Кайта келүү

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча, инфляция деьгээлин билдиръъчъ керектёё бааларынын индекси 2008-жылдын ёткён айына салыштырмалуу сентябрь айында 100,7 пайызды, жыл башынан бери 115,6 пайызды тъзгён (2007-жылдын декабрына карата)

Улуттук банктын баа беръъсъ боюнча, ъстъбъздёгъ жылдын январь-сентябрь айларында инфляция динамикасы тёмёнкъдёй тъптёлгён: монетардык эмес факторлордун таасири 86,9 пайыз, банктардан тышкаркы акчаларды жана алмашуу курсун кошо камтыган монетардык факторлор 4,2 пайыз. Калктын инфляциялык кътъълёръ 8,9 пайыз ёлчёмъндё таасир эткен. 

 

1-таблица: Кыргыз Республикасындагы керектёё бааларынын индекси 

 

2008-жылдын сентябрь айы 

2008-жылдын январь- сентябрь айлары 2007-жылдын январь-сентябрь айларына карата 

2008-жылдын августуна карата 

2007-жылдын декабрына карата 

2007-жылдын сентябрына карата 

Бардык товарлар жана кызмат кёрсётъълёр  

100,7 

115,6 

125,9 

126,8 

Анын ичинде: 

Тамакаш азыктары жана алкоголсуз суусундуктар 

100,1 

116,1 

131,0 

138,4 

Алкоголь ичимдиктери жана тамекилер 

100,1 

110,5 

117,5 

115,3 

Азык-тълъктён башка товарлар 

100,9 

112,1 

117,5 

114,2 

Кызмат кёрсётъълёр 

103,7 

127,8 

133,5 

122,3 

 

2008-жылдын сентябрь айында тамакаш азыктарына жана алкоголсуз суусундуктарга болгон баа индексинин ёсъшъ 0,1 пайызды тъзгён. Биринчи жана жогорку сорттогу унга карата баанын тёмёндёшъ уланган, тёмёндёё тиешелъълъгънё жараша 2,4 жана 0,9 пайызды тъзгён. Ошондой эле эттин (1,4 пайызга), канттын (1,2 пайызга), майлар жана тоь майлардын (0,6 пайызга) баалары да тёмёндёгён. Мында ёткён айга салыштырмалуу жашылча-жемиштерге жана сът азыктарына болгон баа, тиешелъълъгънё жараша 5,7 жана 1,1 пайызга жогорулагандыгы байкалган

Отчеттук ай ичинде алкоголь ичимдиктери жана тамекилер 0,1 пайызга кымбаттаган

Азык-тълъктён башка товарларга баа индекси 0,9 пайызга кёбёйгён. Бул топтогу товарлар ичинен кийим-кече жана бут кийим, ошондой эле ъй тиричилигинде колдонулуучу буюмдар 0,4-0,8 пайыз чегинде кымбаттаган. 

Ай ичинде дизель отунуна жана бензинге (4,7 пайызга), курулуш материалдарына (2,5 пайызга) баалардын тёмёндёшъ катталган.  

Окуу жылынын башталышындагы билим беръъ жаатындагы кызмат кёрсётъълёргё баанын 21,8 пайызга жогорулоосунун эсебинен, калкка акы тёлёп кёрсётълъъчъ кызматтарга баалар жана тарифтер 2008-жылдын сентябрь айында 3,7 пайызга жогорулаган.  

 

ь 2008-жылдын 1-октябрына карата жъгъртъъдёгъ акчанын жалпы суммасы 30 613,3 млн. сомду тъзгён, анын ичинен 1 266,0 млн. сом коммерциялык банктардын кассаларында, ал эми калганы банк тутумунан тышкары колдонууда турган (ёткён жылдын тиешелъъ мезгилиндегиге салыштырганда 6 280,0 млн. сомго же 25,8 пайызга кёбёйгён). 

2008-жылдын III чейрегинде коммерциялык банктардын кассаларына республиканын бътъндёй аймагынан 68 901,4 млн. сом келип тъшкён, бул кёрсёткъч 2007-жылдын III чейрегиндегиге салыштырганда 21 288,9 млн. сомго же на 44,7 пайызга кёбёйгён.  

Коммерциялык банктар мекемелеринин кассаларына нак акчанын келип тъшъъсънън ёзгёръъсъ, тёмёндё келтириген 1-графикте чагылдырылган

 

1-график. Коммерциялык банктардын кассаларына нак акчанын келип  

тъшъъсъ 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларынан 2008-жылдын III чейрегинде 70 201,0 млн. сом берилген, бул 2007-жылдын тиешелъъ мезгилиндегиге салыштырганда 22 293,1 млн. сомго же 46,5 пайызга кёп.  

Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акчаларды беръъдёгъ ёзгёръълёр, тёмёндё келтирилген 2-графикте чагылдырылган: 

 

2-график. Коммерциялык банктардын кассаларынан нак акча беръълёр 

 

 

Коммерциялык банктардын кассаларына нак акча кайтарымдуулугу 2008-жылдын III чейрегинде 98,1 пайызды тъзгён (2007-жылдын III чейрегиндегиге салыштырганда 1,3 пайыздык пунктка азайган). 

Коммерциялык банктардын кассаларына 2008-жылдын III чейреги ичинде акча кайтарымдуулугунун областтар боюнча ёзгёръъсъ, тёмёндё келтирилген 1-таблицада чагылдырылган

1-таблица (пайыздарда) 

 

 

2007-жыл 

2008-жыл 

Четтёёлёр 

Бардыгы болуп республика боюнча  

99,4 

98,1 

-1,3 

Бишкек шаары 

108,1 

104,1 

-4,0 

Баткен обл. 

36,5 

45,8 

9,3 

Жалалабат обл. 

63,2 

66,3 

3,1 

Исыккёл обл. 

85,1 

87,5 

2,4 

Нарын обл. 

38,2 

63,4 

25,2 

Ош обл.  

59,5 

57,4 

-2,1 

Ош шаары 

111,5 

119,3 

7,8 

Талас обл. 

56,3 

64,0 

7,7 

Чъй обл.  

123,1 

119,4 

-3,7 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. ЖЧК "Мост Бизнес Капитал" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 16-октябрында берилген 163-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жал-23, 33-3; 

2. ЖЧК "Чын-Кун" (Chin & Kun)" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 16-октябрында берилген 164-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Аламедин-1 кичирайону, 64-23; 

3. Жеке ишкер Кадыров Эркинжан Тажиматовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-октябрында берилген 3770-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Базар-Коргон айылы, борбордук базар

4. Жеке ишкер Тургумбаев Кыргызбай Коенбаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-октябрында берилген 3769-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Кочкората шаары, колхоз базары; 

5. Жеке ишкер Атабаев Таштемирге (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-октябрында берилген 3768-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Жалалабат шаары, борбордук базар;  

6. Жеке ишкер Арапов Абдыкадыр Атазаковичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-октябрында берилген 3767-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан-Датка атындагы кёчё, 354.; 

7. Жеке ишкер Омурзакова Гълмира Сардарбековнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-октябрында берилген 3766-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу кёчёсъ, 215/2. Алмашуу бюросу 2039 номеринде катталган; 

8. Жеке ишкер Косов Юрий Михайловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 16-октябрында берилген 3765-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Кара-Балта шаары, Борбор кёчёсъ, 72а. Алмашуу бюросу 2038 номеринде катталган; 

9. "Крытый рынок Триада-ДМ" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 14-октябрында берилген 3764-лицензия). Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, номери жок

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары  

жокко чыгарылган: 

 

1. 2008-жылдын 15-октябрынан тартып КЖК "Орлеан" ломбардына 2005-жылдын 1-мартында берилген №249-лицензия ломбарддын жабылышы жёнъндё 2008-жылдын 1-октябрындагы уюштуруучулардын жыйынынын протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Ленин атындагы кёчё, 108-ъй; 

2. 2008-жылдын 16-октябрынан тартып "Мос-Кредит" кредиттик союзуна 2000-жылдын 11-августунда берилген №200-лицензия жалпы жыйындын 2008-жылдын 26-февралындагы ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Москва району, Беловодское айылы, Ленин атындагы кёчё, 27. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 13-октябрынан 17-октябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Жумалык абсолюттук маани 

9 180,9 

75 624 

1 388,0 

73 591 

7 792,9 

2 033 

Банктар аралык тёлём системалары-нын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,1 

97,3 

84,9 

2,7 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,3 

0,3 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

17,1 

6,6 

16,2 

6,7 

17,3 

2,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,4 

70,4 

21,3 

72,3 

15,6 

2,3 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,03 

0,3 

0,2 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,5 

3,9 

9,9 

4,0 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Ёткён айдын орточо жумалык абсолюттук мааниси 

8 918,3 

73 129 

1 313,6 

71 125 

7 604,6 

2 004 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

262,6 

2 495 

74,4 

2 466 

188,2 

29 

2,9 

3,4 

5,7 

3,5 

2,5 

1,5