Кайта келүү
 Конъюнктура: 01 - 06 февраль


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2009-жылдын IV чейреги ъчън коммерциялык банктар менен финансы-кредит мекемелеринин финансылык отчеттору жана алар тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтардын басылып чыккандыгын маалымдайт: 

  

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Эркинтоо 

 

 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 22-январындагы 4 (1924)  

 

2010-жылдын 27-январындагы 3 (305) 

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 27-январындагы 3 (305) 

«БТА Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 20-январындагы 2 (304) 

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Эркинтоо 

2010-жылдын 22-январындагы № 4 (1924) 

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 27-январындагы № 3 (305) 

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 27-январындагы № 3 (305)  

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 27-январындагы 3 (305) 

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф1, Ф2, Ф2, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 20-январындагы 2 (304) 

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын 21-январындагы 2 (463) 

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 20-январындагы 2 (304) 

11 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 27-январындагы 3 (305) 

12 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 27-январындагы 3 (305) 

13 

 «АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 19-январындагы 3 (1923)  

14 

«РСК Банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Кыргыз Туусу 

2010-жылдын 29-январындагы 6 (23394) 

15 

 «Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 20-январындагы 2 (304) 

16 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 20-январындагы 2 (304) 

17 

 ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы»  

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Общественный рейтинг 

2010-жылдын 28-январындагы 3 (464) 

18 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

Эркин Тоо 

2010-жылдын 27-январындагы 3 (305) 

 

2010-жылдын 22-январындагы 4 (1924) 

19 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 20-январындагы 2 (304) 

20 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭЧ 

Эркин Тоо 

2010-жылдын 26-январындагы 5 (1925) 

21 

 «Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 27-январындагы 3 (305) 

22 

«Акылинвестбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭЧ 

Экономика. Банки. Бизнес 

2010-жылдын 27-январындагы 3 (305) 

 

 

Банктык эмес финансы мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемесине къбёлък берилген

1. ЖЧК "ЖАК" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 4-февралында берилген 267-къбёлък). Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Орозбак уулу Сагынбай кёчёсъ, 17, 12-кв. 

2. ЖЧК "Хан" (Грит Волл) МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 4-февралында берилген 268-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Алдашев атындагы кёчё, номерсиз, ("Ак-Тилек" базары)

3. Жеке ишкер Табалдиева Жанылкан Сатыбалдиевнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 6-февралында берилген 4265-лицензия), алмашуу бюросу 2422 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн-Сяопин атындагы проспект, 2-ъй, 12-кв. 

4. Жеке ишкер Суюмбеков Ууларбек Акпаевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 5-февралында берилген 4264-лицензия), алмашуу бюросу 2421 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 144-ъй

5. Жеке ишкер Нурматов Икрам Юлдашбаевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-февралында берилген 4263-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Карасуу кёчёсъ, 9, №27-алмашуу бюросу

6. Жеке ишкер Бектемирова Нурия Абдуллаевнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-февралында берилген 4262-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Карасуу кёчёсъ, 9, №2-алмашуу бюросу.  

7. Жеке ишкер Сайдалимов Шермахамад Абдилхамидовичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-февралында берилген 4261-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Карасуу кёчёсъ, 9, №21-алмашуу бюросу.  

8. Жеке ишкер Тураханов Дильшод Сабиржановичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 4-февралында берилген 4260-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Масалиев атындагы кёчё, 28/20. 

9. "Кыргыз почтасы" мамлекеттик ишканасы (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 3-февралында берилген 4259-лицензия), алмашуу бюросу 2420 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 96. 

10. "Старый Рынок" ЖЧКсына (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 3-февралында берилген 4258-лицензия), алмашуу бюросу 2419 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Шопоков атындагы кёчё, 108. 

11. Жеке ишкер Жузбаев Таалайбек Кадыровичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 3-февралында берилген 4257-лицензия), алмашуу бюросу 2418 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чымкент кёчёсъ, №1-алмашуу бюросу

12. Жеке ишкер Орозалиев Нуржан Бейшенбековичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 2-февралында берилген 4256-лицензия), алмашуу бюросу 2417 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150. 

13. Жеке ишкер Чылманбетов Мыктыбек Ракматилдеевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 1-февралында берилген 4255-лицензия). Юридикалык дареги: Талас областы, Манас району, Кеьеш айылы (МАИ постунун жанында). 

 

2010-жылдын 3-февралынан тартып Мекеме "Балбай-Ата" МКАсына 2006-жылдын 8-майында берилген №108-къбёлъгъ микрокредиттик агенттиктин уюштуруучуларынын 2010-жылдын 20-январындагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ жалпы жыйынынынын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Горький атындагы кёчё, 154/1. 

 

2010-жылдын 27-январынан тартып "Дельфиниум" кредиттик союзуна 1999-жылдын 17-ноябрында берилген №170-лицензия кредиттик союздун катышуучуларынын 2010-жылдын 29-январындагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ жалпы жыйынынынын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Москва кёчёсъ, 110. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

01/02/2010-06/02/2010 

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 1-февралынан 6-февралына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 864,0 

51 068 

1 083,5 

49 032 

6 780,5 

2 036 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,8 

96,0 

86,2 

4,0 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

0,7 

1,9 

0,8 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

17,7 

7,4 

16,7 

7,6 

17,9 

2,0 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

13,4 

56,7 

16,0 

59,0 

13,0 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,6 

2,6 

4,5 

2,7 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,5 

4,8 

3,7 

5,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

6 354,3 

38 617 

790,9 

37 047 

5 563,4 

1 570 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 509,6 

12 451 

292,6 

11 985 

1 217,0 

466 

23,8 

32,2 

37,0 

32,4 

21,9 

29,7 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2010-жылдын 30-январына карата 

2010-жылдын 6-февралына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

83 839 

84 480 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

510 

 

417 

93 

510 

 

417 

93 

Банкоматтардын саны  

154 

154 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган