берилген 4483-лицензия. Алмашуу бюросу 2605 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр кёчёсъ, 49-2. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 13-сентябрынан 17-сентябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 881 906 597,11 

24 788 

1 230 434 083,82 

22 181 

6 651 472 513,29 

2 607 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,6 

89,5 

84,4 

10,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,5 

1,2 

1,7 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

18,1 

12,1 

14,3 

13,3 

18,8 

2,3 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,7 

19,1 

17,0 

21,2 

16,6 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,3 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,2 

11,5 

7,4 

12,8 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 568 318 614,15 

20 133 

1 099 227 592,56 

18 095 

7 469 091 021,60 

2 038 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-686 412 017,04 

4 655 

131 206 491,26 

4 086 

-817 618 508,31 

569 

-8,0 

23,1 

11,9 

22,6 

-10,9 

27,9 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 9-сентябрына карата 

2010-жылдын 17-сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

99 176  

99 449 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

575 

472 

103 

550 

447 

103 

Банкоматтардын саны 

141 

141 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго Кыргыз Республикасында иштеп жаткан 22 коммерциялык банктын бардыгы туташтырылган