Кайта келүү
 Конъюнктура: 01 - 03 сентябрь


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, коомчулуктун талкуусуна Улуттук банктын расмий сайтынын "Улуттук банктын нормативдик актылары/Талкуулоо ъчън долбоорлор" бёлъгъндё "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан чет ёлкё валютасындагы депозиттик операцияларды ёткёръъ тартиби жёнъндё жобо" долбоору (орус тилинде) жайгаштырылгандыгын билдирет. 

Бул жобо долбоору боюнча эскертъълёр жана сунуштар jalieva@nbkr.kg электрондук дареги боюнча кабыл алынат. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. Жеке ишкер Дрозденко Людмила Сергеевнага (мурун Варфоломеева) нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-августунда берилген 4478-лицензия. Алмашуу бюросу 2600 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 273-ъй. 

2. Жеке ишкер Кузнецов Сергей Павловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-августунда берилген 4477-лицензия. Алмашуу бюросу 2599 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 132-34. 

 

2010-жылдын 2-сентябрынан тартып КФ "Чек-Камал" МКАсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъ укугуна 2003-жылдын 7-февралында берилген 7-къбёлък 2009-жылдын 5-декабрындагы ъч фонддун: КФ "Чек-Камал" МКАсынын, КФ “Покровка-Кенчи” МКАсынын жана КФ “Эл Мады” МКАсынын КФ “Эл-Мады жана Союз” МКАсынын бириккендиги жёнъндё уюштуруучулардын жалпы жыйынынын №1-протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, сузак району, Бек-Абак-Чек айылы. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 1-сентябрынан 3-сентябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

4 613 378 427,80 

12 126 

658 484 447,08 

10 784 

3 954 893 980,72 

1 342 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,3 

88,9 

85,7 

11,1 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,5 

2,0 

3,8 

2,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

17,4 

16,2 

18,2 

17,9 

17,3 

2,4 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

12,2 

12,3 

9,3 

13,5 

12,6 

2,4 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,6 

6,0 

3,9 

6,7 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,5 

7,3 

3,8 

8,2 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 568 318 614,15 

20 133 

1 099 227 592,56 

18 095 

7 469 091 021,60 

2 038 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 1-сентябрына карата 

2010-жылдын 3-сентябрына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

98 791  

98 889 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

572 

469 

103 

 

575 

472 

103 

Банкоматтардын саны 

141 

141 

Тёлём мастери 

 

 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго Кыргыз Республикасында иштеп жаткан 22 коммерциялык банктын бардыгы туташтырылган