Кайта келүү
 Конъюнктура: 09 - 12 март


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы ёзънън расмий сайтынын Улуттук банктын ченемдик актылары/Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё коомдук талкуу ъчън Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-майында кабыл алынган №16/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан банктарга жана айрым финансы-кредит мекемелерге карата колдонулуучу таасир этъъ чаралары жёнъндё» жобону бекитъъ тууралуу токтомуна ёзгёртъълёр жана толуктоолор долбоору жайгаштырылгандыгы тууралуу коммерциялык банктарга маалымдайт. 

Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды 2010-жылдын 19-мартына чейин smaitashova@nbkr.kg дареги боюнча жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Ёнъктъръъ кеьешинин отурумунда эсептешъълёрдън нак эмес формасындагы тёлёмдёрдън кёлёмън кеьейтъъ маселеси боюнча кабыл алынган чечимди аткаруу максатында, Улуттук банк тарабынан буга кызыкдар болгон министрликтер жана мамлекеттик кызматтар менен биргеликте Эсептешъълёрдън нак эмес формасындагы тёлёмдёрдън кёлёмън кеьейтъъ боюнча концепцияны ишке ашыруу боюнча иш-чаралар ёткёрълъъдё, ал Кыргыз Республикасында акча жъгъртъънън ачык-айкындуулугун жана кёмъскё экономиканын деьгээлин басаьдатуу максатында иштелип чыккан.  

Аталган Концепцияны ишке ашыруу «Кыргыз Республикасынын тёлём системасы жёнъндё» жана «Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексине ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё» («Эсептешъълёр» 38-глава) мыйзам актыларын кабыл алууну болжолдойт. Сунушталган ёзгёртъълёр жана толуктоолор юридикалык жактар ортосунда тёлёмдёрдъ нак эмес формада гана, ошондой эле жеке ишкерлер ишкердик иштерин жъзёгё ашыруу учурунда алардын катышуусу менен ёткёръъ боюнча милдеттъъ талаптарды белгилёёнъ алдын ала карайт.  

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2010-жылдын 12-мартындагы отурумунда тёмёнкъ маселелер каралган жана алар боюнча тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

­ «Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсынын Банктарды рефинансылоо саясатына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолоррду киргизъъ жёнъндё (№6/1); 

­ ««Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын финансылык отчетторду тъзъъсънё карата талаптар жёнъндё» жобону бекитъъ жёнъндё (№6/3); 

­ Кърёёлък мълктъ ёткёръп беръъ жол-жоболорун жёнёкёйлётъъгё байланышкан, Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№6/7); 

­ «Ак-банк» ААКсынын консервация режимин узартуу жёнъндё (№6/10). 

 

 

Банктык эмес финансы мекемелердин жаьылыктары 

 

Улуттук банк тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелери (БФКМ) ъчън лицензиялар (къбёлъктер) берилген: 

1. "Берекет-Кредит" ЖЧК МККга (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2010-жылдын 9-мартындагы №277 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Ош областы, Ёзгён р-ну, Ёзгён шаары, Ленин кёчёсъ, 2-ъй. 

2. "Байхан Капитал" ЖЧК МККга (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2010-жылдын 9-мартындагы №276 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Л.Толстой кёчёсъ, 2 В-17. 

3. "Рысбек Ата Айкол" АК МКАга (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2010-жылдын 12-мартындагы №188 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Талас областы, Талас району, Кёпърё-Базар айылы, Султан уулу Камчыбек атындагы кёчё, №1-ъй. 

4. Жеке ишкер Кушубеков Эсенкул Канатовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылы 11-мартта №4295 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов атындагы кёчё, 65/7-ъй. 

5. Жеке ишкер Миржалилов Мирзахид Миралиевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылы 11-мартта №4294 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, "Айбек-Базары" ЖЧКсы, борбордук дарбаза. 

6. Жеке ишкер Махмудов Зайнабидинге нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылы 11-мартта №4293 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош шаары, Зайнабединов атындагы кёчё, 3/41, 2-пункт. 

7. Жеке ишкер Аманбаев Хамидулла Аманбаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылы 11-мартта №4292 лицензия берилген). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Зайнабидинов атындагы кёчё, 3/41, 1-пункт. 

8. Жеке ишкер Эргешева Манзура Бакировнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылы 11-мартта №4291 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары "Туратали" базары, 0 катар, 5-контейнер

 

Тёмёнкъ Тёмёнкъ БФКМдердин къбёлъктёръ/лицензиялары кайтарып алынган/жокко чыгарылган: 

 

1. 2010-жылдын 11-мартынан тартып "Байкут" ЖЧК МККга берилген къбёлък (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2007-жылдын 15-январындагы №65 каттоо жёнъндёгъ къбёлък) катышуучулардын 2010-жылдын 17-февралындагы ёзънён-ёзъ жоюулуу жёнъндёгъ чеиминин протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик батыр кёчёсъ, 57-ъй. 

2. 2010-жылдын 9-мартынан тартып "Никен" кредиттик союзуна 2001-жылдын 11-декбрында берилген лицензия катышуучулардын 2009-жылдын 17-ноябрындагы жалпы чогулушунан толтурулган протоколдун жана 2010-жылдын 1-мартындагы ёзънён-ёзъ жоюлуу жёнъндё арызынын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, Каравана айылы, Кызыл-Кыя кёчёсъ, 32-ъй. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 09-мартынан 12-мартына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 828,2 

56 378 

1 001,4 

54 448 

6 826,8 

1 930 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,8 

96,6 

87,2 

3,4 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

0,6 

2,2 

0,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

17,1 

6,0 

11,7 

6,1 

17,8 

1,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

21,7 

56,9 

21,8 

58,9 

21,7 

1,6 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,03 

0,4 

0,2 

0,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,0 

8,0 

7,6 

8,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

6 917,8 

47 994 

982,7 

46 040 

5 935,1 

1 954 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

910,4 

8 384 

18,8 

8 408 

891,7 

-24 

13,2 

17,5 

1,9 

18,3 

15,0 

-1,2 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2010-жылдын 05-мартына карата 

2010-жылдын 12-мартына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

86 284 

86 572 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

 

508 

 

415 

93 

 

 

508 

 

415 

93 

Банкоматтардын саны  

156 

158 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 18зи туташтырылган