Кайта келүү

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2008-жылдын 18-ноябрынан тартып кесилбеген баракчалар търъндёгъ сувенирдик коллекциялык банкнотторду сатууну жъргъзё баштады. Мындай кесилбеген банкнот баракчаларын чыгаруу жана сатып ёткёръъ иш жъзъндё кёптёгён борбордук (улуттук) банктар тарабынан колдонулуп келъъдё. 

Мындай банкнот баракчаларын ёз-ёзънчё банкнот катары кесип алып колдонууга да болот. Мында анын нумизматикалык баалуулугу, ага жараша, наркынын бир бёлъгъ жоголот. Банкноттордун кесилбеген баракчалары, эь оболу, сувенирдик продукция болуп эсептелет жана ёзгёчё эксклюзивдъъ белек катары кызмат кылат. 20, 50, 100, 500 жана 1000 сом наркындагы банкнот баракчаларын Улуттук банктын кассасынан (т. 66 91 41) жана Улуттук банктын областтык башкармалыктарынын кассаларынан тёмёнкъ бааларда сатып алууга болот: 

 

Номиналы 

Бир барактагы банкноттордун саны 

Бир барактын сатуу баасы 

20 сом 

10 даана 

500 сом 

50 сом 

3 даана 

300 сом 

50 сом 

6 даана 

600 сом 

100 сом 

3 даана 

500 сом 

100 сом 

6 даана 

1 000 сом 

500 сом 

4 даана 

3 000 сом 

500 сом 

8 даана 

6 000 сом 

1000 сом 

8 даана 

10 400 сом 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. ЖЧК "Астра компани" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 19-ноябрында берилген 174-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Оберон базары, №4-офис

2. ЖЧК "Кыргыз Кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 21-ноябрында берилген 175-къбёлък). Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Раззаков атындагы кёчё, 6-ъй, 5-кв.; 

3. "АБА" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 21-ноябрында берилген №3804-лицензия). Алмашуу бюросу 2063 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Турусбеков атындагы кёчё, 88; 

4. Жеке ишкер Камилов Ильхом Арабидиновичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 21-ноябрында берилген 3803-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базар кёчёсъ, номери жок;  

5. Жеке ишкер Абдумажитов Икрам Абдурашитовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 21-ноябрында берилген 3802-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базар кёчёсъ, номери жок;  

6. Жеке ишкер Ахмаджанов Абдирахим Абабакировичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 21-ноябрында берилген 3801-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, Туратали базары

7. Жеке ишкер Молдобаев Майрамбек Курманбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 18-ноябрында берилген 3800-лицензия). Алмашуу бюросу 2062 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Боконбаев атындагы кёчё, 95/17; 

8. Жеке ишкер Бекмурзаев Эшназарга (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-ноябрында берилген 3799-лицензия). Алмашуу бюросу 2061 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 164-12; 

9. Жеке ишкер Сулайманова Роза Сулаймановнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-ноябрында берилген 3798-лицензия). Алмашуу бюросу 2060 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов атындагы кёчё, 115-ъй

 

2008-жылдын 19-ноябрынан тартып "Буудайык" кредиттик союзуна 2002-жылдын 31-майында берилген №400-лицензия катышуучулардын жалпы жыйынынын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё 2008-жылдын 29-сентябрындагы протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Тору-Айгыр айылы, Кентибаев атындагы кёчё, 1-ъй

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 17-ноябрынан 21-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

8 943,7 

68 062 

1 209,6 

66 313 

7 734,1 

1 749 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,5 

97,4 

86,5 

2,6 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,05 

0,3 

0,3 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

11,7 

7,5 

15,9 

7,6 

11,0 

2,1 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,8 

56,7 

20,5 

58,2 

16,3 

2,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,2 

0,1 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,9 

3,1 

6,4 

3,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

9 761,4 

71 661 

1 348,8 

69 530 

8 412,6 

2 130 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-817,7 

-3 599 

-139,2 

-3 217 

-678,6 

-381 

-8,4 

-5,0 

-10,3 

-4,6 

-8,1 

-17,9