Кайта келүү

ь 2008-жылдын 8-августунда Банк Башкармасынын кезектеги отурумунда Кыргыз Республикасынын тёлём системасынын 2008-жылдын II чейрегиндеги абалы жёнъндё отчет каралган, отчет кыскача търдё Улуттук банктын веб-сайтына жайгаштырылган

 

ь Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы 2008-жылдын II чейреги ъчън финансылык отчеттор жана коммерциялык банктар менен финансы-кредит мекемелери тарабынан экономикалык ченемдердин аткарылышы жёнъндё маалыматтар басылып чыккандыгын маалымдайт: 

 

№ 

Мекеменин аталышы 

Отчеттуулук формасы 

Басылмалар 

Аталышы 

Номери жана кънъ 

«Кыргызстан коммерциялык банкы» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Эркинтоо 

2008-жылдын 29-июлундагы №55 (1769)  

Россия-Кыргыз «Аманбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Слово Кыргызстана 

2008-жылдын 23-июлундагы № 81 (22247)  

ЖАК «БТА Банк» 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 23-июлундагы № 21 (249)  

«Халык Банк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркинтоо 

2008-жылдын 11-июлундагы №50 (1764). ЭН сакталгандыгы тууралуу маалыматтар 2008-жылдын 18-июлунда №52 (1766) кайрадан басылып чыгарылган  

«Дос-Кредобанк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 23-июлундагы №21 (249)  

«АзияУниверсалБанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Комсомольская Правда 

2008-жылдын 6-августундагы №115 (24142) 

«Казкоммерцбанк Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 30-июлундагы №22 (250)  

«ЭкоБанк» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 30-июлундагы №22 (250)  

«АКБ Толубай» ЖАК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Общественный рейтинг 

2008-жылдын 10-июлундагы №27 (396). 

10 

«КыргызкредитБанк» ААКсы 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 23-июлундагы №21  

11 

«Кыргызнёржайкурулушбанк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 23-июлундагы №21 (249) 

12 

«Демир Кыргыз Интернэшл Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 30-июлундагы №22 (250)  

13 

ИБ «Ысык-Кёл» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 16-июлундагы №20 

14 

«АТФБанк-Кыргызстан» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 23-июлундагы №21 (249) 

15 

«Эсептешъъ-Сактык компаниясы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Кыргыз туусу 

2008-жылдын 18-21-июлундагы №53 (23245)  

16 

«Банк Азия» ЖАК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 30-июлундагы №22 (250)  

17 

«Бакай Банкы» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 30-июлундагы №22 (250)  

18 

ЖАК «Кыргыз инвестициялык-кредит банкы»  

Ф1, Ф2, ЭН 

Общественный рейтинг 

2008-жылдын 17-июлундагы №28 (397)  

19 

Пакистан Улуттук банкынын Бишкектеги филиалы  

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

 

 

Эркинтоо 

2008-жылдын 23-июлундагы №21 (249); 

 

2008-жылдын 25-июлундагы №54 (1768). 

20 

«ФинансКредитБанк КАБ» ААК 

Ф1, Ф2, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 23-июлундагы №21 (249). 

21 

«Айыл банк» ААК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Эркинтоо 

2008-жылдын 22-июлундагы №53 (1767) 

22 

«Манас Банк» ЖАК 

Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, ЭН 

Экономика. Банки. Бизнес 

2008-жылдын 16-июлундагы №20 (248) 

 

 

Банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин жаьылыктары 

 

Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелерине жана алмашуу бюролоруна лицензияларды/къбёлъктёрдъ берген

1. Мекеме "Самат кредит" МКАсына (жеке адамдарга жана юридикалык жактарга чакан кредиттерди беръъгё 2008-жылдын 1-августунда берилген №161-къбёлък). Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Каракол шаары, К.Маркс атындагы кёчё, номери жок; 

2. КЖК "Импекс-Кредит" ломбардына (кыймылдуу мълктъ кърёёгё алуу менен кыска мёёнёттъъ кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашыруу укугуна 2008-жылдын 30-июлунда берилген 365-лицензия). Юридикалык дареги: Бишкек шаары, А.Токомбаев атындагы кёчё, 21/2; 

3. Жеке ишкер Кузнецов Сергей Павловичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 30-июлунда берилген 3709-лицензия). Алмашуу бюросу 1980 номеринде катталган. Юридикалык дареги: Чъй областы, Сокулук айылы, Фрунзе кёчёсъ, 132/34; 

4. Жеке ишкер Хамидов Азам Ибраимжановичке (нак четёлкё валюталары менен алмашуу операцияларын жъргъзъъ укугуна 2008-жылдын 28-июлунда берилген №3708-лицензия). Юридикалык дареги: Ош областы, Ош шаары, Карасуу кёчёсъ, номери жок; 

5. «Ак-Жол 2000» кредиттик союзуна (кредиттик союздун катышуучуларынан аманаттарды (депозиттерди) тартуу укугуна 2008-жылдын 30-июлунда берилген 203-001-лицензия). Юридикалык дареги: Ысыккёл областы, Чолпон-Ата шаары, Совет кёчёсъ ,75а. 

 

Тёмёнкъ банктык эмес финансы-кредит мекемелеринин лицензиялары жокко чыгарылган: 

 

1. 2008-жылдын 16-июнундагы уюштуруучулардын жалпы жыйынынын ёзън-ёзъ жоюу жёнъндё №7-чечиминин негизинде КЖК "НЭРА" ломбардына 2005-жылдын 4-мартында берилген №182-лицензия 2008-жылдын 29-июлунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Нарын областы, Нарын шаары, Ленин атындагы кёчё, 44-ъй; 

2. Жеке ишкер Тургунбаев Шарыпбек Дъйшекеевичке 2008-жылдын 15-майында берилген №3629-лицензия 2008-жылдын 29-июлундагы алмашуу бюросунун жабылгандыгы жёнъндё арыздын негизинде 2008-жылдын 31-июлунан тартып жокко чыгарылган. Юридикалык дареги: Бишкек шаары, Тоголок Молдо атындагы кёчё, 60 А. 

 

ь Ёлкёдён сыртка чыгып жаткан жарандардан берилген банктык кредиттер боюнча карыздын жоктугу тууралуу тастыктоочу маалымкат беръънъ ётънъп кайрылган учурлар кёбёйгёндъгънё байланыштуу Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын коомдук пикирди билъъ кызматы тёмёнкълёрдъ билдирет. Кыргыз Республикасынын "Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жёнъндё" мыйзамына ылайык, Улуттук банк жеке адамдарга кредиттерди беръъ боюнча операцияларды жъзёгё ашырбайт, ушуга байланыштуу жогоруда кёрсётългён мазмундагы маалымкаттарды бербейт. 

Учурда ар бир коммерциялык банк ёз кредиттик портфели боюнча гана маалыматтар базасына ээ. Зарыл болгон кезде, мындай маалымкат жарандардын суроо-талабы боюнча коммерциялык банк тарабынан ёз атынан, ёз жетекчилигинин чечимине ылайык жана ёз маалымат базасын эске алуу менен гана берилет. Бир да коммерциялык банк башка банктардын жана Улуттук банктын атынан кредиттик маалыматты беръъ укугуна ээ эмес. 

Улуттук банк республиканын чегинен тышкары кетип жаткан жарандарга текшеръъчъ жактардан мындай документтин берилишин суроого негиз болгон тиешелъъ мыйзам актыларын жана ченемдик актыларды талап кылууну сунуш кылат. 

 

 

Банктар аралык тёлёмдёр 

 

Банктар аралык тёлём системаларынын кёрсёткъчтёръ  

  

Бардыгы болуп банктар аралык тёлём системалары 

анын ичинде  

Клиринг системасы 

Гросс системасы 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

млн. сом 

даана 

2008-жылдын 21-июлунан 25-июлуна чейинки мезгил ичиндеги кёрсёткъчтёр  

(отчеттук мезгил

Абсолюттук маани 

11 330,2 

74 244 

1 318,5 

72 220 

10 011,8 

2 024 

Банктар аралык тёлём системаларынын тёлёмдёръндёгъ ълъшъ (%)  

100,0 

100,0 

11,6 

97,3 

88,4 

2,7 

анын ичинде (%): 

  

  

  

  

  

  

ББПБнын таза позициялары 

0,04 

0,3 

0,4 

0,3 

0,0 

0,0 

Борбордук Казыналыктын чыгыш тёлёмдёръ 

15,5 

8,7 

23,4 

8,9 

14,5 

2,4 

Борбордук Казыналыктын кириш тёлёмдёръ 

17,9 

69,1 

18,9 

70,9 

17,8 

1,9 

Социалдык Фонддун чыгыш тёлёмдёръ 

0,2 

1,4 

2,0 

1,4 

0,0 

0,0 

Социалдык Фонддун кириш тёлёмдёръ 

1,2 

5,4 

10,2 

5,5 

0,0 

0,0 

Ёткён ай ъчън орточо жумалык кёрсёткъчтёр 

Абсолюттук маани 

9 347,7 

67 777 

1 331,2 

65 782 

8 016,5 

1 994 

Отчеттук мезгилдин кёрсёткъчтёрънън ёткён айдын орточо жумалык кёрсёткъчтёрънён четтеши 

 

1 982,5 

6 467 

-12,8 

6 438 

1 995,3 

30 

21,2 

9,5 

-1,0 

9,8 

24,9 

1,5