Кайта келүү

ь 2008-жылдын 10-декабрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

"Кыргызстан Улуу жибек жолунда" жана "ЕврАзЭС ёлкёлёрънън борборлору" серияларынын коллекциялык монеталары жёнъндё (№45/3). Бул тууралуу расмий билдиръъ Улуттук банктын сайтына жайгаштырылган

"Тёлём системасында штаттан тышкаркы жагдайлар пайда болгон учурларда Кыргыз Республикасынын тёлём системаларынын иштешине карата коюлуучу негизги талаптар жёнъндё" жобо тууралуу (№45/5); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 15-декабрындагы, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 18-январында 8-06 номеринде каттоодон ёткёртългён №37/8 "Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън Пакеттик клиринг системасы жёнъндё" жобо тууралуу" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (№45/6); 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын 2007-жылдын 22-августундагы, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2007-жылдын 4-октябрында 88-07 номеринде каттоодон ёткёртългён №38/11 "Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън Пакеттик клиринг системасында тёлёмдёрдъ ёткёръъ тартиби жёнъндё" жобо тууралуу" токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (№45/7). 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, 2008-жылдын 18-декабрында саат 11.00 Т.Ъмёталиев атындагы кёчё, 7 дареги боюнча (Улуттук банктын II территориясы) "Кыргызстан Улуу Жибек жолунда" сериясындагы ("Бурана", "Ташрабат", "Ёзгён архитектуралык комплекси") эстелик коллекциялык монеталарынын, ошондой эле "ЕврАзЭС ёлкёлёрънън борборлору" сериясындагы "Бишкек" эстелик коллекциялык монетанын жъгъртъъгё чыгарылгандыгына арналган брифинг ётё тургандыгын маалымдайт

 

Монеталардын мънёздёмёлёръ 

 

Аталышы  

Номиналы  

Металлы (пробасы) 

Салмагы  

Диаметри  

Сапаты  

Нускасы (даана) 

Бурана  

10 сом 

Ag 925є/  

Au 999є 

28.28 г 

38.60 мм 

пруф 

1 500  

Бишкек  

10 сом 

Ag 925є 

31.1 г 

38.60 мм 

пруф 

2 500  

Бурана  

1 сом 

CuNi25 

12.0 г 

30.00 мм 

пруф-лайк 

5 000  

Ташрабат  

1 сом 

CuNi25 

12.0 г 

30.00 мм 

пруф-лайк 

5 000  

Ёзгён архитектуралык комплекси 

1 сом 

CuNi25 

12.0 г 

30.00 мм 

пруф-лайк 

5 000  

 

Монеталардын сърёттёлъшъ 

 

«Кыргызстан Улуу Жибек жолунда» сериясындагы коллекциялык эстелик монеталар Улуу Жибек жолундагы байыркы эстеликтерге Кыргызстандын аймагында жайгашкан Бурана мунарасына, Ташрабат, Ёзгён архитектуралык комплекстерине арналып жасалган. Улуу Жибек жолунун чыйыры азыркы Кыргызстандын картасына да тъшърългён. Кыргыз Республикасынын герби бул монеталардын арткы бетинин негизги композициялык мотиви болуп саналат

«ЕврАзЭС ёлкёлёрънън борборлору» сериясындагы коллекциялык «Бишкек» эстелик монетасы ЕврАзЭС ёлкёлёрънън баалуу металлдарынан коллекциялык монеталарды жасатуу жана сатып ёткёръъ боюнча Эл аралык программанын чегинде чыгарылган. ЕврАзЭС ёлкёлёрънън борбордук (улуттук) банктары тарабынан чыгарылган коллекциялык монеталардын бардык сериясын бириктирген негизги элемент болуп, аларга тъшърългён ЕврАзЭСтин эмблемасы саналат

Тоолор кучагында жайгашкан шаардын архитектуралык имараты монеталардын алдыькы бетинин негизги сюжети катары алынган. Ал эми кълъгън атырылткан Манастын скульптуралык келбети жана ЕврАзЭСтин тъстъъ эмаль капталган эмблемасы алдыькы катарда берилген. ЕврАзЭСтин эмблемасынын бёлъгъ болуп саналган, жер шаарынын рельефтик фонунда тъшърългён Кыргыз Республикасынын герби монеталардын арткы бетинде алдыькы катарда берилген

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы, «Кыргызстан Улуу жибек жолунда» жана «ЕврАзЭС ёлкёлёрънън борборлору» сериясындагы «Бурана» жана «Бишкек» коллекциялык къмъш монеталарынын жъгъртъъгё чыгарылышына байланыштуу, бул жаьы монеталарды сатуу боюнча аукцион ёткёрёт

Аукцион 2008-жылдын 19-декабрында саат 17.00 Бишкек шаары Ю.Абдрахманов (мурдагы Совет кёчёсъ) атындагы кёчё, 196 дареги боюнча жайгашкан Г.Айтиев атындагы Кыргыз Улуттук кёркём сърёт искусство музейинде ётёт.  

Аукционго катышууга ниеттенген бардык жарандар жана юридикалык жактар бул иш-чарага катыша алышат жана ошол эле жерден накталай тёлёп беръъ менен каалаган монетаны сатып алууга болот. Аукционго кърёёсъз катышууга болот.  

 

Лоттун № 

Лотту тъзгён монеталар

Баштапкы баа 

1 къмъш монета: «Бурана» (сериялык номери 111) 

2220 сом 

1 къмъш монета: «Бишкек» (сериялык номери 111) 

1800 сом 

1 къмъш монета: «Бурана» (сериялык номери 555) 

2220 сом 

1 къмъш монета: «Бишкек» (сериялык номери 555) 

1800 сом 

1 къмъш монета: «Бурана» (сериялык номери 777) 

2220 сом 

1 къмъш монета: «Бишкек» (сериялык номери 777) 

1800 сом 

1 къмъш монета: «Бурана» (сериялык номери 999) 

2220 сом 

1 къмъш монета: «Бишкек» (сериялык номери 999) 

1800 сом 

2 къмъш монета: «Бурана» (1 даана, «Бишкек» (1 даана) (сериялык номери 666) 

4020 сом 

10 

2 къмъш монета: «Бурана» (1 даана), «Бишкек» (1 даана) (сериялык номери 888) 

4020 сом 

11 

2 къмъш монета: «Бурана» (1 даана), «Бишкек» (1 даана) (сериялык номери 300) 

4020 сом 

12 

2 къмъш монета: «Бурана» (1 даана), «Бишкек» (1 даана) (сериялык номери 400) 

4020 сом 

13 

2 къмъш монета: «Бурана» (1 даана), «Бишкек» (1 даана) (сериялык номери 500) 

4020 сом 

14 

2 къмъш монета: «Бурана» (1 даана), «Бишкек» (1 даана) (сериялык номери 600) 

4020 сом 

 

Бардык суроолор менен Улуттук банктын Накталай акча менен иш алып баруу башкармалыгынын Эмиссия-кассалык операциялар бёлъмънё 669229, 669231 телефондору аркылуу кайрылсаьыздар болот

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. ЖЧК "Алтын Булак Капитал" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 10-декабрында берилген 183-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Каракол шаары, Алдашев атындагы кёчё, номерсиз

2. ЖЧК "Бектан капитал LTD" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 12-декабрында берилген 184-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Жетиёгъз району, Жетиёгъз айылы, Байсеркеев атындагы кёчё, 56; 

3. "Дария и Ко" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 9-декабрында берилген 3819-лицензия). Алмашуу бюросу 2078 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 110. 

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары  

жокко чыгарылган/кайра чакырылып алынган: 

 

1. 2008-жылдын 12-декабрынан тартып "Демёёр" кредиттик союзуна 2006-жылдын 6-июнунда берилген №515-лицензия катышуучулардын жалпы жыйынынын 2008-жылдын 7-декабрындагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндёгъ №4-протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Чолпоната шаары, Южная кёчёсъ, 15; 

2. 2008-жылдын 12-декабрынан тартып КЖК "Арун-Капитал" ломбардына 2006-жылдын 9-мартында берилген №282-лицензия текшеръънън жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын областтык башкармалыгынын 2008-жылдын 12-декабрындагы чечимине ылайык кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Чолпоната шаары, Совет кёчёсъ, 68. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ 

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

кёлёмъ 

млн. сом 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

кёлёмъ 

млн. сом. 

саны 

даана 

2008-жылдын 9-декабрынан 12-декабрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 105,4 

62 431 

1 119,9 

60 747 

6 985,5 

1 684 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,8 

97,3 

86,2 

2,7 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,3 

0,7 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

12,4 

8,1 

19,4 

8,3 

11,3 

2,1 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

13,9 

54,5 

18,7 

56,0 

13,2 

1,4 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,3 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,6 

4,8 

11,5 

4,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

9 632,3 

61 536 

1 169,6 

59 575 

8 462,7 

1 961 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-1 526,9 

895 

-49,7 

1 172 

-1 477,1 

-277 

-15,9 

1,5 

-4,3 

2,0 

-17,5 

-14,1