Кайта келүү
 Конъюнктура: 01 - 05 март


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Акча-кредитттик жёнгё салуу комитетинин чечими менен 2010-жылдын 1-мартында «Банктарды кайра каржылоонун адистештирилген фонду» ЖЧКсын кредиттёё максаттары ъчън 2010-жылдын март айына карата базалык чен 8,0 пайыз деьгээлинде ёзгёръъсъз калтырылгандыгы тууралуу Улуттук банк маалымдайт. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

1. "Кол-толкуну" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2010-жылдын 4-мартындагы №275 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък) Юридикалык дареги: Иссык-Кёл областы, Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, 247-ъй. 

2. "Алтын Казына МД" МКК ЖЧКсына (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2010-жылдын 4-мартындагы №274 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък) Юридикалык дареги: Ош областы, Ноокат району, Н. Исанов атындагы айыл округу, Жаьы базар айылы; (ориентир Н. Исанов атындагы а/ё конторасы). 

3. Жеке ишкер Хошимов Нематжон Захитджоновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-мартында № 4290 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Базар-Коргон р-ну, Базар-Коргон айылы, Вокзал кёчёсъ н/ж (борбордук базар, ор-р ДоскредоБанк аманат кассасы). 

4. Жеке ишкер Садыков Шавкатбек Каримжановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-мартында № 4289 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Жалал-Абад областы, Кочкор-Ата шаары, "Элиза" базары, 1-ётмё, 9-имарат. 

5. Жеке ишкер Кадыров Адылжон Мирзаевичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-мартында № 4288 лицензия берилген. Юридикалык дареги:: Жалал-Абад областы, Кочкор Ата шаары, "Элиза" базары, 1 ётмё, 5 имарат. 

6. Жеке ишкер Кайыкова Венера Мусалиевнага нак чет ёлкё валюиалары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 3-мартында № 4287 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2446 номеринде каттоодон ёткён. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" СБК, борбордук ётмё, № 14 АБ. 

7. Жеке ишкер Ботобаев Олжобай Кочконовичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 3-мартында № 4286 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2445 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» СБК, борбордук ётмё, № 15 АБ. 

8. Жеке ишкер Махмутов Шохратка нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 3-мартында № 4285 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2444 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, «Дордой» СБК, борбордук ётмё, № 17 А/Б 

9. Жеке ишкер Молдобаева Алия Шекербековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 1-мартында № 4284 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2442 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас проспектиси, 26-19. 

10. Жеке ишкер Арлиева Ирина Тамтуровнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 1-мартында № 4283 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2441 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, 54-ъй. 

11. Жеке ишкер Келешов Али Нураддиновичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 1-мартында № 4282 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2440 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Бета Сторес" супермаркети. Чъй пр.150а. 

12. Жеке ишкер Именов Иминджан Салимджановичке нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 1-мартында № 4281 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2439 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 266-ъй. 

13. Жеке ишкер Кулкобонова Аида Муктарбековнага нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 1-мартында № 4280 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2438 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 180-ъй ("7 дней" супермаркети). 

 

Тёмёнкъ БФКМдердин къбёлъктёръ/лицензиялары кайтарып алынган/жокко чыгарылган

 

1. 2010-жылдын 2-мартынан тартып «БИШКЕК КРЕДИТ» МКК ЖЧКсынын къбёлъгъ анын 2010-жылдын 5-февралындагы ёзънён-ёзъ жоюулуу жёнъндё чечиминин негизинде, жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2007-жылдын 25-сентябрындагы №93 эсептик каттоо жёнъндёгъ къбёлък жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй пр., 36-ъй. 

2. 2010-жылдын 2-мартынан тартып "Теьирберди" кредиттик союзуна 2002-жылдын 10-июнунда берилген № 404 лицензия катышуучулардын 2010-жылдын 24-февралындагы жалпы чогулушунан толтурулган № 18 протоколунун (Кредиттик союздун тёрагасынын ёзънён-ёзъ жоюлуу жёнъндёгъ 2010-жылдын 1-мартындагы арызы) негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Моминов атындагы кёчё, 11-ъй. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 01-мартынан 05-мартына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

9 442,4 

59 618 

1 217,6 

56 958 

8 224,8 

2 660 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,9 

95,5 

87,1 

4,5 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

0,6 

2,0 

0,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

23,5 

8,6 

20,1 

9,0 

24,0 

1,2 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,1 

56,7 

14,3 

59,3 

15,2 

1,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,5 

2,1 

3,8 

2,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,5 

5,1 

3,9 

5,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

6 917,8 

47 994 

982,7 

46 040 

5 935,1 

1 954 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

2 524,6 

11 624 

234,9 

10 918 

2 289,7 

706 

36,5 

24,2 

23,9 

23,7 

38,6 

36,1 

 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2010-жылдын 27-февралына карата 

2010-жылдын 05-мартына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

85 976 

86 284 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

 

507 

 

414 

93 

 

 

508 

 

415 

93 

Банкоматтардын саны  

156 

156 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 18зи туташтырылган