Кайта келүү
 Конъюнктура: 28 июнь - 02 июль


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 30-июнундагы кезектеги отурумунда тёмёнкъ маселелер каралып, алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

Улуттук банк аркылуу жайгаштырылуучу мамлекеттик баалуу кагаздар търъндёгъ кърёёлък камсыздоону каттоо эрежелери жёнъндё (№52/1); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан берилген «овернайт» жана «бир къндък» кредиттер боюнча кърёёлък камсыздоо жёнъндё (№52/2); 

- «Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик консолидацияланган отчет жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу (№ 52/3); 

- Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё (№52/4); 

- «Терроризмди (экстремизмди) каржылоого жана кылмыш жолу менен алынган кирешелерди легализациялоого (адалдоого) каршы аракеттенъъ максатында Кыргыз Республикасындагы алмашуу бюролоруна ички контролдукту уюштурууга карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу (№52/5); 

- Пакеттик клиринг системасынын (ПКС) жана айкын убакыт ыргагында эсептешъълёрдън гросстук системасынын (ГСРРВ) кызмат кёрсётъълёрънё карата Улуттук банктын тарифтери жёнъндё (2/14). 

 

ь Улуттук банк Башкармасы маалымдагандай, 2010-жылдын 28-июнунда «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсын кредиттёё максаттары ъчън 2010-жылдын июль айына карата базалык чен Улуттук банктын Акча- кредиттик жёнгё салуу комитетинин чечими менен 7,0 пайыз деьгээлинде ёзгёръъсъз калтырылган.  

ь 2010-жылдын 2-чейрегинде 12 сынак жарыяланган, анын ичинен БА 9, ОБ 3:  

- бош турган кызмат орундарын элёёгё 5 сынак

- стажировкадан ётъъ ъчън 6 сынак

- мёёнёттъъ кызмат келишими боюнча иштёёгё 1 сынак

Бардыгы болуп сынакка 213 адам катышкан. Сынактын жыйынтыгы боюнча тёмёнкълёр Улуттук банкка кызматка кабыл алынышкан

- штатка 3 кызматкер

- стажировкага 9 адам

Потенциалдуу кадрларды даярдоо максатында ёлкёнън жогорку окуу жайлары менен кызматташуунун алкагында, 2010-жылдын 2-чейрегинде Улуттук банктын структуралык бёлъмдёрънён республиканын жогорку окуу жайларынын 19 студенти тажрыйбадан ёткён.  

 

 

Банктык эмес финансы мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине лицензиялар (къбёлъктёр) берилген

 

1. "Байсеит Ата" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 29-июнунда берилген №300 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък) Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол ш., Торгоев атын. кёч. номерсиз, "Айдай" кафеси; 

2. "Кредит Плюс" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 28-июнунда берилген №299 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък) Юридикалык дареги: Бишкек ш., Купянская атын. кёч. 5; 

3. "Формула успеха" ЖЧКсына (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 1-июлунда берилген №4437-лицензия) алмашуу бюросу 2554 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Шопоков атын. кёч. 121/1; 

4. "Формула удачи" ЖЧКсына (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 1-июлунда берилген №4436-лицензия) алмашуу бюросу 2553 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Фучик атын. кёч. 3;  

5. Жеке ишкер Сатылганова Нурайым Турдуевнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-июнунда берилген №4435-лицензия) алмашуу бюросу 2552 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Фучик атын. кёч. 1а-11; 

6. Жеке ишкер Усманов Абдумахамат Рахимжановичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-июнунда берилген №4434-лицензия) алмашуу бюросу 2551 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Курманжан Датка атын. кёч. 266-ъй

7. Жеке ишкер Айдаралиев Чынгызбек Акылбековичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-июнунда берилген №4433-лицензия) алмашуу бюросу 2550 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек ш., Жибек-Жолу кёч. 186; 

8. Жеке ишкер Рыскулов Думан Болотбековичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-июнунда берилген №4432-лицензия) алмашуу бюросу 2547, 2548 жана 2549 номерлеринде катталган. Юридикалык даректери: Бишкек ш., Москва кёч. 86, Москва кёч. 86/2, Абдрахманов атын. кёч. 150

9. Жеке ишкер Нестерова Наталья Владимировнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-июнунда берилген №4431-лицензия) алмашуу бюросу 2545 жана 2546 номерлеринде катталган. Юридикалык даректери: Чъй областы, Ленин айылы, Алма-Ата кёч., "Евразия" кафеси жана Ленин айылы, Алма-Ата кёч. 713

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ (БТС) 

 

 

 

Бардыгы болуп БТС 

анын ичинде 

Клиринг системасы 

Гросстук система 

кёлёмъ

сом 

саны, даана 

кёлёмъ

сом 

саны

даана 

кёлёмъ

сом 

саны, даана 

2010-жылдын 28-июнунан тартып 2-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Абсолюттук маани 

10 383 062 802,36 

25 445 

1 272 991 786,73 

22 523 

9 110 071 015,63 

2 922 

БТСтеги тёлёмдёрдёгъ ълъш (%) 

100,0 

100,0 

12,3 

88,5 

87,7 

11,5 

анын ичинде 

(%) : 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары  

0,2 

1,4 

1,4 

1,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

21,7 

19,5 

23,5 

21,5 

21,5 

3,4 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ  

17,9 

17,6 

10,6 

19,5 

19,0 

3,0 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ  

0,4 

1,8 

3,2 

2,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ  

0,4 

6,5 

3,6 

7,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр  

Абсолюттук маани 

7 123 904 788,22 

22 639 

982 722 970,04 

20 602 

6 141 181 818,18 

2 037 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

Абсолюттук маани 

3 259 158 014,14 

2 806 

290 268 816,69 

1 921 

2 968 889 197,45 

885 

45,7 

12,4 

29,5 

9,3 

48,3 

43,4 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ 

  

____________ карата абал боюнча  

2010-ж. 25.06. 

2010-ж. 2.07.  

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарды эске алуусуз)  

96 290 

96 581 

Pos-терминалдардын саны:  

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё    

«Мастер платежей» тёлёмдёр терминалы  

509 

449  

60  

30  

514  

453  

61 

 30  

Банкоматтардын саны  

130  

13

 

* «БПБ» ЖАКтын берген маалыматы боюнча ББПБга учурда бардык 22 коммерциялык банк кошулган, анын ичинен 18 банк ЭЛКАРТ улуттук тёлём системасынын тике катышуучулары болуп саналат.