Кайта келүү
 Конъюнктура: 26 - 30 апрель


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2010-жылдын 28-апрелинин саат 8.30 тартып "Банк-Бакай" ААКын башкаруу боюнча Убактылуу жетекчилик режимин токтотуу чечими кабыл алынган. 

Ушул учурдан тартып "Банк-Бакай" ААКына жеке адамдар жана юридикалык жактар менен инсайдерлер, аффилирленген жактар, ошондой эле укук коргоо органдарынын жана прокуратура органдарынын тиешелъъ чечимдери чыгарылган адамдар менен жъргъзълъъчъ операциялардан тышкаркы банктык операцияларды жъргъзъъгё уруксат берилет. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2010-жылдын 26-апрелинен тартып жаьы нумизматикалык продукт акрил блоктору сатыла баштагандыгы тууралуу маалымдайт. 1, 5 жана 10 сомдук банкноттор акрил блокторго салынган жана 1 даанасына 1000 сом баасында сатылууда. 

Сатып алуу маселелери боюнча Улуттук банктын кассасына жана анын областтык башкармалыктарына 66-91-41, 66-91-48 телефондору боюнча кайрылсаьыздар болот. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, сайттын "Басылмалар"/"Жылдык отчет" бёлъгъндё "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жыл ъчън жылдык отчету" жайгаштырылгандыгы тууралуу маалымдайт. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылы чыгарылган коллекциялык монеталары Чыьгыз Айтматовдун чыгармаларына арналган монеталар: "Жамийла", "Биринчи мугалим", "Саманчынын жолу", "Гълсарат", "Ак кеме", "Чыьгыз Айтматов", "ЕврАзЭС ёлкёлёрънън жаныбарлар дъйнёсъ" сериясындагы "Бъркът" монетасы жана "ЕврАзЭС ёлкёлёрънън элдеринин легендалары жана жомоктору" сериясындагы "Бугу эне" монетасы алгачкы жолу "Монета жылдыздары 2010" эл аралык конкурсуна катышууда. Конкурстун жыйынтыктары 2010-жылдын 10-июнунда Санкт-Петербург шаарында ётё турган, Россия Федерациясынын аймагында эки жылда бир жолу ёткёрълъъчъ Европалык "Coins 2010" эстелик монеталары боюнча экинчи конференциясында чыгарылат. Конкурска улуттук (борбордук) банктар атарынан 2009-жылда чыгарылган мыкты делген монеталар катышышат. Биздин монеталардын сърёттёлъшъ жана тъшъндърмёлёръ "Монета жылдыздары 2010" эл аралык конкурсунун сайтында http://www.coinconference.com/cgi-bin/coins2010_rus.cgi дареги боюнча жайгаштырылган. 

Сиздерди конкурска жигердъъ катышууга жана жактырган коллекциялык монетаьызга добуш беръъгё чакырабыз. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. Жеке ишкер Жоломан уулу Мирбекке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 29-апрелинде берилген 4370-лицензия. Алмашуу бюросу 2509 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, борбордук ётмё жол, №1061 "а" контейнери. 

2. Жеке ишкер Абдурахманов Ахлиддин Кадиржановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 29-апрелинде берилген 4369-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Сузак р/ну, Сузак айылы (райондук оорукана). 

3. Жеке ишкер Ахмедов Музаффар Махаматжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 29-апрелинде берилген 4368-лицензия. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Сузак р/ну, Сузак айылы, Дакан-Палван атындагы кёчё (райондук оорукана)

4. Жеке ишкер Салымбеков Абдыжапар Курмановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 29-апрелинде берилген 4367-лицензия. Алмашуу бюросу 2508 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев/Бейшеналиева кёчёлёръ, 252 ("Ала-Арча" дъкёнъ). 

5. Жеке ишкер Чокоев Улукбек Акбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-апрелинде берилген 4366-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары

6. "РУБЭН-МЖ" ЖЧКсына нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 28-апрелинде берилген 4365-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Кара-Суу кёчёсъ, 1 (багыты: Ош шаарынын борбордук базары). 

7. Жеке ишкер Мамбеталиев Эркимбай Базарбаевичке Курмановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 26-апрелинде берилген 4364-лицензия. Алмашуу бюросу 2507 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, Чымкент автоунаа токтоочу жайы, 71. 

 

2010-жылдын 28-апрелинен тартып ЖЧК "Жаныш-Байыш" МККсына 2008-жылдын 14-августунда берилген №151-къбёлък 2010-жылдын 16-апрелиндеги ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ уюштуруучунун чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Э.Алиев атындагы кёчё, 104-1. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 26-апрелинен 30-апрелине чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

9 612,9 

25 260 

1 219,6 

22 728 

8 393,3 

2 532 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,7 

90,0 

87,3 

10,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

1,1 

0,9 

1,2 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

19,9 

18,9 

20,5 

20,5 

19,8 

3,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

23,8 

15,8 

12,3 

17,3 

25,5 

3,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,2 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

9 814,5 

63 504 

1 199,8 

60 969 

8 614,6 

2 535 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-201,5 

-38 244 

19,8 

-38 241 

-221,3 

-3 

-2,1 

-60,2 

1,7 

-62,7 

-2,6 

-0,1 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ* 

 

Абалы  

2010-жылдын 23-апрелине карата 

2010-жылдын 30-апрелине карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

90 888 

92 937 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

 

515 

 

422 

93 

 

 

510 

 

417 

93 

Банкоматтардын саны 

158 

136 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 18и туташтырылган.