Кайта келүү

ь Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 31-мартында ёткёрългён отурумунда тёмёнкъ маселелер каарлган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

Кыргыз Республикасындагы туруксуз абалга байланыштуу, ошондой эле аманатчылардын жана башка банк кредиторлорунун капиталынын жылып жъръшън жана активдеринин сактыгын кёзёмёлгё алуу максатында, системалык маанилъълъктъ жана ёз ара байланыштуулукту, талап-тоноо фактыларын жана ушул багыттагы коркунучтарды эске алуу менен, Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамынын 32-статьясынын жана Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё" мыйзамынын 45-статьясынын негизинде Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. 2010-жылдын 8-апрелинин саат 08.00ънён тартып тёмёнкъ банктарда алты айга созула турган Банктарды башкаруу боюнча убактылуу жетекчилик киргизилсин: 

·“АзияУниверсалБанк” ААКы.  

·ИБ “Ысык-Кёл ААКы

·“КыргызКредитБанк” ААКы

·“Манас Банк” ЖАКы

·ИАКБ "Акыл" ААКы

2. 2010-жылдын 8-апрелинин саат 08.00ънён тартып жогоруда кёрсётългён банктардын Директорлор кеьеши жана Башкармалыктары ёз милдеттерин токтотушсун. 

3. Жогоруда аталган банктарда Убактылуу жетекчилик киргизилген мезгилден тартып алар Директорлор кеьеши жана Башкармалыктардын милдеттерин аткаруу укуктарына ээ болушары белгиленсин. 

4. Жогоруда аты аталган банктардын корреспонденттик эсептери боюнча чет ёлкё валютасындагы операциялары жана инсайдерлер жана аффилирленген жактар жана компаниялар менен бардык операциялары ёзгёчё кёрсётмё болгонго чейин токтотулсун. 

5. Республиканын бюджетине жана Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна каражаттарды которуудан тышкаркы бардык тёлёмдёр жогоруда кёрсётългён банктарда тёлёмдёрдън гросстук системасы аркылуу ёткёрълсън. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2010-жылдын 10-апрелине карата абал боюнча Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън Улуттук банкындагы эсептеринде жалпы суммасы 3,5 млрд. сом, анын ичинде 2,1 млрд. сом, 27 млн. доллар жана 2 млн. евро акча каражаттары бар экендиги тууралуу маалымдайт. Андан тышкары, Улуттук банкта ачылган Ёнъгъъ Фондунун эсептеринде 8,5 млрд. сом ёлчёмъндёгъ акча каражаттары, анын ичинде 1 млрд. сом жана 168 млн. АКШ доллары бар. 7-апрелден 10-апрелге чейинки мёёнёт ичинде бул эсептер боюнча акча чегеръъ гана операциялары жъзёгё ашырылган, акча чыгарып алуулар болгон эмес. Ошентип, Улуттук банк Ёкмёттън жана Ёнъгъъ Фондунун ёзъндё жайгаштырылган эсептериндеги акча каражаттарынын толук сакталып турушун камсыз кылат

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эл аралык камдары толук сакталуу бойдон жана кадимки режимде, Улуттук банктын ченемдик документтерине ылайык башкарылууда. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, банкты башкаруу боюнча Убактылуу режим киргизилген банктардын утурумдук финансылык абалы жёнъндё маалымдайт. Улуттук банктын кызматкерлери тарабынан банктардын активдерин эсептёё жана утурумдук финансылык абалына баа беръъ иштери жъргъзългён жана бул банктардагы каражаттарын сакталып турушун камсыз кылуу боюнча иштер жъзёгё ашырылууда. Убактылуу жетекчилик тарабынан банктардын отчетторунун негизинде алдын ала алынган маалыматтар боюнча, бул банктардын финансылык абалы 10-апрель кънънън акырына карата тёмёнкъдёй

· “АзияУниверсалБанк ЖАКы.  

Банктын активдери 13,6 млрд. сом; анын ичинде жогорку ликвиддъъ каражаттар 4 млрд. сом

Банктын милдеттери 10,6 млрд. сом. 

Банктын капиталы 2,9 млрд. сом. 

Жеке адамдардын депозиттери 1,9 млрд. сом. 

 

· ИБЫсык-Кёл” ЖАКы.  

Банктын активдери 1,2 млрд. сом; анын ичинде жогорку ликвиддъъ каражаттар 201 млн. сом

Банктын милдеттери 836 млн. сом. 

Банктын капиталы 345 млн. сом. 

Жеке адамдардын депозиттери 216 млн. сом. 

 

· “КыргызКредитБанк ЖАКы.  

Банктын активдери 1,3 млрд. сом; анын ичинде жогорку ликвиддъъ каражаттар 647,3 млн. сом

Банктын милдеттери 842,6 млн. сом. 

Банктын капиталы 431,8 сом. 

Жеке адамдардын депозиттери 213,7 млн.сом. 

 

· “Манас Банк ЖАКы. 

Банктын активдери 2,7 млрд. сом; анын ичинде жогорку ликвиддъъ каражаттар 498 млн. сом

Банктын милдеттери 2,3 млрд. сом. 

Банктын капиталы 408,4 млн. сом. 

Жеке адамдардын депозиттери 171 млн. сом. 

 

· ИАКБ "Акыл" ЖАКы. 

Банктын активдери 136 млн. сом; анын ичинде жогорку ликвиддъъ каражаттар 12 млн. сом

Банктын милдеттери 33 млн. сом. 

Банктын капиталы 105 млн. сом. 

Жеке адамдардын депозиттери 12 млн. сом. 

 

· “Дос-КредобанкЖАКы 

Банктын активдери 741 млн. сом; анын ичинде жогорку ликвиддъъ каражаттар 150 млн. сом

Банктын милдеттери 461 млн. сом. 

Банктын капиталы 273 млн. сом. 

Жеке адамдардын депозиттери 126 млн. сом

 

Улуттук банк жогоруда аталган Кыргыз Республикасынын банктарынын бардык аманатчыларын жана кардарларын тынчсызданбоого чакырат. Банк тутуму туруктуу. Ликвиддъълък жетиштъъ. Улуттук банк аманатчылардын каражаттарын коргоо ъчън тиешелъъ чараларды кёръп келген жана мындан ары дагы кёрё берет. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

1. ЖЧК "Ирбит" МККсына жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 6-апрелинде берилген 286-къбёлък. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тыныстанов атындагы кёчё, 30-7. 

2. "Саркуловка Кредиттик союзу" финансы кооперативи катышуучуларынын сактык пайын сатып алуусу менен ёз катышуучуларынан акча каражаттарын тартуу, кредиттик союздун катышуучуларына мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана акы тёлёё шарттарында кредиттерди беръъ операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 9-апрелинде берилген №550-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Ак-Башат айылы, Кучкач-Ата кёчёсъ, № 107

3. "Кредитный союз Жети айыл" финансы кооперативи катышуучуларынын сактык пайын сатып алуусу менен ёз катышуучуларынан акча каражаттарын тартуу, кредиттик союздун катышуучуларына мёёнёттъълък, кайтарымдуулук жана акы тёлёё шарттарында кредиттерди беръъ операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 9-апрелинде берилген 551-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Суусамыр айылы, Тынчтык кёчёсъ, № 18. 

4. Жеке ишкер Нурматов Шарип Олияровичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 9-апрелинде берилген 4330-лицензия. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Ленин атындагы кёчё, номерсиз. Туратали базары, 0-катар, 7-пункт. 

5. Жеке ишкер Сентемов Дмитрий Алексеевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 9-апрелинде берилген 4329-лицензия. Алмашуу бюросу 2482 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, борбордук ётмё жол, 1-киоск. 

6. Жеке ишкер Жапаркул уулу Канатка нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 7-апрелинде берилген 4328-лицензия. Алмашуу бюросу 2481 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас атындагы кёчё, 38-ъй, 28-кв. 

7. Жеке ишкер Исламов Равшанбек Балтабаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 7-апрелинде берилген 4327-лицензия. Алмашуу бюросу 2480 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" соода-кёьъл ачуу борбору, Тъндък автоунаа токтоочу жайы, № 46-пав. 

8. Жеке ишкер Бездорнов Олег Ивановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 6-апрелинде берилген 4326-лицензия. Алмашуу бюросу 2479 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 148/2. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары

къбёлъктёръ жокко чыгарылган: 

 

1. 2010-жылдын 9-апрелинен тартып "Мединат" кредиттик союзуна 2001-жылдын 28-сентябрында берилген №305-лицензия кредиттик союздун катышуучуларынын 2010-жылдын 12-мартындагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ (2010-жылдын 7-апрелинде берилген арыз) жалпы жыйынынын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Ак-Булак айылы, Эл достугу кёчёсъ. 

2. 2010-жылдын 9-апрелинен тартып КФ "Цирина-Капитал" МКАсына 2005-жылдын 26-июлунда берилген №97-къбёлък уюштуруучулардын 2010-жылдын 12-февралындагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Талас областы, Кара-Буура району, Кызыл-Адыр айылы, К. Маркс кёчёсъ, 39-ъй, 12-кв. 

3. 2010-жылдын 6-апрелинен тартып КФ "Ак-Марал-Юг" МКАсына 2003-жылдын 15-январында берилген №1-къбёлък мезгил-мезгили менен берилъъчъ отчету дайыма бербей келгендиги, ошондой эле буйруктарды белгиленген мёёнётъндё аткарбагандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Ленин атындагы кёчё, 306-ъй. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 5-апрелинен 11-апрелине чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 168,2 

40 685 

745,1 

39 467 

6 423,1 

1 218 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

10,4 

97,0 

89,6 

3,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,7 

2,4 

0,7 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

14,5 

6,9 

15,0 

7,1 

14,4 

1,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

8,7 

60,6 

19,3 

62,4 

7,5 

2,3 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,1 

1,5 

1,3 

1,6 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,5 

5,3 

5,0 

5,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

9 814,5 

63 504 

1 199,8 

60 969 

8 614,6 

2 535 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-2 646,2 

-22 819 

-454,7 

-21 502 

-2 191,5 

-1 317 

-27,0 

-35,9 

-37,9 

-35,3 

-25,4 

-52,0 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2010-жылдын 2-апрелине карата 

2010-жылдын 9-апрелине карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

90 531 

90 888 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

512 

 

419 

93 

 

515 

 

422 

93 

Терминалдар саны: 

Тёлём мастери 

 

57 

 

64 

Банкоматтардын саны 

158 

158 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 18и туташтырылган