Кайта келүү
 Конъюнктура: 23 - 28 август


ь 2010-жылдын 27-августунда Бишкек шаарынын Район аралык соту Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын "АУБ" ААКында, бул банка тиешелъъ реструктуризациялоо ыкмасы менен атайын администрлёёнъ баштоо жёнъндё кайрылган арызын канааттандыруудан баш тарткан

Соттун чечимин аткаруу максатында жана "Банктарды консервациялоо, ликвидация кылуу жана банкроттук жёнъндё" мыйзамга ылайык 2010-жылдын 28-августунун саат 8.00ънён тартып "АзияУниверсалБанк" ААКында консервациялоо режими токтотулган

Мында, Улуттук банктын капиталдын минималдуу ёлчёмъ боюнча талаптарынын банк тарабынан сакталбагандыгын, экономикалык ченемдердин бузулгандыгын, анын ичинде милдеттъъ камдык талаптардын сакталбагандыгын эске алуу менен, ошондой эле, "АзияУниверсалБанк" ААКынын акционери жана Директорлор кеьешинин Тёрагасы М.А. Наделге каршы кылмыш ишинин козголгондугуна байланыштуу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Улуттук банк тарабынан "АзияУниверсалБанк" ААКында 2010-жылдын 28-августунун саат 8.00ънён тартып консервациялоо режими киргизилген

"АзияУниверсалБанк" ААКынын Консерватору болуп Омурзакова Гълзара Макешовна шайланган.  

"АзияУниверсалБанк" ААКы тарабынан банктык операцияларды жъргъзъъгё тиешелъъ кошумча билдирилмекчи. Аманатчылар жеке адамдар резиденттердин талаптары, банкка байланышы болбогон учурда, биринчилерден болуп канааттандырылат. 

 

 

ь 2010-жылдын 28-августунан тартып Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык "АзияУниверсалБанк" ААКы инсайдерлер жана аффилирленген жактар, ошондой эле эсептери укук коргоо органдары тарабынан камакка алынган адамдардан башка аманатчылар-жеке адамдар резиденттердин депозиттери, ошондой эле эмгек акы долбоорлорунун алкагында "Элкарт" жана "Visa" тёлём карттары боюнча тёлёмдёрдъ жъзёгё ашырат. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. Жеке ишкер Имарова Тамара Толоновнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 27-августунда берилген 4476-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Навои кёчёсъ, 11 "а" (багыты: Пекин сода борбору). 

2. Жеке ишкер Игамбердиев Саибджан Халилджановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 26-августунда берилген 4475-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад шаары, борбордук базар (базардын мэрия тарабындагы 1-ётмё жолу, "Марьям" ательесинин каршысында). 

3. Жеке ишкер Эркинбаев Адис Абдулхарыевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 24-августунда берилген 4474-лицензия. Алмашуу бюросу 2597 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, Кожевенная кёчёсъ, 1 А

4. "УРМОН-В.Р." ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 24-августунда берилген 4473-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Лейлек р-ну, Арка-1 айылы, Саломов кёчёсъ, № 22. 

5. КЖК "Траст-М" ломбардына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 23-августунда берилген 4472-лицензия. Алмашуу бюросу 2596 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка кёчёсъ, 288. 

6. Жеке ишкер Дегенбаев Турганбек Орозакуновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 23-августунда берилген 4471-лицензия. Алмашуу бюросу 2595 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 176 Б. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемесинин къбёлъгъ жокко чыгарылган: 

 

1. 2010-жылдын 23-августунан тартып КФ "Эл-Мады" МКАсына 2003-жылдын 26-мартында берилген №16-къбёлък 2010-жылдын 20-августундагы жокко чыгаруу жёнъндё арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу району, Мады айылы. 

2. 2010-жылдын 23-августунан тартып КФ "Покровка кенчи" МКАсына 2003-жылдын 27-июнунда берилген №39-къбёлък 2010-жылдын 20-августундагы жокко чыгаруу жёнъндё арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён району, Старая Покровка айылы. 

3. 2010-жылдын 24-августунан тартып ЖЧК "АЯТ" МККсына 2009-жылдын 7-майында берилген №208-къбёлък 2010-жылдын 23-августундагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё чечими тууралуу уюштуруучунун арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Карабалта шаары, Свердлов кёчёсъ, 53-ъй

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 23-августунан 28-августуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

12 030 802 753,75 

24 033 

1 501 107 470,51 

21 386 

10 529 695 283,24 

2 647 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,5 

89,0 

87,5 

11,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,5 

0,9 

1,7 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

23,0 

19,7 

24,6 

21,5 

22,8 

4,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

24,3 

14,6 

12,3 

16,1 

26,0 

2,5 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,3 

5,1 

2,4 

5,7 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

7 974 422 166,50 

23 895 

1 157 077 466,16 

21 736 

6 817 344 700,35 

2 160 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

4 056 380 587,25 

138 

344 030 004,35 

-350 

3 712 350 582,89 

487 

50,9 

0,6 

29,7 

-1,6 

54,5 

22,6 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 20-августуна карата 

2010-жылдын 28-августуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

98 622  

98 791 

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

572 

469 

103 

 

572 

469 

103 

Банкоматтардын саны 

142 

141 

Тёлём мастери 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго Кыргыз Республикасында иштеп жаткан 22 коммерциялык банктын бардыгы туташтырылган