Кайта келүү

 Конъюнктура: 08 - 12 февральУлуттук банк, ёзънън расмий сайтынын Ченемдик актылар//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё Кыргыз Республикасынын «Кыргыз Республикасындагы банктар жана банк иши жёнъндё» мыйзамына толуктоолорду киргизъъ жёнъндё» мыйзам долбоору жайгаштырылгандыгын коммерциялык банктарга маалымдайт.  

ьУлуттук банк, ёзънън Ченемдик актылар/Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 14-июлунда кабыл алынган №22/2 «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензияланышкан банктардын жана финансы-кредит мекемелердин тышкы аудитине карата минималдуу талаптар жёнъндё» жобо тууралуу» токтомуна ёзгёртъълёрдън жана толуктоолордун долбоору жайгаштырылгандыгын маалымдайт.  

Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоорлор боюнча сын пикирлерди жана сунуштарды uboobekova.@nbkr.kg электрондук дарегине 2010-жылдын 22- февралына чейин жёнётъънъ ётънёт.  

ьУлуттук банк, 2010-жылдын 9-февралында Инвестициялар жана инновация боюнча борбордук агенттиктин, Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън Аппаратынын, Адилет министрлигинин, Кыймылсыз мълккё укукту каттоо боюнча Кыргыз Республикасынын Ёкмётънё караштуу мамлекеттик агенттиктин, Улуттук банктын, Кредиттик союздар жана кооперативдердин улуттук бирлигинин, Кыргыз Республикасынын микрофинансылык уюмдар, кредиттик союздар жана кооперативдер ассоцияциясынын ёкълдёрънън катышуусу менен «Кыргыз Республикасында микрокаржылоону 2006-2010-жылдарга ёнъктъръънън орто мёёнёткё каралган стратегиясын» ишке ашыруунун жъръшънё мониторинги боюнча жумушчу топтун 19-отуруму болуп ёткёндъгъ тууралуу маалымдайт. 

Анда тёмёнкъ маселелер каралган: 

1. Кыргыз Республикасында микрокаржылоону 2006-2010-жылдарга ёнъктъръънън орто мёёнёткё каралган стратегиясын ишке ашыруу боюнча иш-чаралардын аткарылышы жёнъндё жумушчу топтун отчету. 

2. Кыргыз Республикасында микрокаржылоону ёнъктъръъ боюнча 2006-2010-жылдарга карата иш-чараларды талкууга алуу, анын ичинде: 

·микрофинансылык кызмат кёрсётъълёргё карата суроо-талапты изилдёё 

·Кыргыз Республикасынын 2008-жылдын 17-декабрындагы №256 «Кыргыз Республикасынын «Кърёё жёнъндё» мыйзамына ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё» мыйзамына (кыймылдуу кърёёлък мълктъ каттоо жёнъндё) ылайык Кърёёлък каттоо канторасында каттоодон ётъъгё тийиш болгон алгачкы сумманы кёбёйтъъ же алып салуу  

·пайыздык чендердин тёмёндёёсънё ёбёлгё болуучу рынок механизмерин иштеп чыгуу жана колдонууга киргизъъ 

·депозиттик лицензияга ээ МФКлар ъчън депозиттерди коргоо механизмдери 

·БФКМ секторунда акча которуулар боюнча кызмат кёрсётъълёрдъ жайылтуу 

·«Кыргыз Республикасында микрокаржылоону 2010-2015-жылдарга ёнъктъръънън орто мёёнёткё каралган стартегиясын» иштеп чыгуу

ьКазакстан Республикасынын аймагында 2010-жылдын 5-январынан тартып, 2010-жылы Европада Коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмуна Казакстандын тёрагалык кылуусуна байланыштуу, 1000 тенге номиналындагы эстелик банкноту жъгъртъъгё чыгарылган. Анын ёлчёмъ 134х70 жана анда кёгълтър жашыл тъс басымдуулук кылат. Алдыькы бетинин жогорудагы сол жак бурчунда Казакстан Республикасынын мамлекеттик герби, ал эми тёмёнкъ оь жаккы бурчунда канат керип учуп бара жаткан куштун элеси ёзгёчё ыкмада берилген сърёт (айкалышкан сърёттёлъш) тъшърългён. Банкоттун чок ортосунда кызгылтым кёгъш тъстёгъ номиналы жана мамлекеттик тилде жазылган аталышы берилген. Оь жагында «Байтерек» монументинин голографиялык чагылдырылышы, ал эми монументтин тёмёнкъ бёлъгъндё «OSCE» деген жазуу тъшърългён, банкнотту колго алып кыймылдатып кёръъдё бул жазуу «2010» деген санга ёзгёрёт. Монументтин жогору жагында банкнотту бурчунан алып кароодо тёёнън ботосу търъндёгъ кёлёмдъъ сърёттёлъш жана «?» тамгага ёзгёргён ачык тъстёгъ кёзёнёкчё орун алган. Илбирстин баш келбети търъндёгъ суу белгинин оь жаккы ак тилкесинде Казак Республикасынын Улуттук банкынын жашыл тъстён кёгълтър тъскё ёзгёръп турган логотиби жайгашкан. Логотиптин алдында Бонкнотту жантайыькы алып кароодо «OSCE» жазуусунун ъч ирет кайталанышынан турган кёмъскё сърёттёлъш берилген. Банкноттун арткы бетиндеги тёмёнкъ сол бурчунда Казакстан Республикасынын мамлекеттик желеги тъшърългён. Ал эми анын чок ортосуна «Байтерек» монументинин алкагында Казакстан Республикасынын Президентинин «АКОРДА» резиденциясынын сърёттёлъшъ чагылдырылган. Ал эми жогорку борбордук бёлъгъндё «2010» деген жазуу менен алтын тъстъъ иридесценттик боектон куштун элеси тъшърългён. Банкноттун оь жагында тъсън кызыл тъстён алтын тъскё ёзгёртъп туруучу «оюп» басылган коргоо тилкеси жайгаштырылган.  

Банктык эмес финансы-кредиттик мекемелердин жаьылыктары 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине (БФКМ) лицензия берилди: 

1."Тъгёлбай" ЖЧК МККга (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2010-жылдын 11-февралындагы №272 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Ыссык-Кёл областы, Ыссык-Кёл району, Чолпон Ата шаары, Советская кёчёсъ 76/2-ъй; 

1."AUB-Агро" ЖАК МККга (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2010-жылдын 10-февралындагы №271 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси 168-ъй; 

1."Эл-Тирек" ЖЧК МККга (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 2010-жылдын 11-февралындагы №270 эсептик каттоо жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Ыссык-Кёл областы, Жети-Ёгъз р/н, Кызыл-Суу айылы, Манас кёчёсъ 214-ъй; 

4. "Сандугаш" ЖЧК МККга (жеке адамдарды жана юридикалык жактарды  

микрокредиттёёгё 2010-жылдын 9-февралындагы №269 эсептик каттоо  

жёнъндё къбёлък). Юридикалык дареги: Ыссык-Кёл областы, Каракол  

шаары, Торгоев кёчёсъ, 8/2-ъй; 

1.Жеке ишкер Мурадылова Гульсана Абдыкаировнага нак чет ёлкё валюталары  

менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 11-  

февралында № 4266 лицензия берилген. Алмашуу бюросу 2423 номеринде  

катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары,  

Кожомбердиева кёчёсъ 24-ъй. 

"Дилафруз" кредиттик союзунун катышуучуларынын 2010-жылдын 8-февралындагы отурумунан толтурулган №1 протоколдун жана 2010-жылдын 9-февралындагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ арыздын негизинде, «Дилафруз» кредиттик союзуна 2000-жылдын 26-июнунда берилген №190 лицензия 2010-жылдын 10-февралынан тартып кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Ош областы, Карасуу район,у Ак-Таш айыл ёкмётъ, Ак-Таш айылы. 

Банктар аралык тёлёмдёр 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 8-февралынан 12-февралына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 447,5 

52 246 

1 042,1 

50 266 

6 405,4 

1 980 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,0 

96,2 

86,0 

3,8 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,6 

1,4 

0,6 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

19,7 

6,6 

11,7 

6,7 

21,1 

4,1 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

13,5 

52,0 

21,3 

54,0 

12,2 

1,4 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,3 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,1 

8,8 

8,1 

9,2 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

6 354,3 

38 617 

790,9 

37 047 

5 563,4 

1 570 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 093,2 

13 629 

251,1 

13 219 

842,0 

410 

17,2 

35,3 

31,8 

35,7 

15,1 

26,1 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2010-жылдын 8-февралына карата 

2010-жылдын 12-февралына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

83 839 

84 480 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

510 

 

417 

93 

510 

 

417 

93 

Банкоматтардын саны  

154 

154 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 18зи туташтырылган