Кайта келүү
 Конъюнктура: 18 - 23 январь


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, ёзънън расмий сайтынын Улуттук банктын нормативдик актылары/Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё "Банктардын ишин лицензиялоо жёнъндё" жобого ёзгёртъълёр жана толуктоолор долбоору жайгаштырылгандыгы тууралуу коммерциялык банктарга, Кыргызстандын банктар союзуна билдирет. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы аталган долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды 2010-жылдын 22-февралына чейинки мёёнёттё rabdykalykov@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2009-жыл ичинде 28 сынак жарыялангандыгы тууралуу билдирет, алардын ичинде борбордук аппаратка 20 сынак, областтык башкармалыктарга 8 сынак, анын ичинде:  

бош турган кызмат орундарына 20,  

тажрыйбалык такшалуудан ётъъгё 2,  

мёёнёттъъ эмгек келишими боюнча иштёёгё 6

Бардыгы болуп сынактарга 260 адам катышышкан. Ёткёрългён сынактардын натыйжалары боюнча Улуттук банкка кызматка 16 кызматкер кабыл алынган.  

Кадр потенциалын даярдоону максат кылган ёлкёнън жогорку окуу жайлары менен кызматташуунун алкагында ёткён жыл ичинде Улуттук банкта 40 студент практикадан ётъшкён. 

 

 

ь 5000 сом банкнотунда автору В.И. Полынский болуп саналган «Таажы чокусу» фотосърётънън колдонулушу тууралуу жагдайды объективдъъ маалымдоо максатында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкълёрдъ билдирет: 

5000 сом банкнотунун жасалгаланышын даярдоо маалында Улуттук банктын сърётчъ-жасалгалоочусу тарабынан «Таажы чокусу» фотосърётънън бёлъгъ пайдаланылган, бул сърёт «Белгисиз жер - Кыргызстан» («Неизвестная земля Кыргызстан») аталышындагы дисктен алынган эле. Бул фотосърёттън авторунун аты кёрсётългён эмес, ошондуктан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын кимдир-бирёёнън автордук укугун бузууга атайын арам ою, же кандайдыр-бир себеби болгон эмес.  

2009-жылдын июль айында Улуттук банкка фотосърётчъ В.И.Полынский, анын макулдугусуз 5000 сом банкнотунун арткы бетинде сърётънън колдонулгандыгы жана келтирилген материалдык, моралдык чыгымдар ъчън компенсация тёлёп беръъ зарылдыгы тууралуу доо менен кайрылган эле. 

Бул маселени чечъънън бир жолу катары Полынский мырзага жарашуу келишимине кол коюу жана фотосърёттън колдонулгандыгы ъчън белгилъъ сумманы тёлёп беръъ сунуш кылынган. Бирок, В.И.Полынский ага сунушталган суммага макул болгон эмес жана Улуттук банка бул маселе боюнча кайталап кайрылган эмес. Полынский мырза соттук арыз менен кайрылган учурда, Улуттук банк бул маселени мыйзамда каралган тартипте чечъъгё даяр экенин билдирет. 

 

 

Банктык эмес финансы мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемесине къбёлък берилген

1. ЖЧК "Абиль-Аина" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 18-январында берилген 262-къбёлък). Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Манас кёчёсъ, № 98. 

2. ЖЧК "Аль-Нур" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 20-январында берилген 263-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл областы, Каракол шаары, Москва кёчёсъ, 38. 

3. ЖЧК "Мейкин-Капитал" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 21-январында берилген 264-къбёлък). Юридикалык дареги: Талас областы, Талас шаары, Сарыгулов атындагы кёчё, № 59. 

4. Жеке ишкер Зиньковская Наталья Леонидовнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 23-январында берилген 4245-лицензия), алмашуу бюросу 2410 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы кёчё, 129

5. Жеке ишкер Батыркул уулу Алымбекке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 23-январында берилген 4244-лицензия), алмашуу бюросу 2409 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150-ъй ("Моссовет" алмашуу бюросу). 

6. Жеке ишкер Уразов Марат Сапарбековичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 23-январында берилген 4243-лицензия), алмашуу бюросу 2408 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 119-кёчё

7. Жеке ишкер Джунуров Муса Хияевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 22-январында берилген 4242-лицензия), алмашуу бюросу 2407 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Токмок шаары, борбордук базар "Булак", сът сатуучу павильон. 

8. Жеке ишкер Степаненко Инна Андреевнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 22-январында берилген 4241-лицензия), алмашуу бюросу 2406 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Шопоков атындагы кёчё, 119-ъй, 10-кв. 

9. Жеке ишкер Махамаджанов Равшанбек Арабжановичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 21-январында берилген 4240-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Курманжан Датка кёчёсъ, номерсиз, №4-алмашуу бюросу (багыты: жаьы автовокзал). 

10. Жеке ишкер Гаипов Урустамбек Алиевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 19-январында берилген 4239-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен шаары, "Ак-Ёргё" базары, Т.Садыков атындагы кёчё, номерсиз, башкы дарбазасы

11. Жеке ишкер Киргизов Уткир Турдыбаевичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 19-январында берилген 4238-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базар кёчёсъ, номерсиз, "Мир" универмагы, 2-кабат

12. Жеке ишкер Кадиров Мамир Кабылжановичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 19-январында берилген 4237-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Карасуу кёчёсъ, 9. №17-алмашуу бюросу

13. Жеке ишкер Рахманов Адылга (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 18-январында берилген 4236-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Зайнабетдинов атындагы кёчё, 3а. 

14. Жеке ишкер Суйруев Аманэсен Тынчтыковичке (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 18-январында берилген 4235-лицензия), алмашуу бюросу 2404 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, К.Акиев атындагы кёчё, 57/32. 

15. Жеке ишкер Кудряшова Валентина Алексеевнага (нак чет ёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2010-жылдын 18-январында берилген 4234-лицензия), алмашуу бюросу 2403 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, номерсиз, (борбордук базар, "Евросеть" дъкёнъ). 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемесинин къбёлъгъ жокко чыгарылган: 

 

1. 2010-жылдын 12-январынан тартып "Садир" кредиттик союзуна 2001-жылдын 2-октябрында берилген №308-лицензия кредиттик союздун катышуучуларынын 2010-жылдын 9-январындагы жалпы жыйынынын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Баткен областы, Лейлек району, Тогуз-булак айылдык управасы, Миь-Жыгач айылы. 

2. 2010-жылдын 12-январынан тартып ЖЧК "Белек-Инвест-Кредит" МККсына берилген №160-къбёлък (2008-жылдын 8-октябрында жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё) 2010-жылдын 14-январындагы катышуучулардын жалпы жыйынынын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу кёчёсъ, 382а, 1-кв. 

3. 2010-жылдын 23-январынан тартып ЖЧК "Байледи" МККсына берилген №76-къбёлък (2007-жылдын 4-апрелинде жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё) 2009-жылдын 10-июлундагы катышуучунун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё №4-чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тунгуч кичирайону, 3-ъй, 17-кв. 

4. 2010-жылдын 23-январынан тартып ЖЧК "БАРДАР компани" МККсына берилген №155-къбёлък (2008-жылдын 5-сентябрында жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё) 2010-жылдын 18-январындагы катышуучунун ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё 2-чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 4А. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 18-январынан 23-январына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

7 764,0 

48 456 

996,8 

46 341 

6 767,1 

2 115 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,8 

95,6 

87,2 

4,4 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,2 

0,7 

1,3 

0,8 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

10,6 

2,1 

5,1 

2,1 

11,4 

1,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

19,3 

62,3 

28,7 

65,1 

17,9 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,3 

4,4 

2,6 

4,6 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 629,6 

75 698 

1 414,1 

72 424 

10 215,5 

3 274 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-3 865,6 

-27 242 

-417,3 

-26 083 

-3 448,3 

-1 159 

-33,2 

-36,0 

-29,5 

-36,0 

-33,8 

-35,4 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2010-жылдын 16-январына карата 

2010-жылдын 23-январына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

81 582 

82 490 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

502 

 

409 

93 

510 

 

417 

93 

Банкоматтардын саны  

154 

154 

 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган