Кайта келүү

ь 2008-жылдын 20-августунда Улуттук банк Башкармасынын кезектеги отурумунда Улуттук банк Башкармасынын 2005-жылдын 25-августунда кабыл алынган, Кыргыз Республикасынын Адилет министрлигинен 2005-жылдын 16-сентябрында 132-05 номеринде каттоодон ёткёртългён №26/5 "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын айрым ченемдик укуктук актылары жёнъндё" токтомуна ёзгёртъълёрдъ киргизъъ тууралуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасынын №32/4 токтому кабыл алынган

Бул токтомдо коммерциялык банктар тарабынан Мезгил-мезгили менен берилъъчъ регулятивдик банктык отчеттун «Тёлёмдёр жёнъндё маалымат» деп аталган 21-бёлъгънън «Г, З жана И» формалары боюнча отчетторун беръъ мёёнёттёрън ёзгёртъъ каралган.  

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. ЖЧК "Жаныш-Байыш" МККсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 14-августунда берилген №151-къбёлък). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Э.Алиев атындагы кёчё, 104-1; 

2. КЖК «Бакыт-Шер» ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2008-жылдын 11-августунда берилген 366-лицензия). Юридикалык дареги: Жалалабат областы, Жалалабат шаары, борбордук базар

3. КЖК "ФКБ Ломбард" ломбардына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 15-августунда берилген 3724-лицензия). Алмашуу бюросу 2004 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Горький атындагы кёчё, 33. 

1. Кошумча алмашуу бюросу 2005 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 128-2.  

2. Кошумча алмашуу бюросу 2006 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Чъй проспектиси, 50-17; 

4. Жеке ишкер Беляев Григорий Владимировичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 15-августунда берилген 3723-лицензия). Алмашуу бюросу 2003 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Киев кёчёсъ, 112-5; 

5. Жеке ишкер Суконкина Оксана Владимировнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 15-августунда берилген 3722-лицензия). Алмашуу бюросу 2002 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Кант шаары, Ленин атындагы кёчё, номери жок

6. КЖК "Кайрат" ломбардына (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 15-августунда берилген 3721-лицензия). Алмашуу бюросу 1989 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Абдрахманов атындагы кёчё, 207-ъй. Ошондой эле бул ломбард тарабынан тёмёндё келтирилген алмашуу бюролору да ачылган: 

1. Кошумча алмашуу бюросу 1990 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Абдрахманов атындагы кёчё, 204;  

2. Кошумча алмашуу бюросу 1991 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Тоголок Молдо атындагы кёчё, 40; 

3. Кошумча алмашуу бюросу 1992 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Элебаев атындагы кёчё, 60; 

4. Кошумча алмашуу бюросу 1993 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Элебаев атындагы кёчё, 60; 

5. Кошумча алмашуу бюросу 1994 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Ибраимов атындагы кёчё, 70; 

6. Кошумча алмашуу бюросу 1995 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй проспектиси, 52;  

7. Кошумча алмашуу бюросу 1996 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Медеров атындагы кёчё, 36; 

8. Кошумча алмашуу бюросу 1997 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Жукеев-Пудовкин атындагы кёчё, 2/1;  

9. Кошумча алмашуу бюросу 1998 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Юнусалиев атындагы кёчё, 7/1;  

10. Кошумча алмашуу бюросу 1999 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Ахунбаев атындагы кёчё, 173;  

11. Кошумча алмашуу бюросу 2000 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Байтик-Баатыр атындагы кёчё, 6/2; 

12. Кошумча алмашуу бюросу 2001 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Шопоков атындагы кёчё, 108; 

7. Жеке ишкер Исраилов Илхомжан Салижановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 15-августунда берилген 3720-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Кара-Суу шаары, "Туратали" базары; 

8. Жеке ишкер Муртазиев Сухбатилла Абдурашитовичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 13-августунда берилген 3719-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Карасуу кёчёсъ, номери жок; 

9. Жеке ишкер Джолдошбаева Динара Султанбековнага (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 12-августунда берилген 3718-лицензия). Алмашуу бюросу 1987 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Курманжан Датка атындагы кёчё, 324; 

10. Жеке ишкер Исмаилов Нурбек Калматаевичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2001-жылдын 1-январында берилген №3494-лицензия). Алмашуу бюросу 1988 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, М.Горький атындагы кёчё, 117. 

 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемесинин лицензиясы  

кайра чакырылып алынган: 

 

2008-жылдын 12-августунан тартып «Ак-Ашуу» кредиттик союзунун 2005-жылдын 18-июлунда берилген №452-лицензиясы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Улуттук банктын ченемдик актыларын жана талаптарын сактабагандыгы, таасир этъъ чаралары колдонулган себептерди белгиленген мёёнёттёрдё четтетпегендиги ъчън Улуттук банктын Кёзёмёл боюнча комитетинин 2008-жылдын 12-августундагы №16/1 токтомунун негизинде кайра чакырылып алынган. 

 

 

Улуттук банктын коомдук пикирди билъъ кызматы  

Сиздердин суроолоруьуздарга жооп берет 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коомдук пикирди билъъ кызматына Тышкы карызды тёлёёнън элдик эсеби тууралуу суроолор келип тъшъп жаткандыгына байланыштуу Улуттук банк тёмёнкълёрдъ билдирет: бул эсептер Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин демилгеси менен 2007-жылдын 6-июнунда ачылган, 2008-жылдын 21-августуна карата абал боюнча Элдик эсептин калдыктары тёмёнкъдёй: 

· улуттук валютадагы эсепте 230481,77 сом; 

· АКШ долларындагы эсепте 3 350 АКШ доллары

Эсептердин реквизиттери

· Улуттук валютадагы эсептин реквизиттери

Алуучунун банкы: Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 

БИК: 101001 

Эсеп: 1010100037512580 

 

· Четёлкё валютасындагы эсептин реквизиттери

Beneficiary: National Bank of the Kyrgyz Republic 

SWIFT: NBKIKG22 

Acc: 0210-8671-5 

Эсеп: 1010100033505672 АКШ долларларында 

Beneficiary bank: Federal Reserve Bank 

SWIFT: FRNYUS33 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 18-августунан 22-августуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Абсолюттук маани 

10 216,9 

70 804 

1 255,9 

68 913 

8 961,0 

1 891 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

12,3 

97,3 

87,7 

2,7 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,02 

0,2 

0,2 

0,2 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

11,7 

5,9 

17,7 

5,9 

10,8 

2,6 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

15,7 

73,6 

21,3 

75,6 

14,9 

2,1 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,02 

0,1 

0,2 

0,1 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

0,5 

2,1 

4,3 

2,2 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани 

9 347,7 

67 777 

1 331,2 

65 782 

8 016,5 

1 994 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

869,1 

3 027 

-75,3 

3 131 

944,5 

-103 

9,3 

4,5 

-5,7 

4,8 

11,8 

-5,2