Кайта келүү
 Конъюнктура: 03 - 07 май


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2010-жылдын 3-майында Акча-кредиттик жёнгё салуу комитетинин чечими менен "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын кредиттёё максатындагы базалык чени 2010-жылдын май айына карата 7,0 пайыз деьгээлине чейин тёмёндётългёнъ тууралуу билдирет. 

 

 

ь Улуттук банк коммерциялык банктарга, ёзънън расмий сайтынын Ченемдик актылар//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё "Компенсациялык тёлёмдёрдъ жъзёгё ашыруучу банк агентти тандоого карата коюлуучу талаптар" документинин долбоору коомчулуктун талкуусу ъчън жайгаштырылгандыгын маалымдайт. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоор боюнча сын пикирлерди жана сунуштарды uboobekova@nbkr.kg электрондук дарегине 2010-жылдын 31-майына чейинки мёёнёттё жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. ЖЧК "Капиталъ" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 7-майында берилген 288-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 136. 

2. "Саясат" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-майында берилген 4374-лицензия. Алмашуу бюросу 2514 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 165. 

3. "Аида Компани" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-майында берилген 4373-лицензия. Алмашуу бюросу 2513 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Горький атындагы кёчё, 1 "г", 2-кабат

4. Жеке ишкер Бухта Юлия Александровнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-майында берилген 4372-лицензия. Алмашуу бюролору 2511, 2512 номерлеринде катталган. Юридикалык даректери: тиешелъълъгънё жараша, Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё, 1-23-ъй жана Бишкек шаары, Некрасов атындагы кёчё, 92. 

5. Жеке ишкер Ташыбекова Салима Кочконовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-майында берилген 4371-лицензия. Алмашуу бюросу 2510 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 146. 

 

2010-жылдын 6-майынан тартып "Симан" кредиттик союзуна 2002-жылдын 25-мартында берилген №359-лицензия кредиттик союздун катышуучуларынын 2010-жылдын 25-апрелиндеги №1 ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ жалпы жыйынынын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Сузак району, Комсомол айылы, Барпы айыл ёкмётъ. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 3-майынан 7-майына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

6 871,9 

19 981 

852,0 

18 104 

6 019,9 

1 877 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,4 

90,6 

87,6 

9,4 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,4 

1,4 

2,9 

1,5 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

15,6 

12,7 

13,5 

13,8 

15,9 

2,0 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

10,8 

15,1 

11,4 

16,5 

10,7 

2,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,1 

0,2 

0,7 

0,2 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

8 054,9 

30 738 

953,0 

28 523 

7 101,9 

2 215 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-1 183,0 

-10 757 

-101,0 

-10 419 

-1 082,0 

-338 

-14,7 

-35,0 

-10,6 

-36,5 

-15,2 

-15,3 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 30-апрелине карата 

2010-жылдын 11-майына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

92 937 

93 465 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

510 

 

417 

93 

 

511 

 

418 

93 

Терминалдар саны 

Тёлём мастери 

 

 

24 

Банкоматтардын саны 

136 

136 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 18и туташтырылган.