Кайта келүү
 Конъюнктура: 24 - 28 май


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 26-майында ёткёрългён отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

­ 2010-жылдын 1 чейреги ъчън акча-кредит саясаты жёнъндё отчет жана келечекке каралган акча-кредит программасы тууралуу (№36/1); 

­ Кыргыз Республикасындагы коммерциялык банктар системасын ёнъктъръъ тенденциялары жёнъндё (№36/2); 

­ Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№36/3), бул токтомго ылайык МФКлардын ишин жёнгё салуунун убактылуу эрежелерине жана "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктарда жана башка финансы-кредит мекемелеринде кредиттик тобокелдикти башкаруу боюнча минималдуу талаптар жёнъндё" жобого ёзгёртъълёр бекитилген, бул ёзгёртъълёр кредиттёё кёлёмдёрън кеьиртъъ жана микрофинансы уюмдарын ёнъктъръъ максаттарында регулятивдик талаптарды либералдаштырууга багытталган

­ Активдерди класстарга бёлъштъръъ жана РППУга тиешелъъ чегеръълёр жёнъндё жобого ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (№36/4); 

­ тёлём системасынын утурумдук абалы тууралуу отчет (№36/5); 

­ банктык чекене кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштоо боюнча агенттик макулдашууларга келишъъдё коммерциялык банктардын ишине карата коюлуучу негизги талаптар жёнъндё (№36/7); 

­ тике своп операцияларын ёткёръъ жёнъндё (№36/11); 

­ Улуттук банктын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№36/15), бул токтомго ылайык "Кыргыз Республикасындагы кредиттик союздардын ишин жёнгё салуу эрежелерине" ёзгёртъълёр жана толуктоолор киргизилген. Кредиттик союздарды ёнъктъръъ максаттарында жана алардын кызыкчылыктарын кёздёгён Ассоциациялар тарабынан бир катар кайрылуулар болгондугуна байланыштуу, кредиттик союздар ъчън регулятивдик талаптар ёзгёртългён. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. КФ "Сарай Кредит" МКАсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 27-майында берилген №192-къбёлък. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу р-ну, Сарай айыл округу, Киров айылы, А.Абдуллаев кёчёсъ, 2. 

2. КФ "Каветина" МКАсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 24-майында берилген №191-къбёлък. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Ала-Бука району, Ала-Бука айылы, Мамырбеков кёчёсъ, 40 а. 

3. ЖЧК "НУР-АЙ кредит" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 26-майында берилген №291-къбёлък. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чъй району, Чъй айылы, Луговая кёчёсъ, 28. 

4. ЖЧК "ИНСАН финанс" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 24-майында берилген №290-къбёлък. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Жалал-Абад шаары, Пушкин кёчёсъ, 86/4. 

5. Жеке ишкер Сарсенбаев Алтынбек Албыспаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-майында берилген 4399-лицензия. Алмашуу бюросу 2529 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чалдовар айылы, Ленин кёчёсъ, 524. 

6. Жеке ишкер Заитов Акрамжан Тургановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-майында берилген 4398-лицензия. Алмашуу бюросу 2528 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 4 "б", "Мадина" соода ъйъ

7. Жеке ишкер Дамиров Камран Аляскер-оглыга нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-майында берилген 4397-лицензия. Алмашуу бюросу 2527 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов кёчёсъ, 150. 

8. Жеке ишкер Печурин Сергей Николаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-майында берилген 4396-лицензия. Алмашуу бюросу 2526 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев кёчёсъ, 18-ъй, "Береке" базары

9. Жеке ишкер Нестерова Вера Александровнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-майында берилген 4395-лицензия. Алмашуу бюросу 2525 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бёкёнбаев кёчёсъ, 104 "а". 

10. Жеке ишкер Хихизов Маджит Керимовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-майында берилген 4394-лицензия. Алмашуу бюросу 2524 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 138. 

11. Жеке ишкер Токтоназаров Нуралы Токеновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-майында берилген 4393-лицензия. Алмашуу бюросу 2523 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин кёчёсъ, 2-10/11. 

12. Жеке ишкер Юсупов Рустам Хабибовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 27-майында берилген 4392-лицензия. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Ленин кёчёсъ, 145. 

13. Жеке ишкер Минбаев Самат Асанбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 27-майында берилген 4391-лицензия. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул кёчёсъ, номерсиз (Байсал дъкёнъ). 

14. Жеке ишкер Гаипов Анварбек Тургуновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 25-майында берилген 4390-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Асаналиев кёчёсъ, "Айбек Базары" ЖЧКсы

15. "Имидж-Плюс" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 24-майында берилген 4389-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Баялинов кёчёсъ, 1. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 24-майынан 29-майына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 986,4 

24 896 

1 144,2 

22 686 

6 842,2 

2 210 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,3 

91,1 

85,7 

8,9 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,3 

1,3 

1,4 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

21,5 

19,5 

22,9 

21,0 

21,3 

4,1 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,1 

22,8 

13,7 

24,7 

17,7 

2,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,05 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,00002 

0,004 

0,0001 

0,004 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 054,9 

30 738 

953,0 

28 523 

7 101,9 

2 215 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-68,5 

-5 842 

191,2 

-5 837 

-259,8 

-5 

-0,9 

-19,0 

20,1 

-20,5 

-3,7 

-0,2 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 21-майына карата 

2010-жылдын 28-майына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

94 567 

94 894 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

"Тёлём мастери" тёлём терминалдары 

 

501 

 

476 

25 

 

 

499 

 

474 

25 

 

35 

Банкоматтардын саны 

133 

134 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын бардыгы туташтырылган, алардын ичинен 18 коммерциялык банк тике катышуучу болуп саналышат