Кайта келүү

ь 2008-жылдын 30-октябрында Бишкек шаарында Эл аралык валюта фондусунун Жакынкы Чыгыш жана Борбордук Азия ёлкёлёръ менен иш алып баруу департаментинин ёкълъ Рон ван Руден баштап келген миссиясы ёз ишин аяктады. Кыргыз Республикасына иш боюнча кыдыруунун жъръшъндё ЭВФтин эксперттеринин Кыргыз Республикасынын Премьер-министри, Финансы министрлигинин, Экономикалык ёнъгъъ жана соода министрлигинин, Улуттук банктын жана башка тиешелъъ министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилери менен жолугушуусу болуп, анда тараптар ёлкёнън экономикалык программасынын долбоорун жана Кыргыз Республикасынын Фонд менен мындан ары да кызматташуусунун негизги багыттары талкууга алынды

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензиялар/ къбёлъктёр берилди

 

1. МКК «Интеркредит» ЖЧКсына (2008-жылдын 27-октябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 165 каттоо къбёлъгъ берилген). Юридикалык дареги: Бишкек ш, Асанбай кичи району, 18-54; 

2. МКК «Айбекс Кэпитал» ЖЧКсына (2008-жылдын 28-октябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 166 каттоо къбёлъгъ берилген). Юридикалык дареги: Бишкек ш, Тимирязев кёчёсъ, 65а

3. МКК «Капитал Плюс» ЖЧКсына (2008-жылдын 29-октябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 167 каттоо къбёлъгъ берилген). Юридикалык дареги: Бишкек ш, Горький кёчёсъ, 33; 

4. МКК «Кутунбет-Солто» ЖЧКсына (2008-жылдын 30-октябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 168 каттоо къбёлъгъ берилген). Юридикалык дареги: Чъй областы, Чъй району, Чъй айылы, Совет кёчёсъ, 187/13; 

5. МКК «Ая» ЖЧКсына (2008-жылдын 30-октябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 169 каттоо къбёлъгъ берилген). Юридикалык дареги: Ысык-Кёл обл., Каракол ш, Торгоев кёчёсъ, 28/2; 

6. МКК «Финкызмат» ЖЧКсына (2008-жылдын 30-октябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 170 каттоо къбёлъгъ берилген). Юридикалык дареги: Бишкек ш, 8-кичи району, 47-72; 

7. МКК «Доверие» ЖЧКсына (2008-жылдын 30-октябрында жеке адамдарды жана юридикалык жактарды микрокредиттёёгё 171 каттоо къбёлъгъ берилген). Юридикалык дареги: Бишкек ш., Жибек Жолу кёчёсъ, 150; 

8. Жеке ишкер Жутанов Залкарбек Маметназаровичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 27-октябрында 3776 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош обл., Ош ш, Базар кёчёсъ, номери кёрсётълбёгён, "Мир" универмагы

9. Жеке ишкер Эргешова Махпурат Бакировнага нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-октябрында 3777 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош обл., Ош ш, Базар кёчёсъ, номери кёрсётълбёгён

10. Жеке ишкер Каримов Бахтияр Манапжановичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-октябрында 3778 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Ош обл., Ош ш, Базар кёчёсъ, номери кёрсётълбёгён

11. Жеке ишкер Зиньковский Владимир Владимировичке нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-октябрында 3779 лицензия берилген. Юридикалык дареги: Чъй обл., Кара-Балта ш, Центральная кёчёсъ, 60; Каттоо номери 2045; 

12. «Мэри-Клуб» ЖЧКсына (нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 31-октябрында 3780 лицензия берилген). Юридикалык дареги: Бишкек ш, Горький кёчёсъ, 33; Каттоо номери: 2047; 

13. Жеке ишкер Нестерова Наталья Владимировна (нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-майында берилген 3647 лицензия). Алмашуу бюросу кайрадан каттоодон ёткёртългён, каттоо номери: 2046. Юридикалык дареги: Чъй обл., Аламъдън р-н, Ленин айылы, Алма-Ата кёчёсъ, «Евразия» кафеси, 2 алмашуу бюросу

 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине берилген лицензиялар/къбёлъктёр кайтарлыпы алынган

 

1. Ломбард «Кредитный Дом А и К» кошумча жоопкерчиликтъъ коомуна 1998-жылдын 28-октябрында, кыймылдуу мълктъ (кърёёнъ) кърёёгё алуу менен кыска мёёнёткё кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна берилген 121 лицензия, текшеръъгё тоскоолдук кылгандыгы жана аны кечеьдеткендиги ъчън Улуттук банктын 2008-жылдын 31-октябрындагы№57-0 буйругунун негизинде кайтарлып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш, Ж.Турусбеков атындагы кёчё, 43-16. 

2. Жеке ишкер Салиев Мелисбек Абдиевичтин нак чет ёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2007-жылдын 10-декабрында берилген 3452 лицензия, Улуттук банктын 2008-жылдын 310октябрындагы 56-0 буйругунун негизинде, отчетторду бербей койгондугунан улам кайтарылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек ш, ТРК «Дордой», Чимкент аялдамасы, 37-контейнер 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 27-октябрынан 31-октябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

10 651,5 

68 235 

1 296,0 

65 931 

9 355,5 

2 304 

Банктар аралык тёлём системалары-нын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,2 

96,6 

87,8 

3,4 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,03 

0,3 

0,2 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

15,3 

8,7 

19,5 

8,9 

14,7 

2,1 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,5 

64,3 

22,6 

66,5 

14,5 

2,7 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,9 

4,2 

7,5 

4,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

8 918,3 

73 129 

1 313,6 

71 125 

7 604,6 

2 004 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 733,2 

-4 894 

-17,6 

-5 194 

1 750,8 

300 

19,4 

-6,7 

-1,3 

-7,3 

23,0 

15,0