Кайта келүү

ь 2008-жылдын 17-декабрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2009-жылга каралган акчакредит саясаты жёнъндё Билдиръъсъ тууралуу (№47/1); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2006-жылдын 30-октябрындагы, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 30-ноябрында 120-06 номеринде каттоодон ёткёртългён 32/2 "Кыргыз Республикасында пилоттук долбоордун алкагында ислам каржылоо принциптерин жъзёгё ашыруу жёнъндё" жобо тууралуу" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (47/3). 

 

ь 2008-жылдын 19декабрында жъгъртъъгё жаьы чыгарылган "Кыргызстан Улуу Жибек жолунда" жана "ЕврАзЭС ёлкёлёрънън борборлору" серияларынын "Бурана" жана "Бишкек" къмъш коллекциялык монеталарын сатуу боюнча аукцион ёткёрълдъ. Бардыгы болуп аукционго 14 лот 20 къмъш монеталар коюлган.  

Катышуучулар ъчън тёмёнкъдёй кызыктыруучу белектер каралган: 

а) эь биринчи сатып алуучуга "Жъгъртъъ монеталарынын VIP-топтому";  

б) кёп сандагы лотторду сатып алган эь активдъъ катышуучуга "Кыргызстандын нумизматикалык мурасы" альбому; 

в) акыркы лотту сатып алуучуга 1 сом номиналындагы банкноту менен акрил блогу. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. КЖК "Киреше Плюс" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ укугуна 2008-жылдын 15-декабрында берилген 379-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук району, Новопавловка айылы, Фрунзе кёчёсъ, № 204 "а"; 

2. КЖК "Береке" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ укугуна 2008-жылдын 19-декабрында берилген 380-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Кочкор-Ата шаары, Октябр кёчёсъ, номерсиз

3. КФ "Корул-Камыт" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 19-декабрында берилген 164-къбёлък). Юридикалык дареги: Ош областы, Алай району, Корул айыл ёкмётъ, Тогуз-Булак айылы

4. Жеке ишкер Удовенко Арина Александровнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 19-декабрында берилген 3822-лицензия). Алмашуу бюросу 2081 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 4-кичирайон, 27-ъй, 20-кв.

5. Жеке ишкер Джармагамбетова Аида Орынгалиевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 16-декабрында берилген 3821-лицензия). Алмашуу бюросу 2080 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 146-14;  

6. Жеке ишкер Айталиев Эрнист Таалайбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 15-декабрында берилген 3820-лицензия). Алмашуу бюросу 2079 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул атындагы кёчё, 232.  

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары жокко чыгарылган

 

1. 2008-жылдын 19-декабрынан тартып жеке ишкер Сабиров Тахир Рахимжановичке 2008-жылдын 4-декабрында берилген №3816-лицензия алмашуу бюросунун иши токтотулгандыгы тууралуу 2008-жылдын 18-декабрында берилген арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 119-17. 

2. 2008-жылдын 15-декабрынан тартып жеке ишкер Орозалиев Рысмат Жаныбековичке 2007-жылдын 26-декабрында берилген №3476-лицензия алмашуу бюросунун иши токтотулгандыгы тууралуу 2008-жылдын 15-декабрында берилген арыздын негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 144. 

3. 2008-жылдын 19-декабрынан тартып "Б.Б.Багыты" кредиттик союзуна 2006-жылдын 25-январында берилген №505-лицензия 2008-жылдын 16-декабрындагы катышуучулардын жалпы жыйынынын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Жумгал району, Куйручук айылы, Байтоков атындагы кёчё, №1. 

 

 

"Банкнота-2008" сынагынын жеьъъчъсъ табылды 

 

Жылдын мыкты банкнотасын аныктоо сынагынын ёткёрълъп жатканына аз эле убакыт болду алгачкы сыйлык 2005-жылы ыйгарылган. Бул сыйлыкка кёрсётъъ сынагына катышуу ъчън купюралар катышуу жылынан мурунку жылы чыгарылып, номинациялануу жъръп жаткан мезгилде жъгъртъъдё болууга тийиш. Банкноттор тъс гаммасы, дизайны жана кёркём жасалга контексинде заманбап коргоо элементтерин колдонуу сыяктуу мънёздёмёлёр боюнча бааланат

2005-жылы жеьъъчъ банкнота болуп 20 канада доллары таанылган, 2006-жылы сыйлыкка Фарер аралдарынын 1000 крону татыган, ал эми 2007-жылы биринчи орунду Комор аралдары 1000 франк банкнотасы менен жеьип алган эле

2008-жылы бул номинацияга 12 банкнот кёрсётългён: 100 Фиджи доллары, 200 украин гривнасы, 50 шотландия фунту, 500 непал рупийи, 20 бруней ринггити, 20 Папуа-Жаьы Зеландия кини, 200 грузия лары, 200 египет фунту, 5 багама доллары, 20 мексика песосу, 10 000 гвиней франкы жана 10 000 Уганда шиллинги. Жюри мъчёлёрънън назарына бардыгы болуп 2007-жылы ар башка ёлкёлёрдё эмитирленген ондогон банкноттор сунушталган.  

"Жылдын банкнотасы 2008" сынагынын жеьъъчъсъ катары Эларалык банкнот шериктештиги шайлаган жюри мъчёлёръ 50 фунт номиналындагы шотландия фунтун аныктаган. Алар бир добуштан бул банкнота кёркёмдък жактан аткарылуунун, техникалык жактан жасалгалануунун, адаттан тышкары дизайндын жана басып чыгаруунун мыкты сапатынын сонун ългъсъ деген ойго келишкен.  

 

"Дъйнё ёлкёлёрънън банкноттору" маалыматтык бюллетенинен

2008-жыл, июль айы 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2008-жылдын 15-декабрынан 19-декабрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 851,9 

75 312 

1 337,2 

73 029 

7 514,7 

2 283 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,1 

97,0 

84,9 

3,0 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,3 

0,6 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

17,7 

9,5 

21,7 

9,8 

17,0 

1,8 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

12,8 

52,1 

16,2 

53,7 

12,3 

1,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,4 

3,9 

9,0 

4,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

9 632,3 

61 536 

1 169,6 

59 575 

8 462,7 

1 961 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-780,4 

13 776 

167,6 

13 454 

-948,0 

322 

-8,1 

22,4 

14,3 

22,6 

-11,2 

16,4