Кайта келүү
 Конъюнктура: 02 - 06 август


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, ёзънън расмий веб-сайтынын Улуттук банктын нормативдик актылары//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё Кыргыз Республикасынын Убактылуу Ёкмётънън "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" Кыргыз Республикасынын мыйзамына толуктоолорду киргизъъ тууралуу" Декретинин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармалыгы тарабынан 2010-жылдын 12-мартында кабыл алынган №6/2 "Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторун тъзъъсънё карата коюлуучу талаптар жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор долбоорлору (орус тилдеринде) коомчулуктун талкуусуна коюлгандыгын коммерциялык банктарга билдирет. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы биринчи долбоор боюнча сын пикирлерди жана сунуштарды aatyshova@nbkr.kg электрондук дарегине, экинчи долбоор боюнча smaitashova@nbkr.kg дарегине жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. ЖЧК "Асыл Капчык" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 3-августунда берилген 304-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Аламедин-1 кичирайону, 83-4. 

2. ЖЧК "UCH credit" (ЮСиЭйч кредит) МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 6-августунда берилген 305-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жаш Гвардия бульвары, 87. 

3. КФ "Фонд Восстановления" МКАсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 5-августунда берилген №193-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абай кёчёсъ, 2/7. 

 

2010-жылдын 4-августунан тартып Мекеме "Нуркамил" МКАсына 2009-жылдын 26-февралында берилген №167-къбёлък 2010-жылдын 4-августундагы уюштуруучунун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Кадыров кёчёсъ, 107

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 2-августунан 6-августуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

9 813 174 806,01 

21 961 

1 078 427 273,24 

20 039 

8 734 747 532,77 

1 922 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

11,0 

91,2 

89,0 

8,8 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,4 

1,8 

3,3 

1,9 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

20,4 

14,4 

17,2 

15,6 

20,8 

2,5 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

31,1 

18,4 

10,4 

19,9 

33,7 

2,5 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,6 

5,5 

5,2 

6,0 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,7 

9,6 

6,6 

10,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

7 974 422 166,50 

23 895 

1 157 077 466,16 

21 736 

6 817 344 700,35 

2 160 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 838 752 639,51 

-1 934 

-78 650 192,92 

-1 697 

1 917 402 832,42 

-238 

23,1 

-8,1 

-6,8 

-7,8 

28,1 

-11,0 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 30-июлуна карата 

2010-жылдын 6-августуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз) 

97 763 

98 099  

Pos-терминалдардын саны: 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

531 

452 

79 

 

531 

452 

79 

Банкоматтардын саны 

140 

140 

Тёлём мастери 

46 

48 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго Кыргыз Республикасында иштеп жаткан 22 коммерциялык банктын бардыгы туташтырылган