Кайта келүү
 Конъюнктура: 11 - 16 январь


ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2009-жылдын 28-декабрында Акча-кредиттик жёнгё салуу комитетинин чечими менен "Банктарды рефинансылоонун адистештирилген фонду" ЖЧКсынын кредиттёё максатындагы базалык чени 2010-жылдын январь айы ъчън 8,0 пайыз деьгээлинде ёзгёртъъсъз калтырылгандыгын билдирет. 

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, ёзънън расмий сайтынын Улуттук банктын нормативдик актылары/Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё "Аманаттарды кабыл алууну жъзёгё ашыруучу микрофинансылык компаниялардын милдеттъъ камдык (резервдик) талаптары жёнъндё" жобонун долбоору жайгаштырылгандыгы тууралуу микрофинансылык компанияларга, Микрофинансы уюмдары ассоциациясына билдирет. Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгы аталган долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды 2010-жылдын 1-февралына чейинки мёёнёттё nasanalieva@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт

 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2009-жылдын 31-июлунда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын "Лицензиялоо жёнъндё" мыйзамына ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё" мыйзамына ылайык ломбарддардын иши лицензияланбай тургандыгы тууралуу маалыматты кайталап билдирет. Бул мыйзам расмий жарыяланган къндён тартып къчънё киргизилген ('Эркин-Тоо" газетасынын 2009-жылдын 8-сентябрындагы №78-саны). 

Ломбарддар жарнак проспектилеринде, кулактандырууларда ж.б. учурларда, Улуттук банк тарабынан мурда берилген лицензияларынын катар номерлерин колдонууга укугу жок экендигине кёьъл бурууьуздарды ётънёбъз. 

Жогоруда аталып кеткен мыйзамдын аткарылышы ъчън ломбарддардын лицензиялары Улуттук банк тарабынан жокко чыгарылган жана кайтарылып алынган. 

Ломбарддардын ишине тиешелъъ маселелер боюнча Улуттук банктын Тышкы жана коомдук байланыштар бёлъмънё 66 91 34 жана 66 90 08 телефондору аркылуу кайрылуу керек. 

 

 

Банктык эмес финансы мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемесине къбёлък берилген

КФ "Алъянс-Капиталъ" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2010-жылдын 13-январында берилген 187-къбёлък). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Съйънбаев атындагы кёчё, 4. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемесинин къбёлъгъ жокко чыгарылган: 

 

2010-жылдын 15-январынан тартып ЖЧК "ДЖАСКОМ" МККсына 2008-жылдын 22-майында жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё берилген №134-къбёлък ишкананын директорунун 2010-жылдын 14-январындагы арызынын, ЖЧК "ДЖАСКОМ" МККсынын жоюлгандыгы тууралуу 2009-жылдын 29-декабрындагы катышуучуларынын жалпы жыйынынын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, гражданская кёчёсъ, 119. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросстук системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2010-жылдын 11-январынан 16-январына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 977,0 

70 134 

1 345,6 

67 718 

7 631,4 

2 416 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,0 

96,6 

85,0 

3,4 

анын ичинде (%): 

 

 

 

 

 

 

ББПБнын таза позициялары 

0,3 

0,6 

1,7 

0,7 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

3,2 

0,2 

0,7 

0,2 

3,6 

1,4 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,3 

55,8 

23,8 

57,7 

15,0 

0,7 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,5 

1,8 

3,2 

1,9 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,5 

10,1 

10,0 

10,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук мааниси 

11 629,6 

75 698 

1 414,1 

72 424 

10 215,5 

3 274 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-2 652,6 

-5 564 

-68,6 

-4 706 

-2 584,1 

-858 

-22,8 

-7,3 

-4,8 

-6,5 

-25,3 

-26,2 

 

Элкарт системасынын кёрсёткъчтёръ

 

Абалы  

2009-жылдын 30-декабрына карата 

2010-жылдын 16-январына карата 

Жъгъртъъдёгъ карттардын саны (кайрадан чыгарылгандарын эске алуусуз

80 585 

81 582 

Pos-терминалдардын саны, алардын ичинен

 

- банктарда  

- соода тъйъндёръндё 

 

409 

 

409 

93 

 

502 

 

409 

93 

Банкоматтардын саны  

154 

154 

* «Банктар аралык процессинг борбору» ЖАКсынын маалыматтары боюнча, борборго 22 коммерциялык банктын 16сы туташтырылган