Кайта келүү

ь 2008-жылдын 19-20-сентябрында Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын ёкълдёръ, Кыргызстандагы коммерциялык банктардын жетекчилери, Кыргызстан Банктар союзунун мъчёлёръ, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Финансылык чалгындоо кызматынын, Депозиттерди коргоо боюнча агенттиктин, Жогорку Кеьештин ж.б. чакырылган тараптардын катышуусу менен Ысыккёл 2008 Банктык тегерек столу ёткёрълдъ.  

Тегерек стол банк секторундагы учурда тъптёлгён жагдайды, ошондой эле республиканын банк секторун мындан ары ёнъктъръъ ъчън актуалдуу маселелерди чечъъ боюнча кёрълъп жаткан чараларды талкуулоо максатында уюштурулган.  

Тегерек столдун иши аяктагандан кийин ар бир талкууланып жаткан маселе боюнча катышуучулардын негизги чечимдерин ёзънё камтыган резолюция кабыл алынды. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. ЖЧК "Глобал капитал" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 22-сентябрында берилген №157-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ъсёнбаев атындагы кёчё, 39-ъй, 21-кв.; 

2. Жеке ишкер Азимов Кубанычбекке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 24-сентябрында берилген №3754-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай району, Кадамжай кыштагы, Гагарин атындагы кёчё, номери жок

 

 

Улуттук банктын коомдук пикирди билъъ кызматы  

Сиздердин суроолоруьуздарга жооп берет 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коомдук пикирди билъъ кызматына четёлкё валютасынын зыян тарткан (ушаланган, айрып-тытылган, боек тёгългён ж.б.) акча банкнотторун алмаштыруу маселесине тиешелъъ суроолор Кыргыз Республикасынын жарандары тарабынан кёп берилип жаткандыгына байланыштуу Улуттук банк тёмёнкълёрдъ билдирет. 

Улуттук банк четёлкё валютасынын, анын ичинде америка долларынын, орус рублинин, евронун ж.б. эскилиги жеткен жана зыян тарткан банкнотторуна экспертиза жъргъзбёйт жана аларды алмаштырбайт, ошондой эле улуттук валютанын колдонууга жарактуу кайсы бир нарктагы банкнотторун башка нарктагы банкнотторго алмаштырбайт. 

Республиканын аймагында эскилиги жеткен четёлкё валютасын комиссиялык жыйымдарды алуу шартында (5 пайыздан 10 пайызга чейин) алмаштырууну жъзёгё ашырып жаткан коммерциялык банктар: "Казкоммерцбанк Кыргызстан" ААКсы (т.69-03-83, 69-03-82, 69-03-81), "Халык Банк Кыргызстан" ААКсы (т.61-41-20), "Демир Кыргыз Интернешнл банк" ЖАКы (т.61-06-10) ж.б., ошондой эле бир катар алмашуу бюролору да бул багытта иш алып барат. 

Четёлкё валютасына экспертиза Ички иштер министрлигинин Эксперттик-криминалисттик борборунда (тел.62-69-39, дареги: Фрунзе кёчёсъ, 469) жана Адилет министрлигинин алдындагы Сот экспертизаларынын мамлекеттик борборунда (тел.66-78-63, дареги: Бёкёнбаев атындагы кёчё, 97) жъргъзълёт

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 22-сентябрынан 26-сентябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Абсолюттук маани 

9 596,8 

69 429 

1 314,5 

67 289 

8 282,3 

2 140 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

13,7 

96,9 

86,3 

3,1 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,02 

0,3 

0,2 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

13,4 

7,2 

18,8 

7,3 

12,6 

2,4 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,6 

72,4 

23,5 

74,6 

14,3 

2,1 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,1 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,5 

2,6 

4,0 

2,6 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани 

9 623,9 

69 756 

1 250,8 

67 892 

8 373,1 

1 864 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-27,1 

-327 

63,7 

-603 

-90,8 

276 

-0,3 

-0,5 

5,1 

-0,9 

-1,1 

14,8