Кайта келүү
 Конъюнктура: 19 - 23 июль


ь Кыргыз Республикасынын Президентинин 2010-жылдын 22-июлундагы 54-Жарлыгы менен Жеенбаева Бактыгуль Жаныбековна Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрайымынын милдетин аткаруучу болуп дайындалган.  

Чокоев Заир Ленарович Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын милдетин аткаруучу кызматынан бошотулуп, учурда Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Тёрагасынын орун басары кызматын ээледи.  

 

 

ь 2010-жылдын 20-июлу кънъ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкында Улуттук банктын жетекчилигинин, коммерциялык банктардын жана микрофинансы компанияларынын, Кыргызстан банктар союзунун жана Микрофинансылык уюмдардын ассоциациясынын жетекчилеринин коммерциялык банктардын карыз алуучулары менен жолугушуусу болуп ёткён. Бул жолугушуунун максаты карыз алуучулардын кредиттерин кайра караштырып чыгуу (анын ичинде пайыздык чендерди тёмёндётъъ, акча тёлёё мёёнёттёрън узартуу жана графиктерин ёзгёртъъ), кёйгёйлъъ болуп саналган карыздарды кайрадан каржылоо жана кърёёлък камсыздоолорду кайтаруу маселелерин талкуулоо болгон. Коммерциялык банктардын жетекчилери ёз тарабынан ар бир карыз алуучу менен жекече жолугушууга даярдыгын билдиришкен, аны менен алар ар бир конкреттъъ жагдайга карай кредиттерди тёлёё шарттарын жана алар боюнча пайыздарды жумшартуу маселесин талкуулашмак болушту

 

 

ь Кыргыз Республикасында нак акча жъгъртълъшънън 2010-жылдын II чейрегиндеги абалы тууралуу. 2010-жылдын 1-июлуна карата жъгъртъъдёгъ акчанын жалпы суммасы 36 942,8 млн. сомду тъзгён, анын ичинен 1 543,2 млн. сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (ёткён жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда, жъгъртъъдёгъ акчалар 7 381,4 млн. сомго же 25,0 пайызга кёп). 

2010-жылдын II чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бътъндёй аймагынан 65 637,7 млн. сом келип тъшкён, бул 2009-жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда 9 506,0 млн. сомго же 16,9 пайызга кёп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2010-жылдын II чейрегинде 66 082,6 млн. сом берилген, бул 2009-жылдын тиешелъъ мезгилине салыштырганда 8 694,0 млн. сомго же 15,1 пайызга кёп.  

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2010-жылдын II чейрегинде 99,3 пайызды тъзгён (2009-жылдын II чейрегине салыштырганда 1,5 пайыздык пунктка кёбёйгён). 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2010-жылдын II чейрегинин ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча ёзгёръъсъ. 

пайыздарда 

 

 

2009-жыл 

2010-жыл 

Четтёёлёр 

Бардыгы болуп республика боюнча  

 

97,8 

 

99,3 

 

1,5 

Бишкек шаары 

108,1 

112,9 

4,8 

Баткен областы 

58,4 

56,2 

-2,2 

Жалалабат областы 

71,8 

91,8 

20,0 

Ысык-Кёл областы 

74,7 

67,7 

-7,0 

Нарын областы 

49,1 

54,3 

5,2 

Ош областы  

53,4 

54,1 

0,7 

Ош шаары 

117,5 

110,6 

-6,9 

Талас областы 

54,8 

65,0 

10,2 

Чъй областы  

100,0 

99,4 

-0,6 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. ЖЧК "Актив-Экспресс" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 19-июлунда берилген 303-къбёлък. Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён р/ну, Дёь-Булак айыл округу, Дёь-Булак айылы; (багыты: Пивзавод). 

2. Жеке ишкер Камалов Талантбек Дуйшебековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 23-июлунда берилген 4455-лицензия. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул кёчёсъ, номерсиз (Заман дъкёнъ). 

3. Жеке ишкер Асанова Гюльнара Орозбаевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 23-июлунда берилген 4454-лицензия. Алмашуу бюросу 2567 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Горький атындагы кёчё, 27/1-ъй. 

4. Жеке ишкер Джолдошбаева Динара Султанбековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 23-июлунда берилген 4453-лицензия. Алмашуу бюросу 2566 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 324. 

5. Жеке ишкер Абасов Расим Мустафа оглыга нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 23-июлунда берилген 4452-лицензия. Алмашуу бюросу 2565 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 125-ъй

6. Жеке ишкер Джолдошбаев Абдурашид Галиахпаровичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 23-июлунда берилген 4451-лицензия. Алмашуу бюросу 2564 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 300. 

7. Жеке ишкер Токторов Чынарбек Арзыматовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 21-июлунда берилген 4450-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абат областы, Жалал-Абат шаары, борбордук базар (багыты: «Мариам» ательесинин катарында). 

8. Жеке ишкер Кутманалиева Динара Токтогуловнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 19-июлунда берилген 4449-лицензия. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов кёчёсъ, номерсиз (Манас кёчёсъ менен кесилишинде "Кёктём" сода комплексинин 1-кабаты, борбордук базарга кире беришке жакын). 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары/къбёлъктёръ кайра чакырылып алынган, жокко чыгарылган

 

1. 2010-жылдын 19-июлунан тартып "Мен СА ПИН" МКАсына 2006-жылдын 3-апрелинде берилген №106-къбёлък уюштуруучунун 2010-жылдын 9-июлундагы Чечиминин жана ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ 2010-жылдын 12-июлундагы арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Ак-Суу району, Тегизчил айылы, Рахмат кёчёсъ, 42. 

2. 2010-жылдын 19-июлунан тартып "Томерис" МКАсына 2006-жылдын 31-октябрында берилген №119-къбёлък уюштуруучунун 2010-жылдын 15-июлундагы Чечиминин жана ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ 2010-жылдын 16-июлундагы арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Торгов атындагы кёчё, номерсиз. 

3. 2010-жылдын 19-июлунан тартып ЖЧК "Казына" МККсына 2009-жылдын 30-апрелинде берилген №206-къбёлък уюштуруучунун 2009-жылдын 25-декабрындагы Чечиминин жана ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ 2010-жылдын 16-июлундагы арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Жусаев атындагы кёчё, 154/1. 

4. 2010-жылдын 19-июлунан тартып ЖЧК "Аманбек-Ата" МККсына 2009-жылдын 22-июнунда берилген №216-къбёлък уюштуруучунун 2010-жылдын 15-июлундагы Чечиминин жана ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ 2010-жылдын 16-июлундагы арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Жети-Ёгъз району, Ак-Терек айылы, Богомбаев атындагы кёчё, 1. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 19-июлунан 23-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 692 888 064,13 

20 793 

1 150 219 155,52 

18 770 

6 542 668 908,61 

2 023 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,0 

90,3 

85,0 

9,7 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

1,8 

1,7 

2,0 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

18,2 

14,0 

24,1 

15,3 

17,1 

2,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

19,6 

23,1 

15,6 

25,3 

20,3 

2,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,3 

0,1 

0,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,3 

4,1 

1,7 

4,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 732 115 883,25 

23 568 

1 088 102 347,65 

21 314 

7 644 013 535,61 

2 254 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-1 039 227 819,12 

-2 775 

62 116 807,87 

-2 544 

-1 101 344 627,00 

-231 

-11,9 

-11,8 

5,7 

-11,9 

-14,4 

-10,2 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 16-июлуна карата 

2010-жылдын 23-июлуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

97 182 

97 500  

Pos-терминалдардын саны

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

512 

451 

61 

 

515 

469 

46 

Банкоматтардын саны 

131 

132 

Тёлём мастери 

30 

43 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго Кыргыз Республикасында иштеп жаткан 22 коммерциялык банктын бардыгы туташтырылган