Кайта келүү

ь 2008-жылдын 30-сентябрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган 

милдеттъъ камдык (резервдик) талаптарды эсепке алууда колдонулуучу доллардын алмашуу курсу жёнъндё (№36/1). 2008-жылдын октябрь айынан 2009-жылдын июнь айына чейинки мезгил ичине доллардын алмашуу курсу 36 сом/долл. ёлчёмъндё белгиленген

милдеттъъ камдык талаптарды сактагандыгы ъчън коммерциялык банктарга берилъъчъ компенсациялык тёлёмдёрдъ кайра карап чыгуу жёнъндё (№ 36/2)

"2008-жылдын тёртънчъ чейрегине карата Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эларалык камдарыны тъзъмъ жёнъндё" жобо тууралуу (№36/3); 

Кыргыз Республикасынын "Лицензиялоо жёнъндё" мыйзамына толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№36/7). Мыйзамдын 9-статьясына сунушталып жаткан толуктоо республиканын аймагында ъчънчъ жактардын пайдасына тёлёмдёрдъ кабыл алуу боюнча кызмат кёрсётъъчъ юридикалык жактардын, финансы-кредиттик эмес мекемелердин ишин, ошондой эле тёлёмдёрдъ жана эсептешъълёрдъ жъргъзъъгё байланышкан маалыматты кабыл алуу, иштеп чыгуу жана беръъ (процессинг) боюнча ортомчулук кызматтарды жёнгё салуу максатында иштелип чыккан. Бул жёнгё салууну жъзёгё ашыруу калктын тёлёмдёрън жана эсептешъълёрън ёткёръъ боюнча кызмат кёрсётъълёрдъ сунуштаган юридикалык жактардын ишинде пайда болуучу тобокелдиктерди азайтуу ъчън зарыл. Андан тышкары, Кыргыз Республикасындагы ишмердиктин лицензиялануучу търлёрънън тизмесин кеьиртъъ да каралат; 

Улуттук банктын эсептик чени жана «овернайт» пайыздык чени жёнъндё. Улуттук банктын эсептик ченин аныктоо механизминин натыйжалуулугун андан ары жогорулатуу максатында, Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы токтом кылат: 

1. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын эсептик чени (мындан ары Улуттук банктын эсептик чени) катары, эгерде Улуттук банк Башкармасы тарабынан башка чечим белгиленбеген болсо, Улуттук банктын жъгъртъъ мёёнётъ 28 къндък ноталарынын Улуттук банктын ноталарын жайгаштыруу боюнча ёткёрългён акыркы 4 аукционундагы (ёткёрългён аукциондор боюнча) кирешелъълъгънън орточо мааниси эсептелет. 

2. Улуттук банктын эсептик ченинин ёзгёръъ мёёнётъ ар жума сайын деп белгиленсин. 

3. Улуттук банктын эсептик чени акыркы аукцион ёткёрългёндён кийинки къндён кийинки ёткёрълъъчъ аукцион белгиленген къндъ кошо алган кънгё чейин аракетте болоору белгиленсин. 

4. «Овернайт» кредити боюнча пайыздык чендин чоьдугу Улуттук банктын эсептик ченинин 1,2 бёлъгънё барабар ёлчёмдё белгиленсин. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. КЖК «Червонец» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2008-жылдын 30-сентябрында берилген 372-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё, 67/1; 

2. "МИДАС" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 3-октябрында берилген №3758-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150. Алмашуу бюросу 2030 номеринде катталган: 

· Кошумча алмашуу бюросу 2031 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Ахунбаев атындагы кёчё, 105; 

· Кошумча алмашуу бюросу 2032 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй проспектиси, 125/1; 

3. Жеке ишкер Дон Наталья Николаевнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 3-октябрында берилген №3757-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 176-ъй. Алмашуу бюросу 2028 номеринде катталган

· Кошумча алмашуу бюросу 2029 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Съйёркулов атындагы кёчё, 20/1; 

4. Жеке ишкер Султанов Акылбек Аскарбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 2-октябрында берилген №3756-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" базары, борбордук ётмё жол, № 13. Алмашуу бюросу 2027 номеринде катталган

5. Жеке ишкер Матыкеев Докдурбек Кыштообековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 29-сентябрында берилген №3755-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" базары, борбордук ётмё жол, №7. Алмашуу бюросу 2026 номеринде катталган

 

2008-жылдын 2-октябрынан тартып ЖЧК "Ысыккёл лидер кредит" МККсына 2007-жылдын 6-мартында берилген №69-къбёлък ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё чечимдин негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Каракол шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 123/1. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 29-сентябрынан 3-октябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Абсолюттук маани 

9 357,6 

59 385 

1 237,7 

57 106 

8 119,9 

2 279 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,2 

96,2 

86,8 

3,8 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,04 

0,3 

0,3 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

14,8 

10,6 

21,2 

10,9 

13,8 

2,0 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,9 

66,9 

21,7 

69,5 

17,3 

2,2 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,1 

0,2 

0,6 

0,2 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,5 

7,0 

11,3 

7,3 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани 

9 623,9 

69 756 

1 250,8 

67 892 

8 373,1 

1 864 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-266,3 

-10 371 

-13,1 

-10 786 

-253,2 

415 

-2,8 

-14,9 

-1,0 

-15,9 

-3,0 

22,3