Кайта келүү
 Конъюнктура: 15 - 19 март


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-мартындагы 6/10 токтому менен 2010-жылдын 24-мартында саат 8-00дон тартып, «Ак Банк» ААКсына карата консервация режими кайрадан киргизилгендиги жёнъндё Улуттук банк маалымдайт. Мурда консервация режими аталган банкка 2007-жылдын декабрь айында киргизилген жана 2009-жылдын июнь айына чейин узартылган 

 

ь Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 19-мартында ёткёрългён отурумунда тёмёнкъ маселелер каарлган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

­ Улуттук банктын 2009-жыл ъчън жылдык отчетун бекитъъ жёнъндё (№8/1); 

­ «Милдеттъъ камдар жёнъндё» (№8/2); 

­ «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКСынын Банктарды рефинансылоо саясатына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№8/3). 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерге (БФКМ) лицензиялар (къбёлъктёр) берилген: 

 

Тёмёнкъ БФКМдерге жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/къбёлъктёр берилген: 

1. "Ак-Тилек Финанс" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2010-жылдын 18-мартындагы 281 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Ак-Тилек кичи району, 12-кёчё, 28-ъй; 

2. "КЭШИН" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2010-жылдын 17-мартындагы 280 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък)). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 10-кичи району, 34-ъй; 

3. "Акбарали-МКК" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2010-жылдын 16-мартындагы 279 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук району, Новопавловка айылы, Гагарин атындагы кёчё, № 12-ъй; 

4. "КенАй Файненс" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2010-жылдын 16-мартындагы 278 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ 77-15; 

5. "Актилек-Балыкчы" МКА мекемесине (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2010-жылдын 15-мартындагы 189 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Иссык-Кёл областы, Балыкчы шаары, Комсомол кёчёсъ, н/ж; 

6. Жеке ишкер Аргимбаев Улан Токтоналиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 17-мартында 4306 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2458 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, Пушкин атындагы кёчё, 96 (борбордук базар); 

7. Жеке ишкер Григоренко Михаил Ивановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 17-мартында 4305 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2457 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тынчтык проспектиси 16; 

8. Жеке ишкер Айтматова Мухаббат Темербулатовнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 17-мартында 4304 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2456 номеринде катталган Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин кёчёсъ, 74 (Народный дъкёнъ); 

9. Жеке ишкер Торогельдиева Айнагъл Ормонбековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 17-мартында 4303 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2455 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тынчтык проспектиси, 51/3; 

10. Жеке ишкер Сатыбалдиева Арзыканга нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 17-мартында 4302 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2454 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаапы, Ден Сяопин атындагы кёчё, 2-ъй, 31 -батир; 

11. Жеке ишкер Мамедов Эвэрэст Сабировичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 16-мартында 4301 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2451, 2452, 2453 номерлеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары: Б.Баатыр атындагы кёчё, 8-ъй, "Асанбай кичи району, 78-ъй, ("Народный" дъкёнъ), 5 кичи району 58-ъй, "Радуга" дъкёнъ; 

12. Жеке ишкер Тимошкин Алексей Александровичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 16-мартында 4300 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2450 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Суеркулов атындагы кёчё, "Оберон" базары, 39 -павильон; 

13. Жеке ишкер Исакулова Гульбахыт Осмоновнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 16-мартында 4299 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2449 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Суеркулов атындагы кёчё, "Оберон" базары, 5/25 -павильон; 

14. Жеке ишкер Кулдашев Тахирджан Мамасалиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 16-мартында 4298 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Н.Айтматова атындагы кёчё, борбордук базар, (ориентир "Орхидея" гъл саткан дъкёнъ); 

15. Жеке ишкер Сартпаев Каныбек Сагынбековичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 16-мартында 4297 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2448 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Суеркулов атындагы кёчё, н/ж, 25 жана 24-ъйлёрдън ортосунда; 

16. Жеке ишкер Джумалиева Нурила Джолчубековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 15-мартында 4296 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2447 номеринде катталган Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 146-ъй. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 09-мартынан 12-мартына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 828,2 

56 378 

1 001,4 

54 448 

6 826,8 

1 930 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,8 

96,6 

87,2 

3,4 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

0,6 

2,2 

0,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

17,1 

6,0 

11,7 

6,1 

17,8 

1,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

21,7 

56,9 

21,8 

58,9 

21,7 

1,6 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,03 

0,4 

0,2 

0,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,0 

8,0 

7,6 

8,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

6 917,8 

47 994 

982,7 

46 040 

5 935,1 

1 954 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

910,4 

8 384 

18,8 

8 408 

891,7 

-24 

13,2 

17,5 

1,9 

18,3 

15,0 

-1,2 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2010-жылдын 05-мартына карата 

2010-жылдын 12-мартына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

86 284 

86 572 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

 

508 

 

415 

93 

 

 

508 

 

415 

93 

Банкоматтардын саны  

156 

158 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 18зи туташтырылган