Кайта келүү

ь 2008-жылдын 17-сентябрында Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2000-жылдын 30-ноябрында кабыл алынган "Кыргыз Республикасында накталай четёлкё валютасы менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ тартиби жёнъндё жобону бекитъъ тууралуу" №42/1 токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ жёнъндё (№35/1). Ёзгёртъълёр жана толуктоолор ыйгарым укуктуу банктардын алмашуу пункттары жана алмашуу бюролору тарабынан кардар тууралуу маалыматты кошо камтыган накталай четёлкё валютасы менен жъргъзългён алмашуу операциялары жёнъндё маалыматтарды каттоо жана ыйгарым укуктуу мамлекеттик органга беръъ боюнча жаьы талаптарга тиешелъъ

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё" №26/5 токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (№35/2). Ёзгёртъълёр кард-хасан операциялары боюнча жеке адамдар-резиденттердин талап кылганга чейинки пайыз чегерилбей турган эсептерин, мудараба операциялары боюнча жеке адамдар-резиденттер/резидент эместердин, ошондой эле вадиа йад дамана операциясы боюнча жеке адамдар/юридикалык жактар-резиденттер/резидент эместердин мёёнёттъъ пайыз чегерилбей турган эсептерин ачууну караштырат

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2007-жылдын 30-майында кабыл алынган "Кыргыз Республикасындагы майда чекене жана утурумдук тёлёмдёрдън Пакеттик клиринг системасынын кызмат кёрсётъълёрънё тарифтерди бекитъъ жёнъндё" №28/8 токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу (№35/3). 

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматтарына ылайык, инфляция деьгээлин мънёздёёчъ керектёё бааларынын индекси 2008-жылдын август айында ёткён айга карата 0,3 пайызды тъзгён (2007-жылдын август айында инфляция 1,9 пайызды тъзгён эле). Жыл башынан бери (2008-жылдын август айы 2007-жылдын декабрына карата) инфляция 14,8 пайыз деьгээлинде тъптёлгён. 

Улуттук банктын баа беръъсъ боюнча, 2008-жылдын январь-август айларында инфляция динамикасы тёмёнкълёрдён улам тъптёлгён: монетардык эмес факторлордун таасири 87,4 пайыз, банктардан тышкаркы акчаларды жана сомдун алмашуу курсун камтыган монетардык факторлор 3,3 пайыз. Калктын инфляциялык кътъълёръ 9,3 пайыз ёлчёмъндё таасир эткен

 

1-таблица: Кыргыз Республикасындагы керектёё бааларынын индекси 

 

2008-жылдын август айы 

2008-жылдын январь-август айлары 2007-жылдын январь-август айларына карата 

2008-жылдын июль айына карата 

2007-жылдын декабрь айына карата 

2007-жылдын август айына карата 

Бардык товарлар жана кызмат кёрсётъълёр 

99,7 

114,8 

129,5 

126,9 

анын ичинде 

Тамак-аш азыктары жана алкоголсуз суусундуктар  

97,8 

116,0 

139,3 

139,5 

Алкоголь ичимдиктери жана тамекилер 

100,4 

110,4 

118,1 

115,0 

Азык-тълъктён башка товарлар 

102,1 

111,1 

117,0 

113,7 

Кызмат кёрсётъълёр 

102,6 

123,3 

132,4 

120,8 

 

Ъстъбъздёгъ жылдын август айында азык-тълък товарларына жана алкоголсуз суусундуктарга баалар индекси 2,2 пайызга тёмёндёгён. Жашылча-жемиш продукциясына жана кумшекерге баанын тёмёндёшъ катталган, алар тиешелъълъгънё жараша, 13,8 жана 2,2 пайызга арзандаган. Ошондой эле эт азыктарына, майларга жана тоьмайларга, балыкка, биринчи жана жогорку сорттогу буудай унуна баанын 0,9-1,3 пайыз чегинде тёмёндёёсъ байкалган

Алкоголь ичимдиктери отчеттук ай ичинде 0,5 пайызга кымбаттаган, тамекилерге болгон баа ёзгёръъсъз калган

Азык-тълъктён башка товарларга баа индекси 2,1 пайызга кёбёйгён. Азык-тълъктён башка товарлар тобунда баа дизель отунуна (1,8 пайызга) жана бензинге (1,4 пайызга), турмуш-тиричилик буюмдарына жана тиричилик техникасына (0,8 пайызга) кёбърёёк ёскён, курулуш материалдары 3,5 пайызга арзандаган. 

Акы тёлёнъъчъ кызмат кёрсётъълёргё баалар жана тарифтер 2008-жылдын август айында, кёбърёёк деьгээлде, электр энергиясынын, газдын жана отундун башка търлёрънън (8,0 пайыз) жана коомдук тамактануу кызмат кёрсётъълёрънън (6,5 пайыз) наркынын кётёрълъшънън эсебинен 2,6 пайызга жогорулаган. 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. ЖЧК "ЭрИБак" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 19-сентябрында берилген №156-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, 106/4; 

2. КФ "Дилде" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 17-сентябрында берилген №162-къбёлък). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Сузак р-ну, Мундуз айылы

3. КФ "Эконом-кредит" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 17-сентябрында берилген №163-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 73-69; 

4. Жеке ишкер Хайбулин Руслан Абдурашидовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 15-сентябрында берилген №3743-лицензия). Алмашуу бюросу 2020 номеринде катталган. Кошумча алмашуу бюросу 2021 номеринде катталган. Кошумча алмашуу бюросу 2022 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу проспекти, 166; 

5. Жеке ишкер Рахимберды Нурматовго (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-сентябрында берилген №3744-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Жалалабат шаары, борбордук базар;  

6. Жеке ишкер Усманов Бактияр Кадиржановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-сентябрында берилген №3745-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Жалалабат шаары, борбордук базар;  

7. Жеке ишкер Мурсалиев Сабырбек Рысбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-сентябрында берилген №3746-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базар кёчёсъ, номери жок;  

8. Жеке ишкер Абдазов Сабиржан Эргашевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-сентябрында берилген №3747-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали-базары";  

9. Жеке ишкер Уринбаев Сабиржан Каримовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-сентябрында берилген №3748-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали-базары";  

10. Жеке ишкер Адашбаев Зияидин Сахабидиновичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-сентябрында берилген №3749-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Базар кёчёсъ, номери жок;  

11. Жеке ишкер Ченцов Денис Анатольевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-сентябрында берилген №3750-лицензия). Алмашуу бюросу 2023 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 150-ъй;  

12. Жеке ишкер Абасов Рафик Гаджиевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-сентябрында берилген №3751-лицензия). Алмашуу бюросу 2024 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 125-ъй, 31-кв.

13. Жеке ишкер Аманбаев Бекмурат Иметовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 17-сентябрында берилген №3752-лицензия). Алмашуу бюросу 2025 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, "Дордой" базары, борбордук ётмё жол, №25-контейнер; 

14. Жеке ишкер Закиров Мамиржан Алижановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 18-сентябрында берилген №3753-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали-базары".  

 

2008-жылдын 11-августунан тартып "Жанузак" МКА мекемесинин 2007-жылдын 23-майында берилген №135-къбёлъгъ Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын талаптарын бир нече жолу бузгандыгына байланыштуу Улуттук банктын Ысыккёл областтык башкармалыгынын 2008-жылдын 11-сентябрындагы №03-2/514-катынын негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Каракол шаары, Ленин атындагы кёчё, 155. 

 

2008-жылдын 15-сентябрынан тартып "Мыскал-Сыймык" кредиттик союзуна 2006-жылдын 8-майында берилген №514-лицензия жалпы жыйындын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Жетиёгъз району, Кызылсуу айылы, Конкин атындагы кёчё, 57/14. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 15-сентябрынан 19-сентябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Абсолюттук маани 

8 592,4 

76 284 

1 275,2 

74 442 

7 317,2 

1 842 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,8 

97,6 

85,2 

2,4 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,03 

0,3 

0,2 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

13,2 

6,7 

20,5 

6,8 

11,9 

2,3 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

14,3 

73,8 

18,9 

75,5 

13,5 

2,5 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,01 

0,1 

0,03 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,0 

3,0 

6,4 

3,1 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани 

9 623,9 

69 756 

1 250,8 

67 892 

8 373,1 

1 864 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-1 031,5 

6 528 

24,4 

6 550 

-1 055,9 

-22 

-10,7 

9,4 

1,9 

9,6 

-12,6 

-1,2