Кайта келүү

ь 2008-жылдын 22-декабрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

"Кассалык жъгъртъълёр жёнъндё отчет тууралуу" жобону бекитъъ тууралуу (№48/2); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (48/3); 

"Айыл Банк" ААКнын банктык лицензиясындагы чектёёлёрдъ алып салуу жёнъндё ётънъч каты тууралуу (№48/5); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён 26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (48/6). 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. КЖК "Аденис" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ укугуна 2008-жылдын 26-декабрында берилген 381-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу проспекти, 211

2. Жеке ишкер Иванова Галина Васильевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 27-декабрында берилген №3837-лицензия). Алмашуу бюросу 2095 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 119/17

3. Жеке ишкер Батыркул уулу Алымбекке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 26-декабрында берилген №3836-лицензия). Алмашуу бюросу 2094 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150-ъй;  

4. Жеке ишкер Шарафудинов Дамир Султановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 26-декабрында берилген №3835-лицензия). Алмашуу бюросу 2093 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё, 55; 

5. "Casino tehnology KG" (Казино технологии кейджи) ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 26-декабрында берилген №3834-лицензия). Алмашуу бюросу 2092 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул атындагы кёчё, 248; 

6. "Slot Holl" оюн автоматтар залы" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-декабрында берилген №3833-лицензия). Алмашуу бюросу 2091 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ахунбаев атындагы кёчё, 130;  

7. Жеке ишкер Курманалиев Дамирбек Сагынбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-декабрында берилген №3832-лицензия). Алмашуу бюросу 2090 номеринде катталган. Кошумча алмашуу бюросу 2089 номеринде катталган.

8. Жеке ишкер Бекманбетов Советбек Шаршеновичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-декабрында берилген №3831-лицензия). Алмашуу бюросу 2088 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 144

9. "Гранд-Аквиком" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-декабрында берилген №3830-лицензия). Алмашуу бюросу 2087 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Фрунзе атындагы кёчё, 340;  

10. Жеке ишкер Атыканова Зуура Алымсеитовнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-декабрында берилген №3829-лицензия). Алмашуу бюросу 2086 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ден Сяопин атындагы проспект, 4-ъй, 13-кв.; 

11. Жеке ишкер Карагулов Тологон Айтмырзаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-декабрында берилген №3828-лицензия). Алмашуу бюросу 2085 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" СРК, 14-ётмё жол, № 14-09/18-контейнер; 

12. Жеке ишкер Кулмамбетова Жылдыз Махфуровнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 23-декабрында берилген №3827-лицензия). Алмашуу бюросу 2084 номеринде катталган. Кошумча алмашуу бюросу 2083 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 182-2;  

13. КЖК "Кайрат" ломбардына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 15-августунда берилген №3721-лицензия). Кошумча алмашуу бюросу 2082 номеринде катталган. Берилген кънъ: 2008-жыл, 24-декабрь. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 219.  

14. Жеке ишкер Гаипов Урустамбек Алиевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 23-декабрында берилген №3826-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Баткен шаары, Нургазиев атындагы кёчё. "Ак - Ёргё" базары; 

15. Жеке ишкер Абдурахманов Абдусамат Камилжановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 23-декабрында берилген №3825-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Сузак району, Сузак айылы, Дакан-Палван атындагы кёчё, номерсиз

16. Жеке ишкер Халматов Бахадыр Миралимовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 22-декабрында берилген №3824-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, номерсиз;  

17. Жеке ишкер Шербаев Умутжан Хусенбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 22-декабрында берилген №3823-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, борбордук базар. 

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары жокко чыгарылган

 

1. 2008-жылдын 22-декабрынан тартып жеке ишкер Нуриев Муталип Ашимовичке 2008-жылдын 22-августунда берилген №3727-лицензия алмашуу бюросунун иши токтотулгандыгы тууралуу 2008-жылдын 19-декабрында берилген арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Кыргызстан кёчёсъ, 28/20; 

2. 2008-жылдын 24-декабрынан тартып "Жалгасын" МКА мекемесинин 2004-жылдын 19-апрелинде берилген №16-къбёлък катышуучулардын жалпы жыйынынын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ 2008-жылдын 16-декабрындагы чечиминин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Каракол шаары, Орозов атындагы кёчё, 9-ъй. 

3. 2008-жылдын 27-декабрынан тартып "Тангенс" кредиттик союзуна 2001-жылдын 24-июлунда берилген № 276-лицензия катышуучулардын жалпы жыйынынын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ 2008-жылдын 19-декабрындагы протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Балыкчы шаары, Орозбаев атындагы кёчё, 39, 19-кв. 

 

ь Эстония банкы 2008-жылдан тартып дизайны жаьыртылган жана коргоо элементтеринин айрым бёлъктёръ ёзгёртългён 25, 100 жана 500 крон номиналындагы жаьы банкноттор сериясын жъгъртъъгё чыгарды. 

Мурунку чыгарылыштардагы бардык банкноттор Эстония банкынын кошумча билдиръъсънё чейин расмий тёлём каражаттары катары колдонулат. 

Ал эми мурунку чыгарылыштагы 25, 100 жана 500 крон номиналындагы банкноттор жарактан чыккандыгына жараша колдонуудан алынып салынып турат. 

Эстон крондору, алардын коргоо элементтери тууралуу маалымат менен Эстония банкынын http://www.eestipank.info/frontpage/en дарегиндеги веб-сайтынан таанышууга болот. 

 

ь Търкияда 2009-жылдын 1-январынан тартып жаьы ългъдёгъ търк лири жана монеталар (Kurus) жъгъртъъгё чыгарылат: 1 жаьы търк лири = 1 търк лири.  

Эски жана жаьы ългъдёгъ търк лирин жана монеталарын (Kurus) 2009-жылдын 31-декабрына чейин бирдей колдонууга болот. 

2010-жылдын 1-январынан тартып эски ългъдёгъ търк лири жана монеталарын (Kurus) жаьы ългъдёгъ акчаларга алмаштыруу башталат. Банкнотторду алмаштыруу мёёнётъ 10 жыл, монеталарды алмаштыруу 1 жыл мёёнёттё жъргъзълёт. Акча алмаштыруу Търкиянын Борбордук банкынын жана Т.С.Ziraat Bankasi банкынын мекемелеринде иш жъзънё ашырылат.  

Търк лирасы тууралуу маалымат менен Търкиянын Борбордук банкынын http://www.tcmb.gov.tr/yeni/announce дарегиндеги веб-сайтынан таанышууга болот. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2008-жылдын 22-декабрынан 27-декабрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

12 284,0 

80 210 

1 840,6 

77 085 

10 443,4 

3 125 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,0 

96,1 

85,0 

3,9 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,3 

0,5 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

17,2 

14,6 

27,0 

15,1 

15,4 

1,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

14,1 

49,1 

17,8 

51,1 

13,4 

1,4 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,3 

5,6 

8,8 

5,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

9 632,3 

61 536 

1 169,6 

59 575 

8 462,7 

1 961 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

2 651,7 

18 674 

670,9 

17 510 

1 980,8 

1164 

27,5 

30,3 

57,4 

29,4 

23,4 

59,4