Кайта келүү

ь 2008-жылдын 5-ноябрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё бир катар маселелер каралып, тёмёнкъ токтомдор кабыл алынган: 

кредиттик союздардын ишине тиешелъъ ченемдик-укуктук актыларга ёзгёртъълёрдъ киргизъъ жёнъндё (№40/7);  

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2006-жылдын 2-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2006-жылдын 7-апрелинде 34-06 номеринде каттоодон ёткёртългён «Банктардын ишмердъълъгън лицензиялоо жёнъндё» жобону бекитъъ туурауу» №5/7 токтомго ёзгёртъълёдъ жана толуктоолоррду киргизъъ жёнъндё

банк секторун 2011-жылдын акырына чейинки мезгилде ёнъктъръъ стратегиясы жёнъндё (№40/10). 

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/ къбёлъктёр берилди:  

 

1. МКК "Байколь кредит" ЖЧКсына (2008-жылдын 3-ноябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё № 172 каттоо къбёлъгъ берилген) Юридикалык дареги: Бишкек ш, Ибраимов кёёчёсъ, 40-42; 

2. Жеке ишкер Джорупбеков Муса Казакбаевичке Майметовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 3-ноябрында №3781 лицензия берилген. Каттоо номери: 2049. Юридикалык дареги: Чъй областы Кара-Балта ш, К.Маркс атындагы кёчё, 2-ъй

3. Жеке ишкер Сатывалдиев Торовай Майметовичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 3-ноябрында №3782 лицензия берилген. Каттоо номери: 2049. Юридикалык дареги: Чъй областы, Чалдовар айылы, Ленин атындагы кёчё 518;  

4. Ломбард "Умут" кошумча жоопкерчиликтъъ коомуна нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 3-ноябрында 3783 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта ш, Т.Кожомбердиев атындагы кёчё, "Жайыл" базары, 5 павильон;  

5. "Веха" ЖЧКсына нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 3-ноябрында 3784 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош ш, Кыргызстан кёчёсъ, 102 «а» ъйъ;  

6. Жеке ишкер Лянко Михаил Александровичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 4-ноябрында 3785 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Манас кёчёсъ, 57;  

7. Жеке ишкер Насретдинов Сардор нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 4-ноябрында 3786 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош ш, Базар кёчёсъ, номери кёрсётълбёгён;  

8. Жеке ишкер Усмонов Карим Хакимджановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 4-ноябрында 3787 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош ш, Зайнабетдинов кёчёсъ, 1;  

9. Жеке ишкер Рахманов Адылга нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 4-ноябрында 3788 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош областы, Ош ш, Зайнабетдинов кёчёсъ, 3;  

10. Жеке ишкер Исабекова Нурзада Кыдыркуловнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 5-ноябрында 3789 лицензия берилген. Каттоо номери: 2052. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Байтик-Баатыр кёчёсъ, 49;  

11. Жеке ишкер Ашыралиев Талантбек Тогузбаевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 5-ноябрында 3790 лицензия берилген. Каттоо номери: 2053. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Абдрахманов атындагы кёчё, 146; 

12. "Казино Аладдин" ЖЧКсына нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 5-ноябрында № 3791 лицензия берилген. Каттоо номери: 2054. Юридикалык дареги: Бишкек ш, А. Токомбаев атындагы кёчё; 

13. "ЮД и Компани" ЖЧКсына нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 5-ноябрында 3792 лицензия берилген. Каттоо номери: 2055. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Ибраимов кёчёсъ, 70; 

14. Жеке ишкер Караибрагимов Казим-Паша Шукриевичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 6- ноябрында 3793 лицензия берилген. Каттоо номери: 2056. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Жибек-Жолу кёчёсъ, 203 «а»; 

 

Жеке ишкер Е.Н. Диденкого нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 9-сентябрында берилген № 3738 лицензия, келип тъшкён ётънъчкё ылайык жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Байтик-Баатыр кёчёсъ, 55. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 27-октябрынан 31-октябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

10 762,5 

55 729 

1 080,5 

53 186 

9 681,9 

2 543 

Банктар аралык тёлём системалары-нын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,2 

95,4 

90,0 

4,6 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,3 

0,8 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

10,6 

7,1 

16,8 

7,4 

9,9 

1,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

9,4 

59,3 

22,7 

62,1 

8,0 

1,1 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,2 

0,9 

2,5 

1,0 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,9 

5,1 

9,2 

5,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

9 761,4 

71 661 

1 348,8 

69 530 

8 412,6 

2 130 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 001,0 

-15 932 

-268,3 

-16 344 

1 269,3 

413 

10,3 

-22,2 

-19,9 

-23,5 

15,1 

19,4