Кайта келүү
 Конъюнктура: 17 - 21 май


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-майында ёткёрългён отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

­ Улуттук банк Башкармалыгынын 2010-жылдын 19-мартындагы №8/2 "Милдеттъъ камдар жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу" токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё (№34/1); 

­ милдеттъъ камдардын ёлчёмъ жёнъндё (№34/2); 

­ "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКСынын Банктарды рефинансылоо саясатына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№34/4). 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2009-жыл ъчън коммерциялык банктар менен финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын басылып чыккандыгын маалымдайт: 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 7-апрелиндеги 10 (312) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-апрелиндеги 11 (313) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-апрелиндеги 11 (313) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Эркинтоо 

2010-жылдын 19-мартындагы 21 (1941) санында 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын 24-мартындагы 10 (471) санында  

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-апрелиндеги 11 (313) санында 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-апрелиндеги 11 (313) санында 

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Тышкы аудиторлордун жана Шариат кенешинин корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын  

21-апрелиндеги  

11 (313) санында  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын 22-апрелиндеги 13 (474) санында  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 7-апрелиндеги 10 (312) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 28-апрелиндеги 12 (314) санында 

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 7-апрелиндеги 10 (312) санында  

13 

 «АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 28апрелиндеги 12 (314) санында  

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Кыргыз Туусу 

2010-жылдын 2-апрелиндеги 22 (23410) санында 

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусуй 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 28-апрелиндеги 12 (314) санында  

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-апрелиндеги 11 (313) санында  

17 

 ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы»  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын 22-апрелиндеги 13 (475) 

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Эркин Тоо 

2010-жылдын 24-февралындагы 6 (308) санында  

 

2010-жылдын 19-февралындагы 12 (1932) санында  

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 7-апрелиндеги 10 (312) санында  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4 жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Эркин Тоо 

2010-жылдын 26 -мартындагы 22 (1942) санында  

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-апрелиндеги 11 (313) санында 

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН жана Тышкы аудиторлордун корутундусу 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 24-мартындагы 9 (314) санында 

 

1 Ф1 Бухгалтердик баланс боюнча финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет; Ф3 Акча каражаттарынын жылышы жёнъндё отчетФ4 Капиталдын тъзъмъндёгъ ёзгёръълёр жёнъндё отчет; ЭН Экономикалык ченемдер. Ф1 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча бухгалтердик баланстагы финансылык абал жёнъндё отчет; Ф2 Каржылоонун ислам принциптери боюнча жъзёгё ашырылуучу операциялардын жыйынтыктары боюнча алынган пайда жана кетирилген чыгымдар жёнъндё отчет,  

2003-жылдын 9-июлундагы Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын токтомуна ылайык Ф1, Ф2 чейректик отчетту басып чыгарууда милдеттъъ, Ф3, Ф4 банктын ёз каалоосуна ылайык жарыяланат

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2010-жылдын I чейреги ъчън коммерциялык банктар менен финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын басылып чыккандыгын маалымдайт: 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Эркинтоо 

 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 20-апрелиндеги 29 (1949) санында  

 

2010-жылдын 21-апрелиндеги 11 (313) санында 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-апрелиндеги 11 (313) санында 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-апрелиндеги 11 (313) санында 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркинтоо 

2010-жылдын 20-апрелиндеги 29 (1949) санында  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын 22-апрелиндеги 14 (475) санында  

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 28-апрелиндеги 12 (314) санында 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 28-апрелиндеги 12 (314) санында  

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 28-апрелиндеги 12 (314) санында  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын 22-апрелиндеги 142 (475) санында  

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-апрелиндеги 11 (313) санында  

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 28-апрелиндеги 12 (314) санында  

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-апрелиндеги 11 (313) санында  

13 

 «АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 28-апрелиндеги 12 (314) санында 

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Кыргыз Туусу 

2010-жылдын 28-апрелиндеги 27 (23415) санында 

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 28-апрелиндеги 12 (314) санында 

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 28-апрелиндеги 12 (314) санында  

17 

 ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы»  

Ф1, Ф2, ЭН 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын 22-апрелиндеги 14 (475) 

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Эркин Тоо 

2010-жылдын 28-апрелиндеги 12 (314) санында  

 

2010-жылдын 27-апрелиндеги 32 (1952) санында  

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-апрелиндеги 11 (313) санында  

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Эркин Тоо 

2010-жылдын 16 -апрелиндеги 28 (1948) санында  

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 21-апрелиндеги 11 (313) санында  

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 28-апрелиндеги 12 (314) санында  

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. Жеке ишкер Атыканова Гълнара Алымсеитовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 21-майында берилген 4388-лицензия. Алмашуу бюросу 2522 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин кёчёсъ, 4-ъй, 3-кв. 

2. Жеке ишкер Канатбеков Омурбек Канатбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 20-майында берилген 4387-лицензия. Алмашуу бюросу 2521 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 135. 

3. Жеке ишкер Джолдошбаев Талант Галиакпаровичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 20-майында берилген 4386-лицензия. Алмашуу бюросу 2520 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка кёчёсъ, 276. 

4. Жеке ишкер Кошонов Марат Анаркуловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 19-майында берилген 4385-лицензия. Алмашуу бюросу 2519 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев кёчёсъ, 100. 

5. "Компания "Кама-Кыргызстан" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 19-майында берилген 4384-лицензия. Алмашуу бюросу 2518 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул кёчёсъ, 84-ъй, 1-кв. 

6. Жеке ишкер Даметов Алмаз Уметовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 19-майында берилген 4383-лицензия. Алмашуу бюросу 2517 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин кёчёсъ, номерсиз (борбордук базардын кире беришинде). 

7. КЖК "Провид" ломбардына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 17-майында берилген 4382-лицензия. Алмашуу бюросу 2516 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Туьгуч кичирацону, 36-ъй

8. Жеке ишкер Султанов Алтынбек Аскарбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 17-майында берилген 4381-лицензия. Алмашуу бюросу 2515 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, Чымкент автоунаа токтоочу жайы, №84 "Ёзгён". 

9. Жеке ишкер Жоробаев Жавлонбекке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 17-майында берилген 4380-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары (багыты: алмашуу бюролорунун жалпы катарынын кире бериш-чыгышында биринчи болуп жайгашкан). 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары

къбёлъктёръ жокко чыгарылган: 

 

1. 2010-жылдын 17-майынан тартып "Финанс Центрум" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2009-жылдын 21-августунда берилген №4135-лицензия Улуттук банктын 2010-жылдын 17-майындагы №17-0 буйрутмасынын негизинде Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузгандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шары, Токтогул кёчёсъ, 230. 

2. 2010-жылдын 18-майынан тартып ЖЧК "Бекболот" МККсына 2006-жылдын 12-октябрында берилген №58-къбёлък 2010-жылдын 17-майындагы уюштуруучунун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ №5-чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары,Масалиев кёчёсъ, 95-2. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 17-майынан 21-майына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 432,0 

24 978 

1 126,3 

22 733 

6 305,7 

2 245 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,2 

91,0 

84,8 

9,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,4 

0,7 

1,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

17,6 

14,6 

23,3 

15,7 

16,6 

3,0 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,2 

23,1 

17,7 

25,2 

16,0 

2,3 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,002 

0,1 

0,02 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,0004 

0,03 

0,002 

0,03 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 054,9 

30 738 

953,0 

28 523 

7 101,9 

2 215 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-622,8 

-5 760 

173,4 

-5 790 

-796,2 

30 

-7,7 

-18,7 

18,2 

-20,3 

-11,2 

1,4 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 14-майына карата 

2010-жылдын 21-майына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

93 768 

94 567 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

511 

 

486 

25 

 

501 

 

476 

25 

Банкоматтардын саны 

133 

134 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын бардыгы туташтырылган, алардын ичинен 18 коммерциялык банк тике катышуучу болуп саналышат