Кайта келүү

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы коммерциялык банктардын эсине Улуттук банктын расмий веб-сайтында Ченемдик-актылар/Талкуулоо ъчън долбоорлор бёлъгъндё "Ипотека: суроолор жана жооптор" брошюрасынын долбоору коомчулуктун талкуусуна коюлгандыгын билдирет. Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы коммерциялык банктардан аталган долбоор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды 2008-жылдын 17-сентябрына чейинки мёёнёттё uboobekova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. «ЗАМАЛИЯ» кредиттик союзуна (2008-жылдын 9-сентябрында берилген №534-лицензия). Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Райымбеков атындагы кёчё, № 17-ъй; 

2. «Ковчег-Кредит» кредиттик союзуна (2008-жылдын 11-сентябрында берилген №535-лицензия). Юридикалык дареги: Чъй областы, Кемин р-ну, Кемин шаарчасы, Ч.Акаев атындагы кёчё, 22; 

3. КЖК «Кокоморон кредит» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2008-жылдын 11-сентябрында берилген 370-лицензия). Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Балыкчы шаары, Гагарин атындагы кёчё, №38; 

4. КЖК «Калита-кредит» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2008-жылдын 12-сентябрында берилген 371-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 144; 

5. "Казино"Estado" (Эстадо) ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 8-сентябрында берилген 3737-лицензия). Алмашуу бюросу 2014 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Лев Толстой атындагы кёчё, 70 А; 

6. Жеке ишкер Диденко Евгений Николаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 9-сентябрында берилген №3738-лицензия). Алмашуу бюросу 2015 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Байтик Баатыр атындагы кёчё, 55;  

7. Жеке ишкер Газыев Абдысалам Мантиминовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 9-сентябрында берилген №3739-лицензия). Алмашуу бюросу 2016 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жибек Жолу кёчёсъ, 186;  

8. "МБ и КОМПАНИ" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 12-сентябрында берилген №3740-лицензия). Алмашуу бюросу 2017 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Лебединовка айылы, Жеьиш проспекти, 351; 

9. Жеке ишкер Ибраймов Нурдин Накаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 12-сентябрында берилген №3741-лицензия). Алмашуу бюросу 2018 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Манас атындагы проект, 38-12; 

10. Жеке ишкер Абдрахманов Шейшенбек Мокушбековичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 12-сентябрында берилген №3742-лицензия). Алмашуу бюросу 2019 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 266. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 8-сентябрынан 12-сентябрына чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Абсолюттук маани 

8 734,2 

80 494 

1 367,8 

78 506 

7 366,4 

1 988 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

15,7 

97,5 

84,3 

2,5 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,1 

0,2 

0,3 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

13,6 

7,4 

20,5 

7,5 

12,3 

1,9 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

12,5 

71,5 

18,5 

73,3 

11,4 

1,8 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,3 

0,1 

0,3 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,8 

4,6 

11,7 

4,7 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани 

9 623,9 

69 756 

1 250,8 

67 892 

8 373,1 

1 864 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

-889,7 

10 738 

117,0 

10 614 

-1 006,7 

124 

-9,2 

15,4 

9,4 

15,6 

-12,0 

6,7