Кайта келүү

ь 2008-жылдын 26-ноябрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

2008-жылдын 3-чейрегиндеги акчакредит саясаты жёнъндё отчет жана алдыда келе жаткан мезгил ъчън акчакредит программасы (№42/1). Отчет Улуттук банктын расмий веб-сайтына жайгаштырылат; 

"Милдеттъъ камдар (резервдер) жёнъндё" жобонун жаьы редакциясы тууралуу (№42/3). Ёзгёртъълёр коммерциялык банктардын 2008-жылдын 1-январынан тартып ёз алдынча Эсептер планына ётё тургандыгына байланыштуу, ошондой эле жобого "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамга ылайык жаьы терминдер киргизилген;  

"Кыргыз Республикасынын мамлекеттик казына облигацияларын Улуттук банк аркылуу жайгаштыруу, кайталап сунуштоо, жеткире жайгаштыруу, кайрадан сатып алуу жана алар менен финансылык эсептешъълёрдъ жъргъзъъ тартиби жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу (№42/4); 

2008-жылдын 30-сентябрына карата абал боюнча Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар тутумунун ёнъгъъ тенденциялары жёнъндё (№42/6). 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктарга Улуттук банктын расмий веб-сайтынын Ченемдик актылар//Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгънё жайгаштырылган «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктардагы жана башка финансы-кредит мекемелериндеги ёлкёлък тобокелдикти тескёё боюнча минималдуу талаптар жёнъндё» жобого ёзгёртъълёрдъ киргизъъ долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлгандыгын маалымдайт. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы аталган долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды 2008-жылдын 5-декабрына чейинки мёёнёт ичинде smaitashova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. ЖЧК "Атанэл" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 25-ноябрында берилген 176-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кара-Дарыя кёчёсъ, 42; 

2. ЖЧК "Айдай-Кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 28-ноябрында берилген 177-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чуйков атындагы кёчё, 124; 

3. ЖЧК "Нактаб" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 28-ноябрында берилген 178-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 230; 

4. КЖК "Фианит" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ операцияларын жъзёгё ашыруу укугуна 2008-жылдын 26-ноябрында берилген 376-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, А.Навои атындагы кёчё, 26; 

5. КЖК "Рублевка" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ операцияларын жъзёгё ашыруу укугуна 2008-жылдын 27-ноябрында берилген 377-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 48; 

6. Жеке ишкер Банников Петр Анатольевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 28-ноябрында берилген 3812-лицензия). Алмашуу бюросу 2070 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Шопоков атындагы кёчё, 119. Кошумча алмашуу бюросу 2071 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 100; 

7. Жеке ишкер Гордиенко Владимир Александровичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 27-ноябрында берилген 3811-лицензия). Алмашуу бюросу 2069 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Лев Толстой атындагы кёчё, 120;  

8. Жеке ишкер Сатыбалдиев Юлдаш Майметовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 27-ноябрында берилген 3810-лицензия). Алмашуу бюросу 2068 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чалдовар айылы, Ленин атындагы кёчё, 528; 

9. Жеке ишкер Осоров Тутан Тешебаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 27-ноябрында берилген 3809-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базар кёчёсъ, номери жок

10. Жеке ишкер Дюшекеев Адилет Кенешбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 27-ноябрында берилген 3808-лицензия). Алмашуу бюросу 2066 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Манас" аэропорту, аэровокзалдын 1-кабаты. Кошумча алмашуу бюросу 2067 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас" аэропорту, аэровокзалдын 2-кабаты

11. Жеке ишкер Степаненко Галина Ивановнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 27-ноябрында берилген 3807-лицензия). Алмашуу бюросу 2065 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 164-ъй, 7-кв.; 

12. Жеке ишкер Мухамеджанова Зульфия Эрбаевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 27-ноябрында берилген 3806-лицензия). Алмашуу бюросу 2064 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 64/2; 

13. Жеке ишкер Сулайманов Кадырали Джураевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 26-ноябрында берилген 3805-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кызыл-Кыя шаары, "Айбек-Базары" ЖЧКсы

 

2008-жылдын 26-ноябрынан тартып "Садэр-Самый" кредиттик союзуна 2001-жылдын 18-январында берилген №223-лицензия катышуучулардын жалпы жыйынынын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё 2008-жылдын 22-ноябрындагы протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Жетиёгъз району, Балтабай айылы, Достук кёчёсъ, 39. 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 24-ноябрынан 29-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

11 924,1 

71 213 

1 443,5 

68 970 

10 480,6 

2 243 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,1 

96,9 

87,9 

3,1 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,03 

0,3 

0,2 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

16,4 

9,7 

18,9 

10,0 

16,1 

1,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,8 

55,4 

21,7 

57,1 

15,0 

2,4 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,1 

4,7 

9,1 

4,9 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

9 761,4 

71 661 

1 348,8 

69 530 

8 412,6 

2 130 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

2 162,6 

-448 

94,7 

-560 

2 067,9 

113 

22,2 

-0,6 

7,0 

-0,8 

24,6 

5,3