Кайта келүү
 Конъюнктура: 07 - 11 июнь


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга жана микрофинансы компанияларына ёзънън расмий сайтынын Улуттук банктын ченемдик актылары//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё коомчулуктун талкуусуна Регулятивдик консолидацияланган отчет жёнъндё жобонун долбоору (орус тилинде) жайгаштырылгандыгы тууралуу билдирет. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды gkaparova@nbkr.kg электрондук дарегине 2010-жылдын 20-июнунан кечиктирбестен жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. ЖЧК "Капитал Инвест Компани" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 8-июнунда берилген 295-къбёлък. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Ленин кёчёсъ, 353. 

2. ЖЧК "Байтерек" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 8-июнунда берилген 296-къбёлък. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Карабалта шаары, Жайыл баатыр кёчёсъ, № 78. 

3. ЖЧК "Элдоскредит" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 11-июнунда берилген 297-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жамгырчинов кёчёсъ, 213. 

4. Жеке ишкер Акпанова Камиля Эстекбаевнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 8-июнунда берилген 4409-лицензия. Алмашуу бюросу 2534 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Центральная кёчёсъ, 96. 

5. Жеке ишкер Нестеров Сергей Алексеевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 8-июнунда берилген 4410-лицензия. Алмашуу бюросу 2535 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев-Кулиев кёчёлёръ, "У Сергея" алмашуу бюросу. Кошумча алмашуу бюросу 2536 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, "Беш-Сары" базары. 

6. Жеке ишкер Алдашева Асель Тургунбековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 8-июнунда берилген 4411-лицензия. Алмашуу бюросу 2537 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 144. 

7. Жеке ишкер Сарбашев Эркенбай Мамановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 8-июнунда берилген 4412-лицензия. Алмашуу бюросу 2538 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев кёчёсъ, 132-2. 

8. Жеке ишкер Джолдошбаев Галиакпар Эрбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 8-июнунда берилген 4413-лицензия. Алмашуу бюросу 2539 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка кёчёсъ, 290. 

9. Жеке ишкер Кенжетаев Анарбай Токтобаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 10-июнунда берилген 4414-лицензия. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов кёчёсъ, номерсиз, "Кёктём" соода комплекси

10. Жеке ишкер Ахмедов Равшанбекке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 10-июнунда берилген 4415-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары, №5-ларек. 

11. Жеке ишкер Ганижанов Казимжанга нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 10-июнунда берилген 4416-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары, борбордук кире бериши, №1-алмашуу бюросу

12. Жеке ишкер Сидиков Олимжон Эминжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 10-июнунда берилген 4417-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары, №2-ларек

13. Жеке ишкер Моминов Октамжон Маматгазиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 10-июнунда берилген 4418-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, Калинин кёчёсъ, 18 (мобилдъъ телефон сатуучу дъкён). 

14. Жеке ишкер Пратов Хайрулло Эминжоновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 10-июнунда берилген 4419-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары, №4-ларек.  

15. Жеке ишкер Ахунжанов Махамадвали Хабибуллаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 10-июнунда берилген 4420-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары, "Нооруз" кафеси, №1-алмашуу бюросу

16. Жеке ишкер Джорабаев Равшанжон Ибрагимжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 10-июнунда берилген 4421-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары, "Нооруз" кафеси, №2-алмашуу бюросу.  

17. Жеке ишкер Хажикурбанов Мадаминжон Сурожидинович нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 10-июнунда берилген 4422-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат шаары, шаар базары, №6-ларек.  

18. Жеке ишкер Садыров Арген Джапаровичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 10-июнунда берилген 4423-лицензия. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул кёчёсъ, номерсиз (Горький кёчёсъ менен кесилишинде).  

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 7-июнунан 11-июнуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 040 300 056,7 

25 223 

982 819 358,7 

23 116 

6 057 480 698,0 

2 107 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,0 

91,6 

86,0 

8,4 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,3 

1,6 

1,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

17,0 

11,5 

13,5 

12,3 

17,6 

2,7 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,6 

21,2 

13,5 

22,9 

18,3 

2,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,04 

2,1 

0,3 

2,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,3 

12,9 

9,6 

14,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

7 123 904 788,2 

22 639 

982 722 970,0 

20 602 

6 141 181 818,2 

2 037 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-83 604 731,5 

2 584 

96 388,7 

2 514 

-83 701 120,2 

70 

-1,2 

11,4 

0,01 

12,2 

-1,4 

3,4 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 4-июнуна карата 

2010-жылдын 11-июнуна карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

95 269 

95 527 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

"Тёлём мастери" тёлём терминалдары 

 

500 

449 

51 

 

29 

 

500 

467 

33 

 

29 

Банкоматтардын саны 

135 

135 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын бардыгы туташтырылган, алардын ичинен 18 коммерциялык банк тике катышуучу болуп саналышат