Кайта келүү
 Конъюнктура: 11 - 17 май


ь ЖАК "AUB-Агро" МККсына тиешелъъ суроолордун келип жаткандыгына байланыштуу Улуттук тёмёнкълёрдъ билдирет: бул МКК ёз ишин Улуттук банктын 2010-жылдын 10-февралындагы каттоо тууралуу №271-къбёлъктън негизинде жъргъзёт. Уюштуруучулары: ЖАК "AUB-Агро" МККсынын уставдык капиталын паритеттик башталыштарда 100 млн. сом ёлчёмъндё тъптёгён "АзияУниверсалбанк" ААКы жана "Кыргыз Республикасынын ёнъгъъ фонду" ЖАКсы. 

Ошентип, аталган МКК айылдык товар ёндъръъчълёрдъ мамлекеттик каражаттардын жана банктык инвестициялар менен кередиттердин эсебинен кредиттейт. ЖАК "AUB-Агро" МККсынын ишинин негизги търъ болуп айыл чарбачылыгын эки жыл мёёнтёкё чейин кредиттёё эсептелет. 

 

 

ь Улуттук банк кредиттик союздарга, Кыргызстандын кредиттик союздарынын жана кооперативдеринин улуттук союзуна жана Кыргызстандын кредиттик союздарынын жана кооперативдеринин ассоциациясына, ёзънън расмий сайтынын Ченемдик актылар//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё" долбоору коомчулуктун талкуусуна жайгаштырылгандыгын маалымдайт. Банктык эмес мекемелерге кёзёмёлдък кылуу башкармалыгы бул долбоор боюнча сын пикирлерди жана сунуштарды nasanalieva@nbkr.kg электрондук дарегине 2010-жылдын 21-майына чейинки мёёнёттё жёнётъънъ ётънёт

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. ЖЧК "Жаннат-кредит" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 11-майында берилген 289-къбёлък. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Балыкчы шаары, Токтосунов атындагы кёчё, 68. 

2. Жеке ишкер Матисаев Акылбек Курбаналиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 12-майында берилген 4379-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен району, Смаркандек айылы, борбордук базар. 

3. Жеке ишкер Кузибаев Сайдахмат Батировичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 12-майында берилген 4378-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай шаар тибиндеги кыштагы, борбордук базар. 

4. Жеке ишкер Шамшиев Шерали Аманкуловичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 12-майында берилген 4377-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, "Айбек-Базары" ЖЧКсы, борбордук кире бериш дарбазасы. 

5. Жеке ишкер Козубаев Кенеш Боронбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 12-майында берилген 4376-лицензия. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Асаналиев атындагы кёчё, "Айбек Базары" ЖЧКсы. 

6. Жеке ишкер Алиева Айгъл Нажимидиновнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 11-майында берилген 4375-лицензия. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Балыкчы шаары, Фрунзе кёчёсъ, 136-ъй. 

 

2010-жылдын 7-майынан тартып "Кыргыз Республикасынын ёнъгъъ фонду" ЖАКына 2009-жылдын 2-февралында берилген №4-лицензия 2010-жылдын 7-майындагы Улуттук банктын №29/1 токтомунун жана Кыргыз Республикасынын Убактылуу ёкмётънън 2010-жылдын 30-апрелиндеги №31-Декретинин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Раззаков атындагы кёчё, 8/1. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 11-майынан 14-майына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

6 595,1 

24 332 

967,4 

22 372 

5 627,7 

1 960 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,7 

91,9 

85,3 

8,1 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

1,2 

1,3 

1,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

12,8 

10,0 

11,0 

10,7 

13,1 

2,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

14,5 

18,7 

15,8 

20,0 

14,2 

2,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,05 

0,3 

0,3 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,04 

0,1 

0,3 

0,2 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 054,9 

30 738 

953,0 

28 523 

7 101,9 

2 215 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-1 459,8 

-6 406 

14,5 

-6 151 

-1 474,2 

-255 

-18,1 

-20,8 

1,5 

-21,6 

-20,8 

-11,5 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 11-майына карата 

2010-жылдын 14-майына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

93 465 

93 768 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

511 

 

418 

93 

511 

 

486 

25 

Банкоматтардын саны 

136 

133 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 18и туташтырылган.