Кайта келүү

ь 2008-жылдын 27-августунда Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отуруму ёткёрълъп, анын жъръшъндё тёмёнкъ маселелер каралуу менен тиешелъъ токтомдор кабыл алынган: 

2008-жылдын биринчи жарым жылдыгындагы акчакредит саясаты жана алдыдагы мезгил аралыгына каралган акчакредит программасы жёнъндё отчет (№33/1). Отчеттун кыскартылган варианты Улуттук банктын веб-сайтында Акчакредит саясаты//Акчакредит саясатындагы негизги тенденциялар бёлъгънё жайгаштырылмакчы

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё" №26/5-токтомуна ёзгёртъълёрдъ жана толуктоолорду киргизъъ тууралуу (№33/2). Ёзгёртъълёргё ылайык, макроэкономикалык статистиканын турукташы ъчън негиз болуп кызмат ётёй турган коммерциялык банктардын отчетторунун жаьы форматтары киргизилъъдё

Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктар системасынын ёнъгъъ тенденциялары жёнъндё (№33/3). Бул маалымат Улуттук банктын веб-сайтынын Банк тутуму//Кыргыз Республикасынын банк тутуму жёнъндё баяндама бёлъгънё жайгаштырылмакчы

"Банктык кызмат кёрсётъълёр боюнча сыйакылардын ёлчёмъ жёнъндё маалыматты таркатууда эффективдъъ пайыздык ченди эсептёё жёнъндё" жобону бекитъъ тууралуу (№ 33/4); 

"Кыргыз Республикасынын банкнотторунун жана монеталарынын тёлём каражаты белгилери жана аларды алмаштыруу эрежелери жёнъндё" жобо тууралуу (№33/5). Жаьы редакция 2008-жылдын 1-январынан тартып колдонууга чыгарылган жъгъртъъ монеталары жёнъндё маалыматтар менен толукталып, банкнотторду/монеталарды коммерциялык банктарда жана Улуттук банкта алмаштыруу тартиби жёнъндё кеьири маалыматты камтыйт

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын 2007-жыл ъчън отчетуна аудит жъргъзъънън жыйынтыктары боюнча Эсептёё палатасынын сунуш-кёрсётмёлёрън аткаруунун иш-чаралар планы жёнъндё (№33/9); 

Ошондой эле "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын аудити боюнча Комитеттин 2008-жылдын биринчи жарым жылдыгы ъчън отчету жёнъндё" маселе да каралган. 

 

 

ь Улуттук банк коммерциялык банктарга ёзънън расмий веб-сайтында Ченемдик актылар//Долбоорлорду талкуулоо бёлъгъндё тёмёнкъ документтер жайгаштырылгандыгын маалымдайт: 

"Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктары тарабынан туунду же кёз каранды компаниялардын тъзълъшъ жана/же сатылып алынышы жёнъндё" жобонун долбоору;  

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2005-жылдын 19-мартында кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2005-жылдын 21-апрелинде 55-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №6/2 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын Кёзёмёл боюнча комитети жёнъндё" жобонун жаьы редакциясын бекитъъ тууралуу" токтомго ёзгёртъълёр жана толуктоолор долбоору; 

Улуттук банк Башкармасы тарабынан 2004-жылдын 21-июлунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинде 2004-жылдын 23-августунда 93-04 номеринде каттоодон ёткёртългён №18/1 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынан лицензия алышкан коммерциялык банктар жана финансы-кредит мекемелери тарабынан аткарылышы милдеттъъ болгон экономикалык ченемдер жана талаптар жёнъндё жобону бекитъъ тууралуу" токтомго ёзгёртъълёр жана толуктоолор долбоору. 

Кёзёмёл методологиясы жана лицензиялоо башкармалыгы бул долбоорлор боюнча сын-пикирлерди жана сунуштарды 2008-жылдын 5-сентябрына чейинки мёёнёт ичинде gegizova@nbkr.kg электрондук дарегине жёнётъънъ ётънёт

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. ЖЧК "Берен-Кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 20-августунда берилген №152-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тынчтык проспектиси, 73-13; 

2. ЖЧК "Аман-Кредит" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 21-августунда берилген №153-къбёлък). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, М.Горький атындагы кёчё, 33; 

3. Жеке ишкер Кулов Мирлан Темирлановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 22-августунда берилген 3729-лицензия). Алмашуу бюросу 2008 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кожевенная кёчёсъ, 1, Дордой базары, 7-павильон; 

4. Жеке ишкер Кокуев Садыкжан Ураимжановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 22-августунда берилген 3728-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Карасуу шаары, "Туратали" борбордук базары

5. Жеке ишкер Нуриев Муталип Ашимовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 22-августунда берилген 3727-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Кыргызстан кёчёсъ, 28/20;  

6. Жеке ишкер Пазылов Абдуманнап Рахматовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 21-августунда берилген 3726-лицензия). Юридикалык дареги: Баткен областы, Кадамжай айылы, "Борбордук базар"; 

7. Жеке ишкер Сыдыкова Роза Мачиновнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 18-августунда берилген 3725-лицензия). Алмашуу бюросу 2007 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 163; 

8. "Компания Тет-а-Тет" ЖЧКсына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 29-августунда берилген 3731-лицензия). Алмашуу бюросу 2010 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Ибраимов атындагы кёчё, 146 «а»; 

9. Жеке ишкер Мамутханов Махамад Якубжановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 25-августунда берилген 3730-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат шаары, Н.Айтматова атындагы кёчё, номери жок, борбордук базар

10. КЖК «Зарыл» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2008-жылдын 25-августунда берилген 367-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Ноокен р-ну, Кочкората шаары, Октябрь кёчёсъ, номери жок

11. КЖК «Асылзат кредит» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2008-жылдын 25-августунда берилген 368-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Базаркоргон району, Базаркоргон айылы, Вокзал кёчёсъ, 6; 

12. КЖК «Манас Плюс» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2008-жылдын 26-августунда берилген 369-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Курманжан-Датка атындагы кёчё, 180. 

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары  

кайра чакырылып алынган: 

 

1. 2008-жылдын 18-августунан тартып «Машир-Ата» кредиттик союзунун 2007-жылдын 16-октябрында берилген №362-лицензиясы Улуттук банктын жазма буйруктарын аткарбагандыгы жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын ченемдик актыларын жана талаптарын сактабагандыгы ъчън Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитетинин 2008-жылдын 18-августундагы №17/6 токтомунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Каракол шаары, Токтогул атындагы кёчё, 247;  

2. 2008-жылдын 18-августунан тартып «Активный заем» кредиттик союзунун 2005-жылдын 10-мартында берилген №431-лицензиясы Улуттук банктын жазма буйруктарын аткарбагандыгы жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын ченемдик актыларын жана талаптарын сактабагандыгы ъчън Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитетинин 2008-жылдын 18-августундагы №17/5 токтомунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Жайыл району, Кара-Балта шаары, Кожомбердиев атындагы кёчё, 88;  

3. 2008-жылдын 18-августунан тартып «Мол-Эгин» кредиттик союзунун 2005-жылдын 26-октябрында берилген №499-лицензиясы Улуттук банктын жазма буйруктарын аткарбагандыгы жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын ченемдик актыларын жана талаптарын сактабагандыгы ъчън Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитетинин 2008-жылдын 18-августундагы №17/4 токтомунун негизинде кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Панфилов району, Панфилов айылы, Кайыьды кёчёсъ, 1; 

4. 2008-жылдын 22-августунан тартып ЖЧК «Золотой телец» МККсынын 2003-жылдын 8-августунда берилген №10-къбёлъгъ Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын 2008-жылдын 22-августундагы №16-чечиминин негизинде, чакан кредиттерди беръъ боюнча ишти бир жылдан ашык мёёнёт ичинде жъзёгё ашырбагандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бёкёнбаев атындагы кёчё, 180-ъй, 12-кв.

5. 2008-жылдын 22-августунан тартып ЖЧК "Кунгей Кредит Компани" МККсынын 2006-жылдын 10-мартында берилген №44-къбёлъгъ Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын 2008-жылдын 22-августундагы №13-чечиминин негизинде, отчетторду системалуу търдё бербей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 146-1; 

6. 2008-жылдын 22-августунан тартып ЖЧК "IBMC" МККсынын 2006-жылдын 13-мартында берилген №45-къбёлъгъ Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын 2008-жылдын 22-августундагы №17-чечиминин негизинде, чакан кредиттерди беръъ боюнча ишти бир жылдан ашык мёёнёт ичинде жъзёгё ашырбагандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Бейшеналиева атындагы кёчё, ,11; 

7. 2008-жылдын 22-августунан тартып ЖЧК "АТД" МККсынын 2007-жылдын 6-сентябрында берилген №92-къбёлъгъ Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын 2008-жылдын 22-августундагы №14-чечиминин негизинде, отчетторду системалуу търдё бербей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Токтогул атындагы кёчё, 57-8; 

8. 2008-жылдын 22-августунан тартып ЖЧК "Инвест Траст" МККсынын 2007-жылдын 4-октябрында берилген №98-къбёлъгъ Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын 2008-жылдын 22-августундагы №10-чечиминин негизинде, отчетторду системалуу търдё бербей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспекти, 71-13; 

9. 2008-жылдын 22-августунан тартып КФ "Ай-Кен" МКАсынын 2003-жылдын 4-февралында берилген №4-къбёлъгъ Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын 2008-жылдын 22-августундагы №12-чечиминин негизинде, отчетторду системалуу търдё бербей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, 8-кичирайону, 28 "а"; 

10. 2008-жылдын 22-августунан тартып КБ "Дыйкан, Эмгек, Максат (ДЭМ)" МКАсынын 2003-жылдын 27-майында берилген №35-къбёлъгъ Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын 2008-жылдын 22-августундагы №11-чечиминин негизинде, отчетторду системалуу търдё бербей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй обл., Кемин р-ну, Чым-Коргон айылы, Мугалимдер ъйъ, 6; 

11. 2008-жылдын 22-августунан тартып КФ "Ай-Бега" МКАсынын 2004-жылдын 6-октябрында берилген №75-къбёлъгъ Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын 2008-жылдын 22-августундагы №18-чечиминин негизинде, чакан кредиттерди беръъ боюнча ишти бир жылдан ашык мёёнёт ичинде жъзёгё ашырбагандыгы ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Чъй обл., Сокулук р-ну, Маловодное айылы, Пролетар кёчёсъ, 18-1; 

12. 2008-жылдын 22-августунан тартып КФ "Кен Казына" МКАсынын 2007-жылдын 6-апрелинде берилген №128-къбёлъгъ Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын 2008-жылдын 22-августундагы №9-чечиминин негизинде, отчетторду системалуу търдё бербей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Жумабек атындагы кёчё, 305-31; 

13. 2008-жылдын 22-августунан тартып КФ "Атлант-Кредит" МКАсынын 2007-жылдын 7-майында берилген №130-къбёлъгъ Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын 2008-жылдын 22-августундагы №8-чечиминин негизинде, отчетторду системалуу търдё бербей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Лев Толстой атындагы кёчё, 114, 301-302-бёлмёлёр

14. 2008-жылдын 22-августунан тартып КФ "Summus" МКАсынын 2007-жылдын 15-августунда берилген №141-къбёлъгъ Улуттук банктын Банктык эмес мекемелердин ишине кёзёмёл башкармалыгынын 2008-жылдын 22-августундагы №15-чечиминин негизинде, отчетторду системалуу търдё бербей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Лев Толстой атындагы кёчё, 114; 

15. 2008-жылдын 27-августунан тартып КЖК "Фианит" ломбардынын 2005-жылдын 21-ноябрында берилген №276-лицензиясы Улуттук банктын 2008-жылдын 27-августундагы №39-0 жазма буйругунун негизинде, отчетторду системалуу търдё бербей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Фучик атындагы кёчё, 18а-35, 2-корпус; 

16. 2008-жылдын 27-августунан тартып КЖК "Бади Сервис" ломбардынын 2007-жылдын 18-июлунда берилген №328-лицензиясы Улуттук банктын 2008-жылдын 27-августундагы №40-0 жазма буйругунун негизинде, отчетторду системалуу търдё бербей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Кулатов атындагы кёчё, 7; 

17. 2008-жылдын 27-августунан тартып КЖК "Байрус" ломбардынын 2007-жылдын 3-августунда берилген №333-лицензиясы Улуттук банктын 2008-жылдын 27-августундагы №41-0 жазма буйругунун негизинде, отчетторду системалуу търдё бербей келгендиги ъчън кайра чакырылып алынган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Москва кёчёсъ, 49-49; 

18. 2008-жылдын 27-августунан тартып "Байразэль" кредиттик союзунун 2005-жылдын 2-февралында берилген №475-лицензиясы жалпы жыйындын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Ленин атындагы кёчё, 78-ъй; 

19. 2008-жылдын 27-августунан тартып "Чолпонбай-Ата" кредиттик союзунун 2007-жылдын 13-июнунда берилген №524-лицензиясы жалпы жыйындын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё протоколунун негизинде жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Ленин атындагы кёчё, №75 "а", 5-кв. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 25-августунан 30-августуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Абсолюттук маани 

9 816,4 

70 841 

1 376,4 

68 757 

8 440,0 

2 084 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

14,0 

97,1 

86,0 

2,9 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,03 

0,3 

0,2 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

15,6 

8,9 

22,0 

9,1 

14,5 

2,0 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

16,4 

71,7 

20,0 

73,8 

15,8 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,08 

0,1 

0,6 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,1 

4,5 

7,7 

4,6 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани 

9 347,7 

67 777 

1 331,2 

65 782 

8 016,5 

1 994 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

468,6 

3 064 

45,2 

2 975 

423,5 

90 

5,0 

4,5 

3,4 

4,5 

5,3 

4,5