Кайта келүү

ь 2008-жылдын 12-ноябрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё "Кыргыз Республикасынын тёлём системасынын 2008-жылдын 3-чейреги ъчън абалы жёнъндё" отчету тууралуу" (№41/2) маселе каралды, бул отчет Улуттук банктын расмий сайтында жайгаштырылган. 

 

ь 2008-жылдын 14-ноябрына карата абал боюнча "Банктар аралык процессинг борбору" ЖАКынын акционерлеринен болуп 16 коммерциялык банк жана "Кыргызтелеком" ААКы саналышат. Борборго учурда 16 коммерциялык банк туташтырылып, 32 029 Элкарт карты чыгарылган, 85 банкомат жана 285 терминал иштеп жатат. Алардын ичинен 206 терминал коммерциялык банктардын Бишкек шаарындагы жана республиканын райондук борборлорундагы филиалдарында жана сактык кассаларында, 79 терминал соода-сервистик пункттарда жайгаштырылган. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. КЖК «ТЕЗ-КРЕДИТ» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2008-жылдын 12-ноябрында берилген 375-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Жалалабат шаары, Ленин атындагы кёчё, номери жок

2. ЖЧК "КредиКом" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 10-ноябрында берилген 173-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 4-кичирайону, 18-34; 

3. "Ай-Алмаз" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 14-ноябрында берилген 3797-лицензия). Алмашуу бюросу 2059 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин атындагы кёчё, 10-15; 

4. Жеке ишкер Усенова Гулжан Абдыкеримовнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 14-ноябрында берилген 3796-лицензия). Алмашуу бюросу 2058 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дэн Сяопин атындагы кёчё, 4-ъй, 15-кв.;  

5. Жеке ишкер Шерматов Равшанбек Камиловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 13-ноябрында берилген 3795-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Жалалабат шаары, Борбордук базар;  

6. Жеке ишкер Атабаева Динара Шамшиевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 10-ноябрында берилген 3794-лицензия). Алмашуу бюросу 2057 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 146-ъй

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары  

кайра чакырылып алынган

 

1. 2008-жылдын 14-ноябрынан тартып КЖК "Чорук" ломбардына 2002-жылдын 3-майында берилген 173-лицензия текшеръънън жыйынтыгы боюнча Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын областык башкармалыгынын 2008-жылдын 14-ноябрында кабыл алынган чечиминин негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Жетиёгъз району, Кызыл-Суу айылы, Дзержинский атындагы кёчё, 37

2. 2008-жылдын 14-ноябрынан тартып жеке ишкер Рахметова Аделят Нусратуллаевнага нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 7-февралында берилген №3514-лицензия отчеттордун дайыма берилбей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Дордой базары, Чимкент автоунаа токтоочу жайы, №15-павильон. 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коомдук пикирди билъъ кызматы Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън 2008-жылдын 18-июлундагы №387 токтому менен Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги тъзългёндъгън маалымдайт. Агенттиктин негизги милдети болуп республикада депозиттерди коргоо системасынын иштешин камсыз кылуу эсептелинет. Бул милдетти аткаруу ъчън Агенттик Депозиттерди коргоо фондунун активдерин тескёёгё алат, аманатчыларга депозиттердин суммасын жана алар боюнча пайыздарды кепилге алынган кырдаал келип жеткен учурларда Кыргыз Республикасынын "Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жёнъндё" мыйзамына ылайык тёлёп берет

Депозиттерди коргоо фондунун каражаттарын коммерциялык банктардын жана Кыргыз Республикасынын Ёкмётънън салымдарынын эсебинен топтоо максатында 2008-жылдын 17-сентябрында Улуттук банкта Агенттиктин операциялык эсеби ачылган: №1010100038900185, эсептин аталышы: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги, "Депозиттерди коргоо фонду". 

Агенттиктин жайгашкан орду: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 96; «Б» корпусу, 210-каб., телефону: (0312) 900 149, факсы: (0312) 900 164. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 10-ноябрынан 14-ноябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил) 

Жумалык абсолюттук маани 

10 751,9 

75 756 

1 412,8 

73 663 

9 339,1 

2 093 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,1 

97,2 

86,9 

2,8 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,3 

0,4 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

13,0 

7,6 

16,1 

7,7 

12,5 

2,4 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

14,7 

56,6 

20,4 

58,2 

13,8 

2,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,03 

0,8 

0,2 

0,8 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,7 

5,2 

12,8 

5,4 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

9 761,4 

71 661 

1 348,8 

69 530 

8 412,6 

2 130 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

990,4 

4 095 

64,0 

4 133 

926,4 

-37 

10,1 

5,7 

4,7 

5,9 

11,0 

-1,8